Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

 • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå.
 • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Pågående utlysningar

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122).  Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. Länsstyrelserna har 60 miljoner kronor att fördela nationellt under 2020. Länsstyrelsen i Uppsala län kan fördela 1 376 113 kronor av dessa samt eventuell kvarblivna medel från föregående utlysningar.

Inriktning och prioriteringsgrunder 2020

Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Nationella och regionala prioriteringar 2020

Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå enligt 16 c-16 i §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är särskilt prioriterade.

Länsstyrelsen Uppsala län har valt att göra en särskild utlysning med prioriteringen som rör boendelösningar för nyanlända som fått uppehållstillstånd på gymnasial nivå (gymnasielagen). Observera att ansökningstiden för den särskilda utlysningen är kortare än ordinarie utlysning. Se mer information om den separata utlysningen längre ned på sidan.

Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta målgruppernas etablering i samhället är också prioriterade. Länsstyrelsen Uppsala län kommer särskilt prioritera insatser som sker i samverkan med allmännyttan, hyresbolag och privata hyresvärdar.

Länsstyrelsen Uppsala län kommer också att prioritera kunskapshöjande insatser för personal inom kommunal verksamhet och personal/volontärer inom civilsamhället samt närsamhället som möter flyktingar i sin vardag.

Insatser som främjar psykisk hälsa hos målgrupperna kommer också att prioriteras.

Länsstyrelsen Uppsala län vill särskilt belysa möjligheten att söka statsbidrag från länsstyrelsen som del av finansiering från andra fonder. Det kan handla om fonder som kräver viss del av medfinansiering eller där särskild behovsanalys behöver utföras eller projektledare anställas för att möjliggöra en sådan större ansökan.

Målgrupper för insatserna 2020

Enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna nyanlända och/eller ensamkommande barn. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insatserna.

I kategorin nyanlända ingår:

 • Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
 • Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
 • Kvotflyktingar
 • Anhöriga till ovanstående grupper

§ 37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett eller via e-tjänsten, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller i.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Uppsala län tillhanda senast den 15 september 2020.

Ansökan med vägledning § 37 2020 (Word)Word

Intyg samverkanspart § 37 2020 (Word)Word

Stöddokument jämställdhet för sökande (pdf)PDF

Beslut och utbetalning

Beslut meddelas sökande senast den 15 oktober 2020. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Redovisning och återbetalning

Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av en insats för vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län i enlighet med vad som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Tips!

Det finns ett stöd för att underlätta att fylla i ansökan om
§ 37-, och § 37a-medel. Handledningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, men kan med fördel även användas av sökande i Uppsala län.

De sista sidorna i handledningen är regionalt för Stockholms län, och inte Uppsala län.
Beviljade insatser i Uppsala län

Beviljade insatser 2019

Länsstyrelsen har under 2019 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Heby kommun: Kvinnor i fokus, 335 000 kr.
 • Uppsala kommun: Mötesplats i Uppsala, 1 715 000 kr.

Beviljade insatser 2018

Länsstyrelsen har under 2018 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Uppsala kommun: Bostadscoach, 1 603 100 kr
 • Älvkarleby kommun: Anthea – ett projekt för nyanlända kvinnor utanför arbetsmarknaden, 2 060 000 kr

Beviljade insatser 2017

Den 25 oktober 2017 fattade Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om fördelning av §37-medel. I Uppsala län beviljades följande insatser:

 • Heby kommun: Integration genom kultur (110 000 kr)
 • Heby kommun: Bostadsacceleratorn – Hebymodellen för bostadsintegration genom den lilla kommunens konkurrensfördelar – närhet och flexibilitet (672 000 kr)

Kontakt