Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word, 165.6 kB.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2021 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 98 miljoner kronor.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning särskilt prioritera insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med flera Pdf, 290.3 kB.

Utlysningsperiod

Ansökningstiden har gått ut och inkomna ansökningar behandlas. Besked ges senaste 24 maj 2021.

I Dalarna finns totalt 1 492 000 kronor att fördela i första utlysningen. (Nationellt 98 miljoner kronor).

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

 • Ansökan görs på blankett, som även innehåller vägledning för hur ansökan ska fyllas i.
 • Till ansökan finns ett intyg, som eventuell samverkanspart fyller i.
 • För mer information se Informationsbrev TIA.

Informationsbrev TIA Pdf, 194.6 kB.

Ansökan TIA ideel organisation trossamfund- med vägledning Word, 55.8 kB.

Ansökan TIA kommun- med vägledning Word, 51.2 kB.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att skriva under och bifoga alla obligatoriska dokument, som framgår av ansökan.

Till följd av tekniska utmaningar i e-tjänsten, har Länsstyrelsen Dalarna valt att stänga möjligheten att ansöka genom e-tjänsten våren 2021. Alla ansökningar görs på blankett.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.


E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en del- eller slutredovisning och komma tillbaka. Det kommer därför finnas en mall för del- och slutrapportering med samma frågor som i e-tjänsten.

För att underlätta rapportering rekommenderas att först skriva texten i dokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten. Mallen är under framtagande. Behöver du blanketter innan dess, vänligen kontakta oss.

Webbplats för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns en aktivitetskalender där du som anordnar insatser eller aktiviteter kan informera om dessa. Där finns också informationsmaterial som du kan använda dig av i ditt arbete med asylsökande.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Information om ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall projektplan (Länsstyrelsen Örebro) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Korta beskrivningar av pågående insatser för asylsökande i länet som beviljats medel från Länsstyrelsen.

2020

ABF Södra – Östra Dalarna ”Tala om samhället, 20:21”
dnr 851-4842-2020

Insatsen ska erbjuda samhällsinformation och svenska till nyanlända för att bidra till en meningsfull tillvaro för asylsökande. Frågor kring jämställdhet, lagar, regler och alla människors lika värde är centrala i informationen. Insatsen är planerad att nå ut till 30 kvinnor och 30 män.

Med anledning av Corona erbjuds verksamheten delvis även digitalt.

Insatsperiod: 2020-09-01 – 2021-12-31

Beviljade medel: 467 650 kronor

Kontaktpersoner: Ann-Sofie Sterio Sjöström, tel 070-5410650 e-post ann-sofie.sterio@abf.se

ABF Dala Finnmark ”Nära till språk, samhälle, hälsa och kultur”
dnr 851-4873-2020

Insatsen ska lägga grunden för deltagarna att kunna delta i samhället och stärka deras kunskaper i svenska och om samhälle, arbetsliv och folkhälsa. Fokus är människovärde och mänskliga rättigheter. Genom detta stärks deltagarnas nätverk, kunskap om samhället och hur arbetsmarknaden fungerar.

Verksamheten kommer att bedrivas i Nås, Vansbro och Älvdalen.

Insatsperiod: 2020-06-01 – 2021-06-30

Beviljade medel: 912 000 kronor

Kontaktperson: Patric Årman tel 0240–18060, 070-2949804,
e-post info.dalafinnmark@abf.se eller patric.arman@abf.se

Falu Rödakorskrets ”Mötesplats Knutpunkt”
dnr 851-4891-2020

Insatsen ska fånga upp ungdomar i allmänhet och ensamkommande ungdomar i synnerhet, som befinner sig i utsatt läge kring Åsgatan och Knutpunkten i Falun. Det ska ske genom bland annat volleybollträningar flera gånger i veckan på Lugnets Sporthall. Dessutom erbjuds mobila mötesplatser i Falu kommuns bostadsområden och på landsbygden runt Falun, för fysisk och psykisk hälsa bland asylsökande, samt språkkunskaper hos unga nyanlända kvinnor.

Insatsperiod: 2020-06-15 – 2021-02-28

Beviljade medel: 293 204 kronor

Kontaktpersoner: Maja Vahlberg, tel 0738132041 epost maja.vahlberg@gmail.com

Patricia Lindholm, tel 070–4604659, e-post patricia@hallbarhetsformedling.se

By Folkärna församling ” Språkcafé Horndal, Avesta kommun
dnr 851-4714-2020

Språkcaféet ska vara en allmän träffpunkt där människor lär känna varandra, nyanlända får insyn i hur det svenska samhället fungerar och tränar samtidigt svenska. Gemenskapen här kan dessutom bidra till en känsla av sammanhang och motverka psykisk ohälsa under asylprocessen. Caféet är en fast och organiserad mötesplats för alla boende i Horndal.

Insatsperiod: 2020-06-01 – 2021-06-01

Beviljade medel: 122 000 kronor

Kontaktpersoner: Ingrid Öberg Hägg, tel 0226-775 25
e-post ingrid.hagg@svenskakyrkan.se

Kerstin Berglund, tel 0226-775 21
e-post kerstin.berglund@svenskakyrkan.se

NTF Dalarna ” Tidiga insatser för ökad säkerhet i bil för barn med utlandsfödda föräldrar”
dnr 851-4743-2020

Insatsen ska bidra till ökad säkerhet för barn i bil och minskat antal dödade och svårt skadade barn i trafiken. Målgrupp är nyanlända föräldrar och andra grupper av utrikes födda föräldrar, som ska få kunskaper i trafiksäkerhet för barn som åker med i bilen. Målet är att nå 150 till 200 familjer, eller ca 700 personer i Dalarnas 15 kommuner.

Insatsperiod: 2020-08-15 – 2021-08-15

Beviljade medel: 125 440 kronor

Kontaktperson: Hans Moberg 023-70 55 75
e-post hans.moberg@ntf.se

NTF Dalarna ”Tidiga insatser för ökad cykling för vuxna utlandsfödda kvinnor”
dnr 851-4745-2020

Insatsen ska leda till säker cykling för nyanlända kvinnor och andra grupper av utrikes födda kvinnor och innehåller både praktiskt lärande i cykling och information om trafiksäkerhet. Målet är att öka cyklandet och minska antalet dödade och svårt skadade cyklister.

Insatsen kommer att bedrivas i Borlänge, Rättvik, Säter, Vansbro och Falun och beräknas nå länets kommunala SFI, privata SFI, andra samarbetspartners.

Insatsperiod: 2020-08-15 – 2021-06-15

Beviljade medel: 122 440 kronor

Kontaktperson: Hans Moberg 023- 70 55 75
e-post hans.moberg@ntf.se

Equmeniakyrkan ”Mötesplats för asylsökande i Region Mitt”
dnr 851-11253-2019

Insatsen syftar till att förstärka en redan etablerade mötesplatser och verksamheter som bedrivs i fyra olika län; Jämtlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Dalarnas län och beräknas nå cirka 200 – 300 personer. Genom dessa öppna mötesplatserna skapas förutsättningar för asylsökande att lära sig frågor som gäller jämställdhet och olika hälsofrämjande aktiviteter. De får dessutom nätverk, kunskap om samhället och hur det fungerar inte minst på arbetsmarknaden.

Insatsperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 135 250 kronor

Kontaktperson: Per-Olof Byrskog 076-5053124 p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se och Jan Marklund 070-7619783, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Sensus ”livsenergi och hälsa/integration och Asyl”
dnr 851-11296-2019

Insatsen syftar till att med hälsofrämjande aktiviteter och insatser öka hälsan och livsenergin bland asylsökande samt språkkunskaper hos unga kvinnor som nyanlänt till Sverige. Med insatsen ska dessa unga kvinnor beredas möjlighet att delta i hälsoinspirerande program/utbildning och inspirerande upplevelser och därigenom öka deras livsenergi, livskvalité, självkänsla och hälsomedvetenheten. Insatsen vänder sig till asylsökande kvinnor över 18 år i Borlänge kommun plus angränsade kommuner. Målet är att insatsen ska nå cirka 45 unga kvinnor.

Insatsperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 571 350 kronor

Kontaktperson: Ulrika Nyström 070-2789477, ulrika.nystrom@sensus.se eller Jimmy Nilsson 070-2477603, jimmy.nilsson@sensus.se

Röda Korset Hedemorakretsen ”Praktisk svenska med inriktning på samhällsorientering och integration på arbetsmarknaden”
dnr 851-11290-2019

Insatsen syftar till att nyanlända ska få möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden och bli lättare anställbara behöver de utöver goda kunskaper i svenska även kunskaper i hur vårt samhälle fungerar genom samhällsorientering som är en viktig del för dessa asylsökande i väntan på deras beslut från Migrationsverket. Insatsen riktar sig till asylsökande i Hedemora Kommun och beräknas nå 200 kvinnor och män och.

Insatsperioden: 2020-01-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 600 000 kronor

Kontaktpersoner: Gunborg Morén, 070-623 55 92, gunborg.moren@gmail.com och Tamara Zuljevic, 0737483379, tamzul@yahoo.se

Medborgarskolan Region Mitt ”Konst i Nås”
dnr 851-11361-2019

Insatsen syftar till att skapa en småskalig konstakademi som skapar självförtroende och verktyg för själv-upptäckande och ge de som vill fortsätta utöva konst i framtiden en grund för högre konstutbildning. Projektet möjliggör för asylsökande att knyta kontakter med lokalsamhället genom konst. Insatsen vänder sig till asylsökande som bor i Nås, Björbo, Dala-Järna och Vansbro. Förhoppningen är att den ska nå cirka 25 personer.

Insatsperioden: 2019-11-04 – 2020-05-20

Beviljade medel: 719 384 kronor

Kontaktpersoner: Rose-Marie Andersson, 070–6811668,

rose-marie.andersson@medborgarskolan.se

Medborgarskolan Region Mitt ”Kvinna i nytt land”
dnr 851-11360-2019

Insatsen syftar till att ge asylsökande kvinnor ökade kunskaper i samhällsfrågor, jämställdhet, familjen, barn, skola, hälso- och sjukvård och det svenska språket. Insatsen syftar också till att ge insikter i den svenska arbetsmarknaden; vad är det som krävs för att kunna vara attraktiv på arbetsmarknaden, hur ser den svenska arbetsmarknaden ut, vad ska man göra för att kunna vara anställningsbar med mera. Insatsen vänder sig till asylsökande i eget boende och gruppboende i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Målet är att insatsen ska nå 10 – 12 asylsökande kvinnor.

Insatsperioden: 2019-11-04 – 2020-05-20

Beviljade medel: 235 244 kronor

Kontaktpersoner: Rose-Marie Andersson, 070–6811668,

rose-marie.andersson@medborgarskolan.se

Rädda barnen ”Ett steg till” dnr 851-11316-2019

Insatsen syftar till att motverka passiviseringen bland vuxna asylsökande och det i själva verket en fortsättning på ett redan pågående TIA-projekt som har fokus på hälsofrämjande etablering. Detta kommer att ge personerna i målgruppen egen vilja och makt att medverka i deras egna liv och därigenom påverka såväl deras hälsa som anförvanter som finns runt dem. Insatsen riktar sig till asylsökande i Avesta, Hedemora och Vansbro kommuner och beräknas nå cirka 50 personer per kommun, med uppdelning, 30 kvinnor och 20 män. Vilket innebär 150 personer totalt.

Insatsperioden: 2020-06-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 480 475 kronor

Kontaktperson: Cecilia Malm, 08–6989186, cecilai.malm@rb.se

2019

NTF Dalarna ”Tidiga insatser för ökad trafiksäkerhet till vuxna asylsökande” dnr 851-10859-2018

Insatsen syftar till att genom trafiksäkerhetsinformationstillfällen öka kunskap och förståelse för trafikregler och risker i trafiken, minska riskerna för att skadas eller omkomma som trafikant och främja integration i samhället. Insatsen beräknas att nå 700 personer i Dalarnas 15 kommuner.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-10-31

Beviljade medel: 150 000 kronor

Kontaktperson: Hans Moberg 023-705575, hans.moberg@ntf.se

Rädda barnen – ”Ett steg till” dnr 851-10886-2018

För att komma in i samhället behövs stödmekanismer runt om människan som helhet. Det är ”kittet” som civilsamhället har en viktig funktion att vara. Civilsamhällets bästa insats för att få asylsökande i arbete är att arbeta med det holistiska perspektivet och utifrån de behov som finns men som inga andra aktörer fyller. Insatsen är uppdelad i tre huvudsakliga syften egenmakt och psykosocialt stöd, casemangagement – samhällslots och föräldrastöd. Insatsen vänder sig till asylsökande i Avesta, Borlänge, Hedemora, Säter och Vansbro och beräknas nå cirka 630 personer.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 878 000 kronor

Kontaktperson: Cecilia Malm 08-6989186, cecilia.malm@rb.se

ABF Södra – Östra Dalarna ”Svenska för asylsökande mödrar & barnaktiviteter” dnr 851-11021-2018

Insatsen syftar till att bidra till att asylsökande mödrar ska få möjlighet att lära sig svenska genom utbildning samt aktiviteter för barnen. Kvinnor har svårare att ta del av det utbud av språkfrämjande insatser som redan erbjuds eftersom de har svårt att hitta barnpassning. Målgruppen för insatsen är asylsökande mödrar och äldre kvinnor i Migrationsverkets boenden i Avesta. Insatsen är planerad att nå ut till mellan 50 och 80 kvinnor.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 179 700 kronor

Kontaktpersoner: Carina Forsberg 070-5410650, carina.forsberg@abf.se och Solinda Lövstedt 070-2924404, solinda.lovstedt@abf.se

Equmeniakyrkan Region Mitt ”Mötesplats för asylsökande” 851-12600-2018

Insatsen syftar till att förlänga, ytterligare etablera och vidareutveckla de verksamheter som redan påbörjats samt initiera nya. Behovet av insatser för asylsökande är fortsatt stort, Equmeniakyrkan kommer att erbjuda insatser som öppna mötesplatser, språkundervisning, samtalsgrupper, samhällsinformation, information om arbetsmarknad, studiebesök på arbetsplatser, skriva cv-kurser, vänprojekt, friluftsliv och stöd till ensamkommande 18 plus. Insatsen vänder sig till asylsökande i Avesta, Borlänge och Orsa och är planerad att nå mellan 200-300 personer.

Insatsperiod: 2019-03-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 201 425 kronor

Kontaktpersoner: Per-Olof Byrskog 076-5053124 p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se och Jan Marklund 070-7619783, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Falu kommun ”Samhällsorientering för asylsökande i Falun” dnr 851-3405-2019

Insatsen syftar till att motverka passivisering bland vuxna asylsökande och underlätta deras kontakter med det svenska samhället genom att de erbjuds möjlighet att delta i samhällsorientering under tiden som de väntar på beslut i frågan om uppehållstillstånd. Genom att de asylsökande får delta i den ordinarie samhällsorienteringen tillsammans med nyanlända skapas förutsättningar för sociala aktiviteter, erfarenhetsutbyte och för de asylsökande att känna sig delaktiga i samhället.

Genom insatsen kommer de asylsökande erbjudas en samhällsorienteringskurs om totalt 90 timmar fördelat på 30 tillfällen (3 timmar per tillfälle) och kursen kommer bl.a. diskutera individens rättigheter och skyldigheter, jämlikhet och mänskliga rättigheter samt skydd mot diskriminering. Insatsen vänder sig till asylsökande i Falun.

Insatsperiod: 2019-09-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 220 000 kronor

Kontaktpersoner: Amel Mujic, 023-828 79, amel.mujic@falun.se och Mats Berglund, 023-827 21, mats.berglund@falun.se

Ludvika kommun ”Trappan” dnr: 851-3366-2019

Insatsen syftar till att motverka passivisering bland vuxna asylsökande och underlätta deras kontakter med det svenska samhället genom att de erbjuds möjlighet att ta del av svenskundervisning, samhällsinformation och hälsoinformation under tiden som de väntar på beslut i frågan om uppehållstillstånd.

Genom insatsen kommer de asylsökande erbjudas svenskundervisning, samhällsorientering och hälsoinformation om totalt 150 timmar fördelat på 25 veckor (2+2+2 timmar/veckan). Utöver svenskundervisning kommer informationen fokusera på bl.a. svenska normer och värderingar, tandhälsa, kvinnohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa. Insatsen beräknas nå sex grupper med vardera tio deltagare i respektive grupp (totalt 60 personer). Insatsen riktar sig till asylsökande i Ludvika kommun.

Insatsperiod: 2019-08-01 – 2020-07-31

Beviljade medel: 716 460 kronor

Kontaktpersoner: Mohammed Alkazhami, 0240-860 85, mohammed.alkazhami@ludvika.se och Christer Gustavsson, 0240-56 54 63, christer.gustavsson@ludvika.se

Hedemora Rödakorset krets ”Mötesplats Röda Korset” dnr: 851-3407-2019

Insatsen syftar till att öka inkludering och delaktighet genom att minska psykisk ohälsa, bryta ofrivillig isolering samt motverka passivisering bland vuxna asylsökande och underlätta deras kontakter med det svenska samhället genom att de erbjuds möjligheten att delta i bokcirkel och språkcafé samt samhällsinformation under tiden som de väntar på beslut i frågan om

uppehållstillstånd. Genom insatsen kommer deltagarna erbjudas språkcafé (60 tillfällen), ”Män möts” (28 tillfällen), ”Kvinnor möts” (28 tillfällen), och bokcirkel (14 tillfällen) i Hedemora kommun. Insatsen räknar med att nå 100 - 200 deltagare. Insatsen riktar sig till asylsökande i Hedemora kommun.

Insatsperiod: 2019-11-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 376 340 kronor

Kontaktpersoner: Gunborg Morén, 070-623 55 92, gunborg.moren@gmail.com och Sol-Britt Stening, 070-692 20 32.

Sensus – ”Sensus livsenergi och hälsa/integration och asyl”, dnr 851-3188-2019

Insatsen syftar till att med regelbundna hälsofrämjande insatser och aktiviteter öka hälsan, livsenergin och språkkunskaper hos asylsökande kvinnor. Deltagarna kommer ut i samhället och får öva på det svenska språket samt vistas i miljöer och sociala sammanhang som gynnar energi och hälsa (2 tim/vecka under 12 veckor). Insatsen vänder sig till asylsökande kvinnor över 18 år i Borlänge kommun plus angränsade kommuner.

Insatsperiod: 2019-08-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 281 000 kronor

Kontaktperson: Ulrika Nyström 070-2789477, ulrika.nystrom@sensus.se eller Jimmy Nilsson 070-2477603, jimmy.nilsson@sensus.se


Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Har kvinnor/flickor och män/pojkar samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor/flickor och män/pojkar? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors/flickors och mäns/pojkars behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor/flickor och män/pojkar i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor/flickor och män/pojkar i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Kontakt