Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Skåne tillsammans mot narkotika

Skåne tillsammans mot narkotika är en överenskommelse mellan Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Handelskammaren och Skånes Kommuner. De sju organisationerna har beslutat att förlänga sitt samarbete mot narkotika och kommer fortsätta med gemensamma aktiviteter under 2024.

Fokusområden för samverkan är minskat inflöde av narkotika, öppna drogscener, tidig upptäckt och samverkan kring unga vuxna.

Skånes regionala samverkans- överenskommelse mot narkotika - med gemensamma insatser Pdf, 336.9 kB.

Bob – Barn och unga i organiserad brottslighet

Under 2023 kom ett regeringsuppdrag som går ut på att det ska inrättas en samverkansstruktur för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott. Denna samverkanstruktur kommer bestå av samverkansråd som ska inrättas på tre nivåer; nationell, regional och lokal nivå.

Nivåerna kommer utgöras av relevanta aktörer som alla kan bidra i det viktiga arbetet med att skydda barn från att dras in i organiserad brottslighet. Den nationella nivån startade upp i slutet av 2023 och leds av polismyndigheten.

Den regionala nivån leds av en länsstyrelse tillsammans med polis och är geografiskt fördelade efter polisregionernas indelning. Arbetet med att inrätta samverkansråd på lokal nivå kommer ske successivt under 2024 med start i de mest prioriterade områdena. De lokala råden kommer komplettera och utveckla de befintliga samverkansformer som finns runt om i kommunerna.

Länsstyrelsen Skåne är samordnande länsstyrelse i Syd och vi kommer tillsammans med polisen under våren kontakta kommunerna om det fortsatta arbetet.

Nätverket för brottsförebyggande praktiker och forskare

Praktiker och forskare behöver bättre förutsättningar för att kunna mötas och utbyta erfarenheter inom det brottsförebyggande området. Mot bakgrund av det behovet har Länsstyrelserna tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) och Göteborgs universitet startat upp ett nationellt nätverk för brottsförebyggande praktiker och forskare.

Du kan läsa mer om nätverkets mål och syfte samt anmäla dig till nätverkets informationsutskick på Länsstyrelsen Blekinges webbplats.

Brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn.

Tidigare projekt och insatser

Samverkan mellan kommun och polis

Länsstyrelsen Skåne, Polisen och Kommunförbundet Skåne har under 2019 arbetat fram en checklista för framtagande av överenskommelser om samverkan mellan kommun och polis. Checklistan är tänkt som ett stöd i processen med att ta fram en ny samverkansöverenskommelser.  

Checklista för överenskommelser om samverkan mellan kommun och polis Pdf, 225.8 kB.

Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne och Kriminalvården har under 2018 – 2020 arbetat med att utveckla avhopparverksamheten i Skåne. Ett resultat av detta arbete är en vägledning till tecknande av samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis gällande arbetet med avhoppare från kriminella eller våldsbejakande nätverk. Vägledningen hittar du här:

Vägledning till tecknande av överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis gällande arbete med avhoppare från kriminella nätverk Pdf, 254.3 kB.

Skåne tillsammans mot brott

I Skåne fanns under åren 2019 - 2020 en gemensam programförklaring - Skåne tillsammans mot brott. De aktörer som stod bakom programförklaringen var Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Handelskammaren och Kommunförbundet Skåne.

Arbetet inom Skåne tillsammans mot brott har, med stöd från Brottsförebyggande rådet, utvärderats. Nedan hittar du en länkar till programförklaringen med tillhörande handlingsplan samt till utvärderingen.

Skånes regionala programförklaring och handlingsprogram brottsförebyggande arbetet 2018-2020 Pdf, 502 kB.

Skåne tillsammans mot brott - En processutvärdering av Skånes regionala programförklaring och handlingsprogram för det brottsförebyggande arbetet 2018–2020 Pdf, 1.2 MB.

Arbete mot våldsbejakande extremism - Skånes Quatro Helix

EU-flagga, Fonden för inre säkerhet

Skånes Quatro Helix är ett EU-finansierat projekt som Länsstyrelsen Skåne bedriver tillsammans med 6 operativa projektpartner. Inom projektet ingår även 12 konsultativa parter.

Projektet pågick under 2017-2018, och administreras av EU:s fond för inre säkerhet.

Projektet syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om radikalisering och våldsbejakande extremism. Projektet förväntas stärka regional och lokal samverkan samt utveckla effektiva metoder för förebyggande arbete samt underlätta avhopp från extremismmiljöer.

Inom projektet ska det genomföras olika aktiviteter såsom, upprättande av lokala handlingsplaner, kunskapsseminarium, litteraturöversikt, forskarträffar, vetenskapliga artiklar, föreläsningar samt en forskarcirkel.

Projektdeltagare

helsingborg.se Länk till annan webbplats.

landskrona.se Länk till annan webbplats.

openskane.se Länk till annan webbplats.

mah.se Länk till annan webbplats.

lu.se Länk till annan webbplats.

Material från tidigare kunskapsseminarier

Kunskapsseminarium I:
Anders Bergman Pdf, 1.5 MB.
Dan Erik Andersson Pdf, 5.9 MB.
Manne Gerell Pdf, 13.4 MB.

Kunskapsseminarium II:
Medier och terrorism Pdf, 874.6 kB.
Riksenheten för säkerhetsmål Pdf, 192.9 kB.
Sekretess i samverkan Pdf, 548.6 kB.

Kunskapsseminarium III:
Center mot våldsbejakande extremism Pdf, 489 kB.

Kunskapsseminarium IV:
Presentation av Helene Lööw Powerpoint, 4.1 MB.
Kampen om kulturen - Mänskliga rättigheter för vem? Föreläsning av Helene Lööw på Youtube Länk till annan webbplats.
Psykisk ohälsa Pdf, 2.7 MB.
BOUNCE Pdf, 246.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss