Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att godkänna älgförvaltningsplaner och för att fastställa älgskötselplaner.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Målbilden är att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurser. Förvaltningen ska vara väl förankrad i lokalsamhället och bygga på kunskap från bland annat inventeringar av älg och skador.

Älgjakten skall vara produktionsbaserad och med det menas att de älgar som fälls inom ett område skall stå i proportion till det som marken producerar.

Älgförvaltningsgrupper

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Olle Adolfsson

olle.adolfsson@holmenskog.com

070-2228460

Ledarmot

Urban Ekskär

urban.ekskar@sca.com

0941-143 64

Ledamot

Eva Jonsson

Jonssoneva737
@gmail.com

073-032 88 44


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Susanne Hansson

susanne.hansson@stromsund.se

070-653 78 79

Ledamot

Christian Karlsson

crillan1981@gmail.com

070-3807364

Ledamot

Magnus Kroik

magnus.kroik@gmail.com

076-14821 69

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Magnus Persson

magnus.persson@sca.com

0695-76 20 08

Ledamot

Cecilia Magnusson

cecilia.magnusson@sca.com

070-38 55 502

Ledamot

Mikael Jonsson

Halltalln
@telia.com

0695-100 11


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Peter Eriksson

peter@skyttmon.com

069-57 00 10

Ledamot

Erica Fahlander

ericafahlander@hotmail.com

073-041 23 94

Ledamot

Antaris Gråik

antaris@jinje.se

070-542 48 01

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Sofia Bergstedt

sofia.bergstedt@piskog.com

076-1415107

Ledamot

Fredrik Sätter

fredrik.satter
@svenskakyrkan.se

0611-254 39

Ledamot

Gunnar Heibring

gunnar.Heibring
@norrskog.se

0645-320 82


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Jonas Kråik

tjallingen@gmail.com

073-1813607

Ledamot

Bengt-Olof Karlsson

b-o.aspas@telia.com

072-5556659

Ledamot

Rikard Lindén

rikard_linden@hotmail.com

070-2426251

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Niklas Dahlberg

niklas.dahlberg@sca.com

070-2608155

Ledamot

Niklas Sundberg

niklas.sundberg.skog@sca.com

072-577 57 24

Ledamot

Anders Tjernström

and.tjernstrom@gmail.com

073-034 13 58


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Kenneth Persson

Kp.jakt.o.vapen
@telia.com

070-338 32 92

Ledamot

Sverker Jonsson

sverker.jonsson1@telia.com

070-518 79 39

Ledamot

Mikael Westin

mikael.westin64
@gmail.com

070-525 46 75

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Agne Wikén

agne.wiken.ext@sca.com

070-319 88 07

Ledarmot

Mattias Olofsson

edvinmattias@gmail.com

070-200 11 78

Ledamot

Anders Johansson

anders.johansson@sveaskog.se

076-146 27 07


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Sven-Gunnar Sivertsson

sveng.sivertsson
@outlook.com

070-583 51 48

Ledamot

Kjell Simonsson

viggeskog@gmail.com

070-333 13 44

Ledamot

Nicklas Johansson

Glennick@live.se

070-608 20 71

Markägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ordförande

Mikael Jonsson

mikael.p.jonsson@storaenso.com

070-568 71 29

Ledamot

Anders Häggkvist

anders.haggkvist@mellanskog.se

0702422020

Ledamot

Maria Söderlund

maria.soderlund@holmen.com

0701036651


Jägare

Roll

Namn

Mejladress

Telefon

Ledamot

Lars-Erik Thomasson

larsan4@live.se

070-665 81 95

Ledamot

Erik Thunell

erikgthunell@gmail.com

070-213 57 80

Ledamot

Hans-Ove Hansson

hans-ovehansson
@hotmail.com

070-226 73 37

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Älgförvaltning och jaktområden

Här beställer du aktuella älgskötsel-, älgförvaltnings- och kronhjortsskötselplaner.

Vad kostar det?

Länsstyrelsen tar ut en avgift för papperskopior vid utlämning av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Länsstyrelsen tar ut följande avgifter för utlämning av kopior av allmänna handlingar.

Papperskopia: de första 9 sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Tänk på miljön innan du beställer handlingar på papper. Vi prioriterar att skicka digitalt framför att skicka kopior via post.

För att vi ska kunna skicka det dokument du efterfrågar är det viktigt att du fyller i formuläret nedan.


Vilket eller vilka dokument önskar du beställa? * (obligatorisk)
Vilket eller vilka dokument önskar du beställa?
Ange namn på älgförvaltningsområde, älgskötselområde eller kronhjortsskötselområde
Jag vill få dokumentet levererat via: * (obligatorisk)
Jag vill få dokumentet levererat via:Ange e-post om dokumentet ska mejlas

Ange fullständig gatuadress om dokumentet ska skickas per post


Jag har tagit del av informationen om kostnader för kopior:
Jag har tagit del av informationen om kostnader för kopior:

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

Ansök om att registrera ett nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Ansök om registrering av nytt jaktområde eller byte av företrädare i webbformulär

Vem kan använda formuläret?

Formuläret riktar sig till dig som inte har tillgång till vår e-tjänst för ändring av registrerade jaktområden på Älgdata.se. Länk till annan webbplats.

Formuläret riktar sig även till jaktområde som ska byta företrädare.

Bifoga dokument

Karta ska alltid bifogas. På kartan ska berörda fastighetsgränser tydligt markeras, helst med avvikande färg.

Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.

Avgift

Avgiften betalas till Länsstyrelsen Jämtlands län, bankgiro 5051-5659 i samband med ansökan. Märk din betalning så här:

Märk betalningen med ”Jaktområde och sökandes namn”.

Avgift krävs inte vid:

 • Anmälan om byte av företrädare för registrerat jaktområde
 • Ansökan där du begär utträde ur ett jaktområde
 • När helt licensområde vill bilda ett älgskötselområde

Om Länsstyrelsen inte fått registreringsavgiften kommer ansökan avvisas. Då får ni vänta ytterligare ett år med att få er sak prövad.

Intyg till samtycke

Om sökande och markägare inte är samma person ska intyg om samtycke eller utredning som styrker sökandens rätt till jakt också bifogas.

Skötselområde

Om ansökan rör ett skötselområde för älg eller kronhjort och ansökan är en nyregistrering ska en skötselplan bifogas ansökan.

Viltvårdsområde

Ingår en* eller flera av fastigheterna i ansökan i ett viltvårdsområde? Om viltvårdsområdet har beslutat om gemensamhetsjakt för älg eller kronhjort då krävs att ni lämnar in ett stämmoprotokoll där det framgår att viltvårdsområdet lämnar sitt samtycke till registreringen.

* Enskilda fastigheter kan begära utträde ur ett jaktområde för älg eller kronhjort även om övriga viltvårdsområdet tillhör annat registrerat området.

Ansök om registrering i webbformulär

 1. Betala avgiften (2300 kr) till bankgiro 5051-5659.

  Avgift endast avser älgjaktområden men inte vid borttag av fastighet eller byte av företrädare.
 2. Fyll i webbformulär nedan och ladda upp bilagor.
 3. Skicka in formuläret på webben.
Ansökan avser
Ansökan avser

Uppgifter om sökanden

Ange för- och efternamn

Om jaktområdet


Uppgifter om viltvårdsområde
Uppgifter om viltvårdsområdeGodkännande av markägare
Alla markägare i jaktområdet måste godkänna att jaktområdet ska bildas.
Härmed intygas att samtliga markägare har godkänt bildande av jaktområdet * (obligatorisk)
Härmed intygas att samtliga markägare har godkänt bildande av jaktområdetBifoga karta där yttergränserna är tydligt utmärkta.Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring.

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring i vår e-tjänst eller på en blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan om ändring ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss