Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete,
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott,
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området och
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

 

Skåne tillsammans mot brott

I Skåne finns en gemensam programförklaring (ett manifest) som heter Skåne tillsammans mot brott. I programförklaringen kan man läsa om hur olika aktörer i länet vill utveckla det brottsförebyggande arbetet.

De aktörer som har undertecknat programförklaringen är Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Sydsvenska Industri- och handelskammaren och Kommunförbundet Skåne.

Programförklaringen är ett led i utvecklingen av ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete på regional nivå. En handlingsplan för det framtida gemensamma arbetet kommer att presenteras under sommaren år 2018.

Programförklaring Skåne tillsammans mot brottPDF

Utbildning, stöd och samarbete utgår från den lokala problembilden

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Aktiviteter inom det brottsförebyggande området i Skåne 2018

Under år 2018 kommer Länsstyrelsen Skåne bland annat att besöka samtliga skånska kommuner. Vi kommer också att arrangera två nätverksträffar för kommunpoliserna och de kommunalt anställda som samordnar det brottsförebyggande arbetet.

Tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) slutför vi under året ett projekt där vi fokuserat på en omstart av det lokala brottsförebyggande arbetet. I projektet deltar kommunanställda och poliser från Ystad, Simrishamn, Skurup, Tomelilla och Sjöbo.

Under året kommer vi att arbeta med att ta fram en handlingsplan för det regionala samarbetet. Det kommer att innebära att vi inleder gemensamma insatser och åtgärder. Under året kommer vi också anordna seminarier och konferenser. Där kommer vi prata om bland annat miljöbrott, organiserad brottslighet och situationell brottsprevention (att minska antal möjliga tillfällen att begå brott).

Arbete mot våldsbejakande extremism - Skånes Quatro Helix

Skånes Quatro Helix är ett EU-finansierat projekt som Länsstyrelsen Skåne bedriver tillsammans med 6 operativa projektpartner. Inom projektet ingår även 12 konsultativa parter.

EU-flagga, Fonden för inre säkerhet

Projektet kommer att pågå under 2017-2018, och administreras av EU:s fond för inre säkerhet. Läs mer om EU:s fond för inre säkerhetlänk till annan webbplats

Projektet syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om radikalisering och våldsbejakande extremism. Projektet förväntas stärka regional och lokal samverkan samt utveckla effektiva metoder för förebyggande arbete samt underlätta avhopp från extremismmiljöer.

Inom projektet ska det genomföras olika aktiviteter såsom, upprättande av lokala handlingsplaner, kunskapsseminarium, litteraturöversikt, forskarträffar, vetenskapliga artiklar, föreläsningar samt en forskarcirkel.

Projektdeltagare:

www.helsingborg.selänk till annan webbplats

www.landskrona.selänk till annan webbplats

www.openskane.selänk till annan webbplats

www.mah.selänk till annan webbplats

www.lu.selänk till annan webbplats

Material från tidigare kunskapsseminarier:

Kunskapsseminarium I:
Anders BergmanPDF
Dan Erik AnderssonPDF
Manne GerellPDF

Kunskapsseminarium II:
Medier och terrorismPDF
Riksenheten för säkerhetsmålPDF
Sekretess i samverkanPDF

Kunskapsseminarium III:
Center mot våldsbejakande extremismPDF

Kunskapsseminarium IV:
Presentation av Helene LööwPowerpoint
Kampen om kulturen - Mänskliga rättigheter för vem?länk till annan webbplats Föreläsning av Helene Lööw
Psykisk ohälsaPDF
BOUNCEPDF

 

Kontakt