Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 67,4 miljoner kronor.

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med fleraPDF

Stöd för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns stöd till såväl asylsökande som till dig som anordnar insatser eller på andra sätt arbetar med asylsökande.

För dig som anordnar insatser eller arbetar med asylsökande finns material, information och verktyg som stöd i arbetet.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.selänk till annan webbplats

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg och information om mötesplatser och aktiviteter.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.selänk till annan webbplats

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i Tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning för resor till och från aktiviteterna. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få reseersättning. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver reseersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Din organisation behöver inte teckna en TIA-överenskommelse

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Teckna en TIA-överenskommelse för att kunna utfärda intyg

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationerWord

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfundWord

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till uppsala@lansstyrelsen.se

Beslut har fattas om vårens fördelning 2020

Nu har länsstyrelsen beslutat om vårens utlysning av statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Ansökningsperioden för årets utlysning var mellan den 12 februari och 19 mars 2020. Länsstyrelsen hade 1 851 000 kr att fördela till insatser i Uppsala län.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

 • Kunskaper i svenska språket
 • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • Hälsa.

Länsstyrelsen verkar i fördelning för att det ska finnas ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet. Vidare prioriteras särskilt insatser som har ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2020 var till och med den 19 mars. Samma datum gällde för länsövergripande ansökningar.

Det kan komma att ske ytterligare en fördelning av statsbidrag till verksamheter för asylsökande till hösten. Om det blir aktuellt kommer fördelningen vara av mindre omfattande karaktär och endast gälla eventuella återbetalda medel samt kvarblivna medel.

Så ansöker du

 1. Fyll i och skriv under en av dessa ansökningsblanketter:
  Ansökan om statsbidrag till verksamheter för asylsökande (kommuner och kommunförbund)Word
  Ansökan om statsbidrag till verksamheter för asylsökande (ideella föreningar och trossamfund)Word
 2. Ska en eller flera andra organisationer än huvudsökande ta del av statsbidraget behöver ett intyg för samverkanspart per medsökande organisation fyllas i. Vänligen se vägledningen för information om vilka krav som medsökande organisationer behöver uppfylla. Observera att intyget endast är nödvändigt i de fall flera organisationer ska hantera statsbidraget och ej vid övriga former av samarbeten.
  Intyg för samverksanpart/medsökandeWord.
 3. Skicka er ansökan med bilagor till uppsala@lansstyrelsen.se. Vänligen se vägledningen för information om vilka bilagor ni behöver skicka in.

  Länsstyrelsen i Uppsala län har ett digitalt arkiv. Det innebär att vi inte begär att få in ansökningshandlingarna i fysisk form. Dock är det fortfarande viktigt att ansökan är underskriven av behörig firmatecknare för att den ska vara komplett.

  Om ni föredrar att skicka ansökan per post istället för digitalt är vår adress:
  Länsstyrelsen i Uppsala län
  751 86 Uppsala

Du kan läsa mer om vilka uppgifter du måste ha med i ansökan i nedanstående dokument:

Vägledning Statsbidrag för verksamheter för asylsökande med fleraPDF

Använd gärna vår mall för aktivitetsplan (excel)Excel.
Vid ansökningar som gäller flera län ska en separat budget för verksamheten i varje enskilt län göras i vår budgetmall (word).Word

Insatserna ska ha ett jämställdhetsperspektiv
Det är viktigt att er ansökan har ett jämställdhetsperspektiv för att den ska bli beviljad medel. Jämställdhetsperspektivet ska finnas i alla insatser och behöver löpa som en röd tråd genom ansökan. Vårt stöddokument för jämställdhet är framtagen som ett stöd som hjälper er att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Stöddokument för jämställdhet inför en projektansökanPDF

Delrapportering

Delrapportering av beviljade insatser ska lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län i enlighet med vad som framgår av i beslutet. Använd den blankett som avser det år ni beviljades medel.

Gör så här för att delrapportera:

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett för delrapportering för 2017 (word)Word
  Blankett för delrapportering för 2018 (word)Word
  Blankett för delrapportering för 2019 (word)Word
 2. Skicka ifylld och påskriven blankett med mail till: uppsala@lansstyrelsen.se.

Slutredovisning

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska er organisation göra en slutredovisning. Använd den blankett som avser det år ni beviljades medel.

Gör så här för att slutrapportera:

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett för slutrapportering för kommuner och kommunalförbund 2019 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för kommuner och kommunalförbund 2018 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för kommuner och kommunalförbund 2017 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för ideella organisationer och trossamfund 2019 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för ideella organisationer och trossamfund 2018 (word)Word
  Blankett för slutrapportering för ideella organisationer och trossamfund 2017 (word)Word
 2. Bifoga ett revisorsintyg. Se exempel på ett revisorsintyg (word)Word
 3. Skicka ifylld och påskriven blankett till uppsala@lansstyrelsen.se

Den som har beviljats statsbidrag ska kunna vid behov kunna uppvisa utdrag ur huvudboken. Om en organisation beviljats mer än fem prisbasbelopp (227 500 kronor under 2018) ska en auktoriserad eller godkänd revisor utföra revisionen. Organisationer som beviljats fem prisbasbelopp eller mer har möjlighet att söka upp till 5 000 kronor för extern revision. 

I sammanställningen Tidiga insatser för asylsökande i Uppsala länPDF kan du läsa om de insatser som just nu pågår. Broschyren uppdateras var sjätte månad i samband med att nya insatser finansierade av länsstyrelsen startar.

Nedan listas de insatser som beviljats medel under 2017-2020 (organisation, insats och summa).

Bidrag som beviljats omgång 1, 2020

 • Teater Aros: Teater för oss, 190 084 kr
 • NybyVision: Asyl 4, 750 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 308 253 kr
 • RFSU Uppsala: spridning av filmmaterialet UPOS, 170 621 kr
 • KRIK: Mötesplats KRIK, 205 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan, 268 500 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2019

 • Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala: Dator för asylsökande mm, 225 000 kr
 • Teater Aros: Teater för oss, 47 399 kr
 • NybyVision: NybyVision Stöd och Hälsa 2020, 360 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 237 652 kr
 • RFSU Uppsala: spridning av filmmaterialet UPOS, 271 394 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala Newcomers, 201 300 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2019

 • Företagarna Heby kommun: introduktion om svensk arbetsmarknad och svenskt företagande 170 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län: Café Svea, 530 625 kr
 • Ingenjörer utan gränser: Engineer to Engineer, 71 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst 316 641 kr
 • Kristen idrottskontakt: Mötesplats KRIK 265 500
 • Rädda Barnen Älvkarleby: 18 + verksamhet, 90 000 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Lätt lekande svenska med föräldrakursen Älskade Barn, 118 348 kr
 • Nyby Vision: Nyby Vision Asyl 3, 697 112 kr
 • Rädda Barnen Hållnås-Österlövsta: Tierps kommun 18+, 78 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2018

 • RFSU Uppsala: Spridning av filmmaterialet Upplysning på olika språk (UPOS) och metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska, 161 590 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 264 588 kr
 • Fjällorna: Fiske för asylsökande, 97 500 kr
 • NybyVision: NybyVision Stöd och hälsa, 359 900 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Vardagssvenska djupdykning HBTQ, 79 190 kr
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället): Livscirkelprogrammet – en väg in i samhället!, 495 000 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala Newcomers, 252 785 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2018

 • Fjällorna: Fiske för asylsökande, 85 000 kr
 • Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby: 18+gruppen Älvkarleby, 76 000 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: Sommarskola för ensamkommande och asylsökande över 18 år, 150 000 kr
 • NybyVision: NybyVision - Asyl, 661 600 kr
 • KRIK: Mötesplats KRIK, 150 000 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala, 199 920 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Vardagssvenska djupdykning, 228 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan: Café Svea, 646 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2017

 • Nyby Vision: Familjestöd och psykosocialt stöd till asylsökande, 328 000 kr
 • Företagarna Heby: Introduktion om svensk arbetsmarknad och svenskt företagande, 269 624 kr
 • Uppsala rödakorsetkrets: Fredagsmys (Tematiska samtalsgrupper på fredagskvällar), 245 516 kr
 • Equmeniakyrkan: Mötesplats för asylsökande i region Stockholm, 182 500 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2017

 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Älskade Barn och Svenska i Naturen, 200 000 kr
 • NybyVision: NybyVision - Asyl! Uppsala, 503 000 kr
 • Teater Aros: Teater för oss!, 297 723 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala, 170 320 kr
 • ABF i Uppsala län: Folkbildning för asylsökande, 396 957 kr
 • Ingenjörer utan gränser Uppsala: Engineer 2 engineer, 89 000 kr
 • Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby: Mötesplatsen i Marma, 65 000 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: Familjegemenskap, 128 000 kr

Kontakt