Granbarkborre i naturreservat

Den åttatandade granbarkborren är en liten skalbagge som lever under barken på gran. Den är ett naturligt inslag i vår fauna och skapar gläntor och död ved som är mycket viktiga inslag i artrika naturskogar. Den extremt torra sommaren 2018 gjorde dock många granar ovanligt känsliga för granbarkborreangrepp och under 2019 har angreppen ökat ytterligare. Störst är problemen i sydöstra Sverige. I naturreservaten innebär granbarkborren i de flesta fall inget hot mot reservatens naturvärden, snarare tvärt om. Länsstyrelsen följer utvecklingen av angreppen.

Brun skalbagge

Granbarkborre: Foto: Jens Johannesson

Gran - ett känsligt träd

I dagens skogslandskap är gran mycket vanligt. Gran har ibland även planterats på marker som egentligen lämpar sig bättre för tall eller löv. Det gör att konsekvenserna vid ett granbarkborreutbrott blir större. Granen är känslig för torka men är även ett känsligt träd på flera andra sätt. Dess täta, vintergröna grenverk går långt ner på stammen och fångar lätt upp både vindar och eld. Granskogen är alltså även känsligare för stormar och skogsbränder än vad till exempel tall och många lövträd är.

Angrepp i spår av torkan

Sommaren 2018 var extremt torr i stora delar av Sverige och så även i Örebro län. Många träd mår dåligt av torkan och granar som är stressade är extra mottagliga för angrepp från granbarkborre. Den långa varma sommaren 2018 innebar att granbarkborren gynnades och kunde svärma fler gånger än normalt.

På grund av torkan har stora angrepp av granbarkborre noterats i många granskogar runt om i länet. Ofta uppstår sådana större angrepp efter stormar när det finns gott om träd som nyligen fallit i skogen. Det normala är att granbarkborren angriper nedsatta och skadade granar, men när det finns många granbarkborrar på samma plats kan de även angripa friska granar, vilket nu har hänt. Angreppen har därför varit fortsatt stora under 2019.

Visste du att?

  • Det bara är gran som gäller, andra trädslag är ointressanta för granbarkborren.
  • Ett vanligt missförstånd är att granbarkborren lever i död ved. Sanningen är att granbarkborren bara är intresserad av färskt trä, antingen nyfallna granar eller levande stående granar. Ur spridningssynpunkt finns därför inga skäl att ta bort redan död och torr gran.
  • Granbarkborren är ute efter den färska innerbarken som finns bakom den grövre yttre barken.
  • Att plocka bort död ved från skogarna kan förvärra situationen eftersom den döda veden är viktig för granbarkborrens naturliga fiender.
  • Granbarkborren dras till doften av kåda och skadad gran, därför kan avverkningar locka till sig fler granbarkborrar.
  • Efter en avverkning kommer de granar som står kvar i kanten att få mer sol och vind på sig. Denna exponering kan göra dessa granar mer utsatta för uttorkning, få nedsatta funktioner och därmed mer mottagliga för angrepp.

Granbarkborrens naturliga fiender

Granbarkborrens naturliga fiender trivs i skogar där det finns gott om död ved och en blandning av olika trädslag i olika åldrar. Exempel på naturliga fiender som äter granbarkborrens larver är styltflugor, parasitsteklar, myrbaggar, kvalster och vissa blomflugor. Allmän barkbock är ett exempel på en konkurrent till granbarkborren.

Hackspettar är också mycket värdefulla bekämpare av granbarkborrar. Hackspettarna är snabbt framme när det vankas barkborrekäk. Ofta ser man hackspettarnas framfart när de fläkt bort stora barkbitar för att komma åt larverna. För den tretåiga hackspetten står granbarkborre högst på menyn. Tyvärr är den tretåiga hackspetten en ovanlig art. Bristen på varierade naturskogar och bristen på död ved är anledningen till att den tretåiga hackspetten minskat i vårt landskap.

Avlång skalbagge med brun-svart-vitfärgat skal. Foto.

Allmän myrbagge är en av granbarkborren naturliga fiender. Foto: Jens Johannesson

Angrepp i naturreservat

Den övervägande delen av skog som påverkats av granbarkborrarnas framfart återfinns i produktionsskogen. I jämförelse framstår naturreservaten som små isolerade öar som knappast bidrar till den stora skadebilden. I de flesta fall innebär granbarkborren inget hot mot naturreservatens naturvärden, utan är ett normalt inslag i naturskogen. Att mängden död ved ökar och delar av skogen glesas ut, bidrar snarare till att naturreservatens syften om att bevara den biologiska mångfalden uppnås. Dock är angreppen under 2018-2019 så omfattande att det delvis är en ny situation, vars utveckling är svår att förutsäga.

Länsstyrelsen i Örebro har under de senaste åren inventerat effekten av granbarkborre i drabbade reservat för att kartlägga omfattningen. Den vanligaste åtgärden är att låta naturens dynamik ha sin gång. Vi har i några enstaka fall randbarkat färska, nyligen vindfällda granar, i syfte att göra virket torrt och därmed minska granbarkborrarnas matförråd i området. I det speciella läge som råder, med stora populationer av granbarkborrar i hela landskap, är det mycket svårt att bedöma om dessa insatser har gjort någon nytta. Efter inventering och dialog med markägare har Länsstyrelsen satt ut ett fyrtiotal granbarkborrefällor. För att ge effekter på granbarkborrepopulationen krävs normalt ett stort antal fällor över ett stort områd, men enstaka fällor kan ha en marginell effekt.

Eventuella åtgärder som genomförs inom skyddade naturområde måste ha stöd i föreskrifter och bidra till att uppfylla naturreservatets syfte. I naturreservat gäller inte Skogsvårdslagen utan det är Miljöbalken som styr. Naturreservat omfattas därför inte av Skogsstyrelsens bekämpningsområden.

Länsstyrelsen för en dialog med markägare som hör av sig för att de har skog i nära anslutning till skyddade områden med större mängder barkborre. Vi har gjort ett stort antal besök i reservat och intilliggande områden för att bedöma skador och möjligheten till eventuella åtgärder.

Relaterad information

På Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens webbplatser kan du få mer information om granbarkborre samt en sammanfattning över läget i landet med aktuell statistik och genomförda insatser. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har sammanställt fakta om riskerna med angrepp i skyddade områden.

Naturvårdsverkets information om hantering av granbarkborrar i skyddade områdenlänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets stöd och vägledning när granbarkborre angripit skog i och kring naturreservat och nationalparkerlänk till annan webbplats

Skogsstyrelsens information om granbarkborrelänk till annan webbplats

SLU:s faktablad Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre (pdf) länk till annan webbplats


Kontakt