Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Arbetet i Uppsala län

I Uppsala län har det sedan många år haft en regional samverkan för att stärka trygghet och förebygga brott i ett särskilt samverkansorgan som hette Tryggare Uppsala län. År 2017 ersattes det med länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag, tillsammans mot brott.

De trygghetsskapande och brottsförebyggande frågorna ska tydligare sammankopplas med övriga sociala hållbarhetsfrågor såsom alkohol och drogförebyggande frågor, jämställdhet, våld i nära relation, mänskliga rättigheter och jämlikhet i hälsa.

För att säkerställa att det länsövergripande brottsförebyggande arbetet blir mer kunskapsbaserat och långsiktigt är målet:

  • Att det brottsförebyggande arbetet bedrivs strukturerat, kunskapsbaserat och i samverkan.
  • Att alla länets kommuner i samverkan med utvalda aktörer och polisen tar fram regelbundna lägesbilder. Lägesbilderna är grunden för att göra träffsäkra analyser om rätt insatser, på rätt plats i rätt tid. Alla insatser följs upp och utvärderas.
  • Att kopplingen mellan forskning och praktik förstärks
  • Att fler aktörer i hela samhället har kunskap om och bidrar till att förebygga brott

Målsättningarna för det brottsförebyggande arbetet ska utifrån en lokal problembild inriktat mot att minska motivationen att begå brott, begränsa tillgängligheten för lämpliga brottsobjekt och öka formell och informell kontroll.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacket Länk till annan webbplats.

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information om rekrytering till gängkriminalitet som riktar sig till unga.

Så rekryterar kriminella dig som ung, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss