Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna statens insatser för integration, med särskild hänsyn till barnens bästa. Vårt integrationsarbete utförs främst i samarbete med kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Vi arbetar både nationellt, regionalt och lokalt.

Så här arbetar vi med integration:

 • Hjälper kommuner att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn.
 • Stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet för nyanlända personer, som till exempel svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering.
 • Fördelar statsbidrag till kommunerna för att underlätta bosättning, skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.
 • Samordnar tidiga insatser för asylsökande personer och fördelar statsbidrag till kommuner och organisationer i civilsamhället.
 • Följer upp regionala och kommunala insatser för nyanlända personer och ensamkommande barn.

Länsstyrelsen arbetar för en kvalitativ och snabb etablering av nyanlända flyktingar. För att nå målet krävs samverkan och samordning mellan berörda aktörer.

Länsstyrelsens uppdrag är att främja regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända (Lag 2010:197 § 4)....

Den regionala överenskommelsen består av en avsiktsförklaring mellan samtliga kommuner i Dalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna, ALMI, Företagarna, Försäkringskassan, Högskolan Dalarna, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi måste verka tillsammans för att se till att de nyanlända som kommer till vårt län ska känna sig välkomna. Dalastrategin utgår från att vårt län ska vara ”En välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans”. Detta in sin tur kan bana vägen till ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna.

Men för att omsätta ord till handling genom stödjande genomförandeprocesser behövs det ett gemensamt kansli.

Kansliet ska vara en samlande kraft med mandat och redskap att hålla ihop den stora och komplexa genomförandeprocessen. Kansliet består av en representant från Länsstyrelsen i Dalarnas län, en från Region Dalarna och en från Landstinget Dalarna. Kansliets huvudsakliga uppgift ska vara att ha en drivande och koordinerande roll i arbetet med Vägen in. De ska också ordna/hålla dialogmöten, konferenser och seminarier, medverka i styrgrupper och genomföra informationsspridning.

Den regionala överenskommelsen Vägen in består av en avsiktsförklaring om samverkan, principer och utgångspunkter för arbetet och fem utpekade samverkansområden.

 1. Vägen till arbete
 2. Vägen till språk och utbildning
 3. Vägen till en god och jämlik hälsa
 4. Vägen till bostad
 5. Vägen till social sammanhållning och delaktighet

Samverkan bygger på följande principer:

 • Regional samverkan, samordning och ansvarstagande
 • Att i det gemensamma arbetet väga in varje kommuns faktiska mottagande och reella förutsättningar
 • Att aktivt söka samarbete mellan myndigheter och näringsliv, föreningsliv och idéburna organisationer

Om ditt företag har idéer på projekt, tag kontakt med din kommun för samarbete och gemensam ansökan till Länsstyrelsen.

Kontakt