Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända person varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen

Läns- och kommuntal 2019PDF

Kommun

Antal

Ale

50

Alingsås

59

Bengtsfors

0

Bollebygd

20

Borås

59

Dals-Ed

2

Essunga

9

Falköping

1

Färgelanda

0

Grästorp

6

Gullspång

0

Göteborg

427

Götene

7

Herrljunga

11

Hjo

15

Härryda

76

Karlsborg

0

Kungälv

100

Lerum

92

Lidköping

42

Lilla Edet

16

Lysekil

1

Mariestad

22

Mark

45

Mellerud

0

Munkedal

0

Mölndal

97

Orust

29

Partille

59

Skara

0

Skövde

46

Sotenäs

11

Stenungssund

40

Strömstad

11

Svenljunga

0

Tanum

10

Tibro

0

Tidaholm

3

Tjörn

16

Tranemo

9

Trollhättan

15

Töreboda

5

Uddevalla

15

Ulricehamn

18

Vara

24

Vårgårda

12

Vänersborg

0

Åmål

0

Öckerö

31

Lägesbilder

Vi har i uppgift att ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting som visar vilken påverkan som förändringar i antal asylsökande och nyanlända har inom socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvårds verksamhet. De senaste lägesbilderna gäller för perioden 1 juli – 30 september och omfattar även en bedömning om kommunernas beredskap och kapacitet att bosätta nyanlända i sin kommun.

Lägesbild för socialtjänstPDF

Lägesbild för skola och utbildningPDF

Lägesbild för bosättningPDF

Lägesbild för sjukvårdPDF

Mottagande och etablering av nyanlända 2018 - fullständig rapportPDF

Samverkan

Vi ska verka för att det finns beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända flyktingar. För att nå målet krävs samverkan och samordning mellan berörda aktörer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att främja regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända.

Samverkan på central nivå

Sker genom en central samverkansdelegation, som leds av Arbetsförmedlingen. I samverkansdelegationen deltar även Länsstyrelserna, Migrationsverket, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting.

Samverkan på regional nivå

För att skapa förutsättningar för en fungerande samverkan och för att de frågor som är strategiskt viktiga för länet ska föras upp på nationell nivå, finns ett regionalt samråd som består av företrädare från berörda aktörer i etableringen. Samrådet leds av länsledningen.

Samverkan på delregional nivå

Olika samverkansformer har utvecklats i de olika delregionerna beroende på specifika förutsättningar och arbetsformer. I Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg finns delregionala samråd bestående av företrädare för de olika aktörerna. I Göteborgsregionen finns i en plattform som leds av samordnas av kommunalförbundet.

Samverkansarbetet är inriktat på att:

  • Ansvariga myndigheters ledningar får en gemensam lägesbild från länet
  • Se till att frågor som är strategiskt viktiga tas upp inom strukturen och hanteras på rätt nivå och av rätt aktör.
  • Utveckla samverkan mellan kommuner och andra aktörer
  • Ge underlag till Länsstyrelsen för uppföljning

Samverkan på lokal nivå

Den lokala samverkan har reglerats genom de lokala överenskommelser som Arbetsförmedlingen har tecknat med kommunerna. Olika former av dialogmöten sker inom ramen för de fyra kommunalförbundsområdena, Göteborgsregionen, Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal.

Metodstöd

Utgångspunkter för samverkan om nyanländas etablering – pdf

Metodstödet fungerar som en vägledning i arbetet med att ta fram och utveckla lokala överenskommelser som främjar en effektiv etablering för nyanlända på lika villkor. Det är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bidrag för bostadslösningar

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (§ 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).

Kontakt

Daniel Uddling
010-224 44 71

Det går även bra att kontakta våra delregionala kontaktpersoner:

Fyrbodal
Kirsten Brogaard
010-224 45 28

Sjuhärad
Erika Melin
010-224 46 92

Göteborgsregionen
Elin Sandberg
010-224 46 89

Skaraborg
Daniel Uddling
010-224 44 71

Kontakt