Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Kommuner och organisationer inom civilsamhället kan söka bidrag till verksamheter för asylsökande personer.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn. Bidragen kan bland annat användas för insatser som rör bostäder och bosättning.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen kan bland annat användas för att skapa nätverk och stödja språkinlärningen.

Länsstyrelsen arbetar för en kvalitativ och snabb etablering av nyanlända flyktingar. För att nå målet krävs samverkan och samordning mellan berörda aktörer.

Länsstyrelsens uppdrag är att främja regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända (Lag 2010:197 § 4)....

Den regionala överenskommelsen består av en avsiktsförklaring mellan samtliga kommuner i Dalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna, ALMI, Företagarna, Försäkringskassan, Högskolan Dalarna, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi måste verka tillsammans för att se till att de nyanlända som kommer till vårt län ska känna sig välkomna. Dalastrategin utgår från att vårt län ska vara ”En välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans”. Detta in sin tur kan bana vägen till ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna.

Men för att omsätta ord till handling genom stödjande genomförandeprocesser behövs det ett gemensamt kansli.

Kansliet ska vara en samlande kraft med mandat och redskap att hålla ihop den stora och komplexa genomförandeprocessen. Kansliet består av en representant från Länsstyrelsen i Dalarnas län, en från Region Dalarna och en från Landstinget Dalarna. Kansliets huvudsakliga uppgift ska vara att ha en drivande och koordinerande roll i arbetet med Vägen in. De ska också ordna/hålla dialogmöten, konferenser och seminarier, medverka i styrgrupper och genomföra informationsspridning.

Den regionala överenskommelsen Vägen in består av en avsiktsförklaring om samverkan, principer och utgångspunkter för arbetet och fem utpekade samverkansområden.

  1. Vägen till arbete
  2. Vägen till språk och utbildning
  3. Vägen till en god och jämlik hälsa
  4. Vägen till bostad
  5. Vägen till social sammanhållning och delaktighet

Samverkan bygger på följande principer:

  • Regional samverkan, samordning och ansvarstagande
  • Att i det gemensamma arbetet väga in varje kommuns faktiska mottagande och reella förutsättningar
  • Att aktivt söka samarbete mellan myndigheter och näringsliv, föreningsliv och idéburna organisationer

Kontakt