Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Pågående utlysningar

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökan kan i första hand avse insatser under perioden 2020 och 2021. Ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret 2020.

För 2020 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 66 miljoner kronor för ändamålet. Medlen ska lysas ut och utbetalas under 2020. Länsstyrelsen i Uppsala län disponerar över 2 256 000  kronor av dessa medel.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen innefattar både nyanlända utlänningar och asylsökande. En insats kan riktas till enbart en av målgrupperna eller till båda målgrupperna.

Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5-5b §§ enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, enligt den så kallade gymnasielagen, kan också omfattas av insatserna.

Prioriterade insatser

Under 2020 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen ska särskilt prioriteras, men medlen får även användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna målgrupp.

Länsstyrelsen Uppsala län kommer särskilt prioritera de insatser som syftar till att inkludera ovan nämnda målgrupper i redan existerande verksamhet. Sådana insatser kan handla om uppsökande verksamhet, översättning av material och/eller nya former av samverkan inom kommunen och mellan kommun och idéburen sektor. Länsstyrelsen kommer utöver detta även prioritera insatser som främjar psykisk hälsa hos målgrupperna. 

Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Länsstyrelsen Uppsala län vill särskilt belysa möjligheten att söka statsbidrag från länsstyrelsen som del av finansiering från andra fonder. Det kan handla om fonder som kräver viss del av medfinansiering eller där särskild behovsanalys behöver utföras eller projektledare anställas för att möjliggöra en sådan större ansökan.

Ansökan

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län och ska ha inkommit senast den 24 april 2020.

Ansökan görs på särskild blankett.

Ansökan med vägledning § 37a 2020 (Word)Word

Intyg samverkanspart § 37a 2020 (WordWord)

Stöddokument jämställdhet för sökande (pdf)PDF

Länsstyrelsen Uppsala län uppmuntrar er som funderar på att ansöka om statsbidrag att bolla projektidéer med länsstyrelsen innan ansökan, i det syftet så erbjuder länsstyrelsen bokningsbara tider under v.11. Vänligen anmäl er till bokningsbara tider längre ned på sidan.

Beslut och utbetalning

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning den 10 juni 2020.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 22 juni 2020.

Redovisning och återbetalning

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden.

En delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttidpunkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Delredovisning/-ar och slutredovisning skickas in till Länsstyrelsen i Uppsala län.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Tips!

Det finns ett stöd för att underlätta att fylla i ansökan om
§ 37-, och § 37a-medel. Handledningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, men kan med fördel även användas av sökande i Uppsala län.

De sista sidorna i handledningen är regionalt för Stockholms län, och inte Uppsala län.
Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Beviljade insatser §37a-medel 2019

Uppsala kommun

 • Hälsoundervisning för nyanlända. (812 125 kr)
 • Föräldrastöd på modersmål i samarbete med samhällsorienteringen (792 200 kr)

Östhammars kommun

 • Din väg! Mot framtiden i Östhammars kommun. (399 379 kr)

Beviljade insatser §37a-medel 2018

Uppsala kommun

 • IntegrationsHUB-Kristallen! (878 493 kr)
 • Familjeguide – ett riktat stöd till barnfamiljer som anknyter till ensamkommande. (386 100 kr)

Håbo kommun

 • Kontaktperson för ökad integration. (739 000 kr)

Knivsta kommun

 •  Sommaröppet på mötesplats Lyckträffen. (56 000 kr)

Heby kommun

 • Unga Kvinnors Välmående, Integration och Aktivitet (VIA). (330 000 kr)

Östhammars kommun

 • Föreningsmatchning Östhammars kommun – uppstart och implementering. (343 804 kr)

Beviljade insatser §37a 2017

Tierp

 • Låna en ortsbo. (52 420 kr)
 • Föreningslots. (83 875 kr)

Knivsta

 • Ungdomsambassadörer. (64 180 kr)
 • Rådrum Knivsta. (291 484 kr)

Älvkarleby

 • Språkvän i Älvkarleby. (319 487 kr)

Östhammar

 • Språkvän Östhammar. (309 649 kr)

Kontakt