Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Tryggare skola

Verktyget Tryggare Skola har utvecklats av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge. Arbetet startade i september år 2019, då kartläggningsmomenten prövades i en skola i varje kommun i Blekinge län. Under processens gång har verktyget utvecklats och tagit form.

Nu 2020 lanserar vi första versionen av verktyget för spridning och test i både Blekinge län och resten av Sverige. Under nästkommande år kommer Tryggare Skola att utvärderas för att dels ta reda på om kartläggningen ledde till rätt insatser och om dessa insatser gav resultat i de fem skolor som deltog 2019. Vi kommer också fokusera på hur vi kan utveckla arbetet så att det blir användarvänligt och lätt att implementera.

Verktyget kommer kontinuerligt att uppdateras och utvecklas under de nästkommande åren utifrån både utvärderingen och annan input vi får ifrån skolor som testar att arbeta med modellen.

Tryggare skola, verktyget för ett systematiserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (pdf)PDF

Aktuellt - trygghetsseminarium i Kalmar

Annie Lees utanför Kalmar slott den 15 november 2018

Foto: Annie Lees utanför Kalmar slott den 15 november 2018

Vår trygghetsseminarium den 15 november 2018 i Kalmar tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar lyfte många intressanta frågor och forskningsresultat, framför allt för att reda ut begreppen och öka kunskapen. Om du missade konferensen så har du en chans att se alla de spännande föreläsningarna här nedan.

Trygghet definieras som en subjektiv upplevelse, och är inte alltid kopplat till hur stor risk det är för att utsättas för brott, ordningsstörningar eller andra hot. Vi vet även att trygghet bidrar till välmående vilket i sin tur påverkar individens vilja att vara en del av samhället och delta i de demokratiska processerna som vårt samhällssystem bygger på.

Trygghet påverkas av många olika faktorer till exempel hur vi mår, känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor. Därför har tryggheten också blivit en viktig fråga inom den politiska arenan.

– Vi hoppas att alla lyssnare efter seminariet bättre kan skilja på när vi behöver göra brottsförebyggande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder. Genom att öka kunskapen kan vi vidta bättre åtgärder, säger Annie Lees, brottsförebyggande samordnare på Blekinge län.

Trygghetsföreläsningar på YouTube

Professor Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet: Globalisering, urbanisering och det föränderliga samhället (1:45:31)länk till annan webbplats

Professor Gunnar Aronsson, Stockholms universitet: Tillit och trygghet – vad är det ur ett psykologiskt perspektiv? (53:28)länk till annan webbplats

Professor Marie Torstensson Levander och docent Anna-Karin Ivert, Malmö universitet: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop? (49:29)länk till annan webbplats

Journalist och författare, viralgranskare Jack Werner: Ryktesspridning på sociala medier kopplat till otrygghet. (1:05:40)länk till annan webbplats

Samverkan på regional och lokal nivå

I Blekinge finns flera olika nätverk och arbetsgrupper som samverkar kring brottsförebyggande frågor. 2010 togs en avsiktsförklaring för lokalt samarbete mot organiserad brottslighet i Blekinge län fram, under vilken flera brottsförebyggande myndigheter och kommunerna tillsammans organiserar sig och genomför gemensamma insatser.

Ett regionalt nätverk för de brottsförebyggande frågorna på lokal nivå har startat upp sedan december 2017. Nätverket syftar till att kommunerna, polisen och länsstyrelsen ska stötta varandra och utbyta erfarenheter i det vardagliga arbetet.

Fyra gånger per år kommer länsstyrelsen i Blekinge ut med ett nyhetsbrev inom det brottsförebyggande området. För att prenumerera på nyhetsbrevet kontaktar du länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Kontakt