Planera, bygga och bo

Länsstyrelsens roll är att samordna och ta tillvara på de statliga intressena i samhällsplaneringen. Det gör vi bland annat genom att granska planer, delta i samråd och tillhandahålla underlag för kommunens boendeplanering. Vi ger även råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden och hanterar bidrag för att bygga och renovera bostäder.

Bidrag för bostäder

Sök bidrag som privatperson för att energieffektivisera ditt hus eller för att som organisation bygga eller renovera bostäder.

Hållbar strategisk samhällsplanering, HållSam, handlar om metodutveckling och kunskapsförmedling för en hållbar och resurseffektiv samhällsplanering, med särskilt fokus på integrering av klimat och miljömål.

HållSam bygger vidare på ett antal initiativ och samarbeten, framförallt forskningsprojektet Den uthålliga regionen och länets energi-, klimat- och miljömålsarbete. Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av Länsstyrelsen, Högskolan Dalarna, Byggdialog Dalarna och involverar i hög grad regionen och länets kommuner.

 

Kontakt

Håkan Persson 

E-post: hakan.w.persson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 04 57

Länsstyrelsen arbetar i ett flertal projekt för en hållbar utbyggnad av vindkraft i Dalarna.

Mellan 2019-2020 genomfördes projektet Hållbar vindkraft i Dalarna med målet att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft i Dalarna, att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika samhällsintressen. Projektet samlade olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna. Ett tiotal kunskapsunderlag och en ”Vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna” har tagits fram.

Läs mer om projektets resultat och ladda ner dokument som har tagits fram på Energiintelligent.se Länk till annan webbplats.

Innovationsnod hållbar Vindkraft i Dalarna

Mellan augusti 2021 och december 2022 pågår projektet Innovationsnod hållbar Vindkraft i Dalarna med syfte att skapa en innovationsarena för hållbar vindkraft i länet.

Detta sker på tre nivåer

  • Mikrolokalt genom att involvera lokalsamhällen i utveckling av nya verksamheter
  • Lokalt genom att aktivera näringslivet inför byggfasen
  • Regionalt genom att skapa samverkan för utveckling av produkter kring vindkraften.

Projektet drivs i samarbete med Region Dalarna, Hela Sverige ska leva Dalarna och AB Samarkand2015.

Innovationsnod hållbar vindkraft i Dalarna på Energiintelligent.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jakob Ebner

E-post jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 72 

Projektet syftade till en kapacitetsförstärkning hos kommunerna där politiker och tjänstepersoner fick ökad kunskap för att hantera klimataspekter och social hållbarhet som en helhet i planeringen.

Förväntningen var att samhällsplaneringen blir allt bättre på att inkludera klimatfrågan så som beskrivet i Plan- och bygglagen samt att Länsstyrelsen och forskningssamhället får ökad kunskap om den kommunala planeringens vardagspraktik och möjligheter till förändring.

Projektet avslutades i december 2020. Tolv kommuner i Västmanland, Uppland, Dalarna och Gävleborgs län deltog i projektet som finansierades med medel från Energimyndigheten och fick kunskapsstöd från Sveriges Landbruksuniversitet, institutionen för Stad och Land.

Du kan läsa slutrapporten Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden här. Pdf, 1.1 MB.


Kontakt

Jakob Ebner

E-post jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 72 

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer genom att erbjuda kommuner en platssamverkansmodell och göra den kommersiellt tillgängligt.

Projektet utvecklar och testar en för Sverige unik platssamverkansmodell för att skapa trygga och säkra platser, orter och byar i Sverige. Modellen är baserad på beprövade och vetenskapliga metoder, är pris- och tidsatt och testas på fyra kommuner i mellansverige med olika trygghetsutmaningar och typer av platser. I modellutvecklingen samarbetar länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige, Svenska Stadskärnor. aktörerna har stor erfarenhet och kompetens inom sina respektive områden, och är nationellt väletablerade. Målet är att modellen ska få genomslag på nationell nivå.

Genom modellen skapas strukturer som gör det möjligt att polis, kommun och myndigheter tillsammans med näringslivet, fastighetsägare och ideella organisationer på ett strukturerat sätt kan identifiera och analysera trygghetsproblemet och tillsammans genomföra och finansiera insatser för att lösa problemet. Dessutom stärks kommunernas arbete med situationell brottsprevention stärks och platser, stråk och kvarter blir tillgängligare, attraktivare och inkluderande.

Projektet pågår 1 maj 2020 – 30 april 2022 och finansieras av Vinnova.


Kontakt

Jakob Ebner

E-post jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 72 

Fysisk planering

Länsstyrelsen är involverad i kommunens processer för att ta fram detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser. Vår roll är att värna om allmänna och statliga intressen. Det gör vi bland annat genom att granska planer och delta i samråd.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram för kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen. Vi ger också råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning och för att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar också hur bostadsmarknaden ser ut i länet.

Grön infrastruktur

För att skapa långsiktigt hållbara landskap med en biologisk mångfald behöver vi arbeta med grön infrastruktur. Länsstyrelsen arbetar för att aktörer i länen ska arbeta tillsammans för en långsiktigt hållbar syn på landskapet och för att det finns regionala handlingsplaner för arbetet.

Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen ger byggnadsnämnder råd och stöd och tillhandahåller kunskapsunderlag för tillsynen. Vi följer även upp och utvärderar nämndernas tillsynsarbete.

Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om medgivande att upplösa en samfällighetsförening.

Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken? Till exempel ett beslut om bygglov, avfallshantering eller buller eller föroreningar? Då kan du göra det till din kommun inom tre veckor. Länsstyrelsen handlägger sedan ärendet.

Överlämna kommunalt beslut

När ett kommunalt beslut blivit överklagat ska kommunen lämna över det till Länsstyrelsen. Beslut kan överlämnas via vår e-tjänst.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss