Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Yrkesväg Värmland

Projektet Yrkesväg Värmland är nu avslutat. Du är välkommen att höra av dig om du vill ta del av slutrapporten för projektet. Det finns också en film som summerar hela arbetet. Den hittar du längre ner på den här sidan.

Mål för projektet

Yrkesväg Värmlands övergripande mål är att nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Medverkande kommuner

Projektet beräknar att kunna erbjuda stöd till 200 kvinnor och 142 män i följande kommuner:

  • Arvika
  • Filipstad
  • Hagfors
  • Karlstad
  • Kil
  • Kristinehamn
  • Storfors
  • Säffle

Målgrupper och tillvägagångssätt

I Yrkesväg Värmland ska tre utbildningsspår utvecklas inom ramen för vuxenutbildningen i samverkan med bland andra kommunernas arbetsmarknads- och integrationsverksamheter.

Grundtanken med utvecklingen av de tre utbildningsspåren är att integrera SFI med yrkesutbildningsinsatser, arbetsmarknads- och integrationsinsatser i syfte att målgruppen tidigt ska se ett tydligt mål med sin utbildning, att målgruppen får integrerade insatser samtidigt från olika aktörer, samt att målgruppens tid i utbildningssystemet effektiviseras så att målgruppen snabbare kan komma ut i arbete och egen försörjning. I samverkan mellan Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland ska målgrupperna också få kompetensutveckling avseende hälsa och mänskliga rättigheter.

Utbildningsspår 1 och 2 riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män som saknar formell utbildning på gymnasienivå, inte bedöms vara direkt matchningsbara mot arbete, och inte bedöms klara av studier på gymnasial nivå.

I utbildningsspår 1 integreras SFI med orienteringskurser och normkritisk studie- och yrkesvägledning i syfte att ge målgruppen kunskap om svenskt arbetsliv och arbetsmarknad, samt vägledning som syftar till val av yrke/bransch.

I utbildningsspår 2 vet målgruppen vilket yrke/bransch de vill satsa på och SFI integreras bland annat med yrkesinriktade kurser/delkurser/orienteringskurser.

Utbildningsspår 3 riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män med viss utbildningsbakgrund, som inte bedöms vara direkt matchningsbara mot arbete, och bedöms klara av studier på gymnasial nivå. I utbildningsspår 3 deltar målgruppen i Yrkes-SFI.

Projektet ska också arbeta med integrering av sociala hållbarhetsfrågor, Agenda 2030 och de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Bland annat kommer personalen att få kompetensutveckling och målgrupperna kommer få hälsoskola och normkritisk studie- och yrkesvägledning.

Är du nyanländ eller utrikes född och vill veta mer om projektet och om hur du kan delta?

Bor du i Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors eller Säffle och vill veta mer om Yrkesväg Värmland? Kontakta Vuxenutbildningen Länk till annan webbplats. i din kommun så får du mer information om projektet och hur du kan delta.

Är du beslutsfattare eller yrkesverksam inom kommunal verksamhet och vill veta mer?

Är du beslutsfattare eller yrkesverksam inom kommunal verksamhet och vill veta mer om Yrkesväg Värmland kan du kontakta Marie Andersson som är projektkoordinator på Länsstyrelsen Värmland.

Arbetet i Yrkesväg Värmland kommer ske integrerat på strategisk och organisatorisk nivå med utveckling av aktiviteter, metoder och samverkan, samt på operativ nivå tillsammans med målgrupper som deltar i projektets aktiviteter.

Inom ramen för projektet kommer gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och workshops att anordnas för regionalt lärande och erfarenhetsutbyte kopplat till utveckling av projektets utbildningsspår och aktiviteter. Förhållningssättet är att det kollektiva och kollegiala lärandet är det bästa sättet att lära och att vi har mycket att lära av varandra.

Parallellt med dessa gemensamma insatser kommer kommunerna/delprojekten att jobba med utveckling av aktiviteter för målgrupperna å lokal nivå, samt erbjuda målgrupperna att ta del av projektets aktiviteter i syfte att de ska komma närmare arbetsmarknaden.

Länsstyrelsen Värmland kommer som projektägare att arbeta med att mobilisera relevanta aktörer i länet och verka för ett länsgemensamt utvecklingsarbete kopplat till projektets utbildningsspår. Länsstyrelsen ska ta fram forum och plattformar som möjliggör regionalt lärande, erfarenhetsutbyte och samarbete, samt ansvarar för samordning av arbetet på regional nivå.

Projektet kommer också kunna bidra till att etablera nya tvärsektoriella och mellankommunala samverkansplattformar, ge personal nödvändig kompetensutveckling, starta igång ett gemensamt utvecklingsarbete och testa de nya metoder och insatser som utvecklas tillsammans med projektets målgrupper. När Yrkesväg Värmland avslutas ska det finnas en planering för fortsatt regionalt samarbete.

Det är viktigt att ha i åtanke att arbetet med att ta fram en regional modell för yrkesutbildningsinsatser för utrikes födda kvinnor och män i Värmland är ett långsiktigt arbete som behöver fortsätta även efter att projektet avslutats.

Är du företagare med kompetensbehov och vill veta mer?

Är du företagare med rekryteringsbehov? Söker du specifik yrkeskompetens? I samverkan med Yrkesväg Värmland och Vux Värmland kan skräddarsydda yrkesutbildningsinsatser tas fram som matchar dina behov.

Är du intresserad och vill veta mer kan du kontakta Marie Andersson, projektkoordinator på Länsstyrelsen Värmland, eller Vuxenutbildningen i din kommun.

Vux i Värmland Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Värmland står inför stora kompetensförsörjnings- och tillväxtutmaningar. Utrikes födda har i Värmland svårare att komma ut i arbete än i övriga riket och långtidsarbetslösheten ökar, främst för kvinnor med låg utbildning. Samtidigt visar statistik att arbetskraftsreserven i Värmland till största delen består av utrikes födda kvinnor och män, men att många av dessa kvinnor och män har låg utbildningsnivå och saknar studievana. Målgruppens kompetenser matchar ofta inte de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden och därför behöver olika insatser och metoder som fokuserar på matchningsproblematiken utvecklas. Alla kvinnor och män i arbetsför ålder behövs på arbetsmarknaden i Värmland och därför behövs också insatser för att bryta den könsstereotypa arbetsmarknaden.

Utbildningsinsatser som tidigt i etableringsprocessen kombinerar och integrerar språk- och yrkeskunskaper har visat sig vara framgångsrikt och i Yrkesväg Värmland ska därför ett språkutvecklande perspektiv och metoder för integrering av språk- och yrkeskunskaper utvecklas. Ingen enskild aktör eller kommun kan åstadkomma detta på egen hand. Förutsättningar för tvärsektoriell samverkan mellan bland annat arbetsgivare och branscher med rekryteringsbehov, Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och arbetsmarknads- och integrationsverksamheter behöver utvecklas.

Yrkesväg Värmland ska skapa en plattform för interkommunalt och regionalt lärande och erfarenhetsutbyte som bidrar till utveckling av yrkesutbildningsinsatser för målgrupperna utrikes födda kvinnor och män i Värmland i syfte att de ska bli matchningsbara på arbetsmarknaden.

Yrkesväg Värmland är ett projekt finansierat via Europeiska Socialfonden som pågår 2020-08-01 – 2022-06-30. Länsstyrelsen Värmland är projektägare och projektet genomförs i samverkan med åtta av länets kommuner, samt Region Värmland.

Presentation om projektet, på svenska (PDF) Pdf, 508.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation of the project, in English (PDF) Pdf, 469.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering

En utvärdering av projektet är gjord, vill du ta del av resultatet kontakta projektkoordinatorn Marie Andersson, kontaktuppgifter hittar du nedan.

Resultat och erfarenheter av projektet

Vi har summerat projektets arbetssätt och metoder i en film som du kan se på Youtube. Deltagande kommuner beskriver hur de har arbetat med de tre olika utbildningsspåren. Avslutningsvis diskuteras också samverkan och lärande. Filmen består av ett antal förinspelade delar, vilket gör det enkelt för dig att välja det du vill titta på.

Det finns också en slutrapport för projektet. Hör av dig till oss om du vill ta del av den.

Logga

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss