Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

Enskild rådgivning

Du som är lantbrukare kan få enskild rådgivning, främst inom områden med miljöanknytning. För dig som är företagare på landsbygden finns möjlighet att få rådgivning inom företagande. Rådgivningen är kostnadsfri eller subventionerad. Se längre ner på sidan vilka områden vi erbjuder rådgivning inom.

Utbildningsaktiviteter

Utbildningsaktiviteterna riktar sig främst till dig som är lantbrukare eller anställd inom lantbruk men även till dig som driver annan  företagsverksamhet på landsbygden. Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Vi anordnar:

 • kurser
 • fältvandringar
 • studieresor

Har du förslag på utbildningsaktiviteter?

Du har möjligheter att påverka vilka aktiviteter vi anordnar. Har du förslag på aktiviteter som skulle passa inom våra målområden, tveka inte att kontakta oss.

Utbildnings- och rådgivningsområden

Betesmarker och slåtterängar är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och variationen i landskapet. Vi erbjuder kurser, rådgivning och fältvandringar för att främja ett artrikt och öppet kulturlandskap.

Planerade kurser och fältvandringar

Planerade kurser och fältvandringar hittar du i vår kalender:

Kalender

Rådgivning

Önskar du råd om hur du kan sköta dina betesmarker, slåtterängar och kulturmiljöer? Du kan få kostnadsfri rådgivning via Landsbygdsprogrammet. Kontaktas oss för rådgivning:

Betesmarker och slåtterängar
Ida Lilja
E-post till Ida Lilja
Telefon 010-224 83 89

Sophie Zetterström
E-post till Sophie Zetterström
Telefon 010-224 83 93

Prenumerationer

Du kan också lära dig mer om betesmarker, natur- och kulturmiljöer genom de nyhetsbrev som ges ut av Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Prenumerationerna är kostnadsfria.

Anmäl dig via e-post till kunskapsbladet Urdabrunn om odlingslandskapet (Länsstyrelsen)

Anmäl dig till nyhetsbrevet Hävdat (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Artrika områden
Sveriges betesmarker och slåtterängar hör till de artrikaste områdena i världen. Det höga antalet arter finns där eftersom marken är näringsfattig och hålls öppen genom ständig närvaro av betesdjur och slåtter.

Förutom växter finns många andra organismer, som insekter, fåglar, svampar och lavar, som också är beroende av att markerna hålls öppna.

Kulturmiljö
Betesmarkerna och slåtterängarna är en del av vår levande historia. I markerna kan man finna spår efter ett forntida jordbruk i form av fossil åkermark och röjningsrösen, men också gravfält och boplatslämningar som visar på människors tidiga närvaro. Här finns grova träd med stora, breda kronor som visar att betesmarken har hållits öppen under flera hundra år.

Världsnaturfonden film om naturbetesmarker

Filmen beskriver Sveriges mest artrika marker som behöver betas av nötkreatur för att behålla sitt rika växt- och djurliv. Nu minskar arealen naturbetesmarker eftersom ekonomin för djurhållarna minskar.

Länsstyrelsen anordnar kurser, fältvandringar och studieresor för lantbrukare bland annat inom områdena ekologisk djurhållning och miljöanpassning av djurhållning (Greppa Näringen).

Planerade kurser och fältvandringar

Planerade kurser och fältvandringar hittar du i vår kalender:

Kalender

Rådgivning

Du kan få kostnadsfri rådgivning inom områdena ekologisk djurhållning och miljöanpassning av djurhållning genom Greppa Näringen.

Hitta kontaktuppgifter för rådgivning och läs mer om hur du går tillväga under rubrikerna Ekologisk produktion och Greppa Näringen – minska miljöpåverkan på din gård.

Ekologiskt lantbruk handlar om att skapa en långsiktigt hållbar produktion genom ett samspel mellan djur, natur och miljö, en produktion med omsorg om djur, mark och vatten. Du som vill börja med ekologisk odling eller vill utveckla din ekologiska produktion kan få rådgivning. Vi erbjuder kurser, fältvandringar och information om ekologiskt lantbruk.

Planerade kurser och fältvandringar

Planerade kurser och fältvandringar hittar du i vår kalender:

Kalender

Rådgivning via Landsbygdsprogrammet

Har du planer på att börja med ekologisk odling och vill få hjälp att göra en omställningsplan? Vill du utveckla din ekologiska växtodling, yrkesmässig trädgårdsodling eller djurhållning med ny teknik och nya metoder? Via Landsbygdsprogrammet kan du få kostnadsfri rådgivning. Är du intresserad av att få rådgivning kan du vända dig direkt till rådgivningsorganisationerna.

Hushållningssällskapet, växtodling:
Emma Vendel
Telefon: 018-56 04 18 eller 070-338 55 58
Skicka e-post till Emma Vendel

Växa Sverige; växtodling:
Sofia Werner Hallgren
Telefon: 010-471 03 38 eller 0730-94 54 95
Skicka e-post till Sofia Werner Hallgren

Mia Lantbruksrådgivning AB : mjölk- och nötköttsproduktion:
Mia Lindkvist
Telefon: 072-145 32 62
Skicka e-post till Mia Lindkvist

Ekologisk fjäderfäproduktion
Ekologisk fjäderfäproduktion (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Ekologisk trädgårdsproduktion
Ekologisk trädgårdsproduktion (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Nyhetsbladet Ekologiskt lantbruk

Nyhetsbladet Ekologiskt lantbruk är för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera på nyhetsbladet via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk

Ekologisk odling
Att odla ekologiskt eller att lägga om till ekologisk produktion kräver noggrann planering med hänsyn till gårdens naturliga förutsättningar. För att få en bra avkastning och kvalitet behövs en planerad och varierad växtföljd, friskt utsäde och en bra ogrässtrategi i form av, bland annat, mekanisk ogräsbekämpning.

Ekologisk djurhållning
Ekologisk djurhållning kräver ökad kunskap, i regel ökad vallareal, ökad utevistelse och anpassad djurtäthet men även andra normer för exempelvis foder och liggytor. För att få en godkänd och certifierad djurproduktion krävs att både marken, fodret, djurhållningen och slakten är ekologisk och kontrollerad av en statligt godkänd kontrollorganisation i Sverige.

Via projektet Greppa Näringen kan du som lantbrukare få personlig rådgivning på din gård utan kostnad. Målet med rådgivningen är att minska lantbrukets påverkan på miljön och att både du som företagare och miljön ska kunna tjäna på det. Förutom individuell rådgivning erbjuder vi gruppträffar och möjlighet att prenumerera på nyhetsbladet Miljöråd för lantbrukare.

Rådgivning

Som medlem i Greppa Näringen kan du få rådgivning. Det spelar ingen roll om du har ekologisk eller konventionell produktion, rådgivningen passar ändå. Du kan få rådgivning inom exempelvis foder, växtnäring, växtskydd, dränering, byggnader, klimat och energi. I broschyren Rådgivning kan du läsa mer om områdena:

Broschyr om rådgivning (PDF hos Greppa Näringen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Så här går det till
Rådgivningen syftar till att hitta åtgärder för gården som bidrar till ett bättre utnyttjande av gårdens resurser som i sin tur bidrar till att sänka kostnaderna, öka lönsamheten samtidigt som den negativa miljöpåverkan minskar. Det kan handla om att spara kväve, att minska energiåtgången, att utnyttja bete och foder bättre med mera.

Vem vänder sig rådgivningen till
I Örebro län vänder sig den individuella rådgivningen inom Greppa Näringen i första hand till företag som har mer än 50 hektar och/eller har mer än 25 djurenheter inom nitratkänsligt område. Även lantbrukare verksamma inom avrinningsområden där vattnet inte uppnått god ekologisk status tillhör målgruppen. Även om du är verksam i ett annat område eller har en mindre verksamhet kan det finnas möjlighet att få rådgivning. Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer.

Rådgivare
I Örebro län utförs rådgivningen av ett antal etablerade rådgivningsorganisationer som HS Konsult AB, LRF Konsult, Växa Sverige, Mule Konsult AB och Naturvårdsgruppen Väst AB.

Hitta aktuella rådgivningsföretag (Greppa Näringens webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli medlem
För att ta del av rådgivningen inom Greppa Näringen behöver du bli medlem. Anmäl dig till Ingrid Johnsson eller Helena Åkerhielm, eller direkt till någon av rådgivarna.

Blankett för att bli medlem i Greppa Näringen (pdf) Pdf, 202.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ingrid Johnsson
Skicka e-post till Ingrid Johnsson
Telefon 010-224 84 28

Helena Åkerhielm
Skicka e-post till Helena Åkerhielm
Telefon 010-224 84 27

Första besöket
Det första besöket på gården är ett så kallat startbesök där du och rådgivaren går igenom förhållandena på din gård. Under besöket gör ni också en växtnäringsbalans och en rundvandring på gården. I slutet av besöket lägger du och rådgivaren gemensamt upp en rådgivningsplan som passar bäst för behoven och produktionen på din gård.

Vilken nytta bidrar Greppa Näringen med?
Greppa Näringen har bland annat bidragit till att överskotten av kväve och fosfor i det svenska lantbruket har minskat. En mer effektiv användning av insatta resurser i både djurproduktionen och växtodlingen bidrar till både bättre miljö och till minskade kostnader på gården.

Greppa Näringen har ansetts vara en framgångsrik väg att på frivillig grund och med ökad kunskap minska lantbrukets negativa miljöpåverkan och konceptet har också exporterats till bland annat Baltikum.

Gruppträffar

Förutom individuell rådgivning anordnar vi gruppträffar i form av kurser, fältvandringar och studieresor. Du behöver inte vara medlem för att delta i aktiviteterna. Träffarna kan till exempel handla om anpassad utfodring, bättre växtnäringsutnyttjande, ökad markbördighet eller klimat och energieffektiva tekniker och metoder.

Planerade kurser, fältvandringar och studieresor
Planerade kurser, fältvandringar och studieresor hittar du i vår kalender:

Kalender

Nyhetsbladet Miljöråd för lantbrukare

Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera som kommer ut med cirka fem nummer per år. Du kan prenumerera på nyhetsbladet via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Miljöråd för lantbrukare

Så kan Greppa Näringen bidra med nytta i länet

 • Minska övergödning i sjö nära dig
  I länet har vi ett antal sjöar och vattendrag som inte uppnår Vattendirektivets klassning ”God status” på grund av övergödning. Genom att gå med i Greppa näringen kan du bidra till att minska påverkan av växtnäringsämnen i sjöar och vattendrag nära dig.

 • Öka kunskap om användning av växtskyddsmedel vid vattenskyddsområde
  Bor du i ett område som berörs av vattenskyddsområden ställs höga krav på din kunskap om växtskyddsmedel. Rådgivningen inom Greppa Näringen kan ge dig bra koll på läget och underlätta för dig i kontakten med myndigheterna.

 • Bidra till att att nå målen för minska klimatpåverkan
  Örebro län har en energi- och klimatplan med mål för hur mycket jordbrukets klimatpåverkan ska minska fram till år 2020. För åtgärder på den egna gården kan flera typer av rådgivning via Greppa Näringen vara till hjälp.

Rådgivning och aktiviteter för besöksföretag på landsbygden

Genom projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring erbjuder vi utbildning och nätverksbygge för att stimulera besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och konkurrenskraftigt.

Inom projektet erbjuds rådgivning, kurser och studiebesök för besöksföretag på landsbygden. Du som har ett boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökarna eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp.

Projektet leds och koordineras av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Gå till projektet sida i Västmanland för att prenumerera på nyhetsbrev eller ta del av aktuell kurs- och rådgivningsinformation.

Projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring (Länsstyrelsen i Västmanland)

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? För att få använda växtskyddsmedel i klass 1-2 behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning som är en dag lång. Läs mer om utbildningar för att använda växtskyddsmedel:

Växtnäring och växtskydd

Nyhetsbladet Säkrare bekämpning

Ett nyhetsblad för dig som har behörighet att använda kemiska bekämpningsmedel som kommer ut med 1-2 nummer per år.

Anmäl dig via e-post till nyhetsbladet Säkrare bekämpning

Fler nyheter hittar du på sidan Aktuellt inom landsbygd och näringsliv.

Prenumerera på nyheter, information, och inbjudningar till aktiviteter

Du kan prenumerera på information om aktiviteter eller informationsblad som Länsstyrelsen ger ut. Prenumerationerna är kostnadsfria. För att prenumerera behöver du godkänna att vi lagrar din e-postadress alternativt postadress.

Vem bekostar aktiviteterna?

För att finansiera aktiviteterna har Länsstyrelsen sökt stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det är projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information/demonstration inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap och Nya jobb och diversifiering.

Information om Länsstyrelsens projekt inom kompetensutveckling (pdf) Pdf, 245.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen kommer att anordna olika aktiviteter i egen regi. Rådgivningen kommer Länsstyrelsen till stor del att upphandla av olika rådgivningsföretag.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt