Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • anordning av större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

Ibland ska du istället ansöka om tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

I vissa fall måste du istället för att anmäla samråd ansöka om tillstånd för åtgärden eller – om det är en åtgärd inom vattenområden – göra en anmälan om vattenverksamhet

Om det istället krävs tillstånd, eller om det är fråga om vattenverksamhet hittar du information på webbsidorna:

 1. Söka tillstånd för åtgärder inom skyddad natur
  Läs sidan Dispenser och tillstånd övriga naturskydd
  Dispenser och tillstånd för skyddad natur
 2. Söka tillstånd för åtgärder vid fornlämningar
  Läs sidan Fornlämningar och fornfynd
  Ansökan om ingrepp i fornlämning Pdf, 202.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Anmäla om vattenverksamhet för åtgärder inom vattenområden
  Läs sidan Vattenverksamhet

Finns det en detaljplan för området ska du även kontakta kommunen.

Gör så här för att inte behöva samråd

Det är alltid du som verksamhetsutövare som ansvarar för bedömningen om åtgärden riskerar att väsentligt ändra naturmiljön. Naturmiljön omfattar all natur, även enskilda träd kan ses som en naturmiljö. Du kan vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken för skada på naturvärden. Nedan finns vägledning om vad du kan vidta för försiktighetsåtgärder för olika åtgärder för att inte behöva samråda med Länsstyrelsen.

Försiktighetsåtgärder:

 • Plöj eller kedjegräv
 • Om körskador uppstår ska ni laga dessa. Detta gäller i synnerhet våtmarker, stränder och områden som omfattas av naturvärdesinventeringar.
 • Eventuellt länsvatten ska samlas upp i ett slutet system eller tömmas över en grönyta. 
 • Passage av stenmurar i jordbruksmark ska ske genom tryckning eller borrning. Schaktning och grävning får inte ske så nära stenmurar att dessa riskerar att få sättningsskador. Är detta inte möjligt ska ni söka dispens hos Länsstyrelsen. 
 • Vid arbetet får inte odlingsrösen, öppna diken, små våtmarker och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet skadas eller förstöras. 
 • Vid passage av träd i alléer, stora lövträd med en diameter större än 70 cm, eller träd präglade av jordbrukshävd får ledningarna inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför femton gånger stammens diameter. Arbetet ska utföras så försiktigt att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap. 
 • Förläggning i betesmarker som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen ska i första hand göras genom plöjning alternativt genom handstyrd kedjegrävare. Blir det aktuellt med schaktning ska grässvålen grävas av i större stycken för att sedan läggas tillbaka med grässidan uppåt då schaktet läggs igen. Kabelskåp/nodhus ska inte placeras i betesmarker.
 • Undvik arbeten i vattenområden med höga naturvärden.
 • Med hänsyn till bland annat fågellivet ska arbeten i vattenområden inte utföras mellan 1 april-15 juli. Undvik grumlande arbeten i så stor utsträckning som möjligt.
 • Om flodkräftor finns i vattensystemet ska maskiner och övrigt som används i vattenmiljön desinficeras eller vara helt torra innan användning för att förhindra smitta av kräftpest.
 • Finns markavvattningsföretag längs sträckningen ska det säkerställas att dessa inte på något sätt skadas.
 • Ni ska själva se till att inga enskilda intressen kommer till skada.
 • Ni måste ha tillstånd från berörda markägare att utföra de aktuella åtgärderna.


Det är viktigt att de som utför underhållsröjningsarbetet har kunskap om vilka träd och buskar som behöver avverkas och vilka som kan stå kvar utan att hota ledningen.

Försiktighetsåtgärder:

 • Träd eller buskar med hasselmusbon får inte avverkas 1 maj–30 september.
 • Grova lövträd (diameter större än 70 cm), hålträd eller träd präglade av jordbrukshävd får endast beskäras eller topphuggas på högsta, ur elsäkerhetssynpunkt, möjliga höjd. Certifierad arborist, eller person med likvärdig kompetens, ska användas vid beskärning och topphuggning.
 • Körskador ska undvikas. Detta är särskilt viktigt vid körning inom ängs- och betesmarker, skogliga nyckelbiotoper, våtmarker och vid vattendrag samt i anslutning till fornlämningar.
 • Avverkningsavfall får inte läggas på fornlämningar, i vatten eller våtmarker eller på skyddade småbiotoper som stenmurar, odlingsrösen med flera. I betesmarker ska avverkningsavfallet samlas ihop i högar, som ska transporteras bort.
 • Vid passage förbi vattendrag och diken får inga arbeten ske i vattenområdet. Där ledningen korsar bäckar får endast de träd som hotar ledningen tas ner. Träd inom eventuella forsområden i åar och bäckar får inte tas ner alls utan beskärs om de hotar ledningen.
 • De fornlämningar som ligger i ledningsgatan ska märkas med tydliga markeringar i fält innan arbetet påbörjas, så att de inte riskerar att skadas. Körning får inte ske på fornlämningarna eller inom fornlämningsområ­dena. Uppläggning av material, virke eller grot eller uppställning av eventuella maskiner och arbetsbodar får inte ske närmre fornlämningarna och de kulturhistoriska lämningarna än 30 meter.

