Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Utöver de nationella prioriteringarna kommer Länsstyrelsen i Dalarnas län prioritera insatser som i enlighet med Agenda 2030, mål 1 ingen fattigdom och mål 10 minskad ojämlikhet:

 • Bidrar till att individer stegförflyttar från fattigdom och/eller motverkar att individen hamnar i fattigdom.
 • Lindrar konsekvenserna av fattigdom och ojämlikhet.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Ansökningsperiod

Dalarnas län har 1 339 000 kronor att fördela under 2024. Årets första utlysning stängde den 22 mars. Fyra nya projekt beviljades medel om totalt 1 080 991 kronor. U

Under hösten kommer vi göra en extrautlysning av resterande medel om 258 009 kronor. Vi informerar då om extrautlysningen här på vår webbplats.

Stöd inför ansökan

Vi erbjuder rådgivning inför din ansökan. Kontakta gärna oss på idéstadiet, vi kan exempelvis hjälpa till med:

 • Vägledning kring vilket bidrag som passar din idé bäst
 • Underlag kring målgrupperna, hur många individer som finns i din kommun
 • Dialog kring möjliga samverkanspartners
 • Rådgivning på plats vid samverkan mellan förvaltningar och/eller andra organisationer

Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter. En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Här nedan kan du läsa mer om hur du gör en sådan.

Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Har kvinnor/flickor och män/pojkar samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor/flickor och män/pojkar? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors/flickors och mäns/pojkars behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor/flickor och män/pojkar i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor/flickor och män/pojkar i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter med mera)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Här ser du vilka insatser som pågår i Dalarnas län. Listade insatser har beviljats medel i enlighet med förordning om tidiga insatser för asylsökande (2016:1363).

Samhällsstart

Namn på insats: Samhällsstart, diarienummer 4083-2024
Aktör: Studieförbundet Bilda Mitt
Syfte med insatsen: Insatsen syftar till att stärka individens rätt till att utveckla det svenska språket, kunskap om det svenska samhället, arbetsmarknaden samt god hälsa.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Falun och Borlänge
Tid: 2024-06-01 till och med 2025-06-01
E-post till kontaktperson: lena.kallstrom@bilda.nu och carina.soderlund@bilda.nu

Sammanfattning: Insatsen syftar till att asylsökande blir bättre rustade för att möta det svenska samhället och under sin väntan få en meningsfull sysselsättning. Inom projektet kommer fysiska studiecirklar genomföras utifrån materialet Samhällsstart. Deltagarna erbjuds tillfälle för språkinlärning och även träffar med psykolog för psykosocialt stöd.

Ökad kunskap om trafikregler och trafiksäkerhet i Sverige

Namn på insats: Ökad kunskap om trafikregler och trafiksäkerhet i Sverige, diarienummer 4017-2024
Aktör: Dalarnas Trafiksäkerhets Förbund/NTF Dalarna
Syfte med insatsen: Insatsen syftar till att stärka individens rätt till att utveckla kunskap om det svenska samhället men även det svenska språket och god hälsa.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Falun, Borlänge, Ludvika och Mora
Tid: 2024-06-01 till och med 2024-10-31
E-post till kontaktperson: rose-marie.ortlund@ntf.se

Sammanfattning: Syftet med insatsen är att öka kunskapen om svenska trafikregler och trafiksäkerhet. Några områden som är i fokus är barns säkerhet i bil, cykelhjälmsanvändning, grundläggande trafikregler och reflexer. Information kommer att ges bland annat genom att besöka kommunernas SFI-verksamheter.

Språkinlärning genom kultur

Namn på insats: Språkinlärning genom kultur, dnr 851-3659-2024
Aktör: ABF Södra Östra Dalarna
Syfte med insatsen: Insatsen syftar till att stärka individens rätt till att utveckla det svenska språket, kunskap om det svenska samhället samt god hälsa.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Falun
Tid: 2024-11-01 till och med 2025-12-31
E-post till kontaktperson: ann-sofie.sterio@abf.se

Sammanfattning: Fokus i detta projekt ligger på svenskaträning genom konversation och kulturupplevelser. Målgruppen ska erbjudas en trygg plats där de kan utveckla svenska språket samt fördjupa sina kunskaper i samhällsorienterade ämnen. Deltagarna kommer även få ökad kännedom om och får ta del av kulturlivet i Dalarna genom olika upplevelser och aktiviteter inom kulturområdet.

Tillsammans Här

Namn på insats: Tillsammans Här, diarienummer 4063-2024
Aktör: Rädda Barnen
Syfte med insatsen: Stärka individens rätt till en god hälsa samt utveckla sin kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Ludvika kommun
Tid: 2024-08-01 till och med 2025-12-31
E-post till kontaktperson: susanna.martensson@rb.se, cecilia.malm@rb.se

Sammanfattning: Projektet syftar till att motverka passivisering och ohälsa genom att stärka egenmakten i form av föräldraskapsstödjande insatser och aktiviteter tillsammans i familjen. Projektet ska även öka kunskapen kring och i förlängningen förbättra situationen för familjer i återvändandeprocessen.

Svenska genom Folk Lab för asylsökande

Namn på insats: Svenska genom Folk Lab för asylsökande, diarienummer 3493-2023
Aktör: ABF Södra Östra Dalarna
Syfte med insatsen: Insats syftar till att stärka individens rätt att utveckla det svenska språket och sin kunskap om det svenska samhället.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Avesta och Hedemora
Tid: 2023-06-01-2024-12-31
E-post till kontaktperson: ann-sofie.sterio@abf.se

Sammanfattning: Syftet med den här insatsen är att underlätta etableringen i samhället genom att erbjuda kreativa, språkutvecklande och sociala verksamheter i trygga rum - forum där deltagarna får ta plats, får uttrycka sina behov och önskemål samtidigt som de får möjlighet att skapa nya sociala nätverk. Mötet mellan de som är nya i Sverige och personer som är etablerade är centralt i verksamheten.

Folk Lab handlar om att använda olika sociala processer och digitala metoder för att stimulera medskapande och för att främja deltagares känsla av delaktighet och egenmakt på ett lekfullt sätt. Även samhällsviktiga frågor berörs inom ramen för Folk Lab. Det kan till exempel handla om information om kommunen, Agenda 2030, frågor om hållbarhet, demokrati, normer och sociala koder, jämställdhet och föräldraskap.

En trygg plats

Namn på insats: En trygg plats, dnr 851-5522-2022
Aktör: Rädda Barnen
Syfte med insatsen: Stärka individens rätt till en god hälsa samt utveckla sin kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Krylbo, Insjön
Tid: 2022-08-01 - 2023-12-31 förlängt till 2024-06-30
E-post till kontaktperson: susanna.martensson@rb.se, cecilia.malm@rb.se

Sammanfattning: Projektet syftar till att bidra till att de asylsökande familjerna får möjlighet till meningsfullhet, stärka sitt föräldraskap och kunna göra aktiviteter tillsammans som familj.

En trygg plats 2.0 och Kärleken är fri Dalarna

Namn på insats: En trygg plats 2.0 och Kärleken är fri Dalarna, dnr 851-4287-2023
Aktör: Rädda Barnen
Syfte med insatsen: Stärka individens rätt till en god hälsa samt utveckla sin kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till nyanlända och asylsökande, ungdomar och vuxna
Plats: En trygg plats - Avesta, Kärleken är fri – Avesta, Borlänge, Ludvika, Mora, Vansbro
Tid: 2023-08-01 tom 2024-12-31, delen En trygg plats 2.0 förlängs till och med 2025-06-30.
E-post till kontaktperson: susanna.martensson@rb.se, cecilia.malm@rb.se

Sammanfattning: Projektet delas upp i två spår. Det ena fokuserar på en fortsättning och utveckling av projektet En trygg plats som främst äger rum i Krylbo där föräldrastödsgruppen Avestaföräldrar drivs gemensamt med kommunens arbete på öppna förskolan. Mål del ett, ökad känsla av inkludering samt trygghet i sitt föräldraskap.

Den andra delen i projektet är Kärleken i fri som fokuserar på att i skolor informera om barns rätt till en uppväxt fri från våld. Mål del två ökad kunskap om vilka kontaktvägar som finns för stöd samt om fler elever söker stöd efter insatsen.

 

Använda e-tjänsten

Du som söker använder Länsstyrelsens e-tjänst och loggar in med personlig e-legitimation. När du väljer att spara din ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapporten lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan endast du själv se dina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar.

Om du inte ändrat eller skickat in din ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste du aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Efter att du skickat in ansökan

Vi diarieför din ansökan när den är inskickad via e-tjänsten och du får en bekräftelse till den e-postadress du fyllt i. Din ansökan får ett diarienummer som du ska använda i den fortsatta kontakten med oss. Du kan i efterhand komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Meddelande om beslut

Beslut om bidrag meddelas efter att ansökningsperioden avslutats, dock senast 13 juni 2024.

Du lämnar delrapport och slutrapport via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in, senast två månader efter att insatsen avslutats. Slutrapporten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Slutredovisning för kommun

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska du som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Slutredovisning för ideella föreningar och organisationer

För organisationer som beviljats bidrag som inte överstiger fem prisbasbelopp kan förtroendevald revisor utföra revisionen.

Vid internrevision kan du få stöd med mall för revision, se kontaktuppgifter nedan.

Om en organisation beviljats mer än fem prisbasbelopp ska en auktoriserad eller godkänd revisor utföra revisionen. Revisorn ska granska att den ekonomiska redovisningen av de medel som länsstyrelsen beviljat är tillförlitliga och att räkenskaperna är rättvisande. Externa revisorer kan använda sig av standarden ISA 805.

Återbetalning

Du som tar emot medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall du inte använt ersättningen för det ändamål som du angett i ansökan.

När betalas bidraget ut?

Utbetalning av bidrag sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utbetalning sker inom sex veckor från det att beslut och utbetalningsunderlag inkommit till Länsstyrelsen Jönköping.

Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss