Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

  • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
  • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
  • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser inriktade mot samhällsinformation för asylsökande och insatser som främjar hälsa.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
  • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
  • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

  • kunskaper i svenska språket
  • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Ansökningsperiod

Dalarnas län har under 2023 fördelat 1 700 403 kronor på tre nya projekt.

Information om 2024 års utlysning väntas komma under februari månad.

Här ser du vilka insatser som pågår i Dalarnas län. Listade insatser har beviljats medel i enlighet med förordning om tidiga insatser för asylsökande (2016:1363).

Nya seder och bruk i nytt land med nytt språk

Namn på insats: Nya seder och bruk i nytt land med nytt språk, dnr 851-4204-2023
Aktör: Medborgarskolan Region Mitt
Syfte med insatsen: Insatsen syftar till att stärka individens rätt till att utveckla det svenska språket men även kunskap om det svenska samhället.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Ludvika och Smedjebacken
Tid: 2023-08-21 tom 2023-12-15
E-post till kontaktperson: rose-marie.andersson@lgmail.se

Sammanfattning: Syftet med projektet är i första hand att lära ut svenska språket men också att bygga självförtroende, nyfikenhet och att känna sig bekväm i samhället. Projektet kommer att innehålla både teori och praktik med samhällsorienterande inslag samt möjlighet till rörelse i olika former. Fysisk aktivitet är ett viktigt inslag som kan ge större motivation i de teoretiska delarna. Även egenstudier med tillgängliga ledare erbjuds.

Svenska genom Folk Lab för asylsökande

Namn på insats: Svenska genom Folk Lab för asylsökande, dnr 851-3493-2023
Aktör: ABF Södra Östra Dalarna
Syfte med insatsen: Insats syftar till att stärka individens rätt att utveckla det svenska språket och sin kunskap om det svenska samhället.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Avesta och Hedemora
Tid: 2023-06-01-2024-12-31
E-post till kontaktperson: ann-sofie.sterio@abf.se

Sammanfattning: Syftet med den här insatsen är att underlätta etableringen i samhället genom att erbjuda kreativa, språkutvecklande och sociala verksamheter i trygga rum - forum där deltagarna får ta plats, får uttrycka sina behov och önskemål samtidigt som de får möjlighet att skapa nya sociala nätverk. Mötet mellan de som är nya i Sverige och personer som är etablerade är centralt i verksamheten.

Folk Lab handlar om att använda olika sociala processer och digitala metoder för att stimulera medskapande och för att främja deltagares känsla av delaktighet och egenmakt på ett lekfullt sätt. Även samhällsviktiga frågor berörs inom ramen för Folk Lab. Det kan till exempel handla om information om kommunen, Agenda 2030, frågor om hållbarhet, demokrati, normer och sociala koder, jämställdhet och föräldraskap.

En trygg plats

Namn på insats: En trygg plats, dnr 851-5522-2022
Aktör: Rädda Barnen
Syfte med insatsen: Stärka individens rätt till en god hälsa samt utveckla sin kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Krylbo, Insjön
Tid: 2022-08-01 - 2023-12-31 förlängt till 2024-06-30
E-post till kontaktperson: susanna.martensson@rb.se, cecilia.malm@rb.se

Sammanfattning: Projektet syftar till att bidra till att de asylsökande familjerna får möjlighet till meningsfullhet, stärka sitt föräldraskap och kunna göra aktiviteter tillsammans som familj.

En trygg plats 2.0 och Kärleken är fri Dalarna

Namn på insats: En trygg plats 2.0 och Kärleken är fri Dalarna, dnr 851-4287-2023
Aktör: Rädda Barnen
Syfte med insatsen: Stärka individens rätt till en god hälsa samt utveckla sin kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till nyanlända och asylsökande, ungdomar och vuxna
Plats: En trygg plats - Avesta, Kärleken är fri – Avesta, Borlänge, Ludvika, Mora, Vansbro
Tid: 2023-08-01 tom 2024-12-31, delen En trygg plats 2.0 förlängs till och med 2025-06-30.
E-post till kontaktperson: susanna.martensson@rb.se, cecilia.malm@rb.se

Sammanfattning: Projektet delas upp i två spår. Det ena fokuserar på en fortsättning och utveckling av projektet En trygg plats som främst äger rum i Krylbo där föräldrastödsgruppen Avestaföräldrar drivs gemensamt med kommunens arbete på öppna förskolan. Mål del ett, ökad känsla av inkludering samt trygghet i sitt föräldraskap.

Den andra delen i projektet är Kärleken i fri som fokuserar på att i skolor informera om barns rätt till en uppväxt fri från våld. Mål del två ökad kunskap om vilka kontaktvägar som finns för stöd samt om fler elever söker stöd efter insatsen.

Tillsammans för Ukraina

Namn på insats: Tillsammans för Ukraina, dnr 851-5459-2022
Aktör: ABF Södra Östra Dalarna
Syfte med insatsen: Insatsens huvudsakliga syfte är kunskap i svenska språket samt kunskap om det svenska samhället
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Falun, Hedemora och Avesta
Tid: 2022-07-01 tom 2023-12-31
E-post till kontaktperson: ann-sofie.sterio@abf.se

Sammanfattning: Projektet kommer att erbjuda läs,- skriv och talträning på två nivåer, grundläggande och avancerad nivå. Här ingår även samhällskunskap, på grundläggande nivå berörs rättigheter och skyldigheter i Sverige samt konsumentupplysning. På den avancerade nivån fördjupas kunskapen om hur det är att leva och bo i Sverige , hur skola, sjukvård och andra viktiga samhällsinstanser fungerar, delar agenda 2030 och hållbarhet, jämställdhet, samtal kring normer, värderingar och sociala koder. På båda nivåer blandas aktiviteterna med teoretiska och praktiska inslag.

I projektet finns också en samtalsdel, samtal om demokrati. Detta görs genom öppna träffar för alla där deltagarna får möjlighet att samtala om kriget, demokratiska frågor och det finns möjlighet att dela tankar och känslor med andra. Träffarna leds av en samtalsledare.

Du som söker använder Länsstyrelsens e-tjänst och loggar in med personlig e-legitimation. När du väljer att spara din ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan endast du själv se dina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar.

Om du inte ändrat eller skickat in din ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste du aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Efter att du skickat in ansökan

Vi diarieför din ansökan när den är inskickad via e-tjänsten och du får en bekräftelse till den e-postadress du fyllt i. Din ansökan får ett diarienummer som du ska använda i den fortsatta kontakten med oss. Du kan i efterhand komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Meddelande om beslut

Beslut om bidrag meddelas efter att ansökningsperioden avslutats, dock senast 22 juni 2023.

Redovisning och återbetalning

Du lämnar delrapport och slutrapport via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in, senast två månader efter att insatsen avslutats. Slutrapporten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska du som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Du som tar emot medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall du inte använt ersättningen för det ändamål som du angett i ansökan.

När betalas bidraget ut?

Utbetalning av bidrag sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utbetalning sker inom sex veckor från det att beslut och utbetalningsunderlag inkommit till Länsstyrelsen Jönköping.

Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss