Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Arbetet i Dalarna

Dalarna har en regional samverkansgrupp för jämställdhet, bestående av representanter för regionala myndigheter, organisationer, Landstinget Dalarna och Region Dalarna . Gruppen tog hösten 2017 fram en avsiktsförklaring som ska gälla 2018-2020, med fokus på fem samverkansområden.

Dalarnas strategi för jämställdhet 2018-2020 Pdf, 530.4 kB.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Projektet avslutades 2019. Genom kompetensutveckling gavs deltagarna kunskap och metoder för att bättre kunna arbeta med jämställdhetsfrågor, frågor om icke-diskriminering samt öka kvinnors möjligheter att arbeta heltid.                         

Deltagarna i Jämställt hela tiden

Falu kommun, Hedemora kommun, Säters kommun, Gagnefs kommun, Mora kommun, Älvdalens kommun, Hedemora Näringsliv AB och Räddningstjänsten Dala Mitt. Målgruppen för projektet är förtroendevalda, chefer och medarbetare.

Projektet startade 2015-02-01 och avslutades 2019-06-30.Projektet var ett samarbete med Länsstyrelsen, Stiftelsen Minerva och Hedemora Näringsliv AB.

Projektet finansierades med 7,5 miljoner från ESF, och 7,5 miljoner i medfinansiering från de åtta deltagande organisationerna, för att stödja dem och två kommunala bolag i länet i deras jämställdhetsarbete.

Material från Jämställt hela tiden

Jämställt hela tiden, metoder och övningar för jämställdhetsintegrering.

Hedemora kommun genom EU-projektet En väg in, har ett utökat material:

Jämställt hela tiden och Enväg in – metoder och övningar för jämställdhet och integrationsarbete. Länk till annan webbplats.

Webbutbildning Ett Dalarna för alla Länk till annan webbplats.

Handledning för webbutbildningen Ett Dalarna för alla

Idéskrift, idéer och erfarenheter från projektet 2016-2019 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

            

EU-flagga

Kontakt

Saga Hillerström

Projektledare Jämställt hela tiden

E-post saga.hillerstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 70 

Kontakt