Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen hjälper samverkan mellan aktörer och arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Läns- och kommuntal 2023, pdf Pdf, 113.3 kB.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning, Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Bidrag

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Yrkesväg – samverkan i framgångsrik modell

Projektet bygger på det framgångsrika projektet Yrkesväg Värmland där en ny samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerad utbildningsmodell utvecklades. Utbildningsmodellen i Yrkesväg Värmland kortade vägen till arbete för hundratals utrikesfödda kvinnor och män. Projekt Yrkesväg fortsätter att utveckla modellen, göra utbildningsinsatser anpassade till målgrupper och andra stödjande insatser för tredjelandsmedborgare inom Vuxenutbildningen.

Arbetet sker i samverkan mellan olika aktörer som ansvarar för målgruppens integration.
Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs i samverkan med Region Värmland och elva kommuner i länet, samt med kommuner och länsstyrelsen i Dalarna, Västra Götaland och Örebro.

I Dalarna driver Mora, Orsa, Älvdalen och Hedemora projektet.

Projektet sträcker sig från 1 november 2022 till 30 juni 2026 och medfinansieras med medel från Europeiska unionen via Asyl- migrations- och integrationsfonden.

Yrkesväg
Webbplatsen Yrkesväg Länk till annan webbplats.
Yrkesväg på Instagram Länk till annan webbplats.

EU logga och Yrkesväglogga. 

Tillsammans för ett effektivare mottagande

Projektets målsättning är att skapa ett resilient mottagande i småkommuner i Dalarna genom tidiga insatser och bred samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. Det innebär att vi i Dalarna ska skapa förutsättningar för de flyktingar som lever i Dalarna att integreras i samhället. Men även att vi ska ha kapacitet och förmågan att klara av de variationer som är i flyktingmottagandet.

Projektet ägs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och genomförs i samarbete med Vansbro kommun, Säters kommun, Smedjebackens kommun och Falun-Borlänge Regionen.

Projektet sträcker sig från 1 januari 2024 till 31 december 2027 och medfinansieras med medel från Europeiska unionen.

EU-logotyp. 

Vad ska göras inom projektet?

Inom projektet kommer det genomföras insatser riktat mot framför allt

  • personer som är asylsökande
  • personer från Ukraina som lyder under massflyktingsdirektivet
  • KVOT/ABO flyktingar som har fått uppehållstillstånd och funnits i Sverige i mindre än 3 år. Insatserna utgår från individens behov och kan bestå av till exempel utbildningar för att öka den digitala kompetensen, arbetsmarknadskunskap, språkundervisning eller hälsofrämjande insatser.

Insatserna kan bestå av till exempel utbildningar för att öka den digitala kompetensen, arbetsmarknadskunskap, språkundervisning eller hälsofrämjande insatser. Det kan också handla om att utbilda och engagera flyktingguider som kan bidra med social trygghet.

Projektet ska också anordna kompetenshöjande insatser för att höja kunskap och stärka samverkan. Dessa insatser riktar sig främst till

  • offentligt anställda som möter målgruppen
  • och personer som är engagerade inom civilsamhället.

Insatserna riktar sig till personer bosatta eller verksamma i Dalarnas län med särskild fokus på pilotkommunerna Vansbro, Säter och Smedjebacken.

Varför genomförs projektet?

Projektet genomförs då man identifierat att det saknas förutsättningar för att ta emot och genomföra önskvärda insatser för mottagande i Dalarna. Det beror bland annat på knapp ekonomiska resurser och att lagstadgade verksamhet prioriteras framför förebyggande verksamhet. Genom förebyggande verksamhet, bland annat de insatser som ska genomföras inom projektet, kan man skapa ett effektivare mottagande både för individen och samhället.

Ett annat problem som identifierats är att behoven för mottagande varierar över tid, både gällande antalet flyktingar som kommer till Dalarna och att förutsättningarna skiljer sig åt för de personer som kommer. I Dalarna har vi också stora geografiska avstånd vilket försvårar samverkan kring mottagande och insatser. Inom projektet är målsättningen att skapa bättre förutsättningar att hantera variationer över tid och långsiktig samverkan mellan aktörer i länet.

En stor resurs när det kommer till ett resilient mottagande är civilsamhället. Det finns en stor kraft i civilsamhällets engagemang och många av civilsamhällets aktörer bidrar redan nu med ett stort stöd. De har dock inte alltid de resurser som krävs utan är i behov av stöd, något vi under projektets gång kommer att arbeta mer med för att resurserna ska kunna nyttjas bättre.

Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss