Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Regionala prioriteringar

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utgör värdegrunden i Länsstyrelsen Värmlands fördelning av statsbidrag inom integrationsområdet. Barnets rättigheter är liksom jämställdhet och likabehandling bärande principer för att ta del av dessa statsbidrag. Det innebär att insatser som främjar jämlikhet, likabehandling, delaktighet och inflytande och motverkar alla former av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet prioriteras.

Länsstyrelsen Värmland beaktar särskilt de insatser som har ett tydligt fokus på:

  • Barnets rättigheter
  • Jämställdhet
  • Likabehandling

År 2021 genomförs en särskild demokratisatsning i länet, där Länsstyrelsen, Region Värmland och samtliga kommuner tillsammans med ett sextiotal andra aktörer har skrivit under Deklaration för en stark demokrati (vardemokrati.se) Länk till annan webbplats. Deklarationen har ett särskilt fokus på unga och utrikesfödda, varför Länsstyrelsen utöver årets övriga prioriteringar kommer premiera insatser som:

  • främjar målgruppens delaktighet och möjlighet att påverka
  • riktar sig direkt till målgruppen med syfte att göra deras röster hörda.

Relaterat

Jämställdhet

Mänskliga rättigheter

Nästa utlysningsperiod

Under 2021 har Länsstyrelsen Värmland 1 715 650 kronor att fördela.

Nästa ansökningsperiod öppnar den 30 augusti, mer information om utlysningen kommer.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Beslut och utbetalning

Länsstyrelsen Värmland meddelar beslut till sökande. Utbetalning av medlen sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontinuerlig dialog

Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av insats för vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Värmlands län i enlighet med vad som anges i beslutet.

Slutredovisning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast två månader efter att projektet avslutats.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen. Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontakt