Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Ansökningsperioden för 2020 pågår mellan 14 februari till 11 maj.
Länsstyrelsen i Dalarnas län kan fördela 2 864 000 kronor kronor.

Ansökan behöver vara undertecknad av behörig firmatecknare. Endast korrekt ifyllda och undertecknade ansökningar handläggs.

 1. Informationsbrev 2020PDF
 2. Fyll i och skriv under ansökningsblanketten:
  Ansökan med vägledning 2020 (word)Word
 3. Fyll i intyget med planerade och etablerade samverkanspartner:
  Intyg samverkanspart 2020 (word)Word
 4. Beakta jämställdhetsperspektivet
  Stöddokument jämställdhetWord
 5. Skicka din ansökan via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  79184 Falun

Beviljade insatser under 2019

Uppdateras inom kort.


Beviljade insatser under 2018

Beviljade §37a andra utlysningen 2018:

Falu kommun – På väg till jobb, körkortsförberedande utbildning med inslag av orientering i det svenska sociala koderna samt vägar/möjligheter till arbete och delaktighet i samhället för nyanlända kvinnor dnr: 815-9224-2018

Insatsen syftar till att genom stöd i körkortsteori stärka nyanlända kvinnors möjligheter att bli självförsörjande och delaktiga i det svenska samhället. Målet är att minst sextio kvinnor ska ha genomgått studiecirklarna samt att minst 80 % av deltagarna ska fortsätta att ta körkort.

Samverkanspart: Ideella föreningen HUSS samt Studieförbundet Vuxenskolan

Insatsperiod: 2018-10-01 – 2019-06-30

Beviljade medel: 202 805 SEK

Kontaktperson: Amel Mujic, tel. 023 828 79, mail. amel.mujic@falun.se och Mats Berglund, tel. 023 828 21, mail. mats.berglund@falun.se

Avesta kommun – Föräldrastöd för inkludering dnr: 851-10877-2018

Insatsen syftar till att bistå med kunskap, språk- och kommunikationsstöd och tillgänglighet till kommunens nyanlända. Insatsen avser starta ett forum för dialog- och informationsmöten med fokus på verksamhetsfrågor, styrdokument och frågor som rör föräldrarollen. Samt att öka kunskapen och tillgången till utbud och kontakter som rör föräldrastödet. Dialogträffarna ska anordnas i 5 förskoleområden där vårdnadshavare till nyanlända barn bjuds in.

Insatsperiod: 2018-10-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 490 460 SEK

Kontaktperson: Karin Vestman tel. 076 551 628, mail. karin.vestman@avesta.se och Björn Hansson tel. 0708 645 200, mail. bjorn.hansson@avesta.se

Tidiga insatser för asylsökande:

Beviljade TIA-medel 2018:

Sensus – ”Integration/asyl hälsofrämjande program i Falun och Borlänge”, dnr 851-4309-2018

Insatsen syftar till att öka hälsomedvetenheten, självkänslan, välbefinnandet och språkkunskaper bland asylsökande kvinnor genom utbildning, coachning och inspirerande upplevelser. Genom att delta i dessa aktiviteter erbjuds kvinnorna en meningsfull sysselsättning samtidigt som aktiviteterna främjar en framtida etablering i Sverige för de kvinnor som beviljas ett uppehållstillstånd. Insatsen beräknas nå minst 100 deltagare ur målgruppen.

Insatsperiod: 2018-05-01 – 2019-05-30

Beviljade medel: 785 034 kronor

Kontaktperson: Ulrika Nyström 070 228 70 38 eller Jimmy Nilsson 070 247 76 03, jimmy.nilsson@sensus.se

NTF Dalarna ”Tidiga insatser för ökad trafiksäkerhet till vuxna asylsökande” dnr 851-10859-2018

Insatsen syftar till att genom trafiksäkerhetsinformationstillfällen öka kunskap och förståelse för trafikregler och risker i trafiken, minska riskerna för att skadas eller omkomma som trafikant och främja integration i samhället. Insatsen beräknas att nå 700 personer i Dalarnas 15 kommuner.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-10-31

Beviljade medel: 150 000 kronor

Kontaktperson: Hans Moberg 023 705 575, hans.moberg@ntf.se


Rädda barnen – ”Ett steg till” dnr 851-10886-2018

För att komma in i samhället behövs stödmekanismer runt om människan som helhet. Det är ”kittet” som civilsamhället har en viktig funktion att vara. Civilsamhällets bästa insats för att få asylsökande i arbete är att arbeta med det holistiska perspektivet och utifrån de behov som finns men som inga andra aktörer fyller. Insatsen är uppdelad i tre huvudsakliga syften egenmakt och psykosocialt stöd, casemangagement – samhällslots och föräldrastöd. Insatsen vänder sig till asylsökande i Avesta, Borlänge, Hedemora, Säter och Vansbro och beräknas nå cirka 630 personer.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 878 000 kronor

Kontaktperson: Cecilia Malm 08 698 91 86, cecilia.malm@rb.se

ABF Södra – Östra Dalarna ”Svenska för asylsökande mödrar & barnaktiviteter” dnr 851-11021-2018

Insatsen syftar till att bidra till att asylsökande mödrar ska få möjlighet att lära sig svenska genom utbildning samt aktiviteter för barnen. Kvinnor har svårare att ta del av det utbud av språkfrämjande insatser som redan erbjuds eftersom de har svårt att hitta barnpassning. Målgruppen för insatsen är asylsökande mödrar och äldre kvinnor i Migrationsverkets boenden i Avesta. Insatsen är planerad att nå ut till mellan 50 och 80 kvinnor.

Insatsperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 179 700 kronor

Kontaktpersoner: Carina Forsberg 070 541 06 50, carina.forsberg@abf.se och Solinda Lövstedt 070 292 44 04, solinda.lovstedt@abf.se

Medborgarskolan Region Mitt – ”Konst i Nås” dnr: 851-11860-2018

Insatsen syftar till att motverka psykisk ohälsa genom att få ett kreativt utlopp genom en samlingsplats där kreativitet och konst ligger i fokus. Insatsen syftar även till att den asylsökande skapar kontakter med lokalsamhället samt motverka passiviseringen och ge en ökad förståelse för det svenska samhället och arbetsmarknaden. Insatsen vänder sig till asylsökande i Vansbro kommun och beräknas nå 25 personer.

Insatsperiod: 2018-10-15 – 2019-04-15

Beviljade medel: 608 500 kronor

Kontaktpersoner: Rose-Marie Andersson 073 867 63 24, rose-marie.andersson@medborgarskolan.se och Carina Fridell 070 681 16 68, carina.fridell@medborgarskolan.se

Equmeniakyrkan Region Mitt ”Mötesplats för asylsökande” 851-12600-2018

Insatsen syftar till att förlänga, ytterligare etablera och vidareutveckla de verksamheter som redan påbörjats samt initiera nya. Behovet av insatser för asylsökande är fortsatt stort, Equmeniakyrkan kommer att erbjuda insatser som öppna mötesplatser, språkundervisning, samtalsgrupper, samhällsinformation, information om arbetsmarknad, studiebesök på arbetsplatser, skriva cv-kurser, vänprojekt, friluftsliv och stöd till ensamkommande 18 plus. Insatsen vänder sig till asylsökande i Avesta, Borlänge och Orsa och är planerad att nå mellan 200–300 personer.

Insatsperiod: 2019-03-01 – 2019-12-31

Beviljade medel: 201 425 kronor

Kontaktpersoner: Per-Olof Byrskog 076 505 31 24 p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se och Jan Marklund 070 761 97 83, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall projektplan (Länsstyrelsen Örebro)Word

Stöddokument jämställdhetWord

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)