Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Utlysningsperiod

Ansökningstiden har gått ut och inkomna ansökningar behandlas. Besked ges senaste 24 maj 2021.
I Dalarna finns totalt 2 026 000 kronor att fördela. (Nationellt 51 mnkr).


Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

 • Ansökan görs på blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i.
 • Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller i.
 • För mer information , se PDF informationsbrev §37a

PDF Informationsbrev §37a Pdf, 203.6 kB.

Ansökan §37a-medel med vägledning Word, 52.6 kB.

Intyg samverkanspart Pdf, 975.7 kB.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Tänk på att skriva under och bifoga alla obligatoriska dokument, som framgår av ansökan.

Till följd av tekniska utmaningar i e-tjänsten, har Länsstyrelsen Dalarna valt att stänga möjligheten att ansöka genom e-tjänsten våren 2021. Alla ansökningar görs på blankett.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.


E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en del- eller slutredovisning och komma tillbaka. Det kommer därför finnas en mall för del- och slutrapportering med samma frågor som i e-tjänsten.

För att underlätta rapportering rekommenderas att först skriva texten i dokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten. Mallen är under framtagande. Behöver du blanketter innan dess, vänligen kontakta oss.

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall projektplan (Länsstyrelsen Örebro) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Har kvinnor/flickor och män/pojkar samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor/flickor och män/pojkar? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors/flickors och mäns/pojkars behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor/flickor och män/pojkar i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor/flickor och män/pojkar i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Beviljade insatser under 2020

Ludvika kommun

”Poddradio” arbetsmarknad och integration
dnr 851-6110-2020

Alla kommuner ska erbjuda 100 timmar samhällsorientering, SO, på nyanländas eget språk. Insatsen är en förstärkning av de insatserna genom att erbjuda poddsändningar på sex olika språk för ökad kunskap om samhället men också stärkt språkinlärning. Länsstyrelsen ser positivt på att insatsen kommer att ge möjlighet för lyssnarna att delta i diskussion kring olika teman, som i sin tur leder till ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Insatsperiod: 2020-09-01 - 2021-08-31

Beviljade medel: 1 500 000 kronor

Kontaktperson: Mohammed Alkazhami, mohammed.alkazhami@ludvika.se

Avesta Kommun

”Stödjande insatser för integration och familjekontakt. Underlätta för etablering/inkludering i samhället -Skapa nätverk -Stödja språkinlärning”
dnr 851-6779-2020

Insatsen ska bidra till att vårdnadshavare/hemmavarande föräldrar, oavsett kön eller härkomst, kan delta i öppna förskolans verksamhet. Genom det får både nyanlända och svenskfödda föräldrar mera kunskap om varandra och nya svenskar får redskap att tillvarata sina rättigheter på lika villkor. På sikt kan insatsen leda till sociala nätverk som ger ökad delaktighet.

Insatsperiod: 2021-01-01 — 2022-06-30

Beviljade medel: 1 000 000 kronor

Kontaktperson: Karin Vestman, telefon 076–5441682, e-post karin.vestman@avesta.se

Hedemora Kommun

"Meningsfull fritid”
dnr 851-6728-2020

Insatsen prioriterar ungdomars fritidsaktiviteter och riktar sig till både pojkar och flickor. Fokus i arbetet är att engagera ungdomarna i aktiviteter inom olika föreningar.

Insatsperiod: 2020-08-01 -2021-07-3 1

Beviljade medel: 250 000 kronor

Kontaktperson: Niklas Nordhal, telefon 0225-34 286
e-post niklas.nordahl@hedemora.se

Falun Kommun

”Skate Dalarna”
dnr 851-5092-2020

Insatsen ska ge möjlighet för ungdomar i Falun och Borlänge att träffas och umgås. Många kommuner inklusive Falun har stängt fritidsgårdar. I synnerhet utrikesfödda, saknar därför en naturlig mötesplats. En av utmaningarna i projektet är att locka även flickor till fritidsaktiviteter.

Insatsperioden: 2020-06-01 – 2021-06-30

Beviljade medel: 41 000 kronor

Kontaktpersoner: Amel Mujic, telefon 023–82 879, e-post amel.mujic@falun.se

Falun Kommun

” Integration genom Astrid Lindgrens litteratur”
dnr 851-4187-2020

Insatsen prioriterar föräldrar med små barn och syftar till att skapa förutsättningar för nyanlända familjers etablering genom möten med invånarna i Svärdsjö. Den genomförs genom träffar där deltagarna lyssnar på Astrid Lindgrens böcker både på lätt svenska och på övriga första språk i gruppen.

Insatsperiod: 2020-08-01 – 2021-05-31

Beviljade medel: 73 000 kronor

Kontaktpersoner: Amel Mujic, telefon 023- 82 879 e-post amel.mujic@falun.se


Beviljade insatser under 2018

Beviljade §37a andra utlysningen 2018:

Falu kommun

På väg till jobb, körkortsförberedande utbildning med inslag av orientering i det svenska sociala koderna samt vägar/möjligheter till arbete och delaktighet i samhället för nyanlända kvinnor
dnr: 815-9224-2018

Insatsen syftar till att genom stöd i körkortsteori stärka nyanlända kvinnors möjligheter att bli självförsörjande och delaktiga i det svenska samhället. Målet är att minst sextio kvinnor ska ha genomgått studiecirklarna samt att minst 80 % av deltagarna ska fortsätta att ta körkort.

Samverkanspart: Ideella föreningen HUSS samt Studieförbundet Vuxenskolan

Insatsperiod: 2018-10-01 – 2019-06-30

Beviljade medel: 202 805 SEK

Kontaktperson: Amel Mujic, telefon 023 828 79, e-post amel.mujic@falun.se och Mats Berglund, telefon 023 828 21, e-post mats.berglund@falun.se

Avesta kommun

Föräldrastöd för inkludering
dnr: 851-10877-2018

Insatsen syftar till att bistå med kunskap, språk- och kommunikationsstöd och tillgänglighet till kommunens nyanlända. Insatsen avser starta ett forum för dialog- och informationsmöten med fokus på verksamhetsfrågor, styrdokument och frågor som rör föräldrarollen. Samt att öka kunskapen och tillgången till utbud och kontakter som rör föräldrastödet. Dialogträffarna ska anordnas i 5 förskoleområden där vårdnadshavare till nyanlända barn bjuds in.

Insatsperiod: 2018-10-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 490 460 SEK

Kontaktperson: Karin Vestman telefon 076 551 628, e-post karin.vestman@avesta.se och Björn Hansson telefon 0708 645 200, e-post bjorn.hansson@avesta.se

Tidiga insatser för asylsökande:

Beviljade TIA-medel 2018:

Sensus – ”Integration/asyl hälsofrämjande program i Falun och Borlänge”, dnr 851-4309-2018

Insatsen syftar till att öka hälsomedvetenheten, självkänslan, välbefinnandet och språkkunskaper bland asylsökande kvinnor genom utbildning, coachning och inspirerande upplevelser. Genom att delta i dessa aktiviteter erbjuds kvinnorna en meningsfull sysselsättning samtidigt som aktiviteterna främjar en framtida etablering i Sverige för de kvinnor som beviljas ett uppehållstillstånd. Insatsen beräknas nå minst 100 deltagare ur målgruppen.

Insatsperiod: 2018-05-01 – 2019-05-30

Beviljade medel: 785 034 kronor

Kontaktperson: Ulrika Nyström 070 228 70 38 eller Jimmy Nilsson 070 247 76 03, jimmy.nilsson@sensus.se

NTF Dalarna ”Tidiga insatser för ökad trafiksäkerhet till vuxna asylsökande” dnr 851-10859-2018

Insatsen syftar till att genom trafiksäkerhetsinformationstillfällen öka kunskap och förståelse för trafikregler och risker i trafiken, minska riskerna för att skadas eller omkomma som trafikant och främja integration i samhället. Insatsen beräknas att nå 700 personer i Dalarnas 15 kommuner.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-10-31

Beviljade medel: 150 000 kronor

Kontaktperson: Hans Moberg 023 705 575, hans.moberg@ntf.se

Rädda barnen – ”Ett steg till” dnr 851-10886-2018

För att komma in i samhället behövs stödmekanismer runt om människan som helhet. Det är ”kittet” som civilsamhället har en viktig funktion att vara. Civilsamhällets bästa insats för att få asylsökande i arbete är att arbeta med det holistiska perspektivet och utifrån de behov som finns men som inga andra aktörer fyller. Insatsen är uppdelad i tre huvudsakliga syften egenmakt och psykosocialt stöd, casemangagement – samhällslots och föräldrastöd. Insatsen vänder sig till asylsökande i Avesta, Borlänge, Hedemora, Säter och Vansbro och beräknas nå cirka 630 personer.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 878 000 kronor

Kontaktperson: Cecilia Malm 08 698 91 86, cecilia.malm@rb.se

ABF Södra – Östra Dalarna ”Svenska för asylsökande mödrar & barnaktiviteter” dnr 851-11021-2018

Insatsen syftar till att bidra till att asylsökande mödrar ska få möjlighet att lära sig svenska genom utbildning samt aktiviteter för barnen. Kvinnor har svårare att ta del av det utbud av språkfrämjande insatser som redan erbjuds eftersom de har svårt att hitta barnpassning. Målgruppen för insatsen är asylsökande mödrar och äldre kvinnor i Migrationsverkets boenden i Avesta. Insatsen är planerad att nå ut till mellan 50 och 80 kvinnor.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 179 700 kronor

Kontaktpersoner: Carina Forsberg 070 541 06 50, carina.forsberg@abf.se och Solinda Lövstedt 070 292 44 04, solinda.lovstedt@abf.se

Medborgarskolan Region Mitt – ”Konst i Nås” dnr: 851-11860-2018

Insatsen syftar till att motverka psykisk ohälsa genom att få ett kreativt utlopp genom en samlingsplats där kreativitet och konst ligger i fokus. Insatsen syftar även till att den asylsökande skapar kontakter med lokalsamhället samt motverka passiviseringen och ge en ökad förståelse för det svenska samhället och arbetsmarknaden. Insatsen vänder sig till asylsökande i Vansbro kommun och beräknas nå 25 personer.

Insatsperiod: 2018-10-15 – 2019-04-15

Beviljade medel: 608 500 kronor

Kontaktpersoner: Rose-Marie Andersson 073 867 63 24, rose-marie.andersson@medborgarskolan.se och Carina Fridell 070 681 16 68, carina.fridell@medborgarskolan.se

Equmeniakyrkan Region Mitt ”Mötesplats för asylsökande” 851-12600-2018

Insatsen syftar till att förlänga, ytterligare etablera och vidareutveckla de verksamheter som redan påbörjats samt initiera nya. Behovet av insatser för asylsökande är fortsatt stort, Equmeniakyrkan kommer att erbjuda insatser som öppna mötesplatser, språkundervisning, samtalsgrupper, samhällsinformation, information om arbetsmarknad, studiebesök på arbetsplatser, skriva cv-kurser, vänprojekt, friluftsliv och stöd till ensamkommande 18 plus. Insatsen vänder sig till asylsökande i Avesta, Borlänge och Orsa och är planerad att nå mellan 200–300 personer.

Insatsperiod: 2019-03-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 201 425 kronor

Kontaktpersoner: Per-Olof Byrskog 076 505 31 24 p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se och Jan Marklund 070 761 97 83, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)