Varg

Varg (Canis lupus lupus). Bild tagen i hägn. Foto: Lars Petersson.

Varg (Canis lupus lupus). Bild tagen i hägn. Foto: Lars Petersson.

Varg i Jönköpings län

I Jönköpings län finns det sedan vintern 2020/ 2021 ett delat revir med Västra Götalands län som kallas Brängenreviret. Även ensamma vargar rör sig i länet och i södra Sverige. Dessa individer är oftast på vandring och söker efter andra vargar att bilda par med. Ibland kan ensamma vandringsvargar bli stationära en tid.

Den svenska vargstammen

Inventeringen vintern 2019/2020 visade att det nationellt fanns 36,5 kullar eller cirka 365 vargar. Den Skandinaviska vargpopulationen, som inkluderar både Sverige och Norge, visar på totalt på 45 kullar, vilket motsvarar en uppskattad population på totalt 450 individer.

Vargens status i Sverige (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Vargens ekologi (Artdatabanken) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Både riksdagen och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Sverige är björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. I Jönköpings län handlar det om lodjur, varg och kungsörn. Länsstyrelsen ansvarar för inventering av rovdjursstammarna och för besiktning av skador som misstänks ha gjorts av rovdjur.

Naturvårdsverk har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt till Länsstyrelsen, men inte rätten att fatta beslut om licensjakt.

Ett revirmarkerande par är två vargar med olika kön som går tillsammans i ett revir, och där båda revirmarkerar regelbundet.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet (minst två revirmarkeringar inom en spårad sträcka av högst tre kilometer).

Länsstyrelsen har ingen möjlighet att fastställa några gränser för Brängenreviret. Utifrån synobservationer, spårobservationer och insamlat DNA kommer revirets utbredning bli mer känt, men det kommer alltid vara en oklar gräns.

Allmänhetens rapporterade observationer i Skandobs är till hjälp för att på lång sikt få en bild av revirets utbredning.

Skandobs Länk till annan webbplats.

Revir

Ett revir som delas med ett annat län räknas som 0.5 revir och revir som delas med två andra län räknas som 0.33.

Föryngringar

Antalet föryngringar räknas ut på samma sätt som för antal revir. Ett revir med föryngring som delas med ett annat län räknas som 0.5 och ett revir med föryngring som delas med två andra län räknas som 0.33. Antal föryngringar används för att fastställa populationsstorleken, och för att jämföra inventeringsresultat med den miniminivå som Naturvårdsverket beslutat för arten.

Gör dig hörd genom att gå ljudligt, prata, sjunga eller vissla. Anpassa ljudstyrkan efter omgivande ljudnivåer. Ofta kommer man som närmast vargar och andra djur då det regnar, snöar eller blåser hårt, eftersom ljudet av en gående person lätt
försvinner i ljudet av nederbörd och vind.

Om du har en hund med dig kan vargen vara så fokuserad på hunden att den uppfattar dig (en människa) först när du ropar
eller klappar i händerna.

Kalla in eventuell hund om den är lös och koppla den. Om den går mot vargen istället för att komma till dig ska du i första hand försöka locka hunden på olika sätt. Om du går eller
springer fram mot dem båda är sannolikheten stor för att vargen går iväg och hunden följer efter och försvinner utom synhåll.

Gå från platsen. Fortsätt gå även om vargen följer efter. Om du upplever att vargen kommer närmare kan du vända dig om och ropa eller ryta, ta ett par steg mot den, klappa i händerna och göra dig stor.

Ett råd till dig som tamdjursägare är att se till att dina stängsel täcker alla sidor av hagen och att det sluter tätt mot marken. Ett väl uppsatt fårnät kan vara ett bra grundskydd.

Elstängsel förebygger rovdjursangrepp effektivt och kan användas i de flesta tamdjursbesättningar i Sverige. De stängseltyper Viltskadecenter rekommenderar kallas gemensamt för rovdjursavvisande stängsel och förkortas ibland som "RAS". Tänk på att risken för rovdjursangrepp på tamdjur är större i hagar som avgränsas av vatten än i hagar som har stängsel kring hela betesmarken. 

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns till för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. På så sätt kan betesmarker och betesvallar fortsätta skötas genom bete i områden med risk för angrepp av rovdjur.

Du kan endast få stöd för de typer av stängsel som rekommenderas av Viltskadecenter.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Permanenta åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du snarast kontaktar Länsstyrelsen eller besiktningspersonal vid ett misstänkt rovdjursangrepp. Vid ett angrepp hjälper Länsstyrelsen till med akutåtgärder för att skydda tamdjuren. Det kan röra sig om akuta elstängsel, lapptyg eller ljud- och ljusskrämmor. Akutåtgärder bör vidtas inom 12 timmar efter ett rovdjursangrepp.

Besiktningspersonal

Efter att länsstyrelsen genom besiktning konstaterat att angreppet är orsakat av varg (eller lodjur) kan tamdjursägaren ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen.

Ser man till de revirhävdande vargarna så varierar det hur ofta hundar angrips, i vissa revir sker inga eller få angrepp och i andra sker angrepp vid betydligt fler tillfällen. Risken för angrepp på hund är större ju fler vargar som finns i reviret. Huruvida vargarna revirmarkerar eller inte tycks spela mindre roll, och angrepp kan ske även av vargar som inte är stationära. Utifrån en äldre och begränsad studie som Viltskadecenter har gjort är sannolikheten för angrepp på lös hund i ett revir med revirmarkerande vargar 1 på 9 000 jaktdagar. Jämfört med andra risker för jakthundar är det en relativt lite risk, men den adderas såklart till dessa och det är en risk som många känner sig ovana vid vilket skapar oro.

En rekommendation är att inte låta förekomsten av varg påverka vad du gör, men anpassa hur du gör vissa saker som t ex löshundsjakt. En frekvent rapportering i Skandobs kan också vara till hjälp för att i vissa fall veta var man inte ska släppa hunden just då. Läs i bifogad länk och vidta de förebyggande åtgärder som du tycker är rimliga och bedömer kan ha effekt utifrån hur du jagar.

Åtgärder mot skador på hundar Länk till annan webbplats.

Du kan söka bidrag till hundväst. Du ansöker på följande blankett

Ansökan om bidrag för förebyggande av viltskada Länk till annan webbplats.

Bidraget är 50 % av inköpspriset, dock max 5000 kr och max en hund per person och år.

Kontakt