Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jämlik hälsa

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, region och andra aktörer för att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa i länet.

Arbete för en god, jämlik och jämställd hälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra fysisk och psykisk hälsa. Befolkningens hälsa ska också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg.

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är därför att utjämna skillnaderna mellan olika grupper inom en generation.

Länsstyrelsens arbete med jämlik hälsa utgår från det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken och de åtta målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, regeringen Länk till annan webbplats.

Lägesbild över livsvillkor för olika grupper i Skånes befolkning

Länsstyrelsen har tagit fram en lägesbild över livsvillkor för olika grupper i Skånes befolkning utifrån diskrimineringsgrunder, ekonomiska förutsättningar och föräldraskap. Underlag för lägesbilden är data från Region Skånes senaste folkhälsoenkät för vuxna (16 år och äldre). I lägesbilden synliggörs livsvillkor för grupper som riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda i samma utsträckning eller på samma nivå som den övriga befolkningen.

Lägesbilden möjliggör för en bredare förståelse för förekomsten av diskriminering, ojämlikhet och ojämställdhet i Skåne vad gäller livsvillkor och utgör på så vis ett viktigt underlag för att kunna nå ut med förebyggande och främjande insatser till alla, där ingen lämnas utanför.

Här kan du ladda ned hela lägesbilden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss