Valurna i en vallokal

Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val 2022

Aktuell information om valet 2022 hittar du på valmyndighetens hemsida. Här får du bland annat information om: när du kan rösta, var du kan rösta, hur du röstar och hur rösträkningen går till.

Val 2022 på valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i och vilken vallokal du tillhör.

Alla som har rösträtt får ett röstkort

Senast den 24 augusti 2022 ska du ha fått ditt röstkort med posten. Om du har anmält en särskild postadress hos Skatteverket skickas ditt röstkort dit, annars till din folkbokföringsadress.

När behöver du röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Beställ nytt röstkort

Om du till exempel saknar folkbokföringsadress, behöver få röstkortet skickat till en annan adress eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Ett så kallat dubblettröstkort. I alla kommuner finns det minst en plats där man kan få ett så kallat dublettröstkort utskrivet. Ta kontakt med kommunen direkt för att få veta var du ska vända dig.

Länsstyrelsen skriver också ut dublettröstkort och vi kan också skicka ett dublettröstkort till din folkbokföringsadress. Du kan ringa, e-posta eller besöka oss för att få ditt röstkort. Vi kan inte skicka röstkort med e-post.

Du som har skyddad identitet eller skyddad adress måste komma in till oss på Länsstyrelsen för att få ett dublettröstkort utskrivet.

Offentlig rösträkning 2022

Efter valet genomför vi den slutliga rösträkningen. Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna.

I Dalarna sker rösträkningen i Länsstyrelsens lokaler med tillfällig besöksadress: Åsgatan 40, i Falun. Rösträkningen genomförs mellan kl. 08.00 och cirka klockan 17.00, måndag till fredag, och beräknas pågå i cirka tio arbetsdagar.

För den som vill följa rösträkningen är det bara att anmäla sig på plats i Länsstyrelsens reception. Beroende på hur många som vill följa rösträkningen kan det ta olika lång tid innan man kommer in i rösträkningslokalen.

Valsäkerhet

Det svenska valsystemet är säkert för att det är decentraliserat, manuellt och transparent.

 • Att valsystemet är decentraliserat betyder att alla röster tas emot och räknas lokalt över hela landet. Olika myndigheter har sin särskilda uppgift och det gör att systemet har flera inbyggda kontrollstationer som gör att valresultatet blir kvalitetssäkrat.
 • Det är manuellt eftersom vi röstar med valsedlar av papper. Alla röster räknas för hand av utbildad personal flera gånger. Efter valet sparas valsedlarna och kan räknas om ifall det skulle behövas.
 • Det är transparent och det innebär att allt är öppet för insyn. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.

De här sakerna tillsammans gör att det är mycket svårt att manuellt eller digitalt påverka valresultatet och hur valen genomförs.

Valaffischer

Länsstyrelsen har beslutat om tillstånd att sätta upp valaffischer utmed allmänna vägar inom Dalarnas län för de politiska partier som deltar i 2022 års val till riksdagen samt region- och kommunfullmäktige. Tillståndet gäller under perioden 7 augusti – 18 september 2022. Villkoren för affischeringen framgår av beslutet.

Datum
2022-05-09

Ärendebeteckning
258-5107-2022

Beslut

Med stöd av 46 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning meddelar Länsstyrelsen i Dalarnas län de politiska partier som deltar i 2022 års val till riksdag, region- eller kommunfullmäktige, tillstånd till valaffischering utmed allmänna vägar inom Dalarnas län.
Tillståndet gäller utanför detaljplanelagt område och under förutsättning att de villkor som beskrivs i detta beslut följs.

Beskrivning av ärendet

Inför val är det vanligt förekommande att partier som ställer upp i de olika valen vill göra reklam via skyltar längs vägarna i syfte att informera medborgarna om deras politik och skapa intresse för valdeltagande.

Enligt 46 § väglagen (1971:948) och 6 § Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning krävs länsstyrelsens tillstånd till detta.
Inför 2018 års val bestämde länsstyrelserna nationellt att varje enskild länsstyrelse har möjlighet att meddela politiska partier generellt tillstånd till att sätta upp valaffischer utmed allmänna vägar under perioden tidigast 5 veckor före valdagen till 1 vecka efter valdagen. I samband med detta bestämdes också villkor för tillstånd.

Enligt 6 kap 5 § vägförordningen (2012:707) ska väghållningsmyndigheten höras innan länsstyrelsen fattar beslut enligt 46 § väglagen.

Ärendet har remisshanterats hos Trafikverket Region Mitt och kommunerna i Dalarnas län. Åtta av femton kommuner samt Trafikverket har yttrat sig. Ingen erinran mot beslutet har kommit in till länsstyrelsen.

Villkor

Valaffischer får inte:

 • sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder och mötesfria landsvägar - så kallade ”2+1-vägar” och inte heller på broar över sådana vägar,


 • placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller så att sikten skyms för fordonsförare,


 • placeras inom ett avstånd av:


 • 75 meter från vägkorsning eller cirkulationsplats,
 • 50 meter från vägmärken eller trafiksignaler
 • 5 meter från vägkant, OBS! dock inte inom vägområde

Kontakta Trafikverket Region Mitt, Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se för information om vägområdets utbredning på aktuell plats.

 • utformas så att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar,


 • överskrida 4 kvadratmeter i storlek,


 • sättas upp i strid med miljöbalken eller kulturmiljölagen (1998:950),


 • sättas upp utan markägarens medgivande.


Under den tid valaffischer sitter uppe ansvarar respektive parti för tillsyn över dem och ska tillse att de inte bidrar till nedskräpning. Partiet ansvarar också för att affischerna tas ner när tillståndets giltighetstid gått ut.

Giltighet

Tillståndet gäller 7 augusti – 18 september 2022.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta mig, Niklas Eklund, för frågor på telefon 010-2250523 eller via e-post niklas.eklund@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 5107-2022 i ämnesraden för e-post.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vänd dig till kommunen för kontakt med din valnämd

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss