Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag för att vårda dem. Vi fördelar även arkeologiska uppdrag till företag.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne.

Kyrkliga kulturminnen

Vill du ändra eller flytta ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi ger även råd om vård- och underhållsplaner.

Skydda kulturegendom

Kulturegendom som är av stor betydelse för vårt kulturarv behöver skyddas i händelse av krig. Länsstyrelsen har i uppdrag att både märka upp viss kulturegendom och att ha en plan för undanförsel av betydelsefull kulturegendom.

Kulturmiljöer i Dalarna

Dalarna är ett Sverige i miniatyr, både vad gäller natur och kultur. Landskapets skiftande naturregioner har skapat lika skiftande livsvillkor för människorna. Därför har Dalarna också ovanligt många varierande och spännande kulturmiljöer.

Dalarna sträcker sig ut sig i 37 långa mil från fjällhedarna i nordväst vid norska gränsen ner till de malmförande bergen i sydöst. Längst i norr ligger Idre sameby - Sveriges sydligaste. I söder är bruksbygderna del av Bergslagen, grunden till Sveriges moderna industri. Genom hela landskapet rinner omfattande älvsystem, främst Österdalälven och Västerdalälven som vid Djurås förenas till Dalälven. Men innan dess har Österdalälven hunnit ta sig genom den stora sjön Siljan.

Vattendragen, bergen och skogarna har nyttjats av människor sedan istidens slut. Och kulturmiljöerna som har skapats under årtusendena berättar landskapets historia. Om de förstörs är de borta för alltid.

Vid Siljans stränder har arkeologer hittat boplatser som är närmare 10 000 år gamla. I skogsmarkerna finns uråldriga system med fångstgropar för storviltsjakt. De stora älvarnas dalgångar liksom slätterna söderut runt Dalälven var redan under järnåldern bördiga jordbruksbygder. Särskilt i älvdalsbygderna har ålderdomliga bystrukturer liksom rika- oftast mycket lokala - traditioner i språk, dräkt och byggnadssätt bevarats. Fortfarande används flera fäbodar. Och länet är helt unikt med sin stora mängd och variation av knuttimrade byggnader.

Bäckar, åar och älvar har använts för kvarnar och sågar, för flottningsanläggningar och kraftverk – och gör så till stor del än. Trängslet i Österdalälven, som byggdes under åren 1955–1960 är Sveriges högsta kraftverksdamm med en höjd på 125 meter. Kraftverket byggdes ursprungligen för att ge kraft åt Stora Kopparbergs sågverk, massafabriker och smältverk.

Och det är verkligen Kopparberget i Falun som är giganten i landskapet. Under 1600-talet bröts här två tredjedelar av hela världens kopparmalm och gruvan var Sveriges största arbetsplats. Det är idag en mycket viktig kulturmiljö - tillsammans med landskapets många övriga gruvområden, hyttor och hammare. De har bildat grunden för moderna stålverk, fabriker och verkstäder – vår tids form av kulturmiljöer!

Dalarnas byggnadsvårdspris uppmuntrar goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick och kunskap inom äldre hantverkstekniker samt nyskapande på traditionell grund och med rötterna i Dalarna.

Priset instiftades 2015 och delas ut vartannat år. Alla kan nominera sig själv eller annan privatperson, förening eller företag för goda byggnadsvårdsinsatser. Juryarbetet utgår från tre bedömningsområden: bevara, använda och utveckla.

Under 2023 delades Dalarnas Byggnadsvårdspris ut för femte gången. Mer information om tävlingen hittar du hos Dalarnas byggnadsvårdspris. Nästa tillfälle är 2025.

Dalarnas byggnadsvårdspris webbplats Länk till annan webbplats.

År 2001 skrevs Falun in på FN-organet Unescos Världsarvslista. Det betyder att gruvan och det industrihistoriska landskapet kring Stora Kopparberg och Falun på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Unescos motivering var följande:

Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i Sverige och Europa.

Som världsarv är Falun därför så betydelsefullt att det ska bevaras för all framtid. Idag finns det drygt 1000 platser och miljöer på Unescos världsarvslista. Femton av dem ligger i Sverige.

I Sverige är det svenska staten som har ansvar för landets världsarv. Som länets företrädare för staten, är Länsstyrelsen därför en viktig part för att skydda Världsarvet Falun.

Världsarvsrådet

Tillsammans med Falu kommun, Dalarnas museum, Stiftelsen Stora Kopparberget, Visit Dalarna, Högskolan Dalarna och Världsarvet Faluns Vänförening bildar Länsstyrelsen också Världsarvsrådet som ska verka för Världsarvet Faluns vård, bevarande och utveckling.

Länsstyrelsen och kommunerna kan enligt miljöbalken besluta att särskilt värdefulla kulturlandskap ska skyddas som kulturreservat. Syftet med reservaten är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap.

I Dalarna finns två kulturreservat: Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, Malung
och Stabergs bergsmansgård som också ingår i Världsarvet Falun. Mer information om kulturreservaten hittar du under våra samlade kulturmiljöer:

Kvarstensbrottet i Östra Utsjö, Malung

Stabergs bergsmansgård, Falun

I Dalarna finns sex kulturmiljöer som även ingår i Världsarvet Falun: Österå, Bergsgården, Erik i Varbos källare, Gamla berget, Hyttberget och Rostbacken. Du hittar mer information om dessa kulturmiljöer här:

Kulturmiljöer, Besöksmål

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss