Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete,
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott,
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området och
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

 

Skåne tillsammans mot brott

I Skåne finns en gemensam programförklaring – Skåne tillsammans mot brott - för utveckling av det brottsförebyggande arbetet. De aktörer som har undertecknat Skåne tillsammans mot brott är Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Sydsvenska Industri- och handelskammaren och Kommunförbundet Skåne. Programförklaringen är det första steget i utvecklingen av ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete på regional nivå. En handlingsplan för det framtida gemensamma arbetet kommer att presenteras under sommaren 2018.

Programförklaring Skåne tillsammans mot brottPDF

Utbildning, stöd och samarbete utgår från den lokala problembilden

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Aktiviteter inom det brottsförebyggande området i Skåne 2018

Under år 2018 kommer Länsstyrelsen Skåne bland annat att genomföra kommunbesök i samtliga skånska kommuner. Vi kommer också att anordna två nätverksträffar för de kommunala brottsförebyggande samordnarna och kommunpoliserna.

Tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) slutför vi under året ett projekt där vi fokuserat på en omstart av det lokala brottsförebyggande arbetet. I projektet deltar kommunrepresentanter och poliser från Ystad, Simrishamn, Skurup, Tomelilla och Sjöbo.

Under året kommer vi att arbeta med att ta fram en handlingsplan för det regionala samarbetet: Skåne tillsammans mot brott (se ovan). Det kommer att innebära att gemensamma insatser och åtgärder inleds. Under året kommer vi också anordna seminarier och konferenser, bland annat på temat miljöbrott & organiserad brottslighet och det som kallas situationell brottsprevention (att minska antal möjliga brottstillfällen).

 

Kontakt