Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Skåne tillsammans mot brott

I Skåne finns en gemensam programförklaring (ett manifest) som heter Skåne tillsammans mot brott. I programförklaringen kan man läsa om hur olika aktörer i länet vill utveckla det brottsförebyggande arbetet.

De aktörer som har undertecknat programförklaringen är Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Sydsvenska Industri- och handelskammaren och Kommunförbundet Skåne.

Programförklaringen är ett led i utvecklingen av ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete på regional nivå. Under 2018 kompletterades programförklaringen med en handlingsplan som beskriver det gemensamma arbete som de sju aktörerna tillsammans kommer att bedriva under 2019-2020.

Skånes regionala programförklaring och handlingsprogram brottsförebyggande arbetet 2018-2020PDF

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Samverkan mellan kommun och polis

Länsstyrelsen Skåne, Polisen och Kommunförbundet Skåne har under 2019 arbetat fram en checklista för framtagande av överenskommelser om samverkan mellan kommun och polis. Checklistan är tänkt som ett stöd i processen med att ta fram en ny samverkansöverenskommelser.  

Checklista för överenskommelser om samverkan mellan kommun och polisPDF

Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne och Kriminalvården har under 2018 – 2020 arbetat med att utveckla avhopparverksamheten i Skåne. Ett resultat av detta arbete är hemsidan avhoppare.se,länk till annan webbplats där du som tjänsteperson kan läsa mer om hur ett avhopparärende kan gå till.

Länsstyrelsen Skåne och Polisen har också tagit fram en vägledning till tecknande av samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis gällande arbetet med avhoppare från kriminella eller våldsbejakande nätverk. Vägledningen hittar du här:

Vägledning till tecknande av överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis gällande arbete med avhoppare från kriminella nätverkPDF

Arbete mot våldsbejakande extremism - Skånes Quatro Helix

EU-flagga, Fonden för inre säkerhet

Skånes Quatro Helix är ett EU-finansierat projekt som Länsstyrelsen Skåne bedriver tillsammans med 6 operativa projektpartner. Inom projektet ingår även 12 konsultativa parter.

Projektet kommer att pågå under 2017-2018, och administreras av EU:s fond för inre säkerhet.

EU:s fond för inre säkerhetlänk till annan webbplats

Projektet syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om radikalisering och våldsbejakande extremism. Projektet förväntas stärka regional och lokal samverkan samt utveckla effektiva metoder för förebyggande arbete samt underlätta avhopp från extremismmiljöer.

Inom projektet ska det genomföras olika aktiviteter såsom, upprättande av lokala handlingsplaner, kunskapsseminarium, litteraturöversikt, forskarträffar, vetenskapliga artiklar, föreläsningar samt en forskarcirkel.

Projektdeltagare:

helsingborg.selänk till annan webbplats

landskrona.selänk till annan webbplats

openskane.selänk till annan webbplats

mah.selänk till annan webbplats

lu.selänk till annan webbplats

Material från tidigare kunskapsseminarier:

Kunskapsseminarium I:
Anders BergmanPDF
Dan Erik AnderssonPDF
Manne GerellPDF

Kunskapsseminarium II:
Medier och terrorismPDF
Riksenheten för säkerhetsmålPDF
Sekretess i samverkanPDF

Kunskapsseminarium III:
Center mot våldsbejakande extremismPDF

Kunskapsseminarium IV:
Presentation av Helene LööwPowerpoint
Kampen om kulturen - Mänskliga rättigheter för vem?länk till annan webbplats Föreläsning av Helene Lööw
Psykisk ohälsaPDF
BOUNCEPDF

Kontakt