Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jämlik hälsa

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, region och andra aktörer för att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa i länet.

Arbete för en god, jämlik och jämställd hälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra fysisk och psykisk hälsa. Befolkningens hälsa ska också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg.

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är därför att utjämna skillnaderna mellan olika grupper inom en generation.

Länsstyrelsens arbete med jämlik hälsa utgår från det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken och de åtta målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, regeringen Länk till annan webbplats.

En god och jämlik hälsa

En god och jämlik hälsa - åtta målområden. Illustration: Folkhälsomyndigheten

Tema folkhälsa

På folkhälsomyndighetens webbplats Tema folkhälsa, finns lokalt och regionalt stöd för dig som arbetar med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa. Här finns beskrivningar av folkhälsopolitikens mål och vem som gör vad inom folkhälsoområdet. Här finns också förklaringar av begrepp och teoretiska ramverk, statistik av olika slag, samt verktyg och stöd att använda i det praktiska arbetet.

Folkhälsa i Uppsala län

I Uppsala län arbetar flera aktörer med uppdrag som har betydelse för folkhälsan i Uppsala län. Inom Rådet för social hållbarhet samverkar flera av dessa aktörer med målet att i samverkan öka möjligheten till ett gott liv på lika villkor för hela länets befolkning. Fokus är gemensamma målsättningar och insatser som skapar ett mervärde för hela Uppsala län.

Råd för social hållbarhet

Här finns information för att möjliggöra ett systematiskt hållbart arbete med folkhälsa och social hållbarhet på regional och lokal nivå.

Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Region Uppsala genomför flera analyser och rapporter som visar invånarnas levnadsvanor och livsvillkor samt folkhälsans utveckling i länet.

Folkhälsa i Region Uppsala Länk till annan webbplats.

Analyser och rapporter Uppsala län Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram fyra korta utbildningsfilmer där man besvarar några av de vanligaste frågorna kring hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Utbildningsfilmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete

Preventionsstjärnan

Preventionsstjärnan är ett sätt att illustrera hur närliggande förebyggande frågor är sammanlänkade genom gemensamma risk- och skyddsfaktorer. Att missbruk, våld, kriminalitet, utanförskap samt psykisk och fysisk ohälsa är samhällsproblem som i stor utsträckning kan förklaras av samma bakomliggande faktorer. Tidigt främjande och förebyggande arbete som påverkar dessa bakgrundsfaktorer kan därför få effekter på många problemområden samtidigt.

Preventionsstjärnan

Uppsala läns preventionsstjärnan bygger på preventionsstjärna framtagen av Länsstyrelsen Stockholms län.

Prevention är livsviktigt!

Länsstyrelsen i Uppsala län har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet. För att kunna erbjuda Uppsalas kommuner ett mer samlat stöd har enheten för social hållbarhet kopplat ihop uppdrag inom olika områden i det gemensamma arbetet Prevention är livsviktigt!

Prevention är livsviktigt

Att arbeta mer samordnat, främjande och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda uppväxtvillkor för barn och unga. Genom att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kan vi bidra till minskade skolproblem, psykisk ohälsa, brottslighet, våld och användning av alkohol och narkotika i tidig ålder. Ju fler barn och ungdomar som mår bra och lyckas i skolan, desto mindre pengar behöver läggas på senare insatser. Att arbeta främjande och förebyggande ger förutom positiva effekter för människor även samhällsekonomiska vinster.

Stöd i kommunernas arbete

Länsstyrelsen kan stödja kommunernas arbete med att kartlägga förmågan, beredskapen och mottagligheten för att utveckla ett strukturerat och långsiktigt preventionsarbete. Genom att arbeta tillsammans med oss ges möjligheter till ett mer samordnat och långsiktigt arbete för att främja barn och ungas uppväxtvillkor.

Arbetet har kommunernas behov i centrum och består bland annat av kartläggning och analys av nuläge, behov, utvecklingsområden, resurser och uppföljning. Målet är en kommungemensam och förvaltningsövergripande plan för hur det främjande och förebyggande arbetet ska utvecklas i samverkan.

Metoden för arbetet heter Community Readiness Model och kan ge kommunerna en bild kring vilka förutsättningar som finns för att lyckas med sitt främjande och förebyggande arbete.

Är du och din kommun nyfikna på vårt arbete och vill veta mer? Kontakta Therese Eriksson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss