Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Regionala prioriteringar

Utöver ovanstående prioriteringar kommer Länsstyrelsen Värmland under 2021 att prioritera insatser som:

  • bidrar till att stärka utrikesfödda kvinnors etablering i samhället, med fokus på arbetsmarknad och sysselsättning.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utgör värdegrunden i Länsstyrelsen Värmlands fördelning av statsbidrag inom integrationsområdet. Barnets rättigheter är liksom jämställdhet och likabehandling bärande principer för att ta del av dessa statsbidrag. Det innebär att insatser som främjar jämlikhet, likabehandling, delaktighet och inflytande och motverkar alla former av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet prioriteras.

Länsstyrelsen Värmland beaktar särskilt de insatser som har ett tydligt fokus på:

  • Barnets rättigheter
  • Jämställdhet
  • Likabehandling

År 2021 genomförs en särskild demokratisatsning i länet, där Länsstyrelsen, Region Värmland och samtliga kommuner tillsammans med ett sextiotal andra aktörer har skrivit under Deklaration för en stark demokrati (vardemokrati.se) Länk till annan webbplats.. Deklarationen har ett särskilt fokus på unga och utrikesfödda, varför Länsstyrelsen utöver årets övriga prioriteringar kommer premiera insatser som:

  • främjar målgruppens delaktighet och möjlighet att påverka
  • riktar sig direkt till målgruppen med syfte att göra deras röster hörda.

Relaterat

Jämställdhet

Mänskliga rättigheter

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Nästa utlysningsperiod

Under 2021 har Länsstyrelsen Värmland 2 036 000 kronor att fördela.

Aktuell ansökningsperiod öppnar den 22 februari och sista ansökningsdag för ansökningar till länet är den 24 april.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion för att spara en ansökan och färdigställa den vid senare tillfälle. För att underlätta rekommenderas därför att först skriva texten i ett dokument och därefter klistra in texten i e-tjänsten. Stöddokument med samma frågor som i e-tjänsten finns nedan, och på e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Beslut och utbetalning

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.    

Kontinuerlig dialog

Länsstyrelsen Värmland län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden.

Delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttidpunkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Delredovisning/ar och slutredovisning skickas in till Länsstyrelsen Värmland.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Text

Kontakt