Knubbsäl

Naturvårdsverket har inte fattat något beslut om jakt efter knubbsäl för året 2024–2025. Det är däremot möjligt att ansöka om skyddsjakt efter knubbsäl. Ansökan görs hos Naturvårdsverket. Inom vissa Natura 2000-områden krävs även tillstånd från Länsstyrelsen.

Ingen licensjakt på knubbsäl 2024 och 2025

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på gråsäl och att de avstår från att besluta om licensjakt på knubbsäl och vikare:

”Tidigare år har Naturvårdsverket fattat beslut om licensjakt på knubbsäl och skyddsjakt på vikare. Havs- och vattenmyndigheten har under beredningsprocessen yttrat att det endast finns utrymme för att ett fåtal vikare och knubbsälar kan fällas under 2024. På eget initiativ avstår därför Naturvårdsverket helt från att fatta beslut om jakt efter knubbsäl och vikare. Möjligheterna finns fortfarande kvar att ansöka om skyddsjakt.”

Nyhet om beslut om licensjakt efter säl, 12 april 2024 (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ansöka om skyddsjakt

Det är möjligt att ansöka om skyddsjakt efter knubbsäl. Ansökan görs hos Naturvårdsverket. Inom vissa Natura 2000-områden ska du även ansöka hos Länsstyrelsen, se nedan.

Jakt på säl, ansök hos Naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Undvik att skjuta märkta sälar

Havsforskningsinstituttet i Norge har märkt fem sälar och någon av dessa har synts i Sverige. Norrmännen vädjar till säljägarna i Sverige att inte skjuta märkta sälar.

Här kan du följa sälarna Iris, Einar, Pedro, Karin och Vemund (sealtracker.hi.no) Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt efter knubbsäl i vissa Natura 2000-områden

I sådana Natura 2000-områden där knubbsäl är förtecknad som art krävs utöver Naturvårdsverkets tillstånd även särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för skyddsjakt. De Natura 2000-områden i Västra Götalands län som berörs är Vrångöskärgården, Nordre älvs estuarium, Sälöfjorden, Pater Nosterskärgården, Måseskär, Gullmarsfjorden (Gåsöskärgården utanför fjordens mynning), Malmöfjord, Soteskär och Kosterfjorden-Väderöfjorden (utanför nationalparken). Inom Kosterhavets nationalpark råder jaktförbud på säl. Den delen av Gullmarsfjorden som ligger innanför mynningen omfattas inte av tillståndskrav.

I dessa områden finns höga bevarandevärden och risk att skyddsvärda arter störs. Samtidigt behöver det vara möjligt för yrkesfiskare att skydda sin fångst och sina redskap. Länsstyrelsen beviljar därför i dessa områden endast jakttillstånd för knubbsäl till personer som lever på fiskeverksamhet och endast när det finns en konkret skadeproblematik för yrkesfiskare.

Om du är yrkesfiskare och har problem med skadegörande sälar i dessa Natura 2000-områden, kan du ansöka om tillstånd till jakt hos Länsstyrelsen. En förutsättning är att du har fått ett beslut om skyddsjakt från Naturvårdsverket.

Beslut om tillstånd adresseras till dig och du kan sedan vid behov överlåta till en jägare att skydda dina redskap. Din ansökan behöver innehålla följande:

  • Beskriv tydligt vilka skador du har, vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits, hur många enskilda skadegörande sälindivider du uppskattar att det är och vilka ekonomiska förluster det riskerar att medföra.
  • Bifoga en kopia på din yrkesfiskarlicens.
  • Bifoga en kopia på beslut om skyddsjakt efter knubbsäl från Naturvårdsverket, alternativt ett ärendenummer på din ansökan hos Naturvårdsverket.


Kartor för säljakt

Naturvårdsverkets karta över områden med skyddad natur kan användas för att identifiera natura 2000-områden och naturreservat med restriktioner för jakt. Ska du jaga säl på allmänt vatten? Kontakta Länsstyrelsen för områdesspecifika kartor där jaktrestriktioner och enskilt vatten finns markerade.

Kartor över områden med skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Försäljning av sälprodukter förbjuden

All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.

Forskning pågår i Gullmarsfjorden

I Gullmarsfjorden innanför mynningen bedriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) just nu ett forskningsprojekt. Studien ska undersöka knubbsälens födoval, och i vilken omfattning sälarna bidrar till den naturliga mortaliteten hos torsk eller om sälarna kan försvåra en återhämtning av torsk i området. Den jägare som avser jaga knubbsäl inne i Gullmarsfjorden kan höra av sig till SLU innan jakten för att informera sig om projektet, och om så önskas, kunna vara behjälplig med att samla in data till födoundersökningar.

Kontaktuppgifter

Karl Lundström, SLU
Telefon: 010-478 41 38
E-post till Karl Lundström

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss