Knubbsäl

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta licensjakt efter totalt 400 knubbsälar i länet. Licensjaktens syften är bland annat att kunna reglera täta sälbestånd, att kunna bedriva jakt där skador förekommer och att begränsa populationen för att minska den negativa påverkan på det småskaliga fisket.

Jakten får bedrivas i två perioder:

  • Den 20 april 2023 till och med den 20 maj 2023
  • den 1 september 2023 till och med den 19 april 2024

Jakten får ske från stillastående båt med motorn igång och vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas. Den som jagar säl från båt ska ha gått utbildning i säljakt.

OBS Havsforskningsinstituttet i Norge har märkt fem sälar och någon av dessa har synts i Sverige. Norrmännen vädjar till säljägarna i Sverige att inte skjuta märkta sälar.

Här kan du följa sälarna Iris, Einar, Pedro, Karin och Vemund (sealtracker.hi.no) Länk till annan webbplats.

Jakt efter knubbsäl i Natura 2000-områden där knubbsälen är listad som art

Utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen får ingen jakt efter knubbsäl enligt Naturvårdsverkets beslut ske inom Natura 2000-områden där knubbsälen är förtecknad som art. De Natura 2000-områden i Västra Götalands län som berörs är Vrångöskärgården, Nordre älvs estuarium, Sälöfjorden, Pater Nosterskärgården, Måseskär, Gullmarsfjorden (Gåsöskärgården utanför fjordens mynning), Malmöfjord, Soteskär och Kosterfjorden-Väderöfjorden (utanför nationalparken). Inom Kosterhavets nationalpark råder jaktförbud på säl. Den delen av Gullmarsfjorden som ligger innanför mynningen omfattas inte av tillståndskrav.

På grund av områdenas bevarandevärden är Länsstyrelsen restriktiv med att bevilja jakttillstånd för knubbsäl i områdena. Länsstyrelsen tilldelar därför endast ett begränsat antal knubbsälar för jakt i varje område. Kvoten beräknas baserat på inventeringsdata och sälpopulationens uppskattade tillväxthastighet. Eftersom Länsstyrelsen begränsar antalet knubbsälar som kan tilldelas för jakt i respektive Natura 2000-område, ger vi endast jakttillstånd till personer som lever på fiskeverksamhet. Detta för att säkerställa att det finns knubbsälar tillgängliga för jakt under hela jaktperioden, så att yrkesfiskare vid behov ska kunna skydda sin fångst och sina redskap. Jakt beviljas så länge det finns knubbsälar kvar att fördela från den beräknade kvoten. Eventuella undantag kan övervägas om enskilda sälindivider orsakar stora problem för yrkesfiskare. En konkret skadeproblematik för yrkesfiskare är därför en förutsättning för att Länsstyrelsen ska bevilja tillstånd till jakt i dessa Natura 2000-områden.

Om du är yrkesfiskare och har problem med skadegörande sälar i dessa Natura 2000-områden, kan du ansöka om tillstånd till jakt hos Länsstyrelsen. Beslut om tillstånd adresseras till dig och du kan sedan vid behov överlåta till en jägare att skydda dina redskap. Din ansökan behöver innehålla följande:

  • Beskriv tydligt vilka skador du har, vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits, hur många enskilda skadegörande sälindivider du uppskattar att det är och vilka ekonomiska förluster det riskerar att medföra.
  • Bifoga en kopia på din yrkesfiskarlicens.

Kartor för säljakt

Naturvårdsverkets karta över områden med skyddad natur kan användas för att identifiera natura 2000-områden och naturreservat med restriktioner för jakt. Ska du jaga säl på allmänt vatten? Kontakta Länsstyrelsen för områdesspecifika kartor där jaktrestriktioner och enskilt vatten finns markerade.

Kartor över områden med skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Försäljning av sälprodukter förbjuden

All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.

Forskning pågår i Gullmarsfjorden

I Gullmarsfjorden innanför mynningen bedriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) just nu ett forskningsprojekt. Studien ska undersöka knubbsälens födoval, och i vilken omfattning sälarna bidrar till den naturliga mortaliteten hos torsk eller om sälarna kan försvåra en återhämtning av torsk i området. Den jägare som avser jaga knubbsäl inne i Gullmarsfjorden kan höra av sig till SLU innan jakten för att informera sig om projektet, och om så önskas, kunna vara behjälplig med att samla in data till födoundersökningar.

Kontaktuppgifter

Karl Lundström, SLU
Telefon: 010-478 41 38
E-post till Karl Lundström

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss