Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun, region eller organisation med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor hos regeringen Länk till annan webbplats.

Strategi och handlingsplan i länet

Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhället.

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor - handlingsplan för Värmland reviderad 2021

I regeringsbeslut 2017-12-18 ska Länsstyrelserna i samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, det civila samhället och näringslivet utveckla sektorsövergripande regional strategier och handlingsplaner i syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Handlingsplanen reviderades 2019.

I Värmland finns ett myndighetsgemensamt nätverk mot våld i nära relationer vilket utgör plattformen för den regionala handlingsplanen. Även civilsamhället och näringslivet kommer att finnas med i arbetet att genomföra handlingsplanen.

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor - Handlingsplan för Värmland 2018-2023, (PDF) reviderad 2021 Pdf, 3.2 MB.

Samordnad individuell plan vid våld i nära relation (PDF) Pdf, 197.4 kB.

Våld i nära relationer - Regional handbok för samverkan i Värmland (reviderad 2019)

Den regionala handboken omfattar samarbete, handläggning och behandling av ärenden Våld i nära relationer, såväl vuxna utsatta som barn som är utsatta. Handboken har spridits både regionalt och nationellt eftersom det är unikt att så många myndigheter har kunnat samverka kring ett dokument.

Grundprinciperna som myndigheterna har enats om är att:

 • Skydda de våldsutsatta
 • Bistå de våldsutsatta med adekvat stöd och behandling
 • Samverka för att respektive myndigheters utredning blir så professionell och rättssäker som möjligt för alla
 • Tillerkänna våldsutsatta rättsskydd av ansvariga myndigheter
 • Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer
 • Synliggöra våldet.

Regional handbok våld i nära relationer, (PDF) Pdf, 4.5 MB.

Bilagor till handboken:

Samordnad individuell plan vid våld i nära relationer, (PDF) Pdf, 197.4 kB.

Nationella kontaktuppgifter att hänvisa till, (PDF) Pdf, 19.3 kB.


Regionala lägesrapporter Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelserna ska inom länen följa och analysera utvecklingen av insatser enligt den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och varje år inkomma med en lägesrapport till regeringen.

Regionalt kompetensstöd och strategiarbete

Vi erbjuder exempelvis metod- och kompetensstöd för dig som arbetar inom kommunen eller hälso- och sjukvården och som behöver mer kunskap om området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning eller sexuellt våld.

Regionalt kompetensstöd och strategiarbete

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är olika uttrycksformer av det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt hinder för social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Människohandel är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp.

Prostitution och människohandel

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld

Barn är särskilt sårbara för kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld. Sårbarheten är extra påtaglig för:

 • små och späda barn
 • barn med funktionsnedsättning
 • barn med kronisk sjukdom
 • barn med otillräckligt vuxenstöd
 • ungdomar som har en sexuell identitet, en könsidentitet eller ett könsuttryck som avviker från normen.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld är offer för brott och kan vara i behov av stöd och skydd. Länsstyrelsen strävar efter att fler aktörer ska få en kontextuell förståelse för barn som upplever våld och på så vis bli bättre på att identifiera dem.

Mer information

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter som samlar och sprider kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnafrid Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse om har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Allmänna barnhuset Länk till annan webbplats.

Våld mot djur

Vuxna har ett ansvar att agera oavsett om det gäller människor eller djur. Om du möter djur som far illa är det viktigt att vara uppmärksam på hur människorna i familjen har det och tvärtom.

​Tecken på våld kan vara tydliga som till exempel sår, blåmärken, frakturer eller brännskador. Det kan även finnas diffusa tecken som ångest, depression, sömnstörningar och psykosomatiska problem.

Likaså om du möter barn och vuxna som far illa är det viktigt att även uppmärksamma om det finns skadade eller misskötta djur i familjen. Vissa skador eller beteenden kan bero på att djuret utsatts för våld. Tecken på att djur far illa kan vara:

 • om skadorna enligt djurägaren uppstått på ett osannolikt sätt, brister
  i skötsel, exempelvis hygien, hull, päls och klor,
 • skador på könsorganen,
 • om djuret är ängsligt och oroligt.

Klicka här för att läsa mer i åtgärdskortet (PDF). Pdf, 302.2 kB.

Klicka här för att läsa mer i foldern (PDF). Pdf, 1.2 MB.

Kampanjer

Kampanjen Unga våldsutövare är en del i en kampanjserie som Länsstyrelsen genomför i samverkan med nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer. Kampanjen Unga våldsutövare syftar till att uppmärksamma unga män i åldern 18-25 om var de kan hitta stöd för att bryta våldsutövande och har ungarelationer.se Länk till annan webbplats. som landningssida.

Kampanjen har genererat över 5000 klick/besök till webben unga relationer från målgruppen. Kul i sammanhanget är att kampanjen vann pris för bästa annons i tävlingen Guldvargen med motiveringen:

Med ett starkt uttryck och smart utförande som lockar till sig målgruppen, har årets vinnare slagit sig till guld i Årets Annons med sitt bidrag. Oskyldigt kontroversiellt väcker de starka känslor och genererar ett engagemang genom att skapa ett behov att läsa vidare. Ett grymt bidrag till ett viktigt ämne!

Affischer - Unga väldsutövare Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.


Sexuella trakasserier har förekommit i alla tider, studentvärlden är inget undantag. Vid Karlstads universitet kan studenthälsan vittna om att det sker, till exempel i samband med introduktioner, fester och andra aktiviteter där alkohol finns inblandat. Målet är att stoppa sexuella trakasserier genom att få fler studenter att agera i situationer som går över styr. Vi behöver din hjälp. För att lyckas med detta har Karlstad Studentkår, Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland kampanjen Not cool.

Not cool - stopp för sexuella trakasserier (kau.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro tillsammans med Polisregion Bergslagen och Sveriges åkeriföretag har bland annat bjudit in till en konferens om kriminalitet på vägen för att öka förståelsen och kunskapen om kriminalitet som finns både på vägarna och utmed den.

Ett unikt samarbete för att uppmärksamma och få fler att tipsa polisen om all kriminalitet på våra vägar – allt från prostitution och människohandel till dieselstölder och vägpirater.

Klicka här för att se informationsfilmen (youtube).
Klicka här för att se och skriva ut informationsbladet (PDF).
Pdf, 142.2 kB.
Klicka här för att se och skriva ut vykortet (PDF). Pdf, 150.8 kB.

I februari 2018 lanserades ett nytt digitalt verktyg som syftar till att ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kom från Länsstyrelsen Värmland, Polisen region Bergslagen och Sveriges Åkeriföretag och vänder sig i första han till länets yrkeschaufförer.

I Värmland arbetar cirka 1500 yrkeschaufförer som dagligen är ute och kör längre sträckor längs våra vägar. Dessa chaufförer har en stor möjlighet att tipsa polisen vid misstanke om brott. Detta kräver dock att chaufförerna har kunskap kring situationerna de kan hamna i.

- Genom det nya digitala verktyget kommer chaufförerna att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt Värmland säger Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag.

LBC Frakt är ett av alla åkeriföretag i Värmland.

- Transportbranschen har ett ansvar att verka för ett jämställt samhälle utan kriminella organisationer som stör vårt samhälle. LBC Frakt har valt att ta en aktiv roll i detta arbete, säger Lars Reinholdsson, VD LBC Frakt Värmland.

Ser du på eller agerar du? Gör testet nu på www.ettjamstalltvarmland.nu!

Kampanjen Somliga tror är nu avslutad men materialet finns här att ta del av och sprida. Kampanjen uppmärksammar allmänheten på attityder kring sexköp. Somliga tror att det är ett lätt sätt att tjäna pengar på, men verkligheten är en annan.

Bakom kampanjen Somliga tror står Samhällsråd Värmland med Länsstyrelsen Värmland, Landstinget Värmland, Region Värmland samt Polisen.

Kampanjmaterial, webbplats och idéer har tagits fram i samarbete med studenter från Brobygrafiska Utbildning i Sunne (Alice Cronström Hedquist, Kristina Eixenberger, Alexander Eriksson samt Wilhelm Forsnäsgård).

Affisch 1, (PDF) Pdf, 38.9 MB.
Affisch 2, (PDF) Pdf, 21.3 MB.
Affisch 3, (PDF) Pdf, 24 MB.

Ta ställning och hjälp oss ändra synen på sexköp. Använd #somligatror i dina sociala medier för att sprida kampanjen. Tillsammans mot sexköp. Ladda gärna ner materialet till höger och sprid våra bilder på sociala medier.

Om du misstänker sexköp och/eller människohandel
Tipsa eller anmäl till Polisen på 114 14 – du får vara anonym!

Om du misstänker att personen är under 18 år eller har barn som är under 18 år vänder du dig till socialtjänsten i din kommun.

#BORTFÖRD

I samband med skolloven ökar risken för att unga förs ur landet mot sin vilja och utsätts för tvångsäktenskap. Du kan hindra att fler barn förs bort mot sin vilja.

#BORTFÖRD är ett samarbete mellan Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att motverka att barn och unga förs ur landet mot sin vilja och utsättas för bland annat tvångsäktenskap.

#BORTFORD Länk till annan webbplats.

Kontakt