Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Regional plan för klimatanpassning i Dalarna

Den regionala planen för klimatanpassning i Dalarna är ett samlingsdokument som inkluderar både Länsstyrelsen i Dalarnas strategi för klimatanpassning, myndighetens klimat-och sårbarhetsanalys samt Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning. I och med dess olika delar kan den används såväl för fördjupning i i Dalarnas historia och bakgrund inom klimatanpassning, som för underlag och inspiration till andra aktörer i länet för deras eget arbete med klimatanpassning.

Regional plan för klimatanpassning i Dalarna Länk till annan webbplats.

Snö i ett framtida klimat

I de länsvisa klimatanalyserna presenterade SMHI år 2015 beräkningar som beskriver
metrologiska och hydrologiska förhållanden i ett framtida klimat. I det arbetet ingick några indikatorer som beskriver framtida snöförhållanden. Under år 2019 efterfrågade Länsstyrelserna i de sju nordligaste länen utökade analyser av framtida snöförhållanden.

Analyserna visar på mycket kraftiga minskningar av såväl snödjup som antal dagar med olika snömängd. Minskningar väntas under hela snösäsongen och i stort sett över hela norra Sverige. Allra mest påtagliga väntas minskningarna bli i delar av Värmland och Dalarna, samt längs Norrlandskusten.

Kartbild med framtida snöförhållanden i länsstyrelsernas webb-GIS Länk till annan webbplats.

Snö i ett framtida klimat - rapport för vår sju nordligaste län Länk till annan webbplats.

Film "Snö i ett framtida klimat"

Filmen är cirka 5 minuter lång och textad. I filmen medverkar Lina Molin, regional samordnare klimatanpassning och Anders Dahlén, skadeförbyggare vid ett försäkringsbolag i Jämtland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss