Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ansök om bidrag

2019 års utlysningar är beslutade. Information om nästa års utlysningar kommer efter årsskiftet.

 

När vi har en ansökningsperiod igång ansöker du genom att fylla i och skicka en ansökningsblankett och ett intyg till oss. Ansökan behöver vara undertecknad av behörig firmatecknare. Endast korrekt ifyllda och undertecknade ansökningar handläggs.

 1. Fyll i ansökningsblankett
  Ansökning med vägledning 2019 (word)Word
 2. Fyll i intyg med planerade och etablerade samverkanspartner:
  Intyg samverkanspart 2019 (word)Word
 3. Stöddokument jämställdhetWord
 4.  
 5. Skicka in din ifyllda ansökan via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Beslut fattas senast den 7 juni. Utbetalning av beviljade medel sker senast den 24 juni.

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall från Örebros länsstyrelse för projektplan (worddokument)Word

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Här är korta beskrivningar av insatser som har beviljats bidrag under 2018

Orsa kommun – Körkortsförberedande utbildning för utlandsfödda kvinnor, dnr 851-4627-2018

Insatsen syftar till att stärka nyanlända kvinnors självkänsla och motivation till att påbörja en körkortsutbildning vilket i sin tur leder till en ökad anställningsbarhet för denna målgrupp, dels genom att de då kan söka fler anställningar som har körkortsbehörighet som krav, dels genom att de ökar sin mobilitet och självständighet i vardagen. Insatsen väntas nå ett 10-tal kvinnor ur målgruppen.
Insatsperiod: 2018-09-01 – 2018-12-31
Kontaktperson: Anne Kasenene, integrationssamordnare

Avesta kommun – ”Kvinnor i fokus och Män i fokus”, dnr 851-4381-2018

Insatsen består av två delar varav den ena delen syftar till att stärka nyanländas kvinnors etablering i samhället genom ett socialt forum för samhällsinformation som är användbart i vardagen. Det sociala forumet ska stötta etablerandet av nätverk och öka samhällskunskapen för nyanlända kvinnor i frågor som rör utbildning och arbete. Den andra delen av insatsen syftar till att stärka även nyanlända mäns etablering i samhället genom att först genomföra en undersökning bland målgruppen om deras behov för en god integrering för att därefter tillhandahålla tematräffar där innehållet är anpassat efter vad som framkommit i undersökningen. Insatsen väntas nå ca 100 deltagare ur målgruppen.
Insatsperiod: 2018-04-01 – 2019-12-31
Kontaktperson: Samarpan Lindqvist, integrationshandläggare

Leksands kommun – ”Integration genom IT-guide”, dnr 851-3787-2018

Insatsen syftar till att skapa integration över olika kulturer och generationer genom att nyanlända ungdomar utbildas till IT-guider för att sedan lära ut och stötta seniorer och andra besökare på internet-caféer hur de använder e-tjänster, internetbank och annan IT-kunskap. Insatsen vill även bidra till att skapa ett ökat intresse för IT-yrken bland målgruppen. Insatsen beräknas nå 10-20 nyanlända ungdomar, huvudsakligen ensamkommande barn, och 200-300 seniorer/besökare.
Insatsperiod: 2018-08-15 – 2019-06-30
Kontaktpersoner: Cathrine Tillas och Katarina Bjelvenmark, bibliotekarier

Leksands kommun – ”Höra till Leksand”, dnr 851-3549-2018

Insatsen syftar till att tillsammans med Västanviks folkhögskola bl.a. stärka kommunens dövkompetens och utveckla nätverk och kommunikationskanaler mellan målgruppen och det offentliga för att säkerställa döva asylsökande och nyanlända möjlighet till etablering i det svenska samhället på lika villkor. I dagsläget bor ett 40-tal döva asylsökande och nyanlända i kommunen.
Insatsperiod: 2018-09-01 – 2019-12-31
Kontaktperson: David Ytfeldt, chef Hem och Fritid och Johan Jobs, chef Arbetsmarknad och integration

Falu kommun – På väg till jobb

körkortsförberedande utbildning med inslag av orientering i det svenska sociala koderna samt vägar/möjligheter till arbete och delaktighet i samhället för nyanlända kvinnor dnr: 815-9224-2018

Insatsen syftar till att genom stöd i körkortsteori stärka nyanlända kvinnors möjligheter att bli självförsörjande och delaktiga i det svenska samhället. Målet är att minst sextio kvinnor ska ha genomgått studiecirklarna samt att minst 80 % av deltagarna ska fortsätta att ta körkort.

Samverkanspart: Ideella föreningen HUSS samt Studieförbundet Vuxenskolan

Insatsperiod: 2018-10-01 – 2019-06-30

Beviljade medel: 202 805 SEK

Kontaktperson: Amel Mujic, tel. 023 828 79, mail. amel.mujic@falun.se och Mats Berglund, tel. 023 828 21, mail. mats.berglund@falun.se

Avesta kommun – Föräldrastöd för inkludering dnr: 851-10877-2018

Insatsen syftar till att bistå med kunskap, språk- och kommunikationsstöd och tillgänglighet till kommunens nyanlända. Insatsen avser starta ett forum för dialog- och informationsmöten med fokus på verksamhetsfrågor, styrdokument och frågor som rör föräldrarollen. Samt att öka kunskapen och tillgången till utbud och kontakter som rör föräldrastödet. Dialogträffarna ska anordnas i 5 förskoleområden där vårdnadshavare till nyanlända barn bjuds in.

Insatsperiod: 2018-10-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 490 460 SEK

Kontaktperson: Karin Vestman tel. 076 551 628, mail. karin.vestman@avesta.se och Björn Hansson tel. 0708 645 200, mail. bjorn.hansson@avesta.se

Här är korta beskrivningar av insatser som har beviljats bidrag hittills under 2019.

Ludvika kommun ”Integrationsfrämjande insats för hemmavarande kvinnor med unga barn” dnr: 851-4630-2019

Insatsen syftar till att minska isoleringen för föräldralediga och nyanlända kvinnor med unga barn genom att skapa inkluderande mötesplatser, såsom hantverks- och sömnadsaktiviteter där människor kan mötas och lära av varandra för att stärka deltagarens självkänsla och självständighet. Deltagarna kommer även att få en förstärkt samhällsorientering, tillgång till kultur/konstövningar och friskvård för att stimulera till fortsatta aktiviteter och förenkla integrationen till det svenska samhället. Hantverks- och sömnadsaktiviteter utförs två timmar per vecka, förstärkt samhällsorientering fyra timmar per vecka och kultur/konstövningar och friskvård utförs fyra timmar per vecka.

Samverkanspartner: Studieförbundet Vuxenskolan

Insatsperiod: 2019-08-01 – 2020-07-31

Beviljade medel: 171 992 kronor

Kontaktpersoner: Mohammed Alkazhami, 0240-860 85, mohammed.alkazhami@ludvika.se och Christer Gustavsson, 0240-56 54 63, christer.gustavsson@ludvika.se

Falu kommun ”Vollyboll för alla” dnr: 851-4699-2019

Insatsen syftar till att bilda en vollybollförening som ska bli en arena för att underlätta integrationen. Idrottsföreningar i allmänhet har en stark förenande kraft där människor möts utifrån ett gemensamt intresse. Föreningar underlättar etableringen av asylsökande och nyanlända för att de får möjlighet att träffa många olika människor, träna språket, skapa nätverk och få en social gemenskap. Målgruppen för insatsen är asylsökande, nyanlända men även etablerade personer från Falun med omnejd är välkomna. Idén har sitt ursprung i att Röda Korset tidigare har haft vollybollverksamhet för ensamkommande barn och önskemålet att starta en vollybollförening kommer ursprungligen från dem.

Samverkanspartners: Röda Korset Falun, Dalarnas Idrottsförbund

Insatsperiod: 2019-09-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 369 685 kronor

Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Amel Mujic, 023-828 79, amel.mujic@falun.se och Mats Berglund, 023-827 21, mats.berglund@falun.se

Mora kommun ”Astrid” dnr: 851-4699-2019

Insatsen syftar till att stärka och utveckla kommunens verksamhet av olika former till språkinlärning genom att nyanlända erbjuds möjligheten att delta i läsecirklar där metoden ”Shared Reading” används. Deltagarna kommer att få läsa Astrid Lindgrens litteratur och utifrån böckerna lyfta viktiga ämnen som identitet, kränkningar, mobbing, demokrati, alla människors lika värde, respekt, moral, etik och värdegrund. Genom litteraturen kan deltagarna även bearbeta flykt, krig och trygghet. Projektet kommer att bjuda in utlandsfödda ungdomar och vuxna i åldern 15-25 år som bor och vistas i Mora och varje läsecirkel kommer att bestå av tio träffar.

Samverkanspartners: Svenska kyrkan och Navet

Insatsperiod: 2019-06-01 – 2020-06-01

Beviljade medel: 111 000 kronor

Kontaktpersoner: Ninni Skön, 0250-267 75, ninni.skon@mora.se och Sonja Viklund, 0250-267 78, sonja.viklund@mora.se

Mora kommun ”Livräddning och vattensäkerhet för vuxna nyanlända/nysvenskar” dnr: 851-4692-2019

Insatsen syftar till att utveckla ett tidigare projekt där kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen tillsammans med Svenska livräddningssällskapet har utbildat en simlärarinstruktör som efter detta har utbildat kvinnliga och manliga simlärare i flera språkgrupper. Enligt Svenska livräddningssällskapet finns det ca två miljoner personer i Sverige som uppger att de inte kan eller är osäkra på om de kan simma 200 meter, många av dessa är nyanlända. De nyutbildade simlärarna kommer därmed att åka till alla tre medverkande kommuner och utföra kurser och utbildningar i simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet, insatsen inkluderar även HLR.

Samverkanspartners: Orsa kommun, Älvdalen kommun, Simsällskapet Mora, Svenska livräddningssällskapet

Insatsperiod: 2019-05-01 – 2021-04-30

Beviljade medel: 493 000 kronor

Kontaktpersoner: Laila Nordström, 0250-263 24, laila.nordstrom@mora.se och Lina Rogtao, 0250-263 58, lina.rogtao-karlsson@mora.se

Smedjebackens kommun ”Kugghjulet. Underlätta inkludering och integration av nyanlända föräldrar i det svenska samhället” dnr 851-6125-2019

Insatsen är en fortsättning på ett projekt som Smedjebackens kommun anordnade tillsammans med ABF under 2018 som riktade sig till föräldralediga nyanlända. Syftet med insatsen är att underlätta etableringen i samhället för nyanlända som är föräldralediga genom att skapa kontaktytor mot etablerade föräldralediga och samtidigt skapa sociala nätverk och främja språkinlärningen. Aktiviteterna riktar sig främst till föräldralediga kvinnor och de kommer få del av aktiviteter och information från bland annat kommunens invandrarservice, öppen förskola, bibliotek, MVC, ABF, svenska kyrkan och andra ideella föreningar.

Samverkanspartners: Svenska kyrkan/Norrbärke församling, ABF, Öppna förskolan, Föreningslivet

Insatsperiod: 2019-09-10 – 2020-12-31

Beviljade medel: 353 625 kronor

Kontaktpersoner: Mohammed Aden, 0240-66 0067, mohammed.aden@smedjebacken.se och Jesper Folkesson, 0240-66 00 88 jesper.folkesson@smedjebacken.se

Gagnefs kommun ”Språkcafé 2.0” dnr: 851-6090-2019

Insatsen syftar till att stärka befintliga språkcaféer med riktade informationsinsatser, genomföra utflykter/studiebesök och rekrytera språkvänner/familjekontakter. Målgruppen för insatserna består av samtliga nyanlända i Gagnefs kommun men med särskilt fokus på kvinnor som är ensamstående med små barn och som har svårt att ta sig till och från aktiviteter. För att möjliggöra deras deltagande kommer kommunen att vara behjälplig med transport till och från aktiviteterna samt erbjuda barnpassning på plats. Målet är att aktiviteterna ska leda till att etableringen i samhället underlättas, nätverk skapas och att språkinlärningen främjas.

Samverkanspartners: Svenska kyrkan, Kristen gemenskap Mockfjärd

Insatsperiod: 2019-09-01 – 2020-06-30

Beviljade medel: 127 388 kronor

Kontaktpersoner: Torben Stenberg, 0241-152 51, torben.stenberg@gagnef.se och Rupert Tansley, 0241- 251 40, rupert.tansley@gagnef.se

 

Avesta kommun ”Stöd för vårdnadshavares inkludering och integrering i samhället”
dnr: 851-6036-2019

Insatsen riktar sig till nyanlända föräldrar och syftar till att bistå med lättillgänglig kunskap och sprida information om samhället och föräldrarollen. Föräldrarnas förutsättningar kommer att stärkas för att kommunicera och samspela med andra vuxna/föräldrar och att ge omsorg om barnen samt tolka deras behov. Insatsen kommer att utveckla dialog- och informationsmöten, tematräffar och erbjuda en utbildning genom deltagande i vägledningsgrupper som syftar till att stärka föräldraskapet genom Vägledande samspel. Kommunen kommer även att ta fram en app för föräldrar som kommer att fungera som kontakt- och informationskanal.

Samverkanspartners: Familjecentraler och BVC

Insatsperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 797 000 kronor

Kontaktpersoner: Karin Vestman, 076-544 16 82, karin.vestman@avesta.se och Björn Hansson, 0708-645 200, bjorn.hansson@avesta.se

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter. Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med vad som anges i beslutet. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats.

 1. Fyll i del- eller slutrapport
 2. 2019 Delrapportsmall Word
  2019 SlutrapportsmallWord

  2018 Delrapportsmall
  Word
  2018 SlutrapportsmallWord
 3. Skicka in din ifyllda rapport via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt