Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Arbetet i Dalarna

Mycket av det brottsförebyggande arbetet sker inom ramen för det interna samarbetet FAS (Förebyggande arbete i samverkan). Genom FAS stöttar länsstyrelsen länets kommuner i att ta fram regelbundna lokala lägesrapporter samt sprider kunskap och erfarenheter genom regelbundna utbildnings- och nätverksdagar. Ett månatligt nyhetsbrev informerar kring det förebyggande arbetet i länet, vill du ta del av utskicken använd kontaktformuläret nedan.

Processutvärdering av arbetet med lägesrapportering och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika kommun

En utvärdering av arbetet med lägesrapportering och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika kommun visar att det brottsförebyggande arbete fungerar bra, men kan bli ännu bättre. De centrala slutsatserna i rapporten är:

  • arbetet med lägesrapportering har stärkt kommunernas kunskap om sina respektive lokala utmaningar
  • kommunernas brottsförebyggande arbete skulle stärkas ytterligare av en mer tydlig och sammanhållen process
  • återkopplingen till lägesrapporteringsgrupp och rapportörer behöver utvecklas
  • kommunerna kan ytterligare stärka sitt förebyggande arbete genom att tydligare kommunicera de åtgärder som genomförs.

Processutvärdering: Hur fungerar det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet? Pdf, 986.8 kB.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacket Länk till annan webbplats.

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information om rekrytering till gängkriminalitet som riktar sig till unga.

Så rekryterar kriminella dig som ung, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss