Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

  • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
  • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
  • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
  • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Arbetet i Dalarna

Dalarna har en regional samverkansgrupp för jämställdhet, bestående av representanter för regionala myndigheter, organisationer, Landstinget Dalarna och Region Dalarna . Gruppen tog hösten 2017 fram en avsiktsförklaring som ska gälla 2018-2020, med fokus på fem samverkansområden.

Dalarnas strategi för jämställdhet 2018-2020 Länk till annan webbplats.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställt hela tiden

Jämställt hela tiden , metoder och övningar för jämställdhetsintegrering Länk till annan webbplats.

Övningarna för jämställdhetsintegrering uppdelade i områden :

1:1 Snabba frågor Pdf, 179.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. I bikupor eller i grupp.
Frågor som läses av den som leder övningen.

1:2 Heta stolen Pdf, 309.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

1:3 Oavslutade meningar
Pdf, 307.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

1:4 Heta linjen Pdf, 310.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

1:5 Ett steg fram Pdf, 572.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Individuella rollkort delas ut.
Övning utifrån rollen.

1:6 Fyra hörn Pdf, 311.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Grupp om minst sex personer.
Ta ställning till olika ståndpunkter.

1:7 Motsatser Pdf, 314 kB.
Medel övning. Gruppövning.
Samtal om värderingar.

2:1 Jämställdhetsfakta Pdf, 319.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling.

2:2 Jämställdhetsmål 1 Pdf, 437.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling.

2:3 Jämställdhetsmål 2 Pdf, 446.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

2:4 När hände vad? Pdf, 451.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

2:5 Sant eller falskt Pdf, 445.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

2:6 Vad betyder begreppen? Pdf, 441.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Enskilt eller i grupp.
Frågetävling

3:1 Mediegranskning Pdf, 310.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel-svår övning. Grupp.
Granska text och bild utifrån jämställdhetsperspektiv.

3:2 Tidningsanalys Pdf, 309.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Grupp.
Granska tidskrifter utifrån jämställdhetsperspektiv.

4:1 Fem filmer Pdf, 307.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Lätt övning. Grupparbete.
Synliggöra härskartekniker och hur de kan bemötas.

4:2 Komplimanger Pdf, 306.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Bikupor eller grupp.
Kännedom om trakasserier.

4:3 Gruppsamtal Pdf, 574 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Grupparbete 2-6 personer.
Synliggöra härskartekniker och hur de kan bemötas.

4:4 Rollspel
Pdf, 443.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Grupparbete.
Synliggöra härskartekniker och hur de kan bemötas.

6:1 Vad innebär likabehandling? Pdf, 307.2 kB, öppnas i nytt fönster.
medel övning. Bikupor varvat med storgrupp.
Fundera på och hitta goda exempel kring likabehandling.

6:2 Case Pdf, 696.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Diskussion.
Titta på riktiga fall/case som diskuteras vid nästa möte.

7:1 Spaning Pdf, 316.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Enskilt arbete som redovisas i grupp.
bli bekant med de tre jämställdhetspolitiska målen.

7:2 Hur påverkar målen vår verksamhet? Pdf, 854.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Svår övning. Grupparbete.
Fundera kring vad deltagarna gör i sitt dagliga arbete och relatera till målen.

8:1 Bemötande
Pdf, 173.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel övning. Grupp.
Diskussion och reflektion kring bemötandefrågor.

8:2 Jämställdhets-SWOT Pdf, 696.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel-svår övning. Grupparbete.
Analysera det dagliga arbetet.

8:3 4R-metoden Pdf, 303.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Medel-svår övning. Grupp.
Statistik och fakta analyseras.

Projektet avslutades 2019. Genom kompetensutveckling gavs deltagarna kunskap och metoder för att bättre kunna arbeta med jämställdhetsfrågor, frågor om icke-diskriminering samt öka kvinnors möjligheter att arbeta heltid.                         

Deltagarna i Jämställt hela tiden

Falu kommun, Hedemora kommun, Säters kommun, Gagnefs kommun, Mora kommun, Älvdalens kommun, Hedemora Näringsliv AB och Räddningstjänsten Dala Mitt. Målgruppen för projektet är förtroendevalda, chefer och medarbetare.

Projektet startade 2015-02-01 och avslutades 2019-06-30.Projektet var ett samarbete med Länsstyrelsen, Stiftelsen Minerva och Hedemora Näringsliv AB.

Projektet finansierades med 7,5 miljoner från ESF, och 7,5 miljoner i medfinansiering från de åtta deltagande organisationerna, för att stödja dem och två kommunala bolag i länet i deras jämställdhetsarbete.

Hedemora kommun genom EU-projektet En väg in, har ett utökat material:

Jämställt hela tiden och Enväg in – metoder och övningar för jämställdhet och integrationsarbete. Länk till annan webbplats.

Webbutbildning Ett Dalarna för alla Länk till annan webbplats.

Handledning för webbutbildningen Ett Dalarna för alla Länk till annan webbplats.

Idéskrift, idéer och erfarenheter från projektet 2016-2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

            

EU-flagga

Kontakt