Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

 • insatser för samverkan
 • utveckling av insatser
 • spridning av insatser
 • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
 • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
 • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Utöver de nationella prioriteringarna kommer Länsstyrelsen i Dalarnas län prioritera insatser som
i enlighet med Agenda 2030, mål 1 ingen fattigdom och mål 10 minskad ojämlikhet:

 • Bidrar till att individer stegförflyttar från fattigdom och/eller motverkar att individen hamnar
  i fattigdom.
 • Lindrar konsekvenserna av fattigdom och ojämlikhet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Vem kan söka?

Ansökan kan endast göras av kommun eller kommunalförbund och ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Ansökningsperiod

Dalarnas län har fördelat 1 857 000 kronor, varav 295 000 kronor från återbetalda medel. Två nya projekt har beviljats medel om totalt 1 746 146 kronor.

Information om kommande utlysningsperiod väntas efter årsskiftet.

Stöd inför ansökan

Vi erbjuder rådgivning inför din ansökan. Kontakta gärna oss på idéstadiet, vi kan exempelvis hjälpa till med:

 • Vägledning kring vilket bidrag som passar din idé bäst
 • Underlag kring målgrupperna, hur många individer som finns i din kommun
 • Dialog kring möjliga samverkanspartners
 • Rådgivning på plats vid samverkan mellan förvaltningar och/eller andra organisationer

Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter. En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Här nedan kan du läsa mer om hur du gör en sådan.

Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Har kvinnor/flickor och män/pojkar samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor/flickor och män/pojkar? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors/flickors och mäns/pojkars behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor/flickor och män/pojkar i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor/flickor och män/pojkar i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter med mera)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

En hand in

Namn på insats: En hand in, diarienummer 4073-2024
Aktör: Mora kommun
Syfte med insatsen: Insatsen syftar huvudsakligen till att utveckla eller stärka kommunens förmåga att säkerställa målgruppens rätt till arbete/sysselsättning
Målgrupp: Nyanlända
Plats: Mora
Tid: 2024-08-01 -- 2025-07-31

E-post till kontaktperson: fredrick.bernharth@mora.se och joacim.andersson@mora.se

Sammanfattning: Insatsen syftar till att tillgängliggöra fler språkträningsplatser och ge avlastning till handledare och arbetsgrupper inom vård och omsorg i kommunen. Projektet har för avsikt att stärka nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden genom att deltagarna får arbetserfarenhet och praktiska kunskaper inom vårdnära service.

En hand in kommer att samverka med det AMIF finansierade projektet Yrkesväg.

Samverkan för integration

Namn på insats: Samverkan för integration, dnr 851-5594-2022
Aktör: Projektägare är Falu kommun men projektet utförs av Falun Borlänge-regionen
Syfte med insatsen: Utveckla samverkan mellan i första hand de fyra kommunerna Borlänge, Falun, Säter och Gagnef inom integrationsområdet för att underlätta etableringen av nyanlända.
Målgrupp: Insatsen ska på sikt gynna samtliga målgrupper genom att de blir målgrupp i större länsöverskridande projekt.
Plats: Falun, Borlänge, Säter och Gagnef i huvudsak men jobbar mot hela länet
Tid: 2022-06-06 – 2024-05-31
E-post till kontaktperson: ann-caroline.furst@fbregionen.se

Sammanfattning: Projektets syfte är att utveckla samverkan mellan i första hand de fyra kommunerna Borlänge, Falun, Säter och Gagnef inom integrationsområdet för att underlätta etableringen av nyanlända. Inom ramen för detta projekt ska större projekt (medel från ex. AMIF, ESF, Vinnova, Horizon etc.) riggas, samordnas och organiseras utifrån dessa kommuners behov. Syftet är också att bjuda in övriga kommuner i länet att delta om detta är möjligt. Målet är att fler samverkansprojekt med integrationsinsatser och mer projektmedel kommer länet till gagn.

Jobbspår med integrerad språkträning

Namn på insats: Jobbspår med integrerad språkträning, dnr 851-8903-2023
Aktör: Falu kommun
Syfte med insatsen: Insatsen syftar huvudsakligen till att utveckla eller stärka kommunens förmåga att säkerställa målgruppens rätt till arbete/sysselsättning
Målgrupp: Insatsen riktar sig till nyanlända med låg progression i svenska
Plats: Falun
Tid: 2023-11-01 - 2024-13-31
E-post till kontaktperson: ylva.ljungqvist@falun.se, amel.mujic@falun.se

Sammanfattning: Syftet med insatsen är att testa och utveckla en metod med ett längre jobbspår som är särskilt anpassad för målgruppen som har svårigheter att göra progression i svenska. Syftet är också att utveckla samverkan mellan berörda aktörer såsom VUX, AME, privata utbildningsanordnare, personalkontoret och arbetsgivare.

Jobbspåret innehåller integrerad språkträning yrkessvenska där man kombinerar klassrumsundervisning med praktik. Läraren besöker deltagaren på praktiken och stöttar med språket. Tanken är att deltagarna ska få mycket språk på en gång under olika former och att det ska vara särskilt anpassat för att klara jobbet på en specifik arbetsplats.

Tillsammans för jobb och integration- satsning för att få fler nyanlända kvinnor i arbete

Namn på insats: Tillsammans för jobb och integration- satsning för att få fler nyanlända kvinnor i arbete, dnr 851-4243-2023
Aktör: Borlänge kommun
Syfte med insatsen: Insatsen syftar huvudsakligen till att utveckla eller stärka kommunens förmåga att säkerställa målgruppens rätt till arbete/sysselsättning
Målgrupp: Insatsen riktar sig till nyanlända kvinnor och utrikes födda kvinnor
Plats: Familjecentralen Sopranen, Borlänge
Tid: 2023-11-01 -- 2024-12-31, insatsen beviljas fortsättning till och med 2025-12-31
E-post till kontaktperson: cecilia.hast-wagneryd@borlange.se

Sammanfattning: Insatsen syftar till ökad sysselsättning för nyanlända och utrikesfödda kvinnor som inte redan lyckats etablera sig i samhället, för att möjliggöra stegförflyttning från fattigdom och /eller motverka att hamna i fattigdom samt lindra konsekvenserna av fattigdom.

Detta ska uppnås genom att bygga upp samverkan kring målgruppen mellan öppna förskolan, familjecentralen samt arbetsmarknad- och integrationsenheten. Inom ramen för samverkan ska det på familjecentralens öppna förskola erbjudas riktade aktiviteter såsom tematräffar och individuell coaching från arbetsmarknadshandläggare och studie- och yrkesvägledning.

Under 2025 utökas projektets insatser till att omfatta inslag av sysselsättningsfrämjande samtal i hembesöksprogrammet samt föräldraskapsstödjande träffar i öppna förskolans verksamhet.

Förstärkt föräldrastöd i samverkan 2.0

Namn på insats: Förstärkt föräldrastöd i samverkan 2.0, dnr 851-12701-2023
Aktör: Orsa kommun i samverkan men Mora och Älvdalens kommuner samt Rädda Barnen
Syfte med insatsen: Insatsen syftar huvudsakligen till att utveckla eller stärka kommunens förmåga att säkerställa målgruppens rätt till effektiv och funktionell samverkan
Målgrupp: Målgruppen är primärt nyanlända föräldrar/vårdnadshavare
Plats: Orsa, Mora och Älvdalen
Tid: 2024-01-01 tom 2024-12-31
E-post till kontaktperson:

Sammanfattning: Insatsen är en utveckling av pågående Förstärkt föräldrastöd i samverkan där Mora kommun tillkommit som samarbetspart. Projektet syftar till att stärka och utveckla den lokal samverkan som en viktig förutsättning för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända. Vilket i sin tur främjar målgruppens etablering i samhälle samt förebygger och motverkar fattigdom i den lokala kontexten.

Ett mål är att nyanlända ska stärkas i sin föräldraroll, ett annat, ökad samverkan mellan projektets parter och andra viktiga aktörer. Detta ska uppnås genom erfarenhetsutbyte med berörda yrkesverksamma mellan kommunerna för att utveckla ett förstärkt föräldrastöd, samt för att främja och hitta hållbara strukturer för samverkan. Vidare ska föräldraskapsstödjande insatser såsom föräldragrupper, aktiviteter med förälder och barn tillsammans samt uppstart av verksamheter i samverkan med föreningslivet genomföras.

Använda e-tjänsten

Du som söker använder Länsstyrelsens e-tjänst och loggar in med personlig e-legitimation. När du väljer att spara din ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan endast du själv se dina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar.

Om du inte ändrat eller skickat in din ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste du aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Efter att du skickat in ansökan

Vi diarieför din ansökan när den är inskickad via e-tjänsten och du får en bekräftelse till den e-postadress du fyllt i. Din ansökan får ett diarienummer som du ska använda i den fortsatta kontakten med oss. Du kan i efterhand komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Meddelande om beslut

Beslut om bidrag meddelas efter att ansökningsperioden avslutats, dock senast den 13 juni 2024.

Redovisning och återbetalning

Du lämnar delrapport och slutrapport via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in, senast två månader efter att insatsen avslutats. Slutrapporten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska du som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Du som tar emot medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall du inte använt ersättningen för det ändamål som du angett i ansökan.

Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss