Social hållbarhet

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet. Inom de sociala frågorna berörs bland annat integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I vårt uppdrag ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. På dessa sidor hittar du också råd och stöd samt information om hur vi arbetar med att stödja organisationer som arbetar med frågor som rör social hållbarhet.

ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak.

Brottsförebyggande arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med föräldraskapsstöd. Föräldraskap handlar om att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn.

Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska bli jämställt. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi har även ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen.

Jämlik hälsa

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, region och andra aktörer för att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa i länet.

Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhället.

Mäns våld mot kvinnor

Mänskliga rättigheter och demokrati

Länsstyrelsen värnar om demokratin och arbetar systematiskt med mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet, genom ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vi ger också stöd till kommuner och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Länsstyrelsen ska stödja kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter. Länsstyrelsen ska även arbeta med att samordna och utveckla hur vi tillämpar barnets rättigheter i vår egen verksamhet.

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier.

Länsstyrelsen har i uppdrag att erbjuda metod- och kompetensstöd till kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som kommer i kontakt med frågor som rör utsatta EU/EES-medborgare.

Det allmänna har även ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Personligt ombud

Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering.

Psykisk hälsa i kristider

Oroliga tider väcker oroliga tankar. Vad är du orolig för? För många har till exempel coronapandemin inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation och behålla sitt välmående. I oroliga tider finns också risk att våld i nära relationer ökar.

Psykisk hälsa i kristider

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss