Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet.

Utlysning

Dalarnas län har tilldelats 1 600 000 kronor under 2022.

Utlysningen är öppen från den 18 februari till den 8 april.

De personer som berörs av massflyktsdirektivet är en möjlig målgrupp för alla våra tre statsmedel: TIA, §37 och §37a

Observera! Ansökan kan göras via E-tjänsten. Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhandahåller även manuella mallar som kan erhållas på begäran.

Intyg samverkanspart, medsökande Pdf, 105.2 kB.

Stöddokument jämställdhet Pdf, 125.1 kB.

Intyg firmatecknare Pdf, 213.8 kB.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Tyvärr går det inte i dagsläget att pausa i e-tjänsten. Se till att du har dina uppgifter framme och förberedda. Ska du del- eller slutredovisa och inte kan fylla i allt i ett svep, vänligen e-posta oss om du vill ha pappersblanketten istället.

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Stöd inför ansökan

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall projektplan (Länsstyrelsen Örebro) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter. En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Här nedan kan du läsa mer om hur du gör en sådan.

Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Har kvinnor/flickor och män/pojkar samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor/flickor och män/pojkar? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors/flickors och mäns/pojkars behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor/flickor och män/pojkar i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor/flickor och män/pojkar i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Tidigare beviljade insatser i Dalarna

Särskilda prioriteringar i Dalarna 2020 (§37)

Under året prioriterar Länsstyrelsen särskilt insatser för språkinlärning. Det kan till exempel handla om att utveckla eller regionalt sprida verksamhet som gett god effekt, metodutveckling riktat till de som har svårt att nå kunskapskrav inom SFI, eller regional samverkan för verksamhetsutveckling.

Ludvika kommun
Samverkan/uppbyggnad kring samhällsorienteringen i Dalarnas län
dnr: 851-9459-2020

Alla kommuner ska erbjuda 100 timmar samhällsorientering, SO, på nyanländas eget språk. Projektet ska utveckla en långsiktigt hållbar modell för samverkan mellan kommuner, för att kunna genomföra SO inom rimlig tid och på olika språk med utbildade lärare, oavsett om det är större eller mindre språkgrupper. Projektet ska också utveckla metoder för fysiska träffar och distansundervisning med en uppdaterad informationsbank som belyser frågor och ger information på ett rikt och intresseväckande sätt.

Kommuner som samverkar i projektet: Borlänge, Falun, Mora, Vansbro, Orsa, Smedjebacken och Säter.

Insatsperiod: 2020-10-01 – 2022-09-30

Beviljade medel: 2 000 000 kr

Kontaktpersoner: Christer Gustavsson, sektionschef, tel 0240-565463 christer.gustavsson@ludvika.se

Lena Andersson, samhällsorienteringssamordnare, tel 0240-863 53 lena.andersson@ludvika.se


Säters kommun
SFI-bas – en språklig grund att stå på
dnr: 851-6586-2019

Syftet med insatsen är att genomföra ett pilotprojekt för att utveckla en språkutbildning för kortutbildade/analfabeter där fokus ligger på muntlig förmåga i vardagsnära situationer som ger förutsättningar att komma igång med läsinlärningen och förmågan att kommunicera skriftligt. Projektet möjliggör skapandet av en modell som andra kommuner i länet kan låta sig inspireras av och använda. Det finns många små kommuner i Dalarna som delar erfarenheten av blandade grupper och svårigheten med att stötta korttidsutbildade/analfabeter på ett framgångsrikt sätt.

Samverkanspart: Hedemora kommun och SSIF/Säters friidrott

Insatsperiod: 2019-08-01 – 2020-07-30

Beviljade medel: 1 100 000 kr

Kontaktpersoner: Gunnar Johansson, rektor, 0225-554 10, gunnar.johansson@edu.sater.se och Anne-Marie Ställ, förstelärare, 0225-55437, anne-marie.stall@edu.sater.se

Falu kommun
Vilka är vi? Falun
dnr: 851-6560-2019

Insatsen syftar till att skapa förutsättningar för reflekterande samtal med fakta som underlag för olika arbetslag eller förvaltningar i kommunen. Minst 17 arbetsplatser inom kommunen ska erbjudas dialogbaserade utbildningar på frivillig basis. Insatsen sker i samverkan med Avesta kommun, som med stöd av ESF-medel bedriver det pågående projektet "Vilka är vi?" tillsammans med Orsa kommun.

Samverkanspart: Avesta kommun

Insatsperiod: 2019-09-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 480 101 kr

Kontaktpersoner: Amel Mujic, integrationssamordnare, 023-828 79, amel.mujic@falun.se och Mats Berglund, integrationschef, 023-828 21, mats.berglund@falun.se

Ludvika kommun
Utbildningsinsats för samhällsinformatörer
dnr: 851-6228-2019

Insatsen syftar till att höja kompetensen för befintliga samhällsinformatörer i Dalarnas län och att ge en bra grund för nyrekryterade samhällsinformatörer att klara av sitt uppdrag. Utbildningen kommer att genomföras vid fyra olika tillfällen under projekttiden, 1-3 oktober 2019, 3-5 december 2019, 4-6 februari 2020 och 7-9 april 2020. Samhällsinformatörer från hela Dalarnas län erbjuds att delta i utbildningen.

Samverkanspart: Andra kommuner i länet som skickar informatörer till utbildningen

Insatsperiod: 2019-09-01 – 2020-08-31

Beviljade medel: 495 300 kr

Kontaktpersoner: Mohammed Alkazhami, verksamhetschef, 0240-860 85, mohammed.alkazhami@ludvika.se och Christer Gustavsson, verksamhetsutvecklare, 0240-56 54 63, christer.gustavsson@ludvika.se

Säters kommun
Förlängning av pågående insats Ökad mottagningskapacitet genom en mer inkluderande arbetsmarknad
dnr: 851-11000-2018

Den ursprungliga insatsen syftade till att skapa en ny yrkesgrupp inom äldreomsorgen som ansvarar för vårdnära service; förlängningen avser att skapa nya yrkesgrupper även inom kosthållningen och barnomsorg (kostnära service och barnomsorgsnära service). Nyanlända med låg utbildningsbakgrund erbjuds utbildning som utgår från muntlig svenska, mycket praktiskt arbete direkt på arbetsplatsen och en flexibel, individanpassad tidsram. Förlängningen innefattar även en spridningsdel där Säters kommun kommer dela med sig av sina erfarenheter (våren 2020).

Insatsperiod: 2019-12-01 – 2020-05-31

Beviljade medel: 456 500 kr

Kontaktpersoner: Helena Axelsson-Frisk, samordnare/utvecklare, 0225-556 78, helena.axelsson-frisk@sater.se


Mora kommun – Modersmålsundervisning för nyanlända vuxna dnr: 851-10995-2018

Insatsen syftar till att erbjuda nyanlända vuxna undervisning i modersmål. Det underlättar den svenska språkinlärningen, etableringen i samhället och att samtidigt få större möjligheter att skapa sociala nätverk som ger ökade möjligheter till egen försörjning. Målet är att 25 språksvaga nyanlända har deltagit i insatsen under perioden.

Insatsperiod: 2018-12-03 – 2019-12-31

Beviljade medel: 580 000 SEK

Kontaktperson: Omar Farah tel. 0250 263 26, mail. Omar.ali-farh@mora.se

Säters kommun – Ökad mottagningskapacitet genom en mer inkluderande arbetsmarknad dnr: 851-11000-2018

Insatsen syftar till att skapa nya arbeten inom äldreomsorgen samt att ge lågutbildade nyanlända en starkare ställning på arbetsmarknaden. Målet är att nå 10–15 deltagare samt att 50 % av deltagarna blir anställda inom 24 månader efter utbildningen slut.

Samverkanspart: Korttidskliniken Dalarna AB

Insatsperiod: 2019-01-15 – 2019-12-14

Beviljade medel: 727 968 SEK

Kontaktperson: Helena Axelsson-Fisk, tel. 0225 556 78, mail. Helena.axelsson-fisk@sater.se

Mora kommun – Det handlar om kärlek – Dalarna dnr: 851-11008-2018

Insatsen syftar till att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, dvs i skolan. Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter. Involvera vuxna som medverkar i en hederskontext samt att arbeta med ett rättighetsperspektiv utifrån konventionen om barns rättigheter.

Samverkansparter: Rädda Barnen, Orsa, Älvdalen, Mora, Malung-Sälen, Ludvika, Avesta, Falun, Borlänge

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 760 000 SEK

Kontaktperson: Anna Jonsson tel. 0250 263 16, mail. anna.jonsson@mora.se och Jennifer Qvarnström tel. 0250 263 15 mail. jennifer.qvarnstrom@mora.se

Mora kommun – Bostadsbank dnr: 851-11069-2018

Syftet är att skapa en bostadsbank där privata hyresvärdar erbjuder alternativa bostadslösningar exempelvis fritidshus, Attefall-stugor eller tomma fastigheter efter arvsskiften. Målet är att personer får möjlighet till en bostad i väntan på permanenta lösningar samt att banken kontinuerligt ska innehålla tio bostäder för uthyrning.

Insatsperiod: 2018-11-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 347 000 SEK

Kontaktperson: Åke Nyström tel. 0250 261 06, mail. ake.nystrom@mora.se

Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Ulrika Ankarberg

Integrationsutvecklare