Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Personligt ombud

Personligt ombud är en verksamhet som kommunen kan bedriva till stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering.

Kommunens ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 mars årligen. Senast den 15 januari ska kommuner som tagit emot statsbidrag lämna en redovisning till oss om hur bidraget har använts föregående år. Det är antalet anställda ombud som avgör hur bidraget fördelas mellan kommunerna.

Ledningsgrupp ska finnas för verksamhet med personligt ombud

För verksamheten med personligt ombud ska det finnas en ledningsgrupp. Här ska det ingå representanter från kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta.

När personliga ombud identifierar systemfel i samhället som påverkar gruppen negativt ska dessa brister rapporteras till ledningsgruppen. Utifrån dessa rapporter ska ledningsgruppen arbeta med att utveckla verksamheten och förbättra villkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Få rättigheter tillgodosedda och tillgång till samhället

Personligt ombud ska arbeta på den enskildes uppdrag i syfte att den enskilde ska få sina rättigheter tillgodosedda och tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service utifrån önskemål och behov.

Personligt ombud finns för personer:

  • som har psykiska funktionsnedsättningar och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden
  • som har sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service
  • som har behov av långvariga kontakter med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter
  • som är 18 år eller äldre.

Följa upp, stödja och utveckla verksamheterna i länet

Länsstyrelsen har även i uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen följa upp, stödja och utveckla verksamheterna med personligt ombud.

Personligt ombud i Värmland

Verksamheten Personligt Ombud i Värmland är en länsövergripande verksamhet. 15 av 16 kommuner i Värmland har gått samman i en gemensam organisation, där Karlstad kommun är värdkommun och har tagit på sig arbetsgivaransvaret.

I samband med att vården av personer med psykiska funktionsnedsättningar gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda.

Den enskildes behov

Det personliga ombudet ska tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser samordnas och genomförs. Ombudet är ingen myndighet eller vårdinsats utan arbetar fristående och enbart utifrån den enskildes behov och önskemål. Verksamheten är fristående från annan kommunal verksamhet.

Tio ombud i Värmland

I Värmland har verksamheten funnits sedan 2002. Av länets 16 kommuner har 15 gått samman i en gemensam organisation med Karlstad som värdkommun.

Värmland är indelad i fyra distrikt med basorterna Karlstad, Torsby, Arvika och Kristinehamn. Sammanlagt arbetar tio personliga ombud för Värmland varav en av dessa är verksamhetschef för hela verksamheten. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar (18 år och äldre) som har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.

För att leda verksamheten finns en länsgemensam ledningsgrupp med chefsrepresentanter från socialtjänsten i varje distrikt, landstingspsykiatri, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, intresseorganisationerna RSMH och FPS samt ombudens samordnare.

Ansökning och redovisning

På Länsstyrelsen finns blanketter för ansökning och redovisning av Personligt ombud-verksamhet. Kontakta oss om du vill ta del av blanketterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss