Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 81 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Utlysning

Dalarnas län har tilldelats 1 929 000 kronor under 2022.

Utlysningen är öppen från den 18 februari till den 8 april.

De personer som berörs av massflyktsdirektivet är en möjlig målgrupp för alla våra tre statsmedel: TIA, §37 och §37a

Observera! Ansökan kan göras via E-tjänsten. Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhandahåller även manuella mallar som kan erhållas på begäran.

Intyg samverkanspart, medsökande Pdf, 105.1 kB.

Stöddokument jämställdhet Pdf, 125.1 kB.

Intyg firmatecknare Pdf, 213.8 kB.

Ny utlysning hösten 2022

I syfte att ytterligare stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter kommer länsstyrelserna fördela 30 miljoner under hösten 2022. Länsstyrelsen i Dalarnas län har att fördela 1 312 000 kronor under höstens extrautlysning.

Utlysningsperiod
Den 19 september till den 17 oktober. Bidraget kan sökas av kommuner.

Länsstyrelsen i Dalarnas län prioriterar särskilt insatser som riktar sig till föräldralediga och andra personer med små barn, insatser som stödjer språkinlärningen samt insatser som kan öka föräldraledigas delaktighet i samhället. Vi ser gärna att kommuners insatser sker i samarbete med aktörer i det civila samhället.

Behöver du en wordfil att skriva ansökan i , innan du fyller i e-tjänstansökan kan du e-posta till nedanstående handläggare.


Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Du kan göra din ansökan via e-tjänsten eller via word-blankett. Om du vill ansöka genom blankett, vänligen kontakta oss och begär blanketten i god tid innan sista ansökningsdatum.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.


E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en del- eller slutredovisning och komma tillbaka. Det kommer därför finnas en mall för del- och slutrapportering med samma frågor som i e-tjänsten.

För att underlätta rapportering rekommenderas att först skriva texten i dokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten. Mallen är under framtagande. Behöver du blanketter innan dess, vänligen kontakta oss.

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall projektplan (Länsstyrelsen Örebro) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Har kvinnor/flickor och män/pojkar samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor/flickor och män/pojkar? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors/flickors och mäns/pojkars behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor/flickor och män/pojkar i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor/flickor och män/pojkar i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Tidigare beviljade insatser i Dalarna

Avesta kommun- Flera på jobbet! För ett inkluderande och hållbart arbetsliv
DNR: 851-7295-2021

Insatsperiod: 2021-07-01 till 2021-12-31
Beviljade medel: 206 000
Plats för insatsen: Avesta kommun

Projektets huvudsakliga syfte är att underlätta etableringen i samhället och skapa nätverk.

Kontaktperson: Marie Hjelm, 0226-64 50 77 eller e-post marie.hjelm@avesta.se. Eller Birgitta Hägg, 0226-64 50 07 eller e-post birgitta.hagg@avesta.se

Projektets syfte är att skapa kunskap och förutsättningar för att underlätta nyanländas väg till arbete. Många nyanlända har erfarenhet av att det är mycket svårt att få en anställning eller praktikplats. En del av problemet är arbetsplatsernas tvekan att ta emot utrikesfödda som arbetskraft. Den önskade effekten av projektet är att fler arbetsplatser ska ta emot nyanlända på sina arbetsplatser, något som även ger de nyanlända tillgång till nya nätverk.

Projektet ska undersöka hur arbetsplatserna kan motiveras att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd både som praktikanter och i någon form av anställning. I projektet involveras även nyanlända med egen erfarenhet av att söka jobb. Målet är ett framtagande av en handlingsplan för hur utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden kan underlättas och nya nätverk skapas, något som öppnar deras väg ut i samhället.

Ludvika kommun - Stödjande insats för integration och familjekontakter
DNR: 851-7656-2021

Insatsperiod: 2021-09-01 till 2022-08-30
Beviljade medel: 750 840
Plats för insatsen: Ludvika kommun

Projektets huvudsakliga syfte är att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk och stödja språkinlärning.

Kontaktperson: Mohammed Alkazhami, 0240-860 85 eller e-post mohammed.alkazhami@ludvika.se

Projektet avser jobba för att hitta nya vägar och insatser för att verka och vara ett stöd till etniska föreningar samt ta del av det behovet som kan finnas hos medlemmarna i föreningen. I Ludvika finns det idag ett stort antal etniska föreningar, för att etablera en kontakt med dessa kommer projektet inledningsvis göra en mindre kartläggning. Nästa steg är att i dialog med föreningarna hitta en plattform och struktur för framtida arbetsrätt. Under andra halvan av projektet kommer man gemensamt rikta mer specifika insatser direkt till medlemmarna i föreningarna utifrån den enskildes behov, det kan vara allt ifrån hur man fyller i en aktivitetsrapport, ansöker om dagis, till vem man ska vända sig till om man vill delta i en studiecirkel eller gå med i en idrottsförening. Under hela projekttiden ligger fokus på att ge de etniska föreningarna verktygen för att skapa trygghet bland sina medlemmar, bygga broar mellan olika kontaktytor och skapa starka nätverk som gör avtryck inte bara bland medlemmarna utan även i samhället.

Orsa Kommun - Läs och skriv
DNR: 851-7670-2021

Insatsperiod: 2021-09-01 till 2022-09-30
Beviljade medel: 457 442
Plats för insatsen: Orsa kommun

Projektets huvudsakliga syfte är underlätta etableringen i samhället och stödja språkinlärningen.

Kontaktperson: Abdirahman Ahmed Nur, 0250-55 21 98 eller e-post abdirahmanahmed.nur@orsa.se

Insatsen syftar till att deltagarna ska lära sig läsa och skriva, vilket underlättar både språkinlärning och dataanvändandet för att hänga med i studierna vare sig det är distansundervisning eller på plats. Grundläggande kunskap om sitt eget modersmål underlättar när deltagarna sen ska lära sig svenska.

Efter projektet är avslutat ska deltagarna har fått grundläggande kunskaper och kan läsa och skriva på sitt eget modersmål. Av de sex deltagare i projektet ska 75% kunna läsa och skriva efter insatsen är avslutad och resterande ska vara på god väg.

Falu kommun - Språk -och kulturresa
DNR: 851-7673-2021

Insatsperiod: 2021-07-01 till 2022-12-31
Beviljade medel: 600 000
Plats för insatsen: Falu kommun

Projektets huvudsakliga syfte är att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning samt att ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Kontaktperson: Amel Mujic, 023-828 79 eller e-post amel.mujic@falun.se

Syftet med den här insatsen är att främja en starkare etablering i samhället. Detta genom att erbjuda asylsökande och nyanlända språk och läsfrämjande, sociala och kreativa verksamheter i trygga forum där deltagarna själva tillåts ta plats och uttrycka sina behov och önskemål.

Projektet kommer arbeta med frågor om manlighet, kvinnlighet, jämställdhet och demokrati då det finns behov att samtala mer öppet kring dessa frågeställningar och lära av varandras olika erfarenheter och perspektiv. Exempel på sådana verksamheter är filosofiska caféer samt biblioterapi där man utgår från olika texter och samtalar om dessa i grupp på ett öppet och konstruktivt sätt med tydliga samtalsramar. Projektet kommer även samordna träffar mellan nyanlända och personer som är födda i Sverige vilket väntas leda till spännande möten och nätverksskapande.

De främsta mätbara målen i projektet är förbättrad läs- och skrivförmåga hos deltagarna. Insatser ska även ge deltagarna förbättrade kunskaper om det svenska samhället och Falu kommun samt vilka rättigheter och skyldigheter individer har som samhällsmedborgare. I slutändan handlar effekterna om social hållbarhet såväl som om att ge deltagarna möjlighet att utveckla sina egna röster samtidigt som de får nya sociala nätverk.

Beviljade insatser under 2020

Ludvika kommun

”Poddradio” arbetsmarknad och integration
dnr 851-6110-2020

Alla kommuner ska erbjuda 100 timmar samhällsorientering, SO, på nyanländas eget språk. Insatsen är en förstärkning av de insatserna genom att erbjuda poddsändningar på sex olika språk för ökad kunskap om samhället men också stärkt språkinlärning. Länsstyrelsen ser positivt på att insatsen kommer att ge möjlighet för lyssnarna att delta i diskussion kring olika teman, som i sin tur leder till ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Insatsperiod: 2020-09-01 - 2021-08-31

Beviljade medel: 1 500 000 kronor

Kontaktperson: Mohammed Alkazhami, mohammed.alkazhami@ludvika.se

Avesta Kommun

”Stödjande insatser för integration och familjekontakt. Underlätta för etablering/inkludering i samhället -Skapa nätverk -Stödja språkinlärning”
dnr 851-6779-2020

Insatsen ska bidra till att vårdnadshavare/hemmavarande föräldrar, oavsett kön eller härkomst, kan delta i öppna förskolans verksamhet. Genom det får både nyanlända och svenskfödda föräldrar mera kunskap om varandra och nya svenskar får redskap att tillvarata sina rättigheter på lika villkor. På sikt kan insatsen leda till sociala nätverk som ger ökad delaktighet.

Insatsperiod: 2021-01-01 — 2022-06-30

Beviljade medel: 1 000 000 kronor

Kontaktperson: Karin Vestman, telefon 076–5441682, e-post karin.vestman@avesta.se

Hedemora Kommun

"Meningsfull fritid”
dnr 851-6728-2020

Insatsen prioriterar ungdomars fritidsaktiviteter och riktar sig till både pojkar och flickor. Fokus i arbetet är att engagera ungdomarna i aktiviteter inom olika föreningar.

Insatsperiod: 2020-08-01 -2021-07-3 1

Beviljade medel: 250 000 kronor

Kontaktperson: Niklas Nordhal, telefon 0225-34 286
e-post niklas.nordahl@hedemora.se

Falun Kommun

”Skate Dalarna”
dnr 851-5092-2020

Insatsen ska ge möjlighet för ungdomar i Falun och Borlänge att träffas och umgås. Många kommuner inklusive Falun har stängt fritidsgårdar. I synnerhet utrikesfödda, saknar därför en naturlig mötesplats. En av utmaningarna i projektet är att locka även flickor till fritidsaktiviteter.

Insatsperioden: 2020-06-01 – 2021-06-30

Beviljade medel: 41 000 kronor

Kontaktpersoner: Amel Mujic, telefon 023–82 879, e-post amel.mujic@falun.se

Falun Kommun

” Integration genom Astrid Lindgrens litteratur”
dnr 851-4187-2020

Insatsen prioriterar föräldrar med små barn och syftar till att skapa förutsättningar för nyanlända familjers etablering genom möten med invånarna i Svärdsjö. Den genomförs genom träffar där deltagarna lyssnar på Astrid Lindgrens böcker både på lätt svenska och på övriga första språk i gruppen.

Insatsperiod: 2020-08-01 – 2021-05-31

Beviljade medel: 73 000 kronor

Kontaktpersoner: Amel Mujic, telefon 023- 82 879 e-post amel.mujic@falun.se


Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Ulrika Ankarberg

Integrationsutvecklare