Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen hanterar bland annat frågor om

 • miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg
 • rovdjursförvaltningsplan för länet.

L = ledamot, E = ersättare

Ordförande: Anders Danielsson, landshövding anders.danielsson@lansstyrelsen.se

E: Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se


L: Morgan Andersson (S), Jörlanda, 0768-98 39 59, hoffby@telia.com

E: Ulf Augustsson (S), Trollhättan, 070-799 59 20, uta@telia.com


L: Bertil Jonsson (M), Lidköping, 0705-49 55 50, bertil.jonsson@lidkoping.se

E: Maj Steen (M), Borås, 0704-83 71 44, maj.steen@tele2.se


L: Marianne Bonnevier (MP), Lidköping, 070-677 05 30, mariannebonnevier@hotmail.com

E: Eli Niklaus (MP), Hunnebostrand, 070-14 88 217, eli.niklaus@gmail.com


L: Ann Ohlsson (L), Tibro, 0705-91 51 32, mammasandroid@gmail.com

E: Kent Folkesson (C), Lidköping, 070-337 16 28, kent.folkesson@centerpartiet.se


L: Kjell Eliasson (V), Äspered, 0705-167650, 033104060@telia.com

E: Clarence Holgersson (KD), Hällevadsholm, 0723-25 05 30, holgersson@outlook.com


L: Anders Blomgren, Polismyndigheten. 010-56 53 813, anders.blomgren@polisen.se

E: Anders Jansson, Polismyndigheten. 010-56 52 956, anders.jansson@polisen.se


L: Göte Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, Dals Långed, 070-232 24 02, ekebol@telia.com

E: Mikael Olsson, jakt- och viltvårdsintresset, Uddevalla, 0522-66 22 82, 073-977 81 26, jagaremicke@hotmail.com


L: Ingegerd Borg Saviharju, naturvårdsintresset, Ulricehamn, 070-209 44 87, ibosav@msn.com

E: Rolf Edvardsson, naturvårdsintresset, Alingsås, 0322-104 28, 070-380 36 83, rolf.edvardsson@telia.com


L: Ingemar Johansson, naturvårdsintresset, Vänersborg, 070-467 20 78, ingemar.johansson@hv.se

E: Erik Vikstrand, naturvårdsintresset, Dalsjöfors, 076-051 89 13, erik.vikstrand@navet.com


L: Monica Alfsdotter, natur- och ekoturism, Hälleviksstrand, 0708-388 441, monica.alfsdotter@algensberg.com

E: Pontus Gyllenberg, natur- och ekoturism, Bengtsfors, 070-68 33 209, pontus@dalslandsaktiviteter.se


L: Anna Eriksson, friluftsintresset, Örby, 0706-353 747, eriksson.m.anna@gmail.com

E: Oskar Johansson, friluftsintresset, Brastad, 0703-71 73 86, oskarjohansson@telia.com


L: Ronny Johansson, ägare och brukare av jordbruksmark, Olofstorp, 070-658 58 75, ronny.b.johansson@gmail.com

E: Marianne Carlsson, ägare och brukare av jordbruksmark, Ucklum, 0739-024 600, 0706-22 61 78, bohuslamm@telia.com


L: Börje Eriksson, lokalt näringsliv och turism, Brålanda, 070-348 19 41, ma80em82@telia.com

E: Johan Abenius, lokalt näringsliv och turism, Tösse, 0705-68 06 83, johan.abenius@dalsland.com

 

L: Katarina Johnsson, skogsnäringen, S Eke, Dals Långed, 0734-280798, kjohnsson@live.se

E: Joakim Källman, skogsnäringen, Skara, 0511-262 32, 0708-27 78 78, joakim.kallman@svenskakyrkan.se


L: Conny Gustafsson, yrkesfisket, Vänersnäs, 0705-82 29 61, yvonne-gustafsson55@hotmail.com

E: Bertil Adolfsson, yrkesfisket, Öckerö, 073-384 17 67, bead@nimbuskyrkan.com

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Projektet Vild och bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som ska bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge. 

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med t ex. matavfall kan ge.

Bakgrund

Klövviltsstammarna har ökat markant de senaste femtio åren. Detta har fått stora konsekvenser både på naturen och för djuren. Även utfodring med rotfrukter, bröd och matavfall har ökat i omfattning. Det kan ge negativa effekter av olika slag. I vissa fall kan det leda till ökade skador på skogs- och jordbruk. Dessutom kan utfodringen påverka de olika arterna av klövvilt på olika sätt så att konkurrensen om det naturgivna fodret förändras.

Idag satsar man samtidigt mindre på plantering av naturligt foder i skogslandskapet i södra Sverige. Det vore positivt för klövviltet hälsa, den biologiska mångfalden och skogs- och jordbruket om man vände denna trend.

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med t ex. matavfall kan ge.

Aktiviteter i projektet

Inom projektet tar man bland annat fram inspirerande och lärorika filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, samt finns med på sociala medier, dialogmöten och exkursioner.

Deltagande organisationer

Deltagande organisationer är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet samt markägare. Länsstyrelsen Skåne är projektägare. Projektet sträcker sig över hela Götaland och finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Det pågår till sommaren år 2019.

Vild och bortskämd-logga

Kontakt