Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

SMHI efterlyser data till kommande samverkan

Om du har tillgång till data om vattenstånd i regleringsmagasin och vattenföring kan du bidra till bättre underlag för statusklassificering och åtgärdsplanering. Senast den 30 november 2023 behöver SMHI få in data, för att det ska kunna användas i underlaget för 2024.

Mer information och kontakt på SMHI:s webb Länk till annan webbplats.

Nya tidplanen för omprövning av vattenkraften, NAP

Regeringen har beslutat att skjuta tidplanen för prövning av vattenkraftens miljövillkor ett år fram i tiden. Ändringen innebär att de verksamhetsutövare som är anmälda till planen nu får ytterligare ett år på sig innan de måste ha lämnat in sin ansökan om prövning till Mark- och miljödomstolen.

Den nya tidplanen gäller från och med 30 januari 2023. För de kraftverksägare vars ansökningsdatum var före det, gäller den gamla tidplanen.

Länsstyrelsens arbete med NAP fortsätter enligt den nya tidplanen och i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

Under rubriken "Lista över prövningsgrupperna" nedan framgår vilka ansökningsdatum som gäller för vattenkraften i Västra Götalands län. Den nya tidplanen i sin helhet finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

I september 2023 slutrapporterade Svenska kraftnät den kartläggning av konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften medför - som de gjort tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten, på uppdrag av regeringen. Rapporten finns att ladda ned på Svenska kraftnäts hemsida, sök på datumet 2023-09-27 på sidan Rapporter och remissvar.

Ny tidplan, i Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnät, Rapporter och remissvar (Att kartlägga de konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften medför m.m, 2023-09-27) Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnät uppdras kartlägga konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Regeringens remiss ”Paus av omprövning för moderna miljövillkor” samt svaren som kom in (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om den nationella planen på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Efter att samverkansprocessen är avslutad tar prövningsprocessen i Mark- och miljödomstolen vid.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Domar och beslut från Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Nedan har Länsstyrelsen kort sammanfattat några domar och beslut från våren 2023 som kan vara av intresse för den som ska ansöka om moderna miljövillkor. De visar hur Mark- och miljödomstolen i Vänersborg bedömer frågan om urminnes hävd.

Frågan om urminnes hävd kan vara avgörande för om anläggningen behöver nyprövas eller om det räcker med en omprövning.

Länsstyrelsen noterar att Mark- och miljödomstolen har avvisat flera ansökningar där sökanden inte haft tillräckligt underlag som visar att hela anläggningen omfattas av urminnes hävd. Observera att några av domarna som Länsstyrelsen hänvisar till nedan är överklagade och vi inväntar avgörande i målet.

Vi noterar även att domstolen inte avvisade ansökan i målet M 332-22, Kärramölla, där sökanden även har ett andrahandsyrkande. Det vill säga ett förstahandsyrkande om urminnes hävd på hela anläggningen och ett andrahandsyrkande som utgår från att delar av anläggningen inte omfattas av urminnes hävd och behöver nyprövas. Denna ansökan blev inte avvisad.

Domarna och beslut kan beställas hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Beställa domar och beslut på Vänersborgs tingsrätts webbplats (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Fyra intressanta domar från Örekilsälven och Stensån

Mål nr M 393-22, Nyckelvattnets regleringsdamm, prövningsgrupp Örekilsälven, Västra Götaland

Mark- och mijödomstolen avvisar ansökan eftersom sökanden inte visat att, eller ens gjort sannolikt att det finns någon rättighet grundad på urminnes hävd som kan jämställas med tillstånd enligt miljöbalken avseende den aktuella anläggningen. Överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Mål nr M 400-22, Stigen Mellan, prövningsgrupp Örekilsälven, Västra Götaland

Som bevisning för att urminnes hävd föreligger har sökanden åberopat bland annat en häradsekonomisk karta och ett utdrag från en bok om historiken på plats. Mark- och miljödomstolen anser att utdraget inte ger stöd för att urminnes hävd föreligger. Kartan ger ett visst stöd att det fanns en damm på plats före 1900-talet. Varken kartan eller utredningen i övrigt ger emellertid något stöd för att dammen eller dammens inverkan på vattenförhållandena i allt väsentligt har sett ut och varit densamma sedan innan 1882. Överklagad till Mark- och miljööverdomstolen..

Mål nr M 403-22, Vångens såg, prövningsgrupp Örekilsälven, Västra Götaland

Sökande går in med en omprövning och åberopar urminneshävd. Verksamhet har bedrivits på platsen sedan 1700-talet. Mark- och miljödomstolen avvisar ansökan med hänvisning till att det saknas detaljer kring anordningarnas ålder, läge och utformning samt hur vattenförhållandena har varit på platsen över tid. Även nya anläggningsdelar har tillkommit. Överklagad till Mark- och miljööverdomstolen..

Mål nr M 332-22, Kärramölla, prövningsgrupp Stensån, Halland

Sökande går in med ett förstahandsyrkande där man åberopar urminnes hävd för anläggningens alla delar (damm, intagskanal med mera). Sökande gick även in med ett andrahandsyrkande där man ansöker om nyprövning för vissa delar av verksamheten, och med ett genomfört ett samråd och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Domstolen kom fram till att de delar som hör ihop med dämningen (damm med mera) har urminnes hävd men att sökanden inte har visat att pågående vattenavledning har det. Det vill säga att själva elproduktionen inte har urminnes hävd. Domstolen beslutade om moderna miljövillkor i enlighet med andrahandsyrkandet. Anläggningen ligger i Hallands län.

Prövningsgrupper i Västra Götaland

Det finns 32 prövningsgrupper i Västra Götaland. Länsstyrelsen i Västra Götaland har huvudansvaret för samverkansprocessen i alla utom i Gullspångsälven nedre, Vättern norra och Ätran – Högvadsån, där det är Länsstyrelserna i Örebro, Jönköping respektive Halland som har huvudansvaret.

Nedan listas samtliga prövningsgrupper i Västra Götalands län och datum för när omprövning i Mark- och miljödomstolen startar. Datumen är uppdaterade till den nya tidplanen, som träder i kraft 30 januari 2023.

Assman uppströms Ätran

2029-02-01

Bäveån

2024-02-01

Dalbergsån

2034-02-01

Enningdalsälven

2022-02-01

Forsnäsån

2034-02-01

Gullspångsälven nedre

2024-02-01

Göta Älvs huvudfåra

2033-02-01

Kungsbackaån

2024-09-01

Lidan

2033-09-01

Mellan Göta älv och Bäveån

2022-02-01

Mölndalsån

2025-02-01

Nissan uppströms Färgaryd

2029-09-01

Nossan

2033-09-01

Rolfsån

2022-09-01

Råmmån och Sjöråsån

2034-02-01

Säveån

2029-09-01

Tidan biflöden till Stråken

2030-02-01

Tidan nedströms Östen

2030-02-01

Tidan uppströms Östen

2030-02-01

Upperudsälven 1

2032-02-01

Upperudsälven 2

2032-09-01

Upperudsälven 3

2032-09-01

Upperudsälven 4

2032-09-01

Viskan

2030-09-01

Vänern mindre tillflöden

2034-02-01

Vättern norra

2026-02-01

Åmålsån

2034-09-01

Ätran biflöden från Fegen

2028-09-01

Ätran samt Högvadsån

2025-09-01

Ätran uppströms Högvadsån

2028-02-01

Örekilsälven

2022-02-01

Ösan uppströms Östen

2030-02-01

Enningdalsälven: Jan Gustafsson jan.gustafsson@lansstyrelsen.se

Örekilsälven: Jan Gustafsson jan.gustafsson@lansstyrelsen.se

Gullspång: Jan Gustafsson jan.gustafsson@lansstyrelsen.se

Mölndalsån: Sofia Lindgren sofia.lindgren@lansstyrelsen.se

Norra Vättern: Sofia Lindgren sofia.lindgren@lansstyrelsen.se

Mellan Göta Älv och Bäveån: Emma Hagström emma.o.hagstrom@lansstyrelsen.se

Rolfsån: Emma Hagström emma.o.hagstrom@lansstyrelsen.se

Kungsbackaån: Emma Hagström emma.o.hagstrom@lansstyrelsen.se

Bäveån: Emma Hagström emma.o.hagstrom@lansstyrelsen.se

För generella frågor om nationella planen för vattenkraftens miljövillkor, NAP:

Emma Hagström emma.o.hagstrom@lansstyrelsen.se

Dokument för prövningsgrupperna

Efterhand som underlag från prövningsgrupperna blir klara publicerar vi dem här nedan. Dokumenten innehåller:

  • Beskrivningar av vattendragen.
  • Behov av miljöanpassningar för vattendragen.
  • Övrig information som är relevant för samverkan.

Innehåll i ansökan

På Mark- och miljödomstolarnas webbplats finns information om vad en ansökan om moderna miljövillkor ska innehålla:

Moderna miljövillkor, nationella planen på Sveriges Domstolars webbsida (domstol.se) Länk till annan webbplats.

För ytterligare information finns motsvarande information även på Havs- och vattenmyndigheten hemsida:

Ansökan om omprövning och tillstånd på Havs- och vattenmyndighetens webbsida (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Sök pengar från Vattenkraftens miljöfond

Du som anmält dig till den nationella planen kan som huvudregel fortsätta att driva ditt vattenkraftverk tills det omprövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning och åtgärder samt för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Vattenkraftens miljöfonds webbsida (vattenkraftensmiljofond.se) Länk till annan webbplats.

Uppdaterad tidplan från 30 januari 2023

Arbetet kommer pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till år 2040. Regeringen uppdateade tidplanen i januari 2023. Du får information från Länsstyrelsen om när just din verksamhet ska miljöprövas och vilken prövningsgrupp din anläggning tillhör. Den uppdaterade tidplanen finns i SFS 2023:4, på svensk författninssamlings webb:

Förordning om ändring i förordningen om vattenverksamheter (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats.

Vad betyder prövningsgrupp?

Vattenkraftverken har delats in i olika prövningsgrupper. En prövningsgrupp består av ett antal anläggningar och verksamheter inom ett avgränsat avrinningsområde, det vill säga en avgränsad geografisk yta. I den nationella planen står det när varje prövningsgrupp ska omprövas.

Syftet med prövningsgrupper är bland annat att skapa enklare och mindre kostsamma processer för dig som är verksamhetsutövare. Ett annat syfte är att alla verksamheter som påverkar ett visst vattendrag ska prövas i ett sammanhang.

Om du inte anmält dig till nationella planen

Om ditt vattenkraftverk saknar moderna miljövillkor och du inte anmält dig till den nationella planen ska du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via mark- och miljödomstolen. Om du gör en enskild ansökan direkt till mark- och miljödomstolen kan du inte söka ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte ansöker om omprövning kan Länsstyrelsen kräva att du ska göra det.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss