Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Råd för social hållbarhet

Råd för social hållbarhet samlar offentliga aktörer i Uppsala län i syfte att samordna och stärka länets arbete för social hållbarhet. Samverkan utgår från kunskap och en gemensam lägesbild om länets styrkor och utvecklingsområden inom social hållbarhet. Arbetet innebär flernivåsamverkan mellan stat, region och kommuner.

Ambitionen är att öka möjligheten till ett gott liv på lika villkor för hela länets befolkning. Genom att sammankoppla myndigheternas, kommunernas och regionens olika uppdrag och skapa synergier kan det systematiska sociala hållbartsarbetet stärkas. Samarbete sker även i flera fall med civilsamhället.

Länsstyrelsen och landshövdingen är sammankallande. Rådet utgår från följande områden i samverkan inom social hållbarhet: integration, jämställdhet inklusive mäns våld mot kvinnor, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar), brottsförebyggande frågor, mänskliga rättigheter, inkluderande arbetsmarknad och en god och jämlik hälsa.

Det är upp till varje aktör att avgöra inom vilka områden gemensamma insatser skapar mervärde. Insatserna ska anpassas utifrån lokala och regionala behov och prioriteringar. Alla aktörer arbetar med utgångspunkt i sina egna uppdrag.

 • Länsstyrelsen Uppsala län (sammankallande)
 • Region Uppsala
 • Polisen
 • Åklagarkammaren
 • Kriminalvården
 • Uppsala universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Nationellt centrum för kvinnofrid
 • Migrationsverket
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Uppsala kommun
 • Knivsta kommun
 • Enköpings kommun
 • Heby kommun
 • Älvkarleby kommun
 • Tierps kommun
 • Östhammars kommun
 • Håbo kommun

Rådets aktörers logotyper

Organisationers logotyper, råd för social hållbarhet

Struktur för samverkan

Samverkan för rådet har konkretiserats i en överenskommelse och en plan.

Överenskommelse om regional samverkan (pdf) Pdf, 186.9 kB.

Plan för regional samverkan (pdf) Pdf, 426 kB.

Råd för social hållbarhet är det organ som formellt beslutar om de överenskommelser som är antagna. Rådet fungerar även som beställare för samverkansplanens genomförande och uppföljning.

Kansligruppen ansvarar för beredning av rådsmöten efter medskick från samordningsgruppen. Kansligruppen kan även ge samordningsgruppen uppdrag från rådet.

Samordningsgruppen ansvarar för koordinering av genomförande och uppföljning av överenskommelsen och insatser i samverkansplanen. Arbetet sker systematiskt efter en modell som inleds med att en gemensam lägesbild för social hållbarhet tas fram. Därefter görs prioriteringar inom lägesbilden som visar vad årets grunduppdrag ska omfatta.

Samordningsgruppens grunduppdrag

 1. Samlad nulägesbild
 2. Informations- och kunskapsspridning
 3. Referensgrupp
 4. Fortsatta och nya fokusområden
Samordningsgruppens modell för systematik och kunskapsbaserat
arbete under ett år

Samordningsgruppens modell för systematik och kunskapsbaserat arbete under ett år.

Regionala arbetsgrupper eller nätverk ansvarar på uppdrag av samordningsgruppen för det operativa genomförandet av samverkansplanen och övriga prioriteringar. Det sker i första hand genom att förstärka redan pågående arbeten. Grupperna redovisar sitt arbete till samordningsgruppen.

Samverkansområden och prioriterade insatser

I linje med Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi, Agenda 2030:s målambitioner samt regionala och lokala behov och förutsättningar har rådet beslutat om att prioritera samverkan inom två områden. Beslutet om de två prioriterade samverkansområdena gäller fram till att annat beslut tas.

Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden

Huvudsaklig målgrupp för insatserna är barn och unga och de närmaste runt barn och unga som skapar förutsättningar för en bra start i livet.

Goda livsvillkor bidrar till hälsa och trygghet. Förutsättningarna för hälsa, trygghet och goda livsvillkor är ojämnt fördelade. Samhället behöver därför lägga särskilt fokus på att kompensera för ojämlikheter mellan människor. Många utsatta grupper bor i områden som även geografiskt är socioekonomiskt utsatta. Det vill säga områden där nettoinkomst, förvärvsarbete, gymnasiebehörighet och utbildningsnivå ligger på nivåer under genomsnittet för landet, samt där arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och sjukdagar ligger på nivåer över genomsnittet för landet. I vissa av dessa områden finns en förhöjd risk för kriminalitet och att barn och unga ansluter sig till kriminella miljöer.

 • Insatsområden

Rådets prioritering att främja hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden har mot bakgrund av ovanstående konkretiserats i fyra insatsområden.

 • Kompensatoriska insatser för goda och jämlika livsvillkor
 • Förutsättningar för goda levnadsvanor
 • Egenmakt, inflytande och delaktighet
 • Trygga miljöer

Mäns våld mot kvinnor

Begreppet mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barn- och tvångsäktenskap, prostitution oh människohandel för sexuella ändamål samt könsstympning. FN definierar mäns våld mot kvinnor som ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.”

Nationell och regional strategi

För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har regeringen tagit fram en nationell strategi för åren 2017–2026, som består av fyra politiska målsättningar:

 • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 • Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
 • Effektivare brottsbekämpning
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling

 • Uppsala läns samarbete - Råd för social hållbarhet kommer särskilt att följa dessa insatser

Den nationella strategins målsättningar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor har regionaliserats för Uppsala län och där de fyra politiska målsättningarna ingår som en del av Strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län Länk till annan webbplats.. I den regionala strategin har även ett antal målsättningar tagits fram, vilka några är:

 • Samverkansstrukturer och fora bidrar till att fler aktörer arbetar aktivt med förebyggande arbete mot våld
 • Länsstyrelsen erbjuder en plattform för att utveckla kvalitetssäkrade rutiner för att upptäcka och hantera hedersrelaterat våld och förtryck
 • Länets kommuner, Polisen och Migrationsverket etablerar samverkansformer för att arbeta mot sexköp och människohandel för sexuella ändamål
 • Ett aktivt arbete med att synliggöra problemområdet mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål, könsstympning, barn- och tvångsäktenskap genom statistik, kartläggningar och kunskapshöjande insatser.

 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
 • Regionkoordinator har tillsats även för Region mitt (Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län)
 • Styrgrupp: regionkoordinatorerna, representant från Åklagarkammaren i Västerås, samordnare mot människohandel - Migrationsverket Region Mitt, utvecklingsledare från tre länsstyrelser, polisen inkluderat; Gränsöverskridande Internationell Grov Organiserad Brottslighet (GIGOB)
 • Regional samverkansgrupp
 • Insatser Uppsala län: Insatsveckor, utbildningsinsatser, kommunbesök, uppsökande verksamhet och öka medvetenheten hos allmänheten

 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Hedersresursteamet startade upp april 2019
 • Syfte: samverkan, strategiskt och operativt
 • Deltagande aktörer: kommuner, myndigheter, flera delar av Akademiska sjukhuset, Barnahus med flera.

 • Webbkurs om våld

Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Socialstyrelsen har tillsammans utvecklat en webbkurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.

 • Våldsförebyggande arbete
 • Våldsförebyggande och samverkan
 • Bokpaket med ett samlat kunskapsunderlag till beslutsfattare inom länets kommuner, Region Uppsala och myndigheter.
 • Handboken "Inget att vänta på" Länk till annan webbplats.
 • Samla länets aktörer för samverkan: nätverk, erfarenhets- och kunskapsutbyte.
 • Kopplat till insatsen "Våldsförebyggande arbete i skola med fokus på skadliga och begränsande normer för maskulinitet riktat till skolor i socioekonomisk utsatta områden (Rådets andra prioriteringsområde)".


 • Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i missbruk
 • Dialog kring intresse och behov hos länets socialtjänster i frågan om länsövergripande skyddat boende 2019:
  Resultatet visar att det finns intresse av att samverka kring skyddat boende och andra boendelösningar för våldsutsatta oavsett livssituation och skyddsbehov.
 • Pågående kartläggningar av skyddat boende i länet:
  FoU Socialtjänst: barn och unga/kvinnofridsuppdraget genomför en kartläggning om skyddat boende i Uppsala läns kommuner, som planeras vara klar till årsskiftet 2020/2021.
  Uppsala kommun: socialförvaltningen har under hösten 2019 genomfört en översyn av behovet av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn i Uppsala kommun.

Arbetet med att revidera den nuvarande regionala utvecklingsstrategin (RUS) är igång och den reviderad version beräknas bli antagen år 2025. Tillsvidare gäller den nuvarande.

Läs mer om Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi Länk till annan webbplats.

Läs mer om länsstyrelsens åtaganden kopplat till Agenda 2030 Öppnas i nytt fönster.

Övriga samverkansdokument som rådet står bakom

I april 2024 lanserades Strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län under en sammankomst med landshövding Stefan Attefall och Rådet för social hållbarhet på Uppsala slott.

Strategin för ett jämställt och jämlikt Uppsala län har fyra visioner som möter identifierade utmaningar i länet:

 • Ett län med delaktiga invånare som har makt och förutsättningar att forma samhällsutvecklingen
 • Ett län fritt från våld
 • Ett län med en civil beredskap för alla
 • Ett län med en inkluderande arbetsmarknad fri från diskriminering

För att uppfylla målen erbjuder länsstyrelsen utbildningar samt spridning av metoder och kunskapsmaterial.

Strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län. Visioner, viljeinriktning och målområden för 2024–2030 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss