Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Justerad tidplan för omprövning av vattenkraften, NAP

I slutet på maj 2024 har regeringen åter uppdaterat tidplanen för NAP. Den nya tidplanen innebär att samtliga anläggningar som omfattas av NAP får sin deadline för ansökan om miljöprövning framflyttad med 12 månader. Prövningsgrupperna Gullspångsälven Nedre och Bäveån får 13 månader.

Under rubriken "Lista över prövningsgrupperna" nedan framgår vilka ansökningsdatum som gäller för vattenkraften i Västra Götalands län.

Den nya tidplanen i sin helhet finns i förordningen SFS 2024:285.

Länsstyrelsens arbete med NAP fortsätter enligt den nya tidplanen och i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

SFS 2024:285, förordning om ändring i förordningen om vattenverksamheter, maj 2024, Svensk författningssamling Länk till annan webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Efter att samverkansprocessen är avslutad tar prövningsprocessen i Mark- och miljödomstolen vid.

Vad menas med prövningsgrupp?

Vattenkraftverken har delats in i olika prövningsgrupper. En prövningsgrupp består av ett antal anläggningar och verksamheter inom ett avgränsat avrinningsområde, det vill säga en avgränsad geografisk yta. I den nationella planen står det när varje prövningsgrupp ska omprövas.

Syftet med prövningsgrupper är bland annat att skapa enklare och mindre kostsamma processer för dig som är verksamhetsutövare. Ett annat syfte är att alla verksamheter som påverkar ett visst vattendrag ska prövas i ett sammanhang.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Domar och beslut från Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Länsstyrelsen har kort sammanfattat några domar och beslut från våren 2023 som kan vara av intresse för den som ska ansöka om moderna miljövillkor. De visar hur Mark- och miljödomstolen i Vänersborg bedömer frågan om urminnes hävd.

Frågan om urminnes hävd kan vara avgörande för om anläggningen behöver nyprövas eller om det räcker med en omprövning.

Länsstyrelsen noterar att Mark- och miljödomstolen har avvisat flera ansökningar där sökanden inte haft tillräckligt underlag som visar att hela anläggningen omfattas av urminnes hävd. Observera att några av domarna som Länsstyrelsen hänvisar till nedan är överklagade och vi inväntar avgörande i målet.

Vi noterar även att domstolen inte avvisade ansökan i målet M 332-22, Kärramölla, där sökanden även har ett andrahandsyrkande. Det vill säga ett förstahandsyrkande om urminnes hävd på hela anläggningen och ett andrahandsyrkande som utgår från att delar av anläggningen inte omfattas av urminnes hävd och behöver nyprövas. Denna ansökan blev inte avvisad.

Domarna och beslut kan beställas hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Beställa domar och beslut på Vänersborgs tingsrätts webbplats (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Mål nr M 393-22, Nyckelvattnets regleringsdamm, prövningsgrupp Örekilsälven, Västra Götaland

Mark- och miljödomstolen avvisar ansökan eftersom sökanden inte visat att, eller ens gjort sannolikt att det finns någon rättighet grundad på urminnes hävd som kan jämställas med tillstånd enligt miljöbalken avseende den aktuella anläggningen. Överklagad till Mark- och miljööverdomstolen, som återförvisade ärendet till Mark- och miljödomstolen (mars 2024).

Mål nr M 400-22, Stigen Mellan, prövningsgrupp Örekilsälven, Västra Götaland

Som bevisning för att urminnes hävd föreligger har sökanden åberopat bland annat en häradsekonomisk karta och ett utdrag från en bok om historiken på plats. Mark- och miljödomstolen anser att utdraget inte ger stöd för att urminnes hävd föreligger. Kartan ger ett visst stöd att det fanns en damm på plats före 1900-talet. Varken kartan eller utredningen i övrigt ger emellertid något stöd för att dammen eller dammens inverkan på vattenförhållandena i allt väsentligt har sett ut och varit densamma sedan innan 1882. Överklagad till Mark- och miljööverdomstolen, som återförvisade ärendet till Mark- och miljödomstolen (mars 2024).

Mål nr M 403-22, Vångens såg, prövningsgrupp Örekilsälven, Västra Götaland

Sökande går in med en omprövning och åberopar urminneshävd. Verksamhet har bedrivits på platsen sedan 1700-talet. Mark- och miljödomstolen avvisar ansökan med hänvisning till att det saknas detaljer kring anordningarnas ålder, läge och utformning samt hur vattenförhållandena har varit på platsen över tid. Även nya anläggningsdelar har tillkommit. Överklagad till Mark- och miljööverdomstolen, som återförvisade ärendet till Mark- och miljödomstolen (mars 2024).

Mål nr M 332-22, Kärramölla, prövningsgrupp Stensån, Halland

Sökande går in med ett förstahandsyrkande där man åberopar urminnes hävd för anläggningens alla delar (damm, intagskanal med mera). Sökande gick även in med ett andrahandsyrkande där man ansöker om nyprövning för vissa delar av verksamheten, och med ett genomfört ett samråd och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Domstolen kom fram till att de delar som hör ihop med dämningen (damm med mera) har urminnes hävd men att sökanden inte har visat att pågående vattenavledning har det. Det vill säga att själva elproduktionen inte har urminnes hävd. Domstolen beslutade om moderna miljövillkor i enlighet med andrahandsyrkandet. Anläggningen ligger i Hallands län.

Prövningsgrupper i Västra Götaland

Det finns 32 prövningsgrupper i Västra Götaland. Länsstyrelsen i Västra Götaland har huvudansvaret för samverkansprocessen i alla utom i Gullspångsälven nedre, Vättern norra och Ätran – Högvadsån, där det är Länsstyrelserna i Örebro, Jönköping respektive Halland som har huvudansvaret.

Nedan listas samtliga prövningsgrupper i Västra Götalands län och datum för när omprövning i Mark- och miljödomstolen startar. Datumen är uppdaterade till den senaste tidplanen, som träder i kraft 31 maj 2024.

Assman uppströms Ätran

2030-02-01

Bäveån

2025-07-01

Dalbergsån

2035-02-01

Enningdalsälven

2023-02-01

Forsnäsån

2035-02-01

Gullspångsälven nedre

2025-07-01

Göta Älvs huvudfåra

2034-02-01

Kungsbackaån

2025-09-01

Lidan

2034-09-01

Mellan Göta älv och Bäveån

2023-02-01

Mölndalsån

2026-02-01

Nissan uppströms Färgaryd

2030-09-01

Nossan

2034-09-01

Rolfsån

2023-09-01

Råmmån och Sjöråsån

2035-02-01

Säveån

2030-09-01

Tidan biflöden till Stråken

2031-02-01

Tidan nedströms Östen

2031-02-01

Tidan uppströms Östen

2031-02-01

Upperudsälven 1

2033-02-01

Upperudsälven 2

2033-09-01

Upperudsälven 3

2033-09-01

Upperudsälven 4

2033-09-01

Viskan

2033-09-01

Vänern mindre tillflöden

2035-02-01

Vättern norra

2027-02-01

Åmålsån

2035-09-01

Ätran biflöden från Fegen

2029-09-01

Ätran samt Högvadsån

2026-09-01

Ätran uppströms Högvadsån

2029-02-01

Örekilsälven

2023-02-01

Ösan uppströms Östen

2031-02-01

Dokument för prövningsgrupperna

Efterhand som underlag från prövningsgrupperna blir klara publicerar vi dem här nedan. Dokumenten innehåller:

  • Beskrivningar av vattendragen.
  • Behov av miljöanpassningar för vattendragen.
  • Övrig information som är relevant för samverkan.

Här hittar du dokument för prövningsgruppen Kungsbackaån.

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 11 mars 2024, diarienummer 10302-2024.

Nulägesbeskrivning över Kungsbackaåns vattensystem (pdf-fil) Pdf, 5.3 MB.

Analys av miljöanpassningsåtgärder (pdf-fil) Pdf, 1.9 MB.

Förslag på miljöanpassningsåtgärder Kungsbackaån (pdf-fil) Pdf, 1.9 MB.

Innehåll i ansökan

På Mark- och miljödomstolarnas webbplats finns information om vad en ansökan om moderna miljövillkor ska innehålla:

Moderna miljövillkor, nationella planen på Sveriges Domstolars webbsida (domstol.se) Länk till annan webbplats.

För ytterligare information finns motsvarande information även på Havs- och vattenmyndigheten hemsida:

Ansökan om omprövning och tillstånd på Havs- och vattenmyndighetens webbsida (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Sök pengar från Vattenkraftens miljöfond

Du som anmält dig till den nationella planen kan som huvudregel fortsätta att driva ditt vattenkraftverk tills det omprövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning och åtgärder samt för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Vattenkraftens miljöfonds webbsida (vattenkraftensmiljofond.se) Länk till annan webbplats.

Om du inte anmält dig till nationella planen

Om ditt vattenkraftverk saknar moderna miljövillkor och du inte anmält dig till den nationella planen ska du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via mark- och miljödomstolen. Om du gör en enskild ansökan direkt till mark- och miljödomstolen kan du inte söka ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte ansöker om omprövning kan Länsstyrelsen kräva att du ska göra det.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss