Otillåten påverkan

Otillåten påverkan är en allvarlig företeelse för såväl individen som för samhället. Ytterst är otillåten påverkan en demokratifråga. Här sidan finns information och länkar till olika hemsidor där du kan läsa mer om hur man kan motverka otillåten påverkan.

Tjänstepersoner upprätthåller våra lagar, regler och förordningar. Om medborgarna får bilden av att tjänstepersoner kan köpas eller påverkas av hot, hat eller våld riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas.

Om arbetet

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Kommunförbundet Skåne och Tryggare Sverige tagit fram två foldrar om otillåten påverkan mot offentlig och privat verksamhet. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten kring otillåten påverkan. I foldrarna ges konkreta och handfasta tips om hur man kan identifiera, förebygga och hantera otillåten påverkan.

Länk till broschyren Otillåten påverkan på offentlig verksamhet

Här kan du ladda ned broschyren om Otillåten påverkan mot offentlig verksamhet.

Broschyr - Otillåten påverkan mot offentlig verksamhet Länk till annan webbplats.

Broschyr - Otillåten påverkan mot offentlig verksamhet Pdf, 1.8 MB. (version för tryck)

Länk till broschyren Otillåten påverkan mot företag

Här kan du ladda ned broschyren om Otillåten påverkan mot företag.

Broschyr - Otillåten påverkan på företag Länk till annan webbplats.

Broschyr - Otillåten påverkan på företag Pdf, 1.7 MB. (version för tryck)

Att motverka korruption

Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.

SKR (Sveriges kommuner och Regioner) ger stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete. Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption. SKR har tagit fram en e-utbildning som vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och regioner, som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Motverka korruption på SKRs webbplats Länk till annan webbplats.

I denna skrift ges en kortfattad överblick över lagstiftningen på korruptionsområdet, hur korruption kan upptäckas och vad som är viktigt att tänka på när en incident är ett faktum. Hur kan en plan för incidenthantering se ut? Och vad är viktigt att tänka på i förhållande till polis och åklagare och media?

Att arbeta förebyggande mot hat, hot och våld mot förtroendevalda

Under 2020 fortsätter SKR att sprida kunskap och utbilda förtroendevalda samt tillsammans med kommuner och regioner utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld. SKR samarbetar också med andra aktörer och tar fram förslag till åtgärder för att värna det demokratiska samtalet.

Om hot, hat, våld mot förtroendevalda på SKRs webbplats Länk till annan webbplats.

Publikationen "Anmäl alltid hot och hat" Länk till annan webbplats.

Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.

Den riktar sig i första hand till förtroendevalda och till alla som arbetar nära dem. Syftet är att få fler att anmäla brott. Om fler anmäler brott blir det enklare för polisen och säkerhetsansvariga att se mönster och utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och lagföra brott.

Hot och hat påverkar Länk till annan webbplats.

Skriften har skrivits i syfte att försöka skapa ett gemensamt språk med en gemensam terminologi och samtidigt beskriva de vanligaste taktikerna för att trakassera någon på nätet. Det finns behov av att ta till sig information och kunskap och omsätta den i sitt eget handlande.

Olika typer av trakasserier på nätet Länk till annan webbplats.

I studien om digitalt hat och hot har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av SKR gjort en analys av hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer. Syftet med studien är att höja kunskapsnivån och sätta fokus på förekomsten av hat och hot riktat mot förtroendevalda i den digitala världen.

Förebyggande arbete mot hot och hat - metoder och verktyg Länk till annan webbplats.

Systematik lägger grunden för arbetet med att förebygga hot och våld mot förtroendevalda. Här kan du ta del av undersökningar samt få exempel på förebyggande arbete som sker i kommuner och regioner.

Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda Länk till annan webbplats.

En skrift med stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet. Politikernas trygghetsundersökning (PTU) redovisar andelen förtroendevalda som utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt förtroendeuppdrag. PTU ger också en bild av vilka som utsätts, av vem och varför, vad de utsätts för och om utsattheten fått konsekvenser för hur den förtroendevalde agerar inom uppdraget.

I den här skriften finns förslag till åtgärder, och den ska ses som ett stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet. I första hand vänder sig skriften till verksamma politiker och säkerhetsansvariga inom kommun och landsting/region och inte till riksdagsledamöter där behovet, beredskapen och också ansvarsfördelningen ser annorlunda ut.

Handboken Personlig säkerhet på säkerhetspolisens webbplats Länk till annan webbplats.

Handboken Personlig säkerhet (2018) innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper.

Genom riskanalyser, aktiva val och medvetna förhållningssätt kan du som är politiskt aktiv värna om din personliga säkerhet. I handboken Personlig säkerhet ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå. Här behandlas allt från hur du kan tänka kring sociala medier till hur du ska agera vid ett eventuellt terrorattentat. Boken är primärt skriven för politiskt aktiva, men råden fungerar lika väl för andra utsatta yrkesgrupper.

Den uppdaterade versionen av boken är framtagen av Säkerhetspolisen i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter.

Hot och våld - Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället Länk till annan webbplats.

Denna rapport handlar om yrkesgrupper vars arbete kan sägas vara av särskild betydelse för det demokratiska samhället, bland andra politiker, journalister och myndighetsanställda.

Att arbeta förebyggande mot otillåten påverkan

Många tjänstemän har någon gång upplevt att någon försökt få dem att fatta felaktiga beslut eller avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Nedan får du bland annat tips om publikationer och annan information från Brottsförebyggande rådet.

Att förebygga och hantera påverkansförsök - En handbok Länk till annan webbplats.

Många tjänstemän har någon gång upplevt att någon försökt få dem att fatta felaktiga beslut eller avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Denna handbok presenterar åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta tjänstemännen för att stå emot dessa.

I handboken presenteras också olika metoder som kan användas i arbetet för en god arbetsmiljö med tanke på denna typ av händelser. Dessutom innehåller den utsatta tjänstemäns erfarenheter som kan ge inspiration för säkerhetsarbetet.

Motverka otillåten påverkan på BRÅs webbplats Länk till annan webbplats.

En handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption. Uppdaterades i februari 2009.

Tjänstemän möter trakasserier, hot och våld i arbetet. De utsätts också för mutförsök. Dessa former av otillåten påverkan är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan inverkar också på myndigheternas funktionssätt och är därför i förlängningen en demokratifråga. I denna handbok behandlas det som vi kallar otillåten påverkan.

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner - En uppföljning Länk till annan webbplats.

I denna rapport beskrivs hur påverkansförsök går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir.

Många myndighetspersoner fattar i sitt arbete beslut som är av stor betydelse för allmänheten, och som ibland är direkt livsavgörande för enskilda medborgare. Det gör att en del personer försöker påverka tjänstemännen att fatta felaktiga beslut eller att avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Dessa påverkansförsök sker i form av trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden.

Otillåten påverkan mot Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Migrationsverket är en av de myndigheter vars anställda anger att de utsätts för försök till otillåten påverkan.

Påverkansförsöken sker främst i form av trakasserier och hot, men även av våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden. Det är myndighetens klienter som står för den största delen av påverkansförsöken, och i många fall bedömer de anställda att försöken beror på desperation eller psykisk ohälsa.

Denna rapport bygger på en fördjupad studie av materialet till rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016:13), som kartlägger situationen vid fler myndigheter. Utifrån bland annat enkätsvar och intervjuer beskrivs hur påverkansförsöken går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir. Mot bakgrund av resultaten presenteras förslag på lämpliga strategier och metoder för att fördjupa och effektivisera det förebyggande arbetet.

Att motverka otillåten påverkan inom idrotten Länk till annan webbplats.

En kunskapsfördjupning om trakasserier, hot, våld och korruption.

Det förekommer att personer inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök. I denna rapport beskrivs i vilka situationer det sker, vilka det är som står bakom händelserna och hur detta kan förebyggas och motverkas.

Otillåten påverkan mot företag. En undersökning om utpressning Länk till annan webbplats.

Rapporten riktar ljuset mot ett delvis dolt fenomen där företagare utsätts för hotfull skuldindrivning, erbjuds "beskydd" av kriminella, utpressar andra företagare, drabbas av skadegörelse och trakasserier samt "bötfälls" av kriminella.

Undersökningen baseras på intervjuer med drabbade företagare, gärningspersoner inom kriminella miljöer, myndighetspersoner och säkerhetsansvariga. Till detta kommer en genomgång av förundersökningar om utpressning mot företagare. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder för företagare, företagarorganisationer och myndigheter.

Lagar om arbetsmiljö

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbets­platsen, kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt arbetsmiljö­problem. Nedan hittar du mer information från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. De har samlat information på deras hemsida till dig som vill veta hur du planerar och genomför ett förebyggande arbete för att minska riskerna att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen.

Till Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Statistik

Brottförebyggande rådet tillhandahåller statistik om frekvensen av otillåten påverkan och har också gett ut flera publikationer för att förebygga otillåten påverkan.

Här hittar du offentlig statistik från Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.

Hot på jobbet

Partsrådet/Satsa friskt och Brottsförebyggande rådet (Brå) har i samarbete utvecklat en webbplats och en handbok mot otillåten påverkan. Syftet med hemsidan är att på ett lättillgängligt sätt tillhandahålla verktyg för utvecklingsarbete och den vänder sig i första hand till tjänstemän inom staten.

Till webbplatsen hot på jobbet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss