Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

 • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
 • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
 • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
 • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Regionalt jämställdhetsarbete

I Skåne utgår jämställdhetsarbetet från strategin Ett jämställt Skåne. Målsättningarna i strategin utgår från de nationella målen och är framtagna i samråd med myndigheter, kommuner och idéburen sektor i Skåne utifrån de skånska förutsättningarna.

Hur Länsstyrelsen Skåne bidrar till Ett jämställt Skåne kan ni också läsa i vår handlingsplan för Ett jämställt Skåne.

Ett jämställt skåne - Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2022 Pdf, 1.8 MB.

Länsstyrelsens handlingsplan för ett jämställt Skåne. Pdf, 413.1 kB.

Jämställdhetsstatistik för Skåne

För att kunna arbeta mot de jämställdhetspolitiska målen måste vi veta hur situationen ser ut här i Skåne. Könsuppdelad statistik synliggör strukturer och villkor för kvinnor och män. Statistiken ligger till grund för förändringsarbetet som Skånes jämställdhetsstrategi syftar till.

Jämställdhetsstatistik i Skåne 2021 Länk till annan webbplats.

Statiskt underlag som använts för att göra Jämställdhetsstatistik i Skåne 2021 Excel, 357.3 kB.

Jämställt föräldraskap - stöd till arbetsgivare

Att få möjlighet att kombinera familj och karriär har många fördelar – även för arbetsgivare. Vi har tagit fram ett stöd bestående av en webbsida och en rapport som beskriver vinsterna med jämställdhetsarbete för dig som arbetsgivare och ger exempel på åtgärder som du kan genomföra på din arbetsplats.

Stödet för arbetsgivare finns på ettjamstalltskane.nu Länk till annan webbplats.

Anslut din organisation till Ett jämställt Skåne

Ett jämställt Skåne - logga

För att kunna uppnå dessa mål behöver vi arbeta på olika arenor och nivåer. Därför behöver vi samla allt arbete som görs för att uppnå jämställdhet i Skåne. Det gör vi genom att aktörer ansluter sig med sitt befintliga jämställdhetsarbete till:

Ett jämställt Skåne Länk till annan webbplats.

Att ansluta sig till Ett jämställt Skåne innebär:

 • Att organisationen vill bidra till att uppnå ett jämställt Skåne
 • Att organisationen synliggör och delar med sig av sitt jämställdhetsarbete
 • Välkomstpaket med diplom och digitalt märke
 • Tillgång till nätverk
 • Elektroniskt nyhetsbrev
 • Möjlighet till enskilt stöd och handledning
 • Görs på hemsidan av ledningen

Länsstyrelsen Skåne bjuder in de anslutna aktörerna till Ett jämställt Skåne till nätverksträffar några gånger per år där vi fokuserar på aktuella ämnen och utbyter erfarenheter.

Nätverksträffar, utbildningar och information

Arbetar du med jämställdhet i stat eller kommun? Då är du välkommen att delta på Länsstyrelsens nätverksträffar för kommun respektive myndighet och universitet/högskola. Vi ses en heldag två gånger per år för att utbyta erfarenheter. Kontakta martina.skrak@lansstyrelsen.se för mer information.

Målsättningarna för det regionala jämställdhetsarbetet är att:

 • Fler har kompetens om hur jämställdhet och genusperspektiv kan bidra till den regionala utvecklingen
 • Tydlig målstyrning och ett systematiskt uppföljningsarbete utifrån länets jämställdhetspolitiska målsättningar
 • Samverkan för att uppnå Ett jämställt Skåne genom ett aktivt ägarskap, stabila strukturer och nätverk av myndigheter, lärosäten, kommuner, organisationer, företag och idéburen sektor

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

 • Öka kvinnor och mäns, flickor och pojkars och icke-binäras tillit och delaktighet i demokratin
 • Uppnå jämställd representation i politiskt tillsatta styrelser och ledningar i Skåne
 • Uppnå jämställd representation i styrelser och ledningar i Skåne

2. Ekonomisk jämställdhet

 • Bättre matchning på arbetsmarknaden i Skåne
 • Minska ofrivilligt deltidsarbete i Skåne
 • Minska lönegapet och således pensionsgapet mellan kvinnor och män i Skåne
 • Öka jämställdheten i Skåne rörande företagande, innovation och landsbygdsutveckling

3. Jämställd utbildning

 • Minska könssegregeringen inom utbildningsväsendet i Skåne
 • Universitet/högskolor, skolor och förskolor i Skåne arbetar i högre utsträckning med att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet
 • Fler pågående arbeten kopplade till likabehandlingsarbetet på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och universitet/högskolor med ett intersektionellt perspektiv i Skåne
 • Öka andelen behöriga till gymnasieskola och universitet/högskola i Skåne

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

 • Öka mäns uttag av föräldraledigheten i Skåne
 • Öka mäns deltagande i föräldrastödjande information och insatser i Skåne

5. Jämställd hälsa

 • Bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö och färre sjukskrivningar på arbetsplatser i Skåne
 • Minska den psykiska ohälsan i Skåne bland flickor, pojkar, kvinnor, män och icke-binära
 • En mer jämställd hälso- och sjukvård i Skåne
 • Ett stärkt arbete för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna i Skåne

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 • Vidareutveckla ett verkningsfullt förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i Skåne
 • Säkerställa rutiner för tidigt upptäckt av våldsutsatthet i Skåne
 • Förbättra tillgången till stödinsatser i Skåne för våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare.
 • Effektivare brottsbekämpning i Skåne
 • Stärka kunskaps- och metodutvecklingen i Skåne


Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss