Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av regioner, statliga myndigheter och andra aktörer.

Mål med samhällsorienteringen

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • hur samhället är organiserat
 • praktiskt vardagsliv.

Genomförande

 • Samhällsinformationen ska omfatta minst 100 timmar.
 • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
 • Pedagogiska övervägande ska vara avgörande för valet av språk.
 • Informationen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
 • Kommunerna ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.
 • Kommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning

Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Ett genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningskraven kräver oftast en samverkan mellan flera kommuner.

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

Kursmaterial

Länsstyrelsen och Göteborgs stad har tagit fram ett kursmaterial som kan användas inom samhällsorientering. Boken ”Om Sverige” är baserad på förordningen om samhällsorientering. Syftet med boken är att ge grundläggande information till människor som kommer till Sverige samt ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorientering.

Du kan beställa boken tryckt på svenska eller ladda ned den i pdf-format på flera olika språk på informationsverige.se.

Boken ”Om Sverige” hos informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kommungemensam samhällsorientering i Värmland

Region Värmlands folkhögskolor samordnar och utför samhällsorientering via en gemensam samordningsfunktion som är ett resultat av projektet, Samhällsinformation Regional samverkansmodell steg 2, som pågått sedan 2013. Projektet har övergått i en permanent verksamhet på uppdrag av 10 samverkande kommuner i Värmland. Syftet är att nyanlända, oavsett vilken Värmländsk kommun man är bosatt i eller vilket språk man talar, ska erbjudas en likvärdig kvalitativ samhällsorientering.

Samhällsorienteringen ska ge deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet ska vara att deltagarna får kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat, samt praktiskt vardagsliv.

Varje kommun anmäler deltagare till samhällsorientering. Samordningsfunktionen ansvarar för anställning av samhällskommunikatör, planering och löpande kursverksamhet.

Kontakt:
Miriam Götborg
Samordnare
Kristinehamns folkhögskola
0550-392 55
miriam.gotborg@regionvarmland.se

Informationsmaterial till kommunerna

Länsstyrelserna har tagit fram informationsmaterial som kan användas i arbetet med att nå den utökade målgruppen för samhällsorienteringen. Alla kommuner som önskar kan skriva ut materialet och använda det. Materialet består av en affisch och ett informationsblad.

Affisch version 1 (39 kB) Word, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Affisch version 2 (40 kB) Word, 40.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Folder version 1 (50 kB) Word, 49.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Folder version 2 (51 kB) Word, 50.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Instruktioner (120 kB) Pdf, 120.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande information behöver ni själva lägga in i materialet innan ni skriver ut det

 1. Kontaktuppgifter
 2. Uppgifter om hur anmälan sker
 3. Kommunens logotyp - den lägger ni in i den tomma bildruta som finns i varje dokument.

Två versioner
Både affischen och informationsbladet finns i två versioner. Du väljer själv vilken version du vill använda.

Utskrift
Informationsbladet är dubbelsidigt, skriv ut dem i A4 och skär dem sedan på mitten. Affischen är tänkt att skrivas ut i A3.

Kontakt