Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Tryggare skola

Verktyget Tryggare Skola har utvecklats av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge. Arbetet startade i september år 2019, då kartläggningsmomenten prövades i en skola i varje kommun i Blekinge län. Under processens gång har verktyget utvecklats och tagit form.

År 2020 lanserades den första versionen av verktyget för spridning och test i både Blekinge län och resten av Sverige. Under 2021 kommer Tryggare Skola att utvärderas för att dels ta reda på om kartläggningen ledde till rätt insatser och om dessa insatser gav resultat i de fem skolor som deltog 2019. Vi kommer också fokusera på hur vi kan utveckla arbetet så att det blir användarvänligt och lätt att implementera.

Verktyget kommer kontinuerligt att uppdateras och utvecklas under de nästkommande åren utifrån både utvärderingen och annan input vi får ifrån skolor som testar att arbeta med modellen.

Tryggare skola, verktyget för ett systematiserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete Pdf, 1.3 MB.

Uppföljning Tryggare skola 2019 Pdf, 300.7 kB.

Instruktionsfilmer om Tryggare skola

Samverkan på regional och lokal nivå

I Blekinge finns flera olika nätverk och arbetsgrupper som samverkar kring brottsförebyggande frågor. 2010 togs en avsiktsförklaring för lokalt samarbete mot organiserad brottslighet i Blekinge län fram, under vilken flera brottsförebyggande myndigheter och kommunerna tillsammans organiserar sig och genomför gemensamma insatser.

Ett regionalt nätverk för de brottsförebyggande frågorna på lokal nivå har startat upp sedan december 2017. Nätverket syftar till att kommunerna, polisen och länsstyrelsen ska stötta varandra och utbyta erfarenheter i det vardagliga arbetet.

Fyra gånger per år kommer länsstyrelsen i Blekinge ut med ett nyhetsbrev inom det brottsförebyggande området. För att prenumerera på nyhetsbrevet kontaktar du länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Kontakt