Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Arbetet i Uppsala län

Uppsala län har sedan många år haft en regional samverkan för att stärka trygghet och förebygga brott i ett särskilt samverkansorgan som hette Tryggare Uppsala län. År 2017 ersattes detta med länsstyrelsens nya brottsförebyggande uppdrag.

De trygghetsskapande och brottsförebyggande frågorna kommer tydligare att sammankopplas med övriga sociala hållbarhetsfrågor såsom alkohol och drogförebyggande frågor, jämställdhet, våld i nära relation, mänskliga rättigheter och jämlikhet i hälsa. 

Under 2019 är Länsstyrelsens plan att fortsätta ge stöd till i första hand kommuner och kommunpoliserna för att utveckla det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet. En utbildningsserie med fyra träffar genomförs under året för kommun och kommunpoliser.

Fokus för träffarna är en ökad samverkan och att utbilda i grunderna i det strukturerade brottsförebyggande arbetet som förordas av BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Målet är att bredda samverkan kring de trygghetsskapande och brottsförebyggande insatserna och på sikt få med näringslivet, universiteten och andra myndigheter.

Kontakt