Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar och ger bidrag till tidiga insatser för asylsökande personer för att de snabbare ska komma in i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans dela ut totalt 67,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Möjlighet att söka bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramarna för tidiga insatser för asylsökande i Uppsala län under år 2020 och 2021. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Ansökningsperioden för årets utlysning är mellan 12 februari och 19 mars 2020. Länsstyrelsen har 1 851 000 kr att fördela till insatser i Uppsala län.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

 • Kunskaper i svenska språket
 • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • Hälsa.

Länsstyrelsen verkar i fördelning för att det ska finnas ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet. Vidare prioriteras särskilt insatser som har ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Sista ansökningsdag är den 19 mars 2020. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2020 är till och med den 19 mars. Samma datum gäller för länsövergripande ansökningar.

Det kan komma att ske ytterligare en fördelning av statsbidrag till verksamheter för asylsökande till hösten. Om det blir aktuellt kommer fördelningen vara av mindre omfattande karaktär och endast gälla eventuella återbetalda medel samt kvarblivna medel.

Boka tid

Det finns möjlighet att boka en tid med oss på Länsstyrelsen om ni önskar få stöd i ansökningsprocessen eller vill diskutera er projektidé. Bokningsbara tider erbjuds den 2-4 mars mellan klockan 09:00 till 16:00.

Är ni intresserade av att boka en tid vänligen kontakta Malin Eklund, malin.eklund@lansstyrelsen.se. Skriv ”Förfrågan om bokningsbar tid” i ämnesraden. Ange vilket statsbidrag ni är intresserade av att söka och ge gärna en kort beskrivning av er projektidé. Har ni särskilda frågor kring jämställdhet kontakta gärna oss innan då vi har möjlighet att bjuda in vår samordnare för jämställdhet till mötet.

Så ansöker du

 1. Fyll i och skriv under en av dessa ansökningsblanketter:
  Ansökan om statsbidrag till verksamheter för asylsökande (kommuner och kommunförbund)Word
  Ansökan om statsbidrag till verksamheter för asylsökande (ideella föreningar och trossamfund)Word
 2. Ska en eller flera andra organisationer än huvudsökande ta del av statsbidraget behöver ett intyg för samverkanspart per medsökande organisation fyllas i. Vänligen se vägledningen för information om vilka krav som medsökande organisationer behöver uppfylla. Observera att intyget endast är nödvändigt i de fall flera organisationer ska hantera statsbidraget och ej vid övriga former av samarbeten.
  Intyg för samverksanpart/medsökandeWord.
 3. Skicka er ansökan med bilagor till uppsala@lansstyrelsen.se. Vänligen se vägledningen för information om vilka bilagor ni behöver skicka in.

  Länsstyrelsen i Uppsala län har ett digitalt arkiv. Det innebär att vi inte begär att få in ansökningshandlingarna i fysisk form. Dock är det fortfarande viktigt att ansökan är underskriven av behörig firmatecknare för att den ska vara komplett.

  Om ni föredrar att skicka ansökan per post istället för digitalt är vår adress:
  Länsstyrelsen i Uppsala län
  751 86 Uppsala

Du kan läsa mer om vilka uppgifter du måste ha med i ansökan i nedanstående dokument:

Vägledning Statsbidrag för verksamheter för asylsökande m flPDF.

Använd gärna vår mall för aktivitetsplan (excel)Excel.
Vid ansökningar som gäller flera län ska en separat budget för verksamheten i varje enskilt län göras i vår budgetmall (word).Word

Insaterna ska ha ett jämställdhetsperspektiv
Det är viktigt att er ansökan har ett jämställdhetsperspektiv för att den ska bli beviljad medel. Jämställdhetsperspektivet ska finnas i alla insatser och behöver löpa som en röd tråd genom ansökan. Vårt stöddokument för jämställdhet är framtagen som ett stöd som hjälper er att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Stöddokument för jämställdhet inför en projektansökanPDF

Delrapportering

Delrapportering av beviljade insatser ska lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län i enlighet med vad som framgår av i beslutet. Använd den blankett som avser det år ni beviljades medel.

Gör så här för att delrapportera:

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett för delrapportering för 2017 (word)Word
  Blankett för delrapportering för 2018 (word)Word
  Blankett för delrapportering för 2019 (word)Word
 2. Skicka ifylld och påskriven blankett med mail till: uppsala@lansstyrelsen.se.

Slutredovisning

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska er organisation göra en slutredovisning. Använd den blankett som avser det år ni beviljades medel.

Gör så här för att slutrapportera:

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett för slutrapportering för kommuner och kommunalförbund 2019 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för kommuner och kommunalförbund 2018 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för kommuner och kommunalförbund 2017 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för ideella organisationer och trossamfund 2019 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för ideella organisationer och trossamfund 2018 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för ideella organisationer och trossamfund 2017 (word)Word
 2. Bifoga ett revisorsintyg. Se exempel på ett revisorsintyg (word)Word
 3. Skicka ifylld och påskriven blankett till uppsala@lansstyrelsen.se

Den som har beviljats statsbidrag ska kunna vid behov kunna uppvisa utdrag ur huvudboken. Om en organisation beviljats mer än fem prisbasbelopp (227 500 kronor under 2018) ska en auktoriserad eller godkänd revisor utföra revisionen. Organisationer som beviljats fem prisbasbelopp eller mer har möjlighet att söka upp till 5 000 kronor för extern revision. 

I sammanställningen Tidiga insatser för asylsökande i Uppsala länPDF kan du läsa om de insatser som just nu pågår. Broschyren uppdateras var sjätte månad i samband med att nya insatser finansierade av länsstyrelsen startar.

Nedan listas de insatser som beviljats medel under 2017-2019 (organisation, insats och summa).

Bidrag som beviljats omgång 2, 2019

 • Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala: Dator för asylsökande mm, 225 000 kr
 • Teater Aros: Teater för oss, 47 399 kr
 • NybyVision: NybyVision Stöd och Hälsa 2020, 360 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 237 652 kr
 • RFSU Uppsala: spridning av filmmaterialet UPOS, 271 394 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala Newcomers, 201 300 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2019

 • Företagarna Heby kommun: introduktion om svensk arbetsmarknad och svenskt företagande 170 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län: Café Svea, 530 625 kr
 • Ingenjörer utan gränser: Engineer to Engineer, 71 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst 316 641 kr
 • Kristen idrottskontakt: Mötesplats KRIK 265 500
 • Rädda Barnen Älvkarleby: 18 + verksamhet, 90 000 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Lätt lekande svenska med föräldrakursen Älskade Barn, 118 348 kr
 • Nyby Vision: Nyby Vision Asyl 3, 697 112 kr
 • Rädda Barnen Hållnås-Österlövsta: Tierps kommun 18+, 78 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2018

 • RFSU Uppsala: Spridning av filmmaterialet Upplysning på olika språk (UPOS) och metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska, 161 590 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 264 588 kr
 • Fjällorna: Fiske för asylsökande, 97 500 kr
 • NybyVision: NybyVision Stöd och hälsa, 359 900 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Vardagssvenska djupdykning HBTQ, 79 190 kr
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället): Livscirkelprogrammet – en väg in i samhället!, 495 000 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala Newcomers, 252 785 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2018

 • Fjällorna: Fiske för asylsökande, 85 000 kr
 • Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby: 18+gruppen Älvkarleby, 76 000 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: Sommarskola för ensamkommande och asylsökande över 18 år, 150 000 kr
 • NybyVision: NybyVision - Asyl, 661 600 kr
 • KRIK: Mötesplats KRIK, 150 000 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala, 199 920 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Vardagssvenska djupdykning, 228 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan: Café Svea, 646 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2017

 • Nyby Vision: Familjestöd och psykosocialt stöd till asylsökande, 328 000 kr
 • Företagarna Heby: Introduktion om svensk arbetsmarknad och svenskt företagande, 269 624 kr
 • Uppsala rödakorsetkrets: Fredagsmys (Tematiska samtalsgrupper på fredagskvällar), 245 516 kr
 • Equmeniakyrkan: Mötesplats för asylsökande i region Stockholm, 182 500 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2017

 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Älskade Barn och Svenska i Naturen, 200 000 kr
 • NybyVision: NybyVision - Asyl! Uppsala, 503 000 kr
 • Teater Aros: Teater för oss!, 297 723 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala, 170 320 kr
 • ABF i Uppsala län: Folkbildning för asylsökande, 396 957 kr
 • Ingenjörer utan gränser Uppsala: Engineer 2 engineer, 89 000 kr
 • Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby: Mötesplatsen i Marma, 65 000 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: Familjegemenskap, 128 000 kr

Kontakt