Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ansök om bidrag

Ansökningsperioden för 2019 pågår från 11 februari till 16 maj. Länsstyrelsen i Dalarnas län har 2 680 000 kronor att fördela.


När vi har en ansökningsperiod igång ansöker du genom att fylla i och skicka en ansökningsblankett och ett intyg till oss. Ansökan behöver vara undertecknad av behörig firmatecknare. Endast korrekt ifyllda och undertecknade ansökningar handläggs.

 1. Fyll i ansökningsblankett
  Ansökning med vägledning 2019 (word)Word
 2. Fyll i intyg med planerade och etablerade samverkanspartner:
  Intyg samverkanspart 2019 (word)Word
 3. Stöddokument jämställdhetWord
 4.  
 5. Skicka in din ifyllda ansökan via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Beslut fattas senast den 7 juni. Utbetalning av beviljade medel sker senast den 24 juni.

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall från Örebros länsstyrelse för projektplan (worddokument)Word

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Här är korta beskrivningar av insatser som har beviljats bidrag hittills under 2018

Orsa kommun – Körkortsförberedande utbildning för utlandsfödda kvinnor, dnr 851-4627-2018

Insatsen syftar till att stärka nyanlända kvinnors självkänsla och motivation till att påbörja en körkortsutbildning vilket i sin tur leder till en ökad anställningsbarhet för denna målgrupp, dels genom att de då kan söka fler anställningar som har körkortsbehörighet som krav, dels genom att de ökar sin mobilitet och självständighet i vardagen. Insatsen väntas nå ett 10-tal kvinnor ur målgruppen.
Insatsperiod: 2018-09-01 – 2018-12-31
Kontaktperson: Anne Kasenene, integrationssamordnare

Avesta kommun – ”Kvinnor i fokus och Män i fokus”, dnr 851-4381-2018

Insatsen består av två delar varav den ena delen syftar till att stärka nyanländas kvinnors etablering i samhället genom ett socialt forum för samhällsinformation som är användbart i vardagen. Det sociala forumet ska stötta etablerandet av nätverk och öka samhällskunskapen för nyanlända kvinnor i frågor som rör utbildning och arbete. Den andra delen av insatsen syftar till att stärka även nyanlända mäns etablering i samhället genom att först genomföra en undersökning bland målgruppen om deras behov för en god integrering för att därefter tillhandahålla tematräffar där innehållet är anpassat efter vad som framkommit i undersökningen. Insatsen väntas nå ca 100 deltagare ur målgruppen.
Insatsperiod: 2018-04-01 – 2019-12-31
Kontaktperson: Samarpan Lindqvist, integrationshandläggare

Leksands kommun – ”Integration genom IT-guide”, dnr 851-3787-2018

Insatsen syftar till att skapa integration över olika kulturer och generationer genom att nyanlända ungdomar utbildas till IT-guider för att sedan lära ut och stötta seniorer och andra besökare på internet-caféer hur de använder e-tjänster, internetbank och annan IT-kunskap. Insatsen vill även bidra till att skapa ett ökat intresse för IT-yrken bland målgruppen. Insatsen beräknas nå 10-20 nyanlända ungdomar, huvudsakligen ensamkommande barn, och 200-300 seniorer/besökare.
Insatsperiod: 2018-08-15 – 2019-06-30
Kontaktpersoner: Cathrine Tillas och Katarina Bjelvenmark, bibliotekarier

Leksands kommun – ”Höra till Leksand”, dnr 851-3549-2018

Insatsen syftar till att tillsammans med Västanviks folkhögskola bl.a. stärka kommunens dövkompetens och utveckla nätverk och kommunikationskanaler mellan målgruppen och det offentliga för att säkerställa döva asylsökande och nyanlända möjlighet till etablering i det svenska samhället på lika villkor. I dagsläget bor ett 40-tal döva asylsökande och nyanlända i kommunen.
Insatsperiod: 2018-09-01 – 2019-12-31
Kontaktperson: David Ytfeldt, chef Hem och Fritid och Johan Jobs, chef Arbetsmarknad och integration

Falu kommun – På väg till jobb

körkortsförberedande utbildning med inslag av orientering i det svenska sociala koderna samt vägar/möjligheter till arbete och delaktighet i samhället för nyanlända kvinnor dnr: 815-9224-2018

Insatsen syftar till att genom stöd i körkortsteori stärka nyanlända kvinnors möjligheter att bli självförsörjande och delaktiga i det svenska samhället. Målet är att minst sextio kvinnor ska ha genomgått studiecirklarna samt att minst 80 % av deltagarna ska fortsätta att ta körkort.

Samverkanspart: Ideella föreningen HUSS samt Studieförbundet Vuxenskolan

Insatsperiod: 2018-10-01 – 2019-06-30

Beviljade medel: 202 805 SEK

Kontaktperson: Amel Mujic, tel. 023 828 79, mail. amel.mujic@falun.se och Mats Berglund, tel. 023 828 21, mail. mats.berglund@falun.se

Avesta kommun – Föräldrastöd för inkludering dnr: 851-10877-2018

Insatsen syftar till att bistå med kunskap, språk- och kommunikationsstöd och tillgänglighet till kommunens nyanlända. Insatsen avser starta ett forum för dialog- och informationsmöten med fokus på verksamhetsfrågor, styrdokument och frågor som rör föräldrarollen. Samt att öka kunskapen och tillgången till utbud och kontakter som rör föräldrastödet. Dialogträffarna ska anordnas i 5 förskoleområden där vårdnadshavare till nyanlända barn bjuds in.

Insatsperiod: 2018-10-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 490 460 SEK

Kontaktperson: Karin Vestman tel. 076 551 628, mail. karin.vestman@avesta.se och Björn Hansson tel. 0708 645 200, mail. bjorn.hansson@avesta.se

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter. Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med vad som anges i beslutet. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats.

 1. Fyll i del- eller slutrapport
 2. 2019 Delrapportsmall Word
  2019 SlutrapportsmallWord

  2018 Delrapportsmall
  Word
  2018 SlutrapportsmallWord
 3. Skicka in din ifyllda rapport via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt