Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar och ger bidrag till tidiga insatser för asylsökande personer för att de snabbare ska komma in i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans dela ut totalt 67,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg i samband med att en insats beviljats ekonomiskt bidrag.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket.

Överenskommelse om utfärdande av intyg för reseersättning

Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven för utfärdande av intyg kan teckna en överenskommelse för att få möjlighet att upprätta intyg. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt. För mer information kontakta Integrationsutvecklare på Länsstyrelsen.

 

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Under 2020 utlyses medel i en regional utlysningsperiod. Länsstyrelsen Värmland har 1,899 miljoner kronor att fördela.

Prioriteringar

Under 2020 års utlysningsperiod har Länsstyrelsen Värmland valt att prioritera:

 • Insatser som bidrar till att utveckla samverkan i syfte att underlätta etableringen i samhället, samt
 • hälsofrämjande insatser.

Ansökan och ansökningstider

Aktuell ansökningsperiod öppnar den 14 februari. Sista ansökningsdag för ansökningar till länet är 19 mars. Ansökan görs på särskild blankett (se Så ansöker du). Till ansökan finns också ett intyg som eventuella samarbetsparter fyller i, samt en särskild aktivitetsplan.

När vi har en ansökningsperiod igång ansöker du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss. Beslut fattas efter sista ansökningsdag. 

 1. Fyll i ansökningsblankett:

  Ansökan TIA-bidrag - ideella föreningar och trossamfund (Word)Word
  Ansökan TIA-bidrag - kommuner (Word)Word
  Checklista jämställdhet vid projektansökan (Word)Word
 2. Kompletterande bilageblanketter till ansökan:

  Aktivitetsplan (Excel)Excel
  Intyg samverkanspart medsökande (Word)Word
 3. Skicka din ansökan till
  integration.varmland@lansstyrelsen.se

Arvika

NBV

Svenskakurser, mötesplats, studiebesök och utflykter

Studiefrämjandet

Svenskakurser

Föräldrastödet i Värmland

Kurser i föräldraskapsstöd, samhällsinformation riktat till föräldrar.

Eda

NBV

Svenskakurser

Filipstad

Filipstads kommun

Svenska, samhällsinformation, idrotts- och kulturaktiviteter

ABF

Kurser i svenska och samhällsinformation

Studiefrämjandet

Svenska, samhällsinformation, kurser i föräldraskap

Folketshus

Film- och kulturaktiviteter

Forshaga

NBV

Svenskakurser

Grums

Grums missionsförsamling

Språkcafé

Studiefrämjandet

Svenskakurser

Hagfors

IGITEGO

Svenskakurser, samhällsinformation och hälsoaktiviteter

Hammarö

Röda korset Hammarö

Samhällsinformation för ungdomar (CV, privatekonomi)

Karlstad

Equmeniakyrkan Kronoparken

Språkundervisning, mötesplats

ABF

Kurser i svenska och samhällsinformation, simundervisning

Rädda barnen

Hälsofrämjande kurser, aktivitetsgrupper och självorganisering.

Studiefrämjandet

Svenska, samhällsinformation och föräldrakurser.

NBV

Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter

Friskvården Värmland

Hälsokurser

Röda korset Hammarö

Samhällsinformation för ungdomar (CV, privatekonomi)

Pingstförsamlingen i Karlstad

Språkcafé

Kristinehamn

NBV

Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter

Studiefrämjandet

Svenska, samhällsinformation och föräldrakurser.

Föräldrastödet i Värmland

Kurser i föräldraskapsstöd, samhällsinformation riktat till föräldrar.

Storfors

Storfors kommun

Svenskakurser

Studiefrämjandet

Kurser i svenska och samhällsinformation

Säffle

NBV

Mötesplatser, kulturaktiviteter och utflykter

Svenska kyrkan Säffle, Vision Bylunda

Svenska, samhällsinformation och hälsoaktiviteter

Studiefrämjandet

Kurser i svenska och samhällsinformation

Torsby

NBV

Svenskundervisning

Svenska kyrkan

Mötesplats med samhällsinformation, utflykter m.m.

Gäller för insatser under 2020

Blankett för del- och slutrapport för kommuner - TIA - 2020
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Blankett för del- och slutrapport för civilsamhället - TIA - 2020
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Gäller för insatser under 2019

Blankett för del- och slutrapport för kommuner - TIA - 2019
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Blankett för del- och slutrapport för civilsamhället - TIA - 2019
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Gäller för insatser under 2018

Blankett för del- och slutrapport för kommuner - TIA - 2018
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Blankett för del- och slutrapport för civilsamhället - TIA - 2018
DelrapportsmallWord
SlutrapportsmallWord

Skicka rapporten till:
integration.varmland@lansstyrelsen.se

Alt:
Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad        

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.
Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt