Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete,
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott,
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området och
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utgår från den lokala problembilden

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Arbetet i Dalarna

Mycket av det brottsförebyggande arbetet sker inom ramen för det interna samarbetet FAS (Förebyggande arbete i samverkan). Genom FAS stöttar länsstyrelsen länets kommuner i att ta fram regelbundna lokala lägesrapporter samt sprider kunskap och erfarenheter genom regelbundna utbildnings- och nätverksdagar. Ett månatligt nyhetsbrev informerar kring det förebyggande arbetet i länet, vill du ta del av utskicken använd kontaktformuläret nedan.

Lokala exempel

Här lyfter vi två mycket bra exempel på lokala kartläggningar/analyser. Dels från Falun där två kriminologistudenter under sin praktik på Polismyndigheten gjort en mycket bra kartläggning av problematiken på busstationen Knutpunkten.
Knutpunkten - Kartläggning och åtgärdsförslagPDF

För lokalpolisområde Mora har en kriminologistudent gjort en utmärkt kartläggning av ett problem som är förekommande i många av kommunerna i Dalarna, nämligen hög och störande musik från fordon.
Kartläggning av hög och störande musik från fordon 2019PDF

Kontakt