Flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte. Det är endast kommuner som kan söka ersättning, men insatserna kan utföras i samarbete med ideella föreningar eller andra organisationer inom civilsamhället.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Förstärkning av §37a medel 2018

Länsstyrelserna förmedlar medel till kommuner enligt 37a § i ersättningsförordningen (2010:1122) för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Regeringen har i vårbudgeten meddelat en förstärkning till länsstyrelserna avseende §37a-medel för flyktingguider och familjekontakter. Förstärkningen omfattar 15 mnkr extra till insatser för föräldralediga och andra personer med små barn. Länsstyrelsen i Uppsala län disponerar över 510 740 kronor av dessa medel. Insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn är således särskilt prioriterade under utlysningsperiod två. I övrigt prioriteras även insatser där:

 1. insatsen sker tillsammans med idéburen sektor
 2. kontakten med samverkande part/-er är etablerad

Av ansökan ska framgå att kontakt är etablerad genom särskilt intyg, undertecknat av samverkanspart.

Ansökningsperioder 2018

Fördelningen av §37a-medel har skett i två omgångar under 2018. För närvarande pågår ingen utlysning av medel.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag är den 3 september 2018. Ansökningarna handläggs efter att ansökningstiden löpt ut.

Stöd inför ansökan

Vi strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram hjälpmedel som ni kan använda under ansökningsförfarandet.

Bolla er projektidé med oss på Länsstyrelsen

Det finns möjlighet att boka en tid med oss på Länsstyrelsen om ni önskar få stöd i ansökningsprocessen eller vill diskutera er projektidé. Bokningsbara tider erbjuds 27-29 augusti 2018 mellan kl. 09.00 till 17.00.

Är ni intresserade av att boka en tid vänligen kontakta Matilda Halling: matilda.halling@lansstyrelsen.se. Skriv ”Förfrågan om bokningsbar tid” i ämnesraden. Ange vilket statsbidrag ni är intresserade av att söka och ge gärna en kort beskrivning av er projektidé.

Vi finns tillgängliga även under sommaren 2018 om ni har frågor eller funderingar.

Kontaktuppgifter och datum när vi är tillgängliga:
Sofia Maherzi (fram till och med 20 juli 2018) 
sofia.maherzi@lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 33 50

Matilda Halling (från och med 23 juli 2018)
matilda.halling@lansstyrelsen.se

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som er organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att er insats har ett jämställdhetsperspektiv kan ni använda vår checklista som stöd:

Checklista för jämställdhetsperspektivet i projektansökningarPDF

Insatser ska ha en plan för långsiktig implementering

Ersättning kan beviljas för att stärka eller utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Det innebär att er insats behöver ett utvecklingsfokus och att Länsstyrelsen inte kan bevilja medel för att hålla pågående insatser vid liv. Som stöd i att ta fram en plan för långsiktig implementering kan ni använda er av Folkhälsomyndighetens checklista för implementering med kvalitet.

Folkhälsomyndighetens checklista för implementering med kvalitetPDF

Beviljade insatser §37a-medel 2018

Uppsala kommun

 • IntegrationsHUB-Kristallen! (878 493 kr)
 • Familjeguide – ett riktat stöd till barnfamiljer som anknyter till ensamkommande (386 100 kr)

Håbo kommun

 • Kontaktperson för ökad integration (739 000 kr)

Knivsta kommun

 •  Sommaröppet på mötesplats Lyckträffen (56 000 kr)

Heby kommun

 • Unga Kvinnors Välmående, Integration och Aktivitet (VIA) (330 000 kr)

Östhammars kommun

 • Föreningsmatchning Östhammars kommun – uppstart och implementering (343 804 kr)

Beviljade insatser §37a 2017

Tierp

 • Låna en ortsbo (52 420 kr)
 • Föreningslots (83 875 kr)

Knivsta

 • Ungdomsambassadörer (64 180 kr)
 • Rådrum Knivsta (291 484 kr)

Älvkarleby

 • Språkvän i Älvkarleby (319 487 kr)

Östhammar

 • Språkvän Östhammar (309 649 kr)

Kontakt