Inom skyddade områden gäller särskilda föreskrifter. Kontakta Länsstyrelsen för vad som gäller i aktuellt område, se kontaktuppgifter nedan.

 • Kontrollera att det inte finns skyddade områden eller höga naturvärden där du tänker anlägga solceller. Läs om det nedan och kontrollera länsstyrelsens karttjänst.
 • Kontrollera att det inte finns fornlämningar eller kulturhistoriska miljöer där du tänker anlägga solceller. Tänk på att även ett område runt om fornlämningen är skyddat.
 • Undvik våtmarker eller andra vattenmiljöer, t ex bäckar och diken. Lämna ett skyddsavstånd till vattenmiljöer så du inte riskerar att grumla eller orsaka fördämning.
 • Kontrollera så att markavvattningsföretag inte påverkas eller skadas.
 • Plöj eller kedjegräv ned elledningar.
 • Byggmaterial och dylikt ska tas bort efter utfört arbete.
 • Körskador ska lagas.
 • Ni ska själva se till att inga enskilda intressen kommer till skada.

Länsstyrelsen anser att våren är en särskild känslig period då tävlingar riskerar att skada både växtlighet och djurliv. Som riktmärke kan man utgå från att vårperioden börjar i mitten av april och pågår till ungefär mitten av juli. Länsstyrelsen Västra Götaland bedömer dock att i huvudsak ska större friluftsarrangeman undvikas mellan 1 maj (gamla Göteborg och Bohus län) eller 10 maj (övriga delar länet) till 30 juni.

12:6-samråd krävs ej

 • För mindre tävlingar
 • Större tävlingar inom utpekade friluftsområden (se definition ovan), tätortsmiljöer eller områden där det inte samlat finns mycket höga natur- eller kulturvärden.

12:6-samråd rekommenderas

 • Större tävlingar på naturmark inom vårperioden
 • Större tävlingar som berör skyddade områden
 • Vid större tävlingar om det i tävlingsområdet samlat förekommer många natur- och kulturvärden
 • Tävlingar som kräver större ingrepp i naturen i form av röjning av vegetation och/eller omfattande markförstärkning för att kunna genomföras.

Särskild hänsyn

 • Vid tävlingar ska särskild hänsyn visas så som att inte placera kontroller samt start- och målplatser vid känsliga miljöer, fornlämningar och områden med höga naturvärden samt att lägga banan så bäckar kan passeras vid befintliga broövergångar. Exempel på naturmiljöer som är särskilt känsliga är våtmarker och hällmarker.

Tävlingar och andra friluftsarrangemang som sker i områden med höga kulturvärden kan kräva tillstånd enligt kulturmiljölagen.

Vägledning anmälan om tävling på naturmark (pdf-fil) Pdf, 111.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skyddat område, vattenområde, skyddsvärda träd och områden med höga naturvärden

Inom skyddade områden krävs tillstånd eller dispens för verksamheter eller åtgärder som motverkar skyddets syften. När du har tillstånd eller dispens krävs ingen anmälan om samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken.

Natur- och kulturskyddsområden

Inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, landskapsbildskydd, kulturreservat, beslutade biotopskyddsområden, naturminnen och djurskyddsområden får inga åtgärder som strider mot skyddsområdets syften utföras. Åtgärder inom skyddade områden regleras vanligen genom föreskrifter, i vissa fall råder tillträdesförbud under delar av året.

Det krävs i regel tillstånd eller dispens för de flesta typer av intrång i skyddade områden.

Natura 2000

Det krävs tillstånd för verksamheter/åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-område. OBS! Tillstånd krävs även om verksamheten/åtgärden sker utanför Natura 2000-området om det ändå kan påverka själva Natura 2000-området.

Strandskyddsområden

Inom strandskyddat område finns restriktioner för byggnader och åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtliv. Kontakta därför alltid prövningsmyndigheten när strandskydd berörs. Ansökan prövas vanligtvis av kommunen. Om området även omfattas av något annat områdesskydd prövas ansökan av Länsstyrelsen.

Vattenskyddsområden

Tillstånd krävs om ingreppet strider mot skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden. Tillstånd söker man hos Länsstyrelsen eller kommunen beroende på hur föreskrifterna är utformade.

Generella biotopskydd

Åtgärder som skadar naturmiljön inom biotopskyddsområden får inte ske. Länsstyrelsen får ge dispens från förbudet om det finns särskilda skäl. Följande biotoper är skyddade av det generella biotopskyddet:

 • Stenmur i jordbruksmark
 • Allé
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Åkerholme
 • Pilevall

Till småvatten räknas även öppna diken och högst två meter breda naturliga bäckfåror.

Passage förbi stenmurar och småvatten ska i första hand ske genom tryckning eller borrning, i annat fall måste ni söka dispens hos naturavdelningen.

Beskärning av alléträd i trädvårdande syfte kan normalt genomföras utan dispens. Bedömning av behov för åtgärder på alléträd behöver göras av en arborist. Schaktning och arbete med tunga maskiner får inte ske innanför 15 gånger stammens diameter från alléträd. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på trädets rötter. Både levande och döda alléträd omfattas av skyddet.

Arbete i våtmarker och vattendrag ska i möjligaste mån undvikas. Är det inte möjligt att undvika bör arbetet så långt möjligt anpassas så att vattenområden med höga naturvärden, till exempel ålgräsområden, lek- och uppväxtområde för laxfisk, områden med flodpärlmussla eller andra skyddsvärda arter, helt kan undvikas. Även markavvattningsföretag ska undvikas och där det inte är möjligt ska företagen kontaktas för samråd innan arbetena påbörjas.

Använd Länsstyrelsens karttjänst Vattenarkivet för att se var markavvattningsföretag finns. Här finns kartor, ritningar och andra handlingar om till exempel dikningar, invallningar och sjösänkningar som gjorts för att få bättre jordbruksmark.

Vattenarkivet Länk till annan webbplats.

Om åtgärder inom vattenområde inte går att undvika kan du behöva göra en anmälning om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Om det finns risk för skada på enskilda eller allmänna intressen kan du behöva söka tillstånd hos domstol.

Läs mer om anmälan om vattenverksamhet

Skyddsvärda träd

Beskärning i trädvårdande syfte kräver normalt inget samråd men däremot åtgärder som riskerar att skada ett skyddsvärt träd, till exempel kraftig beskärning av kronan, grävarbeten nära trädet eller körning med tunga maskiner nära trädet.

Schaktning och arbete med tunga maskiner får inte ske innanför 15 x stammens diameter. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på trädets rötter.

Träd som anses särskilt skyddsvärda:

 • jätteträd (träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd)
 • mycket gamla träd (ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år)
 • grova hålträd (träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålighet i stammen).

Både levande och döda träd ingår i definitionen.

Särskilt skyddsvärda träd är levande kulturminnen och bär på en oerhört rik mångfald av liv. Hundratals arter lever i eller på träden. Ett gammalt träd kan erbjuda en mängd olika miljöer genom att det kan vara knotigt, ha skrovlig bark, håligheter och döda vedpartier.

Läs mer om särskilt skyddsvärda träd

Områden där det gjorts naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar görs för att identifiera värdefulla områden för biologisk mångfald eller artförekomster. De görs områden där naturen är värdefull och ofta även känslig. Det kan handla om lövskogar, betesmarker eller våtmarker. Unvidk att utföra åtgärder i sådana områden, speciellt om området anges ha höga- eller mycket höga naturvärden.

Läs mer om naturvärdesinventering på Boverkets webb Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Karttjänst för samrådsärenden

Använd gärna Länsstyrelsens karttjänst för att ta fram underlag för samråd enligt miljöbalken 12:6.

WebbGIS för 12:6 samråd Länk till annan webbplats.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Gör förfrågan om fornlämning i vår e-tjänst

Om åtgärden du vill genomföra ligger i anslutning till en fornlämning ska du skicka in en förfrågan till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Använd gärna Länsstyrelsens e-tjänst:

Förfrågan om fornlämning Länk till annan webbplats.

Samråd för solceller på mark

Är det en liten solcellsanläggning som enbart är till för att producera el för eget hushållsbruk, kan du vidta försiktighetsåtgärder på egen hand för att inte behöva anmäla om samråd till Länsstyrelsen. Längre upp på den här sidan kan du läsa om vilka försiktighetsåtgärder du behöver vidta för att inte behöva samråd. Du behöver inte heller anmäla om samråd om solcellsanläggningen ska utföras på en plats där det inte är naturmiljö, till exempel redan etablerade grusytor, industrimark eller liknande.

Gör så här för att inte behöva samråd

Vill du anlägga en större solcellsanläggning på marken behöver du göra en anmälan om samråd till Länsstyrelsen. I samrådet granskar Länsstyrelsen att den tänkta platsen och utformningen inte skadar natur- och kulturmiljövärden, att platsen för anläggningen är väl vald för människors hälsa och miljö samt att det är god hushållning med mark.

Använd e-tjänsten "Samråd för övriga verksamheter" högre upp på den här sidan

Är det en riktigt stor solcellsanläggning kan det finnas fördelar med att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken. Ett sådant tillstånd innebär en extra rättstrygghet. Läs mer om det på sidan om prövning av miljöfarlig verksamhet.

Ansöka om frivilligt tillstånd |Prövning av miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

Ytterligare tillstånd och dispenser som kan krävas för solceller på mark

Tänk på att även vägar och ledningsdragningar till anläggningen kan behöva anmälas för samråd. Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd, krävs oftast tillstånd eller dispens, vilket i vissa fall ersätter samråd enligt miljöbalkens 12 kapitel 6 §. Det som oftast kallas 12:6-samrådet.

Behövs tillstånd eller dispens för ingrepp i skyddad natur eller för påverkan på skyddade arter?

Om solcellsanläggningen berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, skogliga områdesskydd, eller om den planeras i eller i närheten av ett Natura 2000-område kan det krävas särskilt tillstånd eller dispens.

Information och blanketter om ingrepp i skyddad natur

Om påverkan eller skada på skyddade arter och deras livsmiljöer inte kan undvikas med försiktighetsåtgärder kan det krävas dispens.

Dispens för fridlysta arter

Finns det fornlämningar som berörs?

Redogör för eventuella fornlämningar som finns i området och även i närområdet. Vill du schakta och påla i ett område med fornlämningar kan det behövas tillstånd och ibland arkeologiska utredningar. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området.

Om fornlämningar

Behövs dispens från terrängkörningslagen?

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Mer om motortrafik i naturen

Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

Om solcellsanläggningen placeras inom en vägs skyddsområde kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Information om att bygga vid väg

Förbered din anmälan för snabbare handläggning

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan nedan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen ske snabbare. Vi kan behöva kontakta dig efter att vi fått in din samrådsanmälan för kompletteringar.

Du kan även ha nytta av dokumentet "Länsstyrelsens vägledning för solceller på jordbruksmark". Länk till den finns sist på den här sidan.

Hur är förutsättningarna på platsen?

Du behöver redovisa de övergripande förutsättningarna för solcellsanläggningen på den valda platsen, till exempel avstånd till elnätsanslutning, tillgång till mark, hur pågående markanvändning kan komma att ändras.

Behövs dispenser och tillstånd?

Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd, krävs oftast tillstånd eller dispens, vilket i vissa fall ersätter samrådet.

Läs mer om vilka dispenser och tillstånd som kan krävas högre upp på den här sidan.

Planerar du en solcellsanläggning på jordbruksmark?

Om anläggningen är tänkt att placeras helt eller delvis på jordbruksmark behöver du göra en särskild undersökning med hänsyn till bestämmelsen i 3 kapitlet 4 § miljöbalken. Läs mer i Länsstyrelsens vägledning om solceller på jordbruksmark, länk nederst på sidan.

På jordbruksmark är det vanligt att det förekommer så kallade generella biotopskyddsområden. Det är till exempel stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar (max 0,5 ha), småvatten och diken. Du behöver beskriva var dessa biotoper finns. Du kan behöva anpassa anläggningen så att de skyddade biotoperna inte skadas. Läs mer på Länsstyrelsens webb:

Dispens från generellt biotopskydd | Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Det kan också finnas brukningsvägar, åkerrenar och hägnadsrester med natur- och kulturvärden som inte får skadas, ändras eller tas bort. Även träd och buskar med särskilda naturvärden får inte skadas. Jordbruksverkets listar olika saker du behöver ha koll på:

Regler till skydd för natur- och kulturmiljöer, Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Hur kommer naturmiljön att påverkas, exempelvis djur och växter?

Du behöver beskriva naturmiljön på den aktuella platsen och de anpassningar och skyddsåtgärder du har tänkt utföra för att minimera negativa effekter på naturmiljön. Tänk särskilt på hur större djur kan komma att påverkas om de hindras att röra sig genom området på grund av stängsel. Skötseln av marken inom anläggningen är viktig för hur naturmiljön påverkas. Det räcker med en översiktlig inventering av naturmiljön inledningsvis. Om det visar sig att det finns särskilda livsmiljöer för fridlysta och hotade arter, då kan specialinventeringar behövas, t ex fågel- eller groddjursinventering. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den typen av inventeringsjobb.

Hur kommer kulturmiljön att påverkas?

Du kan behöva ta fram en redogörelse (analys) av hur åtgärden påverkar ett område som till exempel är utpekat som riksintresse för kulturmiljön eller är utpekat i ett kulturmiljöprogram. För kända fornlämningar inom eller i anslutning till området kan separat samråd enligt kulturmiljölagen behövas. Om anläggningen är stor och planeras i närheten av till exempel fornlämningar kan det bli aktuellt med en arkeologisk utredning som vanligen bekostas av dig som söker. Ju större anläggning, desto större risk att den påverkar kulturmiljövärden som ännu inte är kända.

Finns det riksintressen?

Om anläggningen planeras inom område av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken behövs en redogörelse för påverkan på riksintresset. Det finns riksintressen för till exempel kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.

Finns det kommunala planer som berörs?

Kolla med berörd kommun om vad som finns i deras planeringsunderlag för platsen. Översiktsplan och eventuell detaljplan är viktiga sådana planer, men det kan finnas fler.

Hur kommer friluftslivet att påverkas?

Kolla med berörd kommun hur området används för friluftsliv. Hör också gärna med friluftsfrämjandet, lokala idrottsföreningar och liknande föreningar. Det kan behövas anpassningar med till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.

Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?

Du behöver skicka med översiktskarta och detaljkarta med skiss hur allt inom anläggningen ska placeras; paneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar som behövs. Tänk på att ta med uppgifter om hur hög anläggningen kommer bli, och hur djupt ner i marken eventuella förankringar behöver göras.

Finns det foton från olika håll?

Vi vill gärna se bilder från platsen där solcellsanläggningen ska ligga, gärna från olika håll. Om det är en större anläggning kan det också behövas fotomontage, särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Glöm inte ta med stängslet i fotomontaget.

Hur ska marken i anläggningen skötas?

Beskriv hur det är tänkt att marken i solcellsanläggningen ska skötas. Till exempel genom bete, slåtter, odling eller klippning. Beskriv om du tänkt några särskilda åtgärder för att gynna biologisk mångfald.

Så här går samråd för solceller till

När vi har fått din skriftliga anmälan med redovisning av det som finns i checklistan, kommer vi att granska anmälan. Om vi behöver veta mer för att kunna fatta ett beslut i ärendet, kommer vi kontakta dig och be om kompletteringar. Det försöker vi göra så fort som möjligt. Om det tar längre tid än några veckor för dig att komplettera är det bra om du kontaktar oss, så att vi kan stämma av tiden. Eventuellt kan vi behöva fatta ett delbeslut om förlängd handläggningstid och tillfälligt förbud att påbörja anläggningsarbete.

Länsstyrelsen tar beslut

När vi har allt underlag som behövs fattar vi ett beslut. Det kan bli på tre olika sätt:

 1. Vi har inga synpunkter och du kan utföra solcellsanläggningen som du har tänkt.
 2. Vi förelägger om försiktighetsmått.
 3. Vi förbjuder dig att utföra anläggningen.

Delbeslut om inte tillräckligt underlag

Vi kan ta ett delbeslut om det behövs så omfattande kompletteringar att det kommer att ta avsevärt mycket mer tid än sex veckor att få fram det. Delbeslutet innebär förlängd handläggningstid och tillfälligt förbud att påbörja anläggningsarbete.

När behövs en miljökonsekvensbeskrivning?

Länsstyrelsen kan fatta ett delbeslut att den som anmäler behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning om etableringen sammantaget är:

 • Omfattande (utbredning, yta)
 • Svårbedömd (flera/många motstående intressen)
 • Stort allmänt intresse (flera andra myndigheter behöver yttra sig)
 • Särskilt känslig natur- och kulturmiljö (höga värden i eller nära)

Att själv bedöma betydande miljöpåverkan

Om du får ett föreläggande om att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram då behöver du börja med att bedöma om solcellsanläggningen kan medföra betydande miljöpåverkan. Läs om hur det går till i "Länsstyrelsens stöd för bedömning av miljöpåverkan från solceller på mark" (pdf), länk nedan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss