• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Arbetet i Uppsala län

I Uppsala län har det sedan många år haft en regional samverkan för att stärka trygghet och förebygga brott i ett särskilt samverkansorgan som hette Tryggare Uppsala län. År 2017 ersattes det med länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag, tillsammans mot brott. Länk till annan webbplats.

De trygghetsskapande och brottsförebyggande frågorna ska tydligare sammankopplas med övriga sociala hållbarhetsfrågor såsom alkohol och drogförebyggande frågor, jämställdhet, våld i nära relation, mänskliga rättigheter och jämlikhet i hälsa.

För att säkerställa att det länsövergripande brottsförebyggande arbetet blir mer kunskapsbaserat och långsiktigt är målet:

  • Att det brottsförebyggande arbetet bedrivs strukturerat, kunskapsbaserat och i samverkan.
  • Att alla länets kommuner i samverkan med utvalda aktörer och polisen tar fram regelbundna lägesbilder. Lägesbilderna är grunden för att göra träffsäkra analyser om rätt insatser, på rätt plats i rätt tid. Alla insatser följs upp och utvärderas.
  • Att kopplingen mellan forskning och praktik förstärks
  • Att fler aktörer i hela samhället har kunskap om och bidrar till att förebygga brott

Målsättningarna för det brottsförebyggande arbetet ska utifrån en lokal problembild inriktat mot att minska motivationen att begå brott, begränsa tillgängligheten för lämpliga brottsobjekt och öka formell och informell kontroll.

Kontakt