Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Utöver de nationella prioriteringarna kommer Länsstyrelsen Dalarna prioritera insatser som i enlighet med Agenda 2030, mål 1 ingen fattigdom och mål 10 minskad ojämlikhet:

 • Bidrar till att individer stegförflyttar från fattigdom och/eller motverkar att individen hamnar i fattigdom.
 • Lindrar konsekvenserna av fattigdom och ojämlikhet.

Det är viktigt att även föräldralediga ges möjlighet att etablera sig. Att de fortsätter utveckla sina kunskaper i svenska och får möjlighet till viktiga kontakter med samhället. Längre perioder av föräldraledighet tenderar att försena kvinnors etablering i arbets- och samhällslivet.

Exempelsamling – att nå utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknad och utbildning, Länsstyrelsernas integrationsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Vem kan söka?

Ansökan kan endast göras av kommuner och ska vara underskriven av firmatecknare. Medel kan ínte beviljas till kommunalförbund.

Insatsen kan genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökande kommun är alltid ansvarig för genomförande av insatsen och aktiv medverkan av ansökande kommun måste säkerställas i det fall insatsen genomförs i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökningsperiod stängd och handläggning påbörjad

Dalarnas län har 1 217 000 kronor att fördela under 2024.

Utlysningen stängde den 22 mars och två ansökningar om 1 327 200 kronor har inkommit.

Nu påbörjar vi handläggningen. Senast den 13 juni meddelar vi beslut till dig som ansökt.

Stöd inför ansökan

Vi erbjuder rådgivning inför din ansökan. Kontakta gärna oss på idéstadiet, vi kan exempelvis hjälpa till med:

 • Vägledning kring vilket bidrag som passar din idé bäst
 • Underlag kring målgrupperna, hur många individer som finns i din kommun
 • Dialog kring möjliga samverkanspartners
 • Rådgivning på plats vid samverkan mellan förvaltningar och/eller andra organisationer

Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter. En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Här nedan kan du läsa mer om hur du gör en sådan.

Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Har kvinnor/flickor och män/pojkar samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor/flickor och män/pojkar? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors/flickors och mäns/pojkars behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor/flickor och män/pojkar i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor/flickor och män/pojkar i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter med mera)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Ideellt flyktingstöd

Namn på insats: Ideellt flyktingstöd, dnr 851-14264-2022
Aktör: Mora kommun
Syfte med insatsen: Insatsens huvudsakliga syfte är att underlätta etableringen, skapa nätverk och stödja språkinlärning
Målgrupp: Den primära målgruppen är personer som blir anvisade till kommunen enligt bosättningslagen. Sekundärt kommer insatsen också att vara aktuell för andra personer som vill ha hjälp att hitta nätverk och etablera sig i samhället.
Plats: Mora
Tid: 2023-01-01 - 2024-12-31
E-post till kontaktperson: fredrick.bernharth@mora.se

Sammanfattning: Projektet syftar till att ta fram en metod och att etablera ett arbetssätt för att möta anvisade nyanlända att få hjälp med sin etablering. Ideellt flyktingstöd är en beprövad metod internationellt och insatsen syftar även till att utvärdera om metoden är tillämpningsbar även i Sverige. Projektet kommer att involvera civilsamhället där föreningar och intresserade ges möjlighet att vara en del i integrationsarbete. Förväntad effekt är en bättre mottagningskapacitet för kommunen genom att civilsamhället tar ett större formaliserat ansvar i etableringsprocessen.

Insatsen utgår från ett fokus på varaktiga lösningar och ideellt flyktingstöd som en metod för att bidra till ett mer hållbart mottagande.

Projektet tar sikte på att erbjuda vägledning, aktiviteter och en mötesplats för anvisade i nära anslutning till ankomst till kommunen för att påskynda etableringen i samhället.

SFI för skyddsbehövande under Massflyktsdirektivet och LMA

Namn på insats: SFI för skyddsbehövande under Massflyktsdirektivet och LMA, dnr 851-4243-2023
Aktör: Älvdalens kommun
Syfte med insatsen: Insatsen syftar huvudsakligen till att utveckla eller stärka kommunens förmåga att säkerställa målgruppens rätt till arbete/sysselsättning.
Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
Plats: Älvdalens kommun i samverkan med Mora kommuns SFI
Tid: 2023-07-01 tom 2024-12-31
E-post till kontaktperson: mathias.jones@alvdalen.se

Sammanfattning: Projektet syftar till att långsiktigt stärka kommunens arbete med målgruppens rättigheter. Projektet ska bidra till att personer under massflyktsdirektivet samt andra grupper under LMA snabbare skall komma ut i arbetslivet samtidigt som arbetsgivare med problem att hitta arbetskraft kan få sina behov tillfredsställda.

Föräldrastöd på modersmål

Namn på insats: Föräldrastöd på modersmål, dnr 851-4223-2023
Aktör: Hedemora kommun
Syfte med insatsen: Insatsens huvudsakliga syfte är att underlätta etableringen, stödja språkinlärning och skapa nätverk
Målgrupp: Nyanlända vårdnadshavare med barn i skolverksamhet
Plats: Hedemora
Tid: 2023-08-01 tom 2024-12-31
E-post till kontaktperson: niklas.nordahl@hedemora.se

Sammanfattning: Föräldrastöd på modersmål enligt BRIS och ABCs utbildningar. Målet är ökad förståelse hos vårdnadshavare om samhällets förväntningar på föräldrar. Ökad samverkan mellan skola och föräldrar, ökad förmåga i föräldraskapet samt upplevd ökad inkludering i det svenska samhället hos deltagarna.

Praktisk svenska, samhällsorientering och kultur för dig som är ny i Sverige

Namn på insats: Praktisk svenska, samhällsorientering och kultur för dig som är ny i Sverige, dnr 851-4218-2023
Aktör: Falu kommun
Syfte med insatsen: Insatsens huvudsakliga syfte är att underlätta etableringen, stödja språkinlärning och skapa nätverk
Målgrupp: Asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet
Plats: Falun
Tid: 2023-12-01 tom 2024-12-31
E-post till kontaktperson: amel.mujic@falun.se

Sammanfattning: Projektets målsättning är att utveckla deltagarnas skriv-, läs- och talförmåga på svenska för att underlätta deras etablering i Falu kommun och för att föra dem närmare arbetsmarknaden. Projektet ska också ge deltagarna ökade digitala kunskaper för en större egenmakt i vardagslivet.

Projektet ska skapa trygga mötesplatser där deltagarna själva får ta plats, uttrycka sina behov och önskemål samtidigt som de får möjlighet att skapa nya sociala nätverk. Föräldraskap i Sverige kommer att ha eget spår där målet är att målgruppen ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige i synnerhet när det gäller FN:s barnkonvention och lagstiftning.

Använda e-tjänsten

Du som söker använder Länsstyrelsens e-tjänst och loggar in med personlig e-legitimation. När du väljer att spara din ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan endast du själv se dina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar.

Om du inte ändrat eller skickat in din ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste du aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Du kan göra din ansökan via e-tjänsten eller via word-blankett. Om du vill ansöka genom blankett, vänligen kontakta oss och begär blanketten i god tid innan sista ansökningsdatum.

Efter att du skickat in ansökan

Vi diarieför din ansökan när den är inskickad via e-tjänsten och du får en bekräftelse till den e-postadress du fyllt i. Din ansökan får ett diarienummer som du ska använda i den fortsatta kontakten med oss. Du kan i efterhand komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Beslut och utbetalning

Länsstyrelsen i Dalarnas län bereder ansökan. Länsstyrelsen Jönköping fattar beslut och meddelar dig som sökt den 13 juni 2024. Medel betalas ut till beviljade insatser 14–20 juni 2024.

Redovisning och återbetalning

Du lämnar delrapport och slutrapport via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in, senast två månader efter att insatsen avslutats. Slutrapporten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska du som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Du som tar emot medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall du inte använt ersättningen för det ändamål som du angett i ansökan.

Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss