Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Verktyget Tryggare Skola har utvecklats av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge. Arbetet startade i september år 2019, då kartläggningsmomenten prövades i en skola i varje kommun i Blekinge län. Under processens gång har verktyget utvecklats och tagit form.

År 2020 lanserades den första versionen av verktyget för spridning och test i både Blekinge län och resten av Sverige. Under 2021 kommer Tryggare Skola att utvärderas för att dels ta reda på om kartläggningen ledde till rätt insatser och om dessa insatser gav resultat i de fem skolor som deltog 2019. Vi kommer också fokusera på hur vi kan utveckla arbetet så att det blir användarvänligt och lätt att implementera.

Verktyget kommer kontinuerligt att uppdateras och utvecklas under de nästkommande åren utifrån både utvärderingen och annan input vi får ifrån skolor som testar att arbeta med modellen.

Tryggare skola, verktyget för ett systematiserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete Pdf, 1.3 MB.

Uppföljning Tryggare skola 2019 Pdf, 300.7 kB.

Ta del av instruktionsfilmer om Tryggare skola Länk till annan webbplats.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Samverkan på regional och lokal nivå

Nätverket mot organiserad brottslighet

I nätverket mot organiserad brottslighet i Blekinge har sedan 2010 myndigheter samarbetat på lokal och regional nivå för att minska den organiserade brottsligheten i länet. En gemensam avsiktsförklaring har skrivits på av samtliga myndigheter 2010. Brottsförebyggande rådet har publicerat en rapport om nätverkets arbete. Rapporten beskriver hur kommunerna tillsammans med andra myndigheter organiserar sig, vilka gemensamma insatser som genomförts samt vilka resultat arbetet har haft.

Tillsammans mot organiserad brottslighet- Exemplet Blekinge Länk till annan webbplats.

Blekingesamverkan mot droger

Blekingesamverkan mot droger är Blekinges regionala näverk för brottsförebyggande och ANDT-s förebyggande arbete. I nätverket samarbetar länets fem kommuner, polisen, länsstyrelsen och regionen. Varje år tas en regional handlingsplan fram med specifika insatser som ska minska tillgängligheten, bruket, skador och död till följd av narkotika.

Nyhetsbrev för regionalt brotts- och drogförebyggande arbete

Fyra gånger per år skickar Länsstyrelsen Blekinge ut ett nyhetsbrev inom det brotts- och drogförebyggande området. För att prenumerera på nyhetsbrevet kontaktar du länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare.

Här kan du hitta tidigare publicerade nyhetsbrev Pdf, 307.9 kB.

Kontakt