Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 67,4 miljoner kronor.

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med fleraPDF

Stöd för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns stöd till såväl asylsökande som till dig som anordnar insatser eller på andra sätt arbetar med asylsökande.

För dig som anordnar insatser eller arbetar med asylsökande finns material, information och verktyg som stöd i arbetet.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.selänk till annan webbplats

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg och information om mötesplatser och aktiviteter.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.selänk till annan webbplats

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg i samband med att en insats beviljats ekonomiskt bidrag.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket.

Överenskommelse om utfärdande av intyg för reseersättning

Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven för utfärdande av intyg kan teckna en överenskommelse för att få möjlighet att upprätta intyg. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt. För mer information kontakta Integrationsutvecklare på Länsstyrelsen.

 

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i Tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning för resor till och från aktiviteterna. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få reseersättning. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver reseersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Din organisation behöver inte teckna en TIA-överenskommelse

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Teckna en TIA-överenskommelse för att kunna utfärda intyg

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationerWord

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfundWord

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till integration.varmland@lansstyrelsen.se.

Under 2020 utlyses medel i en regional utlysningsperiod. Länsstyrelsen Värmland har 1,899 miljoner kronor att fördela.

Prioriteringar

Under 2020 års utlysningsperiod har Länsstyrelsen Värmland valt att prioritera:

 • Insatser som bidrar till att utveckla samverkan i syfte att underlätta etableringen i samhället, samt
 • hälsofrämjande insatser.

Ansökan och ansökningstider

Aktuell ansökningsperiod öppnar den 14 februari. Sista ansökningsdag för ansökningar till länet är 19 mars. Ansökan görs på särskild blankett (se Så ansöker du). Till ansökan finns också ett intyg som eventuella samarbetsparter fyller i, samt en särskild aktivitetsplan.

När vi har en ansökningsperiod igång ansöker du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss. Beslut fattas efter sista ansökningsdag. 

 1. Fyll i ansökningsblankett:

  Ansökan TIA-bidrag - ideella föreningar och trossamfund (Word)Word
  Ansökan TIA-bidrag - kommuner (Word)Word
  Checklista jämställdhet vid projektansökan (Word)Word
 2. Kompletterande bilageblanketter till ansökan:

  Aktivitetsplan (Excel)Excel
  Intyg samverkanspart medsökande (Word)Word
 3. Skicka din ansökan till
  integration.varmland@lansstyrelsen.se

Arvika

NBV

Svenskakurser, mötesplats, studiebesök och utflykter

Studiefrämjandet

Svenskakurser

Föräldrastödet i Värmland

Kurser i föräldraskapsstöd, samhällsinformation riktat till föräldrar.

Eda

NBV

Svenskakurser

Filipstad

Filipstads kommun

Svenska, samhällsinformation, idrotts- och kulturaktiviteter

ABF

Kurser i svenska och samhällsinformation

Studiefrämjandet

Svenska, samhällsinformation, kurser i föräldraskap

Folketshus

Film- och kulturaktiviteter

Forshaga

NBV

Svenskakurser

Grums

Grums missionsförsamling

Språkcafé

Studiefrämjandet

Svenskakurser

Hagfors

IGITEGO

Svenskakurser, samhällsinformation och hälsoaktiviteter

Hammarö

Röda korset Hammarö

Samhällsinformation för ungdomar (CV, privatekonomi)

Karlstad

Equmeniakyrkan Kronoparken

Språkundervisning, mötesplats

ABF

Kurser i svenska och samhällsinformation, simundervisning

Rädda barnen

Hälsofrämjande kurser, aktivitetsgrupper och självorganisering.

Studiefrämjandet

Svenska, samhällsinformation och föräldrakurser.

NBV

Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter

Friskvården Värmland

Hälsokurser

Röda korset Hammarö

Samhällsinformation för ungdomar (CV, privatekonomi)

Pingstförsamlingen i Karlstad

Språkcafé

Kristinehamn

NBV

Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter

Studiefrämjandet

Svenska, samhällsinformation och föräldrakurser.

Föräldrastödet i Värmland

Kurser i föräldraskapsstöd, samhällsinformation riktat till föräldrar.

Storfors

Storfors kommun

Svenskakurser

Studiefrämjandet

Kurser i svenska och samhällsinformation

Säffle

NBV

Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter

Svenska kyrkan Säffle, Vision Bylunda

Svenska, samhällsinformation och hälsoaktiviteter

Studiefrämjandet

Kurser i svenska och samhällsinformation

Torsby

NBV

Svenskundervisning

Svenska kyrkan

Mötesplats med samhällsinformation, utflykter m.m.

Gäller för insatser under 2020

Blankett för del- och slutrapport för kommuner - TIA - 2020
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Blankett för del- och slutrapport för civilsamhället - TIA - 2020
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Gäller för insatser under 2019

Blankett för del- och slutrapport för kommuner - TIA - 2019
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Blankett för del- och slutrapport för civilsamhället - TIA - 2019
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Gäller för insatser under 2018

Blankett för del- och slutrapport för kommuner - TIA - 2018
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Blankett för del- och slutrapport för civilsamhället - TIA - 2018
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Skicka rapporten till:
integration.varmland@lansstyrelsen.se

Alt:
Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad        

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Kontakt