Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Nätverket för brottsförebyggande praktiker och forskare

Praktiker och forskare behöver bättre förutsättningar för att kunna mötas och utbyta erfarenheter inom det brottsförebyggande området. Mot bakgrund av det behovet har Länsstyrelserna tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) och Göteborgs universitet startat upp ett nationellt nätverk för brottsförebyggande praktiker och forskare.

Nätverkets mål och syfte

Målet med nätverket är att skapa en stabil och långsiktig arena för utbyte av information mellan praktik och forskning inom det brottsförebyggande området.

Syftet med nätverket är att synliggöra och tillgängliggöra forskning inom det brottsförebyggande området för brottsförebyggande samordnare på länsstyrelserna, kommunerna och polisen. Nätverket ska också bidra till att skapa kontaktvägar mellan länsstyrelserna, polisen, kommunerna och andra lokala aktörer samt högskolor och universitet. Utbytet mellan forskning och praktik kan ske i form av

  • digitala och fysiskt träffar med fokus på spridning av befintlig forskning och erfarenhetsutbyte
  • en nationell kontaktlista med information om vilka som bedriver forskning inom olika brottsförebyggande områden.

Nätverkets aktiviteter vänder sig till dig som arbetar praktiskt och strategiskt med brottsförebyggande insatser samt forskare och annan personal inom högskolor eller universitet.

Skriv upp dig på den nationella kontaktlistan för forskare

Prenumerera på nätverkets informationsutskick om aktiviteter som du kan delta i

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Samverkan på regional och lokal nivå

Nätverket mot organiserad brottslighet

I nätverket mot organiserad brottslighet i Blekinge har sedan 2010 myndigheter samarbetat på lokal och regional nivå för att minska den organiserade brottsligheten i länet. En gemensam avsiktsförklaring har skrivits på av samtliga myndigheter 2010. Brottsförebyggande rådet har publicerat en rapport om nätverkets arbete. Rapporten beskriver hur kommunerna tillsammans med andra myndigheter organiserar sig, vilka gemensamma insatser som genomförts samt vilka resultat arbetet har haft.

Tillsammans mot organiserad brottslighet- Exemplet Blekinge Länk till annan webbplats.

Blekingesamverkan mot droger

Blekingesamverkan mot droger är Blekinges regionala nätverk för brottsförebyggande och ANDT-s förebyggande arbete. I nätverket samarbetar länets fem kommuner, polisen, länsstyrelsen och regionen. Varje år tas en regional handlingsplan fram med specifika insatser som ska minska tillgängligheten, bruket, skador och död till följd av narkotika.

Nyhetsbrev för regionalt brotts- och drogförebyggande arbete

Fyra gånger per år skickar Länsstyrelsen Blekinge ut ett nyhetsbrev inom det brotts- och drogförebyggande området. För att prenumerera på nyhetsbrevet kontaktar du länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss