Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word, 165.6 kB.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2021 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 98 miljoner kronor.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning särskilt prioritera insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med flera Pdf, 290.3 kB.

Webbplats för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns en aktivitetskalender där du som anordnar insatser eller aktiviteter kan informera om dessa. Där finns också informationsmaterial som du kan använda dig av i ditt arbete med asylsökande.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Information om ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till uppsala@lansstyrelsen.se

Information om vårens fördelning 2021

Vårens utlysning av statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande pågår. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Ansökningsperioden för årets utlysning är mellan den 15 februari och 25 mars 2021. Länsstyrelsen har 1 580 000 kr att fördela till insatser i Uppsala län.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

 • Kunskaper i svenska språket
 • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • Hälsa.

Länsstyrelsen verkar i fördelning för att det ska finnas ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet. Vidare prioriteras särskilt insatser som främjar det svenska språket, yrkesinriktade insatser och insatser som har ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag

Stöd vid ansökan

Länsstyrelsen har gärna en dialog med dig som är intresserad av att söka statsbidrag. Ni kan boka in en individuell mötestid för att bolla projektidéer ifall det finns behov. Mejla till destine.misto@lansstyrelsen.se för att boka in en tid.


E-tjänst

I årets utlysning skall ansökan göras via en ny e-tjänst. Se längre ned på sidan. Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt säkerställa fullständiga ansökningar.

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Du kan läsa mer om vilka uppgifter du måste ha med i ansökan i nedanstående dokument:

Vägledning Statsbidrag för verksamheter för asylsökande med flera Pdf, 168.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Använd gärna vår mall för aktivitetsplan (pdf) Pdf, 100.9 kB, öppnas i nytt fönster..
Vid ansökningar som gäller flera län ska en separat budget för verksamheten i varje enskilt län göras i vår budgetmall (word). Word, 35.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Insatserna ska ha ett jämställdhetsperspektiv
Det är viktigt att er ansökan har ett jämställdhetsperspektiv för att den ska bli beviljad medel. Jämställdhetsperspektivet ska finnas i alla insatser och behöver löpa som en röd tråd genom ansökan. Vårt stöddokument för jämställdhet är framtagen som ett stöd som hjälper er att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Stöddokument för jämställdhet inför en projektansökan Pdf, 115.3 kB, öppnas i nytt fönster.

I sammanställningen Tidiga insatser för asylsökande i Uppsala län Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om de insatser som just nu pågår. Broschyren uppdateras var sjätte månad i samband med att nya insatser finansierade av länsstyrelsen startar.

Nedan listas de insatser som beviljats medel under 2017-2020 (organisation, insats och summa).

Bidrag som beviljats omgång 1, 2020

 • Teater Aros: Teater för oss, 190 084 kr
 • NybyVision: Asyl 4, 750 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 308 253 kr
 • RFSU Uppsala: spridning av filmmaterialet UPOS, 170 621 kr
 • KRIK: Mötesplats KRIK, 205 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan, 268 500 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2019

 • Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala: Dator för asylsökande mm, 225 000 kr
 • Teater Aros: Teater för oss, 47 399 kr
 • NybyVision: NybyVision Stöd och Hälsa 2020, 360 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 237 652 kr
 • RFSU Uppsala: spridning av filmmaterialet UPOS, 271 394 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala Newcomers, 201 300 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2019

 • Företagarna Heby kommun: introduktion om svensk arbetsmarknad och svenskt företagande 170 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län: Café Svea, 530 625 kr
 • Ingenjörer utan gränser: Engineer to Engineer, 71 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst 316 641 kr
 • Kristen idrottskontakt: Mötesplats KRIK 265 500
 • Rädda Barnen Älvkarleby: 18 + verksamhet, 90 000 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Lätt lekande svenska med föräldrakursen Älskade Barn, 118 348 kr
 • Nyby Vision: Nyby Vision Asyl 3, 697 112 kr
 • Rädda Barnen Hållnås-Österlövsta: Tierps kommun 18+, 78 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2018

 • RFSU Uppsala: Spridning av filmmaterialet Upplysning på olika språk (UPOS) och metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska, 161 590 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 264 588 kr
 • Fjällorna: Fiske för asylsökande, 97 500 kr
 • NybyVision: NybyVision Stöd och hälsa, 359 900 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Vardagssvenska djupdykning HBTQ, 79 190 kr
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället): Livscirkelprogrammet – en väg in i samhället!, 495 000 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala Newcomers, 252 785 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2018

 • Fjällorna: Fiske för asylsökande, 85 000 kr
 • Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby: 18+gruppen Älvkarleby, 76 000 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: Sommarskola för ensamkommande och asylsökande över 18 år, 150 000 kr
 • NybyVision: NybyVision - Asyl, 661 600 kr
 • KRIK: Mötesplats KRIK, 150 000 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala, 199 920 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Vardagssvenska djupdykning, 228 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan: Café Svea, 646 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2017

 • Nyby Vision: Familjestöd och psykosocialt stöd till asylsökande, 328 000 kr
 • Företagarna Heby: Introduktion om svensk arbetsmarknad och svenskt företagande, 269 624 kr
 • Uppsala rödakorsetkrets: Fredagsmys (Tematiska samtalsgrupper på fredagskvällar), 245 516 kr
 • Equmeniakyrkan: Mötesplats för asylsökande i region Stockholm, 182 500 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2017

 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Älskade Barn och Svenska i Naturen, 200 000 kr
 • NybyVision: NybyVision - Asyl! Uppsala, 503 000 kr
 • Teater Aros: Teater för oss!, 297 723 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala, 170 320 kr
 • ABF i Uppsala län: Folkbildning för asylsökande, 396 957 kr
 • Ingenjörer utan gränser Uppsala: Engineer 2 engineer, 89 000 kr
 • Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby: Mötesplatsen i Marma, 65 000 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: Familjegemenskap, 128 000 kr

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.


E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en ansökan och komma tillbaka. Därför finns det ett stöddokument ”Ansökan TIA Ideell organisation eller trossamfund med vägledning och stöd e-tjänst” med samma frågor som i e-tjänsten.

För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Ansökan TIA Ideell organisation eller trossamfund med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 397.9 kB, öppnas i nytt fönster. (stöddokument)

Ansökan TIA kommun med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 351.9 kB, öppnas i nytt fönster. (stöddokument)

I ansökan kommer du behöva bifoga dessa dokument:

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Del- och slutrapporterna skickas in via länsstyrelsens e-tjänst. I dokumenten nedan kan du se hur frågorna ser ut på e-tjänsten:

E-tjänst delrapport TIA Pdf, 830.8 kB.

E-tjänst slutrapport TIA Pdf, 1.5 MB.

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänstlänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp vid användandet av e-tjänster

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för årets utlysning är mellan den 15 februari och 25 mars 2021.

Kontakt