Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Betala avgiften

 • Betala avgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697
 • Ange kommun, församling och fastighetsbeteckning i meddelandet till betalningsmottagaren.

Ditt ärende prövas först efter att betalningen är mottagen.

Gör din ansökan

 1. Fyll i och skriv under ansökan:
  Ansökan förvärvstillstånd, fysisk person, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
  Ansökan förvärvstillstånd, juridisk person, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
 2. Skicka blanketten och en kopia av förvärvshandlingen till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  701 86 Örebro

Följande kommuners socknar räknas som glesbygd i Örebro län:

Glesbygder i Örebro län

Kommun

Socknar

Hallsberg

Svennevads och Bo socknar

Laxå

Finnerödja och Tiveds socknar

Lindesberg

Linde och Ramsbergs socknar

Nora

Järnboås socken

Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs socken och Kopparberg stadsregisterområde

Hällefors

Grythyttans och Hjulsjö socknar


Övrigt om lantbruksfastigheter

Personer som av Länsstyrelsen förklarats behöriga att som synemän hålla arrendesyn.

Arrendesyn skall enligt 9 kap 24 § jordabalken förrättas av minst två med ortens jordbruksförhållanden förtrogna synemän. Synemännen utses bland personer som av Länsstyrelsen förklarats behöriga att hålla syn. Synemännen skall utses av jordägaren och arrendatorn gemensamt. Enas parterna inte om valet utser rätten synemän. Mot syneman gäller samma jäv som mot domare.

Jordabalken Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen har förklarat nedan angivna personer behöriga att som synemän hålla arrendesyn.

Förordningen om synemän vid jordbruksarrende Länk till annan webbplats.
Behörigheten är inte inskränkt till kommunen eller länet.

Förordnande för nedan angivna personer gäller:

Till och med 24 februari 2024:

Johan Eklund, Falla 821, 705 92 Örebro
Telefon 070-306 22 96

Leif Persson, Valla 631, 705 97 Glanshammar
Telefon 019-46 56 31, 070-631 74 00

Sven-Anders Dahlström, Ösarhyttan Västra Fallet 163, 711 98 Ramsberg
Telefon 0581-66 11 13, 070-249 90 43

Till och med 22 januari 2022:

Kåge Landin, Torsta 108, 692 91 Kumla
Telefon 019-23 62 70, 070-530 97 00

Fastighet som är taxerad som lantbruksenhet får inte ägas av dödsbo mer än 4 år efter det år dödsfallet inträffade. Regler om detta finns i 18 kap 7 § ärvdabalken.

Reglerna har kommit till för att begränsa antalet fastigheter som ägs av dödsbon. Ofta leder denna ägandeform till att brukningen av fastigheterna försvåras. Länsstyrelsen ska se till att avvecklingen sker inom den angivna tidsperioden.

Ärvdabalken Länk till annan webbplats.

Hur ska avvecklingen gå till?

Dödsbodelägarna väljer själva hur avvecklingen ska gå till. Avvecklingen kan i praktiken ske genom arvsskifte, försäljning eller en kombination av dessa överlåtelseformer. Observera att olika skattekonsekvenser kan uppstå beroende på hur avvecklingen sker. Anlita därför någon expert på fastighetsöverlåtelser.

Om avvecklingen drar ut på tiden

Den som företräder dödsboet kan hos Tingsrätten begära att få ytterligare tid för avvecklingen om det finns särskilda skäl. Sker inte avvecklingen inom den angivna tidsperioden kan Länsstyrelsen vitesförelägga dödsboet att fullgöra sin skyldighet.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss