• Eldningsförbud i Värmlands län

  Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ensamkommande barn

Ansvaret för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige delas mellan olika myndigheter, kommuner och regionen. Länsstyrelsens roll är att samordna mottagandet i länet och stödja kommunernas förmåga att ta emot de barn som kommer.

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som kommer i sällskap med andra anhöriga, eller helt utan vuxna. Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare och söker asyl kallas för ensamkommande barn. Barnens levnadsöden och bakgrund är olika, men gemensamt för alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

Till skillnad från andra asylsökande har kommunens socialtjänst ansvaret för de ensamkommande barnens boende och sociala stöd, men även andra aktörer har viktiga roller i mottagandet.

Hur är ansvaret för mottagandet fördelat?

Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn och unga delas mellan Migrationsverket, kommunerna, regionen och Länsstyrelsen. 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn så länge barnet är asylsökande eller om barnet får avslag på sin asylansökan. Migrationsverkets uppgift är bland annat att:

 • anvisa en kommun till barnet
 • utreda och fatta beslut i asylärendet
 • betala ut ersättningar och särskilt bidrag till barnet
 • betala ut ersättningar till kommunen.

Om ensamkommande barn och unga på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunerna ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn gällande:

 • boende
 • annat stöd som barnet kan behöva
 • skolgång
 • gode män.

Kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnets boende, stöd och skydd enligt socialtjänstlagen. Överförmyndaren i kommunen där barnet befinner sig utser en god man som företräder barnet i en förälders ställe under asylprövningstiden.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd har kommunen ett ansvar för barnets fortsatta omsorg och etablering i Sverige och utser då även en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Kommunen har samma ansvar för ensamkommande barn som för andra barn i kommunen.

Om kommunernas ansvar för mottagandet av ensamkommande barn på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats Länk till annan webbplats.

Regionen ansvarar för att ensamkommande barn och unga får den hälso- och sjukvård och tandvård som de är i behov av. Asylsökande barn har samma rätt till vård som alla andra barn i länet. När en person söker asyl i Sverige erbjuds en hälsoundersökning som syftar till att uppmärksamma eventuella behov av vård och smittskyddsåtgärder. Regionen ansvarar även för ungdomsmottagningar och för barnpsykiatrin.

Hälsa och mående på olika språk på UMO:s webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en samordnande roll för mottagandet av ensamkommande barn i länet. Fokus ligger på kommunernas kapacitet i mottagandet och regional samverkan.

Länsstyrel­sen ska

 • arbeta för att i det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.
 • föra dialog med kommunerna om hur deras förutsättningar ser ut till exempel gällande boende, utbildning, hälsa, fritid och gode män.
 • kontrollera överförmyndarnas verksamhet.
 • arbeta för att förhindra att ensamkommande barn försvinner.

Vi genomför uppdraget med utgångspunkt i barnkon­ventionen.

Anvisning av ensamkommande barn

Mottagandet av ensamkommande barn ska vara jämnt fördelat över landet. Därför sker anvisningarna enligt ett fördelningssystem. Varje kommun tilldelas en viss andel av de ensamkommande barnen.

Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd och tidigare mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Om ett ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har en nära anhörig i någon viss kommun i landet sker anvisningen till den kommunen. Om barnet inte har någon nära anhörig anvisas barnet istället till den kommun som står näst på tur att utifrån sin andel ta emot en ny anvisning.

Ensamkommande barn kan i vissa fall också komma med ett färdigt uppehållstillstånd, om de blivit utvalda av FN:s flyktingorgan UNHCR för vidarebosättning i Sverige. De anvisas då som kvotflyktingar enligt fördelningsmodellen för bosättning av nyanlända. Även för ensamkommande barn som överförs till Sverige som kvotflyktingar får socialtjänsten ansvar för boende och omsorg.

Anvisningskommun på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mottagande av vidarebosatta ensamkommande barn inom flyktingkvoten på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ensamkommande barn som försvinner

I länsstyrelsernas uppdrag ingår det att arbeta för att förhindra att ensamkommande barn försvinner. Vi har bland annat tagit fram regionala rutiner, föreslagit åtgärder för att förebygga försvinnanden och genomfört en kartläggning av ensamkommande barn som registrerats som avvikna under perioden 2013–2020.

Ensamkommande barn och unga som försvinner (projekt)

Publikation om ensamkommande barn som avvikit mellan åren 2013–2020 Länk till annan webbplats.

Särskild hänsyn till barnets bästa

Länsstyrelsens ska i sitt arbete ta särskild hänsyn till barns bästa. Barnkonventionens fyra grundprinciper är viktiga utgångspunkter:

Artikel 2

Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras

Artikel 3

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Artikel 6

Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek.

Artikel 12

Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Resursnätverk för mottagande och etablering av ensamkommande barn och unga

Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Örebro genomförde en gemensam kompetensutvecklingsinsats inom området ensamkommande barn under 2020. Nu fortsätter Länsstyrelserna att sammankalla resursnätverket några gånger per år i syfte att verka för beredskap och kapacitet i länen.

Resursnätverket är ett tvärprofessionellt nätverk som består av personer som har erfarenhet av arbete med ensamkommande barn och ungdomar inom något av länen Dalarna, Värmland och Örebro.

Resursnätverket har antagit en gemensam plattform för nätverket där bland annat syfte och mål specificerats. Plattformen i sin helhet hittar du på den här sidan. Här finns även en förteckning över deltagande organisationer och roll. För att komma i kontakt med deltagare i nätverket kontakta samordnare på respektive Länsstyrelse.

Dalarna: Martina von Seth
Örebro: Ingela Fredriksson
Värmland: Sofia Olsson

Dalarna

 • Mora kommun, Biträdande rektor
 • Svenska kyrkan Västerås stift, Stiftskonsulent asyl, migration och integration
 • Falu kommun, Socialsekreterare arbetar delvis med EKB
 • Rädda Barnen, Gruppchef - Verksamhetsutvecklare
 • Borlänge kommun, Enhetschef sociala insatser
 • Migrationsverket, Regional expert

Värmland

 • Karlstads kommun, Ärendehandledare
 • Karlstads kommun, Lärare
 • Kristinehamn kommun, Integrationshandledare HVB
 • Kristinehamn kommun, Samordnare HVB
 • Östra Värmlands överförmyndarnämnd,
 • Överförmyndarhandläggare
 • Sunne kommun, Kurator/Samordnare/SYV
 • Säffle kommun, Socialsekreterare vid barn och familjegruppen
 • Migrationsverket Örebro, Handläggare

Örebro

 • Degerfors kommun, Boendestödjare
 • Laxå kommun, Enhetschef AME
 • Lindesberg kommun, Flyktinghandläggare
 • Örebro kommun, Socialsekreterare
 • Örebro kommun, Familjehemssekreterare
 • Örebro kommun, Socialsekreterare
 • Örebro Rättighetscenter, Utbildningsansvarig
 • Hällefors kommun, Stödboendesamordnare /boendestöd
 • Migrationsverket Örebro, Handläggare
 • Hallsbergs kommun, Socialsekreterare
 • Global Care AB, Verksamhetschef

Kontakt