Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

 • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
 • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Söka medel

Under 2020 års utlysning fördelar Länsstyrelsen i Dalarnas län 2 360 929 kronor.
Utlysningen pågår mellan 14 februari 2020 – 27 maj 2020.
Information om beslut kommer senast 10 juni 2020.

Särskilda prioriteringar i Dalarna 2020

Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer även att prioritera insatser som syftar till att främja språkinlärning. Det kan till exempel röra sig om att utveckla eller regionalt sprida verksamhet som gett god effekt, metodutveckling riktat till de som har svårt att nå kunskapskrav inom SFI, eller regional samverkan för verksamhetsutveckling.

Ansökan behöver vara undertecknad av behörig firmatecknare. Endast korrekt ifyllda och undertecknade ansökningar handläggs.

 1. InformationsbrevPDF
 2. Fyll i och skriv under ansökningsblanketten:
  Ansökan med vägledning 2020 (word)Word
 3. Fyll i intyget med planerade och etablerade samverkanspartner:
  Intyg samverkanspart 2020 (word)Word
 4. Beakta jämställdhetsperspektivet
  Stöddokument jämställdhetWord
 5. Skicka din ansökan via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  79184 Falun

Beviljade insatser under 2019

Säters kommun
SFI-bas – en språklig grund att stå på
dnr: 851-6586-2019

Syftet med insatsen är att genomföra ett pilotprojekt för att utveckla en språkutbildning för kortutbildade/analfabeter där fokus ligger på muntlig förmåga i vardagsnära situationer som ger förutsättningar att komma igång med läsinlärningen och förmågan att kommunicera skriftligt. Projektet möjliggör skapandet av en modell som andra kommuner i länet kan låta sig inspireras av och använda. Det finns många små kommuner i Dalarna som delar erfarenheten av blandade grupper och svårigheten med att stötta korttidsutbildade/analfabeter på ett framgångsrikt sätt.

Samverkanspart: Hedemora kommun och SSIF/Säters friidrott

Insatsperiod: 2019-08-01 – 2020-07-30

Beviljade medel: 1 100 000 kr

Kontaktpersoner: Gunnar Johansson, rektor, 0225-554 10, gunnar.johansson@edu.sater.se och Anne-Marie Ställ, förstelärare, 0225-55437, anne-marie.stall@edu.sater.se

Falu kommun
Vilka är vi? Falun
dnr: 851-6560-2019

Insatsen syftar till att skapa förutsättningar för reflekterande samtal med fakta som underlag för olika arbetslag eller förvaltningar i kommunen. Minst 17 arbetsplatser inom kommunen ska erbjudas dialogbaserade utbildningar på frivillig basis. Insatsen sker i samverkan med Avesta kommun, som med stöd av ESF-medel bedriver det pågående projektet "Vilka är vi?" tillsammans med Orsa kommun.

Samverkanspart: Avesta kommun

Insatsperiod: 2019-09-01 – 2020-12-31

Beviljade medel: 480 101 kr

Kontaktpersoner: Amel Mujic, integrationssamordnare, 023-828 79, amel.mujic@falun.se och Mats Berglund, integrationschef, 023-828 21, mats.berglund@falun.se

Ludvika kommun
Utbildningsinsats för samhällsinformatörer
dnr: 851-6228-2019

Insatsen syftar till att höja kompetensen för befintliga samhällsinformatörer i Dalarnas län och att ge en bra grund för nyrekryterade samhällsinformatörer att klara av sitt uppdrag. Utbildningen kommer att genomföras vid fyra olika tillfällen under projekttiden, 1-3 oktober 2019, 3-5 december 2019, 4-6 februari 2020 och 7-9 april 2020. Samhällsinformatörer från hela Dalarnas län erbjuds att delta i utbildningen.

Samverkanspart: Andra kommuner i länet som skickar informatörer till utbildningen

Insatsperiod: 2019-09-01 – 2020-08-31

Beviljade medel: 495 300 kr

Kontaktpersoner: Mohammed Alkazhami, verksamhetschef, 0240-860 85, mohammed.alkazhami@ludvika.se och Christer Gustavsson, verksamhetsutvecklare, 0240-56 54 63, christer.gustavsson@ludvika.se

Säters kommun
Förlängning av pågående insats Ökad mottagningskapacitet genom en mer inkluderande arbetsmarknad
dnr: 851-11000-2018

Den ursprungliga insatsen syftade till att skapa en ny yrkesgrupp inom äldreomsorgen som ansvarar för vårdnära service; förlängningen avser att skapa nya yrkesgrupper även inom kosthållningen och barnomsorg (kostnära service och barnomsorgsnära service). Nyanlända med låg utbildningsbakgrund erbjuds utbildning som utgår från muntlig svenska, mycket praktiskt arbete direkt på arbetsplatsen och en flexibel, individanpassad tidsram. Förlängningen innefattar även en spridningsdel där Säters kommun kommer dela med sig av sina erfarenheter (våren 2020).

Insatsperiod: 2019-12-01 – 2020-05-31

Beviljade medel: 456 500 kr

Kontaktpersoner: Helena Axelsson-Frisk, samordnare/utvecklare, 0225-556 78, helena.axelsson-frisk@sater.se

 

Beviljade insatser under 2018

Mora kommun – Modersmålsundervisning för nyanlända vuxna dnr: 851-10995-2018

Insatsen syftar till att erbjuda nyanlända vuxna undervisning i modersmål. Det underlättar den svenska språkinlärningen, etableringen i samhället och att samtidigt få större möjligheter att skapa sociala nätverk som ger ökade möjligheter till egen försörjning. Målet är att 25 språksvaga nyanlända har deltagit i insatsen under perioden.

Insatsperiod: 2018-12-03 – 2019-12-31

Beviljade medel: 580 000 SEK

Kontaktperson: Omar Farah tel. 0250 263 26, mail. Omar.ali-farh@mora.se

Säters kommun – Ökad mottagningskapacitet genom en mer inkluderande arbetsmarknad dnr: 851-11000-2018

Insatsen syftar till att skapa nya arbeten inom äldreomsorgen samt att ge lågutbildade nyanlända en starkare ställning på arbetsmarknaden. Målet är att nå 10–15 deltagare samt att 50 % av deltagarna blir anställda inom 24 månader efter utbildningen slut.

Samverkanspart: Korttidskliniken Dalarna AB

Insatsperiod: 2019-01-15 – 2019-12-14

Beviljade medel: 727 968 SEK

Kontaktperson: Helena Axelsson-Fisk, tel. 0225 556 78, mail. Helena.axelsson-fisk@sater.se

Mora kommun – Det handlar om kärlek – Dalarna dnr: 851-11008-2018

Insatsen syftar till att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, dvs i skolan. Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter. Involvera vuxna som medverkar i en hederskontext samt att arbeta med ett rättighetsperspektiv utifrån konventionen om barns rättigheter.

Samverkansparter: Rädda Barnen, Orsa, Älvdalen, Mora, Malung-Sälen, Ludvika, Avesta, Falun, Borlänge

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 760 000 SEK

Kontaktperson: Anna Jonsson tel. 0250 263 16, mail. anna.jonsson@mora.se och Jennifer Qvarnström tel. 0250 263 15 mail. jennifer.qvarnstrom@mora.se

Mora kommun – Bostadsbank dnr: 851-11069-2018

Syftet är att skapa en bostadsbank där privata hyresvärdar erbjuder alternativa bostadslösningar exempelvis fritidshus, Attefall-stugor eller tomma fastigheter efter arvsskiften. Målet är att personer får möjlighet till en bostad i väntan på permanenta lösningar samt att banken kontinuerligt ska innehålla tio bostäder för uthyrning.

Insatsperiod: 2018-11-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 347 000 SEK

Kontaktperson: Åke Nyström tel. 0250 261 06, mail. ake.nystrom@mora.se

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall projektplan (Länsstyrelsen Örebro)Word

 Stöddokument jämställdhetWord

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)