Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i max ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande, pdf Pdf, 114.7 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • idéburna organisationer utan vinstsyfte med allmännyttigt ändamål
 • registrerade trossamfund.

Övriga kriterier:

 • praktikverksamhet omfattas inte av överenskommelserna
 • verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan
 • verksamheten ska ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle samt i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund, Word Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer, Word Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund, Word Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer, Word Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall projektplan (Länsstyrelsen Örebro) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Korta beskrivningar av pågående insatser för asylsökande i länet som beviljats medel från Länsstyrelsen.

Svenska Kyrkan Västerås stift – Hållbarhet och hälsa för migranter
DNR: 851-7568-2021

Insatsperiod: 2021-09-01 till 2022-12-31
Beviljade medel: 406 437

Plats för insatsen: Insatsen riktar sig till hela länet och utgår från församlingarnas verksamheter. Projektets huvudsakliga syfte är hälsa.

Kontaktperson: Annaeva Lagergren, 021-17 85 14 eller e-post annaeva.lagergren@svenskakyrkan.se

Projektet syftar till att skapa ökad beredskap och kapacitet för ett långsiktigt och hälsofrämjande arbete för asylsökande och nyanlända inom Svenska kyrkans församlingar i Västerås stift.

Projektet har för avsikt att sammanställa och sprida metoder och verktyg till de församlingar som möter migranter i sin verksamhet. Detta ska även leda till att skapa motivation för församlingarna att utveckla hälsofrämjande verksamheter och mötesplatser. I förlängningen är målet att det för målgruppen ska leda till förbättrad hälsa, ökad delaktighet i lokalsamhället och därmed också ett steg närmare arbetsmarknaden.

Equmeniakyrkan - Mötesplats för asylsökande i Region Mitt, Equmeniakyrkan, Dalarnas län
DNR: 851-7477-2021

Insatsperiod: 2021-05-15 till 2021-12-31
Beviljade medel: 85 000

Plats för insatsen: Insatsen bedrivs främst i kommunerna Falun, Borlänge, Avesta, Hedemora, Orsa, Rättvik, Mora och Vansbro.

Projektets huvudsakliga syfte är kunskaper om det svenska samhället.

Kontaktperson: Per-Olof Byrskog, 076-505 31 24 eller e-post p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Projektet är en förlängning av tidigare TIA-verksamhet där en samordnartjänst finansieras för att stärka församlingars kapacitet att ta emot och ge stöd till asylsökande. Syftet är även att sprida kunskap om metoder och arbetssätt för att tillsammans med övriga aktiva aktörer på området arbeta för en snabb etablering och meningsfull väntan på beslut. Detta görs genom insatser på olika områden såsom: vidareutveckling av språkcafé, samtalsgrupper med samhällsinformation, förberedande arbetsmarknadsinsatser, natur och friluftslivsaktiviteter etc.

Rädda Barnen - Jag vill inte flytta i hela mitt liv, Avesta kommun
DNR: 851-7529-2021

Insatsperiod: 2021-06-01 till 2022-05-31
Beviljade medel: 408 900

Plats för insatsen: Primärt Avesta men initialt även Hedemora och Vansbro samt vissa länsövergripande insatser.

Projektets huvudsakliga syfte är hälsa.

Kontaktperson: Cecilia Malm, 08-698 91 86 eller mail cecilia.malm@rb.se

Projektet bedrivs i tre faser. Inledningsvis ligger fokus på att möte de behov som kommer med Migrationsverkets avveckling av boendeplatser för asylsökande i Dalarna. Ambitionen är att underlätta för de asylsökande att bland annat tillhandahålla information samt att ge stöd åt de yrkesverksamma som möter målgruppen. Fas två övergår till att jobba för ökad jämlikhet i Krylbo, detta främst med anledning av utmaningar med fenomenet aktiv medverkan till flytt (tidigare benämnt social dumping). I samverkan med Avesta kommun och med utgångspunkt i ”Trygga Krylbo och ”Ökad jämlikhet i Krylbo” är syftet att jobba för en trygg boendemiljö för främst barnfamiljer och nyanlända i syfte att uppnå en god hälsa. Den sista delen i projektet ska fokusera på stöd till medlemsrörelsen/lokalföreningarna att komma igång med sina stödjande verksamheter i spåren av Corona. Stödet ska uppmuntra föreningarna att starta upp verksamheter som främjar en god hälsa, psykosocialt stöd och information om det svenska samhället.

NTF Falu kommun - insatser för ökad kunskap om säkerhet i bil för barn
DNR: 851-3130-2021

Insatsperiod: 2021-08-15 till 2022-12-31
Beviljade medel: 107 810

Plats för insatsen: Kommunerna Säter, Avesta, Orsa, Ludvika och Smedjebacken.

Projektets huvudsakliga syfte är kunskaper om det svenska samhället

Kontaktperson: Hans Moberg, 023-70 55 75 eller e-post hans.moberg@ntf.se

Projektet syftar till att bidra till ökad säkerhet i bil för barn till nyanlända och andra grupper av utrikesfödda föräldrar. Detta förväntas resultera i minskade antal dödsfall och svårt skadade barn i trafikolyckor. Målgruppen kommer att informeras om bland annat olika typer av bilbarnskydd, montering och hur barn i olika åldrar ska färdas på ett säkert sätt. Informationen ska ges genom uppsökande verksamhet med information utanför förskolor, livsmedelsbutiker och köpcenter.

NTF Falu kommun - Ökad kunskap om trafikregler och trafiksäkerhet
DNR: 851-2834-2021

Insatsperiod: 2021-08-15 till 2022-12-31
Beviljade medel: 110 360

Plats för insatsen: Kommunerna Borlänge, Falun, Hedemora, Avesta och Vansbro

Projektets huvudsakliga syfte är kunskaper om det svenska samhället.

Kontaktperson: Hans Moberg, 023-70 55 75 eller e-post hans.moberg@ntf.se

Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om trafiksäkerhet och svenska trafikregler. Ett prioriterat område är användning av reflexer. Informationsinsatser inriktas främst mot att målgruppen skall få kunskap i trafiksäkerhet och vikten av att känna till trafikregler. Syftet med informationstillfället är att träffa, diskutera och informera om trafiken och hur de själva kan påverka sin säkerhet.

Falu Rödakorsetskrets Falu kommun - Rödakorskontakt mot samhällskontrakt
DNR: 851-7612-2021

Insatsperiod: 2021-06-01 till 2022-05-30
Beviljade medel: 299 000
Plats för insatsen: Falu kommun samt viss samverkan med Röda Korset i Borlänge

Projektets huvudsakliga syfte är kunskaper om det svenska samhället.

Kontaktperson: Patricia Lindblom, 0704-60 46 59 eller mail vl.falun@redcross.se

Projektets främsta syfte är att stärka motståndskraften (resiliens) hos särskilt utsatta grupper exempelvis ensamkommande och personer i asylprocess. Detta bland annat genom att så tidigt som möjligt fånga upp personer i asylprocess för att undvika isolering och extrem utsatthet. Projektet kommer att fullfölja och vidareutveckla de projektinsatser som genomförts under 2020 och tiden dessförinnan.

Mötesplats Secondhand är navet där kommer samhällsinformation ges, aktivitetsträffar och återbruksaktiviteter anordnas samt möjlighet för deltagare att vara i/nära arbetsmarknaden.

Aktiviteter kommer även anordnas i bostadsområden och i naturen. Träffar sker utomhus när vädret tillåter och i gemensamhetslokaler när så är lämpligt och fysiska avstånd kan hållas. Även digitala alternativ till mötesplats kommer att erbjudas deltagare.

 

2020

ABF Södra – Östra Dalarna ”Tala om samhället, 20:21”
dnr 851-4842-2020

Insatsen ska erbjuda samhällsinformation och svenska till nyanlända för att bidra till en meningsfull tillvaro för asylsökande. Frågor kring jämställdhet, lagar, regler och alla människors lika värde är centrala i informationen. Insatsen är planerad att nå ut till 30 kvinnor och 30 män.

Med anledning av Corona erbjuds verksamheten delvis även digitalt.

Insatsperiod: 2020-09-01 – 2021-12-31

Beviljade medel: 467 650 kronor

Kontaktpersoner: Ann-Sofie Sterio Sjöström, tel 070-5410650 e-post ann-sofie.sterio@abf.se

ABF Dala Finnmark ”Nära till språk, samhälle, hälsa och kultur”
dnr 851-4873-2020

Insatsen ska lägga grunden för deltagarna att kunna delta i samhället och stärka deras kunskaper i svenska och om samhälle, arbetsliv och folkhälsa. Fokus är människovärde och mänskliga rättigheter. Genom detta stärks deltagarnas nätverk, kunskap om samhället och hur arbetsmarknaden fungerar.

Verksamheten kommer att bedrivas i Nås, Vansbro och Älvdalen.

Insatsperiod: 2020-06-01 – 2021-06-30

Beviljade medel: 912 000 kronor

Kontaktperson: Patric Årman tel 0240–18060, 070-2949804,
e-post info.dalafinnmark@abf.se eller patric.arman@abf.se

Falu Rödakorskrets ”Mötesplats Knutpunkt”
dnr 851-4891-2020

Insatsen ska fånga upp ungdomar i allmänhet och ensamkommande ungdomar i synnerhet, som befinner sig i utsatt läge kring Åsgatan och Knutpunkten i Falun. Det ska ske genom bland annat volleybollträningar flera gånger i veckan på Lugnets Sporthall. Dessutom erbjuds mobila mötesplatser i Falu kommuns bostadsområden och på landsbygden runt Falun, för fysisk och psykisk hälsa bland asylsökande, samt språkkunskaper hos unga nyanlända kvinnor.

Insatsperiod: 2020-06-15 – 2021-02-28

Beviljade medel: 293 204 kronor

Kontaktpersoner: Maja Vahlberg, tel 0738132041 epost maja.vahlberg@gmail.com

Patricia Lindholm, tel 070–4604659, e-post patricia@hallbarhetsformedling.se

By Folkärna församling ” Språkcafé Horndal, Avesta kommun
dnr 851-4714-2020

Språkcaféet ska vara en allmän träffpunkt där människor lär känna varandra, nyanlända får insyn i hur det svenska samhället fungerar och tränar samtidigt svenska. Gemenskapen här kan dessutom bidra till en känsla av sammanhang och motverka psykisk ohälsa under asylprocessen. Caféet är en fast och organiserad mötesplats för alla boende i Horndal.

Insatsperiod: 2020-06-01 – 2021-06-01

Beviljade medel: 122 000 kronor

Kontaktpersoner: Ingrid Öberg Hägg, tel 0226-775 25
e-post ingrid.hagg@svenskakyrkan.se

Kerstin Berglund, tel 0226-775 21
e-post kerstin.berglund@svenskakyrkan.se

NTF Dalarna ” Tidiga insatser för ökad säkerhet i bil för barn med utlandsfödda föräldrar”
dnr 851-4743-2020

Insatsen ska bidra till ökad säkerhet för barn i bil och minskat antal dödade och svårt skadade barn i trafiken. Målgrupp är nyanlända föräldrar och andra grupper av utrikes födda föräldrar, som ska få kunskaper i trafiksäkerhet för barn som åker med i bilen. Målet är att nå 150 till 200 familjer, eller ca 700 personer i Dalarnas 15 kommuner.

Insatsperiod: 2020-08-15 – 2021-08-15

Beviljade medel: 125 440 kronor

Kontaktperson: Hans Moberg 023-70 55 75
e-post hans.moberg@ntf.se

NTF Dalarna ”Tidiga insatser för ökad cykling för vuxna utlandsfödda kvinnor”
dnr 851-4745-2020

Insatsen ska leda till säker cykling för nyanlända kvinnor och andra grupper av utrikes födda kvinnor och innehåller både praktiskt lärande i cykling och information om trafiksäkerhet. Målet är att öka cyklandet och minska antalet dödade och svårt skadade cyklister.

Insatsen kommer att bedrivas i Borlänge, Rättvik, Säter, Vansbro och Falun och beräknas nå länets kommunala SFI, privata SFI, andra samarbetspartners.

Insatsperiod: 2020-08-15 – 2021-06-15

Beviljade medel: 122 440 kronor

Kontaktperson: Hans Moberg 023- 70 55 75
e-post hans.moberg@ntf.se

Equmeniakyrkan ”Mötesplats för asylsökande i Region Mitt”
dnr 851-11253-2019

Insatsen syftar till att förstärka en redan etablerade mötesplatser och verksamheter som bedrivs i fyra olika län; Jämtlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Dalarnas län och beräknas nå cirka 200 – 300 personer. Genom dessa öppna mötesplatserna skapas förutsättningar för asylsökande att lära sig frågor som gäller jämställdhet och olika hälsofrämjande aktiviteter. De får dessutom nätverk, kunskap om samhället och hur det fungerar inte minst på arbetsmarknaden.

Insatsperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 135 250 kronor

Kontaktperson: Per-Olof Byrskog 076-5053124 p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se och Jan Marklund 070-7619783, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Sensus ”livsenergi och hälsa/integration och Asyl”
dnr 851-11296-2019

Insatsen syftar till att med hälsofrämjande aktiviteter och insatser öka hälsan och livsenergin bland asylsökande samt språkkunskaper hos unga kvinnor som nyanlänt till Sverige. Med insatsen ska dessa unga kvinnor beredas möjlighet att delta i hälsoinspirerande program/utbildning och inspirerande upplevelser och därigenom öka deras livsenergi, livskvalité, självkänsla och hälsomedvetenheten. Insatsen vänder sig till asylsökande kvinnor över 18 år i Borlänge kommun plus angränsade kommuner. Målet är att insatsen ska nå cirka 45 unga kvinnor.

Insatsperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 571 350 kronor

Kontaktperson: Ulrika Nyström 070-2789477, ulrika.nystrom@sensus.se eller Jimmy Nilsson 070-2477603, jimmy.nilsson@sensus.se

Röda Korset Hedemorakretsen ”Praktisk svenska med inriktning på samhällsorientering och integration på arbetsmarknaden”
dnr 851-11290-2019

Insatsen syftar till att nyanlända ska få möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden och bli lättare anställbara behöver de utöver goda kunskaper i svenska även kunskaper i hur vårt samhälle fungerar genom samhällsorientering som är en viktig del för dessa asylsökande i väntan på deras beslut från Migrationsverket. Insatsen riktar sig till asylsökande i Hedemora Kommun och beräknas nå 200 kvinnor och män och.

Insatsperioden: 2020-01-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 600 000 kronor

Kontaktpersoner: Gunborg Morén, 070-623 55 92, gunborg.moren@gmail.com och Tamara Zuljevic, 0737483379, tamzul@yahoo.se

Medborgarskolan Region Mitt ”Konst i Nås”
dnr 851-11361-2019

Insatsen syftar till att skapa en småskalig konstakademi som skapar självförtroende och verktyg för själv-upptäckande och ge de som vill fortsätta utöva konst i framtiden en grund för högre konstutbildning. Projektet möjliggör för asylsökande att knyta kontakter med lokalsamhället genom konst. Insatsen vänder sig till asylsökande som bor i Nås, Björbo, Dala-Järna och Vansbro. Förhoppningen är att den ska nå cirka 25 personer.

Insatsperioden: 2019-11-04 – 2020-05-20

Beviljade medel: 719 384 kronor

Kontaktpersoner: Rose-Marie Andersson, 070–6811668,

rose-marie.andersson@medborgarskolan.se

Medborgarskolan Region Mitt ”Kvinna i nytt land”
dnr 851-11360-2019

Insatsen syftar till att ge asylsökande kvinnor ökade kunskaper i samhällsfrågor, jämställdhet, familjen, barn, skola, hälso- och sjukvård och det svenska språket. Insatsen syftar också till att ge insikter i den svenska arbetsmarknaden; vad är det som krävs för att kunna vara attraktiv på arbetsmarknaden, hur ser den svenska arbetsmarknaden ut, vad ska man göra för att kunna vara anställningsbar med mera. Insatsen vänder sig till asylsökande i eget boende och gruppboende i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Målet är att insatsen ska nå 10 – 12 asylsökande kvinnor.

Insatsperioden: 2019-11-04 – 2020-05-20

Beviljade medel: 235 244 kronor

Kontaktpersoner: Rose-Marie Andersson, 070–6811668,

rose-marie.andersson@medborgarskolan.se

Rädda barnen ”Ett steg till” dnr 851-11316-2019

Insatsen syftar till att motverka passiviseringen bland vuxna asylsökande och det i själva verket en fortsättning på ett redan pågående TIA-projekt som har fokus på hälsofrämjande etablering. Detta kommer att ge personerna i målgruppen egen vilja och makt att medverka i deras egna liv och därigenom påverka såväl deras hälsa som anförvanter som finns runt dem. Insatsen riktar sig till asylsökande i Avesta, Hedemora och Vansbro kommuner och beräknas nå cirka 50 personer per kommun, med uppdelning, 30 kvinnor och 20 män. Vilket innebär 150 personer totalt.

Insatsperioden: 2020-06-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 480 475 kronor

Kontaktperson: Cecilia Malm, 08–6989186, cecilai.malm@rb.se

2019

NTF Dalarna ”Tidiga insatser för ökad trafiksäkerhet till vuxna asylsökande” dnr 851-10859-2018

Insatsen syftar till att genom trafiksäkerhetsinformationstillfällen öka kunskap och förståelse för trafikregler och risker i trafiken, minska riskerna för att skadas eller omkomma som trafikant och främja integration i samhället. Insatsen beräknas att nå 700 personer i Dalarnas 15 kommuner.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-10-31

Beviljade medel: 150 000 kronor

Kontaktperson: Hans Moberg 023-705575, hans.moberg@ntf.se

Rädda barnen – ”Ett steg till” dnr 851-10886-2018

För att komma in i samhället behövs stödmekanismer runt om människan som helhet. Det är ”kittet” som civilsamhället har en viktig funktion att vara. Civilsamhällets bästa insats för att få asylsökande i arbete är att arbeta med det holistiska perspektivet och utifrån de behov som finns men som inga andra aktörer fyller. Insatsen är uppdelad i tre huvudsakliga syften egenmakt och psykosocialt stöd, casemangagement – samhällslots och föräldrastöd. Insatsen vänder sig till asylsökande i Avesta, Borlänge, Hedemora, Säter och Vansbro och beräknas nå cirka 630 personer.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 878 000 kronor

Kontaktperson: Cecilia Malm 08-6989186, cecilia.malm@rb.se

ABF Södra – Östra Dalarna ”Svenska för asylsökande mödrar & barnaktiviteter” dnr 851-11021-2018

Insatsen syftar till att bidra till att asylsökande mödrar ska få möjlighet att lära sig svenska genom utbildning samt aktiviteter för barnen. Kvinnor har svårare att ta del av det utbud av språkfrämjande insatser som redan erbjuds eftersom de har svårt att hitta barnpassning. Målgruppen för insatsen är asylsökande mödrar och äldre kvinnor i Migrationsverkets boenden i Avesta. Insatsen är planerad att nå ut till mellan 50 och 80 kvinnor.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 179 700 kronor

Kontaktpersoner: Carina Forsberg 070-5410650, carina.forsberg@abf.se och Solinda Lövstedt 070-2924404, solinda.lovstedt@abf.se

Equmeniakyrkan Region Mitt ”Mötesplats för asylsökande” 851-12600-2018

Insatsen syftar till att förlänga, ytterligare etablera och vidareutveckla de verksamheter som redan påbörjats samt initiera nya. Behovet av insatser för asylsökande är fortsatt stort, Equmeniakyrkan kommer att erbjuda insatser som öppna mötesplatser, språkundervisning, samtalsgrupper, samhällsinformation, information om arbetsmarknad, studiebesök på arbetsplatser, skriva cv-kurser, vänprojekt, friluftsliv och stöd till ensamkommande 18 plus. Insatsen vänder sig till asylsökande i Avesta, Borlänge och Orsa och är planerad att nå mellan 200-300 personer.

Insatsperiod: 2019-03-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 201 425 kronor

Kontaktpersoner: Per-Olof Byrskog 076-5053124 p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se och Jan Marklund 070-7619783, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Falu kommun ”Samhällsorientering för asylsökande i Falun” dnr 851-3405-2019

Insatsen syftar till att motverka passivisering bland vuxna asylsökande och underlätta deras kontakter med det svenska samhället genom att de erbjuds möjlighet att delta i samhällsorientering under tiden som de väntar på beslut i frågan om uppehållstillstånd. Genom att de asylsökande får delta i den ordinarie samhällsorienteringen tillsammans med nyanlända skapas förutsättningar för sociala aktiviteter, erfarenhetsutbyte och för de asylsökande att känna sig delaktiga i samhället.

Genom insatsen kommer de asylsökande erbjudas en samhällsorienteringskurs om totalt 90 timmar fördelat på 30 tillfällen (3 timmar per tillfälle) och kursen kommer bl.a. diskutera individens rättigheter och skyldigheter, jämlikhet och mänskliga rättigheter samt skydd mot diskriminering. Insatsen vänder sig till asylsökande i Falun.

Insatsperiod: 2019-09-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 220 000 kronor

Kontaktpersoner: Amel Mujic, 023-828 79, amel.mujic@falun.se och Mats Berglund, 023-827 21, mats.berglund@falun.se

Ludvika kommun ”Trappan” dnr: 851-3366-2019

Insatsen syftar till att motverka passivisering bland vuxna asylsökande och underlätta deras kontakter med det svenska samhället genom att de erbjuds möjlighet att ta del av svenskundervisning, samhällsinformation och hälsoinformation under tiden som de väntar på beslut i frågan om uppehållstillstånd.

Genom insatsen kommer de asylsökande erbjudas svenskundervisning, samhällsorientering och hälsoinformation om totalt 150 timmar fördelat på 25 veckor (2+2+2 timmar/veckan). Utöver svenskundervisning kommer informationen fokusera på bl.a. svenska normer och värderingar, tandhälsa, kvinnohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa. Insatsen beräknas nå sex grupper med vardera tio deltagare i respektive grupp (totalt 60 personer). Insatsen riktar sig till asylsökande i Ludvika kommun.

Insatsperiod: 2019-08-01 – 2020-07-31

Beviljade medel: 716 460 kronor

Kontaktpersoner: Mohammed Alkazhami, 0240-860 85, mohammed.alkazhami@ludvika.se och Christer Gustavsson, 0240-56 54 63, christer.gustavsson@ludvika.se

Hedemora Rödakorset krets ”Mötesplats Röda Korset” dnr: 851-3407-2019

Insatsen syftar till att öka inkludering och delaktighet genom att minska psykisk ohälsa, bryta ofrivillig isolering samt motverka passivisering bland vuxna asylsökande och underlätta deras kontakter med det svenska samhället genom att de erbjuds möjligheten att delta i bokcirkel och språkcafé samt samhällsinformation under tiden som de väntar på beslut i frågan om

uppehållstillstånd. Genom insatsen kommer deltagarna erbjudas språkcafé (60 tillfällen), ”Män möts” (28 tillfällen), ”Kvinnor möts” (28 tillfällen), och bokcirkel (14 tillfällen) i Hedemora kommun. Insatsen räknar med att nå 100 - 200 deltagare. Insatsen riktar sig till asylsökande i Hedemora kommun.

Insatsperiod: 2019-11-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 376 340 kronor

Kontaktpersoner: Gunborg Morén, 070-623 55 92, gunborg.moren@gmail.com och Sol-Britt Stening, 070-692 20 32.

Sensus – ”Sensus livsenergi och hälsa/integration och asyl”, dnr 851-3188-2019

Insatsen syftar till att med regelbundna hälsofrämjande insatser och aktiviteter öka hälsan, livsenergin och språkkunskaper hos asylsökande kvinnor. Deltagarna kommer ut i samhället och får öva på det svenska språket samt vistas i miljöer och sociala sammanhang som gynnar energi och hälsa (2 tim/vecka under 12 veckor). Insatsen vänder sig till asylsökande kvinnor över 18 år i Borlänge kommun plus angränsade kommuner.

Insatsperiod: 2019-08-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 281 000 kronor

Kontaktperson: Ulrika Nyström 070-2789477, ulrika.nystrom@sensus.se eller Jimmy Nilsson 070-2477603, jimmy.nilsson@sensus.se

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Har kvinnor/flickor och män/pojkar samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor/flickor och män/pojkar? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors/flickors och mäns/pojkars behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor/flickor och män/pojkar i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor/flickor och män/pojkar i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss