Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Skåne tillsammans mot narkotika

Skåne tillsammans mot narkotika är en överenskommelse mellan Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Handelskammaren och Skånes Kommuner. De sju organisationerna kommer under 2021 - 2023 utveckla arbetet mot narkotika i Skåne.

Fokusområden för samverkan är minskat inflöde av narkotika, öppna drogscener, tidig upptäck och samverkan kring unga vuxna.

Skånes regionala samverkans- överenskommelse mot narkotika - med gemensamma insatser Pdf, 336.9 kB.

Skåne tillsammans mot brott

I Skåne fanns under åren 2019 - 2020 en gemensam programförklaring - Skåne tillsammans mot brott. De aktörer som stod bakom programförklaringen var Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Handelskammaren och Kommunförbundet Skåne.

Arbetet inom Skåne tillsammans mot brott har, med stöd från Brottsförebyggande rådet, utvärderats. Nedan hittar du en länkar till programförklaringen med tillhörande handlingsplan samt till utvärderingen.

Skånes regionala programförklaring och handlingsprogram brottsförebyggande arbetet 2018-2020 Pdf, 502 kB.

Skåne tillsammans mot brott - En processutvärdering av Skånes regionala programförklaring och handlingsprogram för det brottsförebyggande arbetet 2018–2020 Pdf, 1.2 MB.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Samverkan mellan kommun och polis

Länsstyrelsen Skåne, Polisen och Kommunförbundet Skåne har under 2019 arbetat fram en checklista för framtagande av överenskommelser om samverkan mellan kommun och polis. Checklistan är tänkt som ett stöd i processen med att ta fram en ny samverkansöverenskommelser.  

Checklista för överenskommelser om samverkan mellan kommun och polis Pdf, 225.8 kB.

Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne och Kriminalvården har under 2018 – 2020 arbetat med att utveckla avhopparverksamheten i Skåne. Ett resultat av detta arbete är hemsidan avhoppare.se, Länk till annan webbplats. där du som tjänsteperson kan läsa mer om hur ett avhopparärende kan gå till.

Länsstyrelsen Skåne och Polisen har också tagit fram en vägledning till tecknande av samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis gällande arbetet med avhoppare från kriminella eller våldsbejakande nätverk. Vägledningen hittar du här:

Vägledning till tecknande av överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis gällande arbete med avhoppare från kriminella nätverk Pdf, 254.3 kB.

Arbete mot våldsbejakande extremism - Skånes Quatro Helix

EU-flagga, Fonden för inre säkerhet

Skånes Quatro Helix är ett EU-finansierat projekt som Länsstyrelsen Skåne bedriver tillsammans med 6 operativa projektpartner. Inom projektet ingår även 12 konsultativa parter.

Projektet kommer att pågå under 2017-2018, och administreras av EU:s fond för inre säkerhet.

EU:s fond för inre säkerhet Länk till annan webbplats.

Projektet syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om radikalisering och våldsbejakande extremism. Projektet förväntas stärka regional och lokal samverkan samt utveckla effektiva metoder för förebyggande arbete samt underlätta avhopp från extremismmiljöer.

Inom projektet ska det genomföras olika aktiviteter såsom, upprättande av lokala handlingsplaner, kunskapsseminarium, litteraturöversikt, forskarträffar, vetenskapliga artiklar, föreläsningar samt en forskarcirkel.

Projektdeltagare

helsingborg.se Länk till annan webbplats.

landskrona.se Länk till annan webbplats.

openskane.se Länk till annan webbplats.

mah.se Länk till annan webbplats.

lu.se Länk till annan webbplats.

Material från tidigare kunskapsseminarier

Kunskapsseminarium I:
Anders Bergman Pdf, 1.5 MB.
Dan Erik Andersson Pdf, 5.9 MB.
Manne Gerell Pdf, 13.4 MB.

Kunskapsseminarium II:
Medier och terrorism Pdf, 874.6 kB.
Riksenheten för säkerhetsmål Pdf, 192.9 kB.
Sekretess i samverkan Pdf, 548.6 kB.

Kunskapsseminarium III:
Center mot våldsbejakande extremism Pdf, 489 kB.

Kunskapsseminarium IV:
Presentation av Helene Lööw Powerpoint, 4.1 MB.
Kampen om kulturen - Mänskliga rättigheter för vem? Föreläsning av Helene Lööw på Youtube Länk till annan webbplats.
Psykisk ohälsa Pdf, 2.7 MB.
BOUNCE Pdf, 246.9 kB.

Kontakt