Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i max ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande, pdf Pdf, 114.7 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • idéburna organisationer utan vinstsyfte med allmännyttigt ändamål
 • registrerade trossamfund.

Övriga kriterier:

 • praktikverksamhet omfattas inte av överenskommelserna
 • verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan
 • verksamheten ska ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle samt i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund Word, 52.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer Word, 43.5 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till integration.varmland@lansstyrelsen.se.

Arvika

 • NBV: Svenskakurser, mötesplats, studiebesök och utflykter
 • Studiefrämjandet: Svenskakurser
 • Föräldrastödet i Värmland: Kurser i föräldraskapsstöd, samhällsinformation riktat till föräldrar.

Eda

 • NBV: Svenskakurser

Filipstad

 • Filipstads kommun: Svenska, samhällsinformation, idrotts- och kulturaktiviteter
 • ABF: Kurser i svenska och samhällsinformation
 • Studiefrämjandet: Svenska, samhällsinformation, kurser i föräldraskap
 • Folketshus: Film- och kulturaktiviteter

Forshaga

 • NBV: Svenskakurser

Grums

 • Grums missionsförsamling: Språkcafé
 • Studiefrämjandet: Svenskakurser

Hagfors

 • IGITEGO: Svenskakurser, samhällsinformation och hälsoaktiviteter

Hammarö

 • Röda korset Hammarö: Samhällsinformation för ungdomar (CV, privatekonomi)

Karlstad

 • Equmeniakyrkan Kronoparken: Språkundervisning, mötesplats
 • ABF: Kurser i svenska och samhällsinformation, simundervisning
 • Rädda barnen: Hälsofrämjande kurser, aktivitetsgrupper och självorganisering.
 • Studiefrämjandet: Svenska, samhällsinformation och föräldrakurser.
 • NBV: Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter
 • Friskvården Värmland: Hälsokurser
 • Röda korset Hammarö: Samhällsinformation för ungdomar (CV, privatekonomi)
 • Pingstförsamlingen i Karlstad: Språkcafé

Kristinehamn

 • NBV: Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter
 • Studiefrämjandet: Svenska, samhällsinformation och föräldrakurser.
 • Föräldrastödet i Värmland: Kurser i föräldraskapsstöd, samhällsinformation riktat till föräldrar.

Storfors

 • Storfors kommun: Svenskakurser
 • Studiefrämjandet: Kurser i svenska och samhällsinformation

Säffle

 • NBV: Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter
 • Svenska kyrkan Säffle, Vision Bylunda: Svenska, samhällsinformation och hälsoaktiviteter
 • Studiefrämjandet: Kurser i svenska och samhällsinformation

Torsby

 • NBV: Svenskundervisning
 • Svenska kyrkan: Mötesplats med samhällsinformation, utflykter m.m.

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss