Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

Enskild rådgivning

Du som är lantbrukare kan få enskild rådgivning, främst inom områden med miljöanknytning. För dig som är företagare på landsbygden finns möjlighet att få rådgivning inom företagande. Rådgivningen är kostnadsfri eller subventionerad. Se längre ner på sidan vilka områden vi erbjuder rådgivning inom.

Utbildningsaktiviteter

Utbildningsaktiviteterna riktar sig främst till dig som är lantbrukare eller anställd inom lantbruk men även till dig som driver annan  företagsverksamhet på landsbygden. Aktiviteterna ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken i EU och finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Vi anordnar:

 • kurser
 • fältvandringar
 • studieresor

Har du förslag på utbildningsaktiviteter?

Du har möjligheter att påverka vilka aktiviteter vi anordnar. Har du förslag på aktiviteter som skulle passa inom våra målområden, tveka inte att kontakta oss.

Utbildnings- och rådgivningsområden

Betesmarker och slåtterängar är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och variationen i landskapet. Vi erbjuder kurser, rådgivning och fältvandringar för att främja ett artrikt och öppet kulturlandskap.

Planerade kurser och fältvandringar

Planerade kurser och fältvandringar hittar du i vår kalender:

Kalender

Rådgivning

Önskar du råd om hur du kan sköta dina betesmarker, slåtterängar och kulturmiljöer? Du kan få kostnadsfri rådgivning via Landsbygdsprogrammet. Kontaktas oss för rådgivning:

Betesmarker och slåtterängar
Ida Lilja
E-post till Ida Lilja
Telefon 010-224 83 89

Sophie Zetterström
E-post till Sophie Zetterström
Telefon 010-224 83 93

Prenumerationer

Du kan också lära dig mer om betesmarker, natur- och kulturmiljöer genom de nyhetsbrev som ges ut av Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Prenumerationerna är kostnadsfria.

Anmäl dig via e-post till kunskapsbladet Urdabrunn om odlingslandskapet

Anmäl dig till nyhetsbrevet Hävdat, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Artrika områden
Sveriges betesmarker och slåtterängar hör till de artrikaste områdena i världen. Det höga antalet arter finns där eftersom marken är näringsfattig och hålls öppen genom ständig närvaro av betesdjur och slåtter.

Förutom växter finns många andra organismer, som insekter, fåglar, svampar och lavar, som också är beroende av att markerna hålls öppna.

Kulturmiljö
Betesmarkerna och slåtterängarna är en del av vår levande historia. I markerna kan man finna spår efter ett forntida jordbruk i form av fossil åkermark och röjningsrösen, men också gravfält och boplatslämningar som visar på människors tidiga närvaro. Här finns grova träd med stora, breda kronor som visar att betesmarken har hållits öppen under flera hundra år.

Länsstyrelsen anordnar kurser, fältvandringar och studieresor för lantbrukare bland annat inom områdena ekologisk djurhållning och miljöanpassning av djurhållning (Greppa Näringen).

Planerade kurser och fältvandringar

Planerade kurser och fältvandringar hittar du i vår kalender:

Kalender

Rådgivning

Du kan få kostnadsfri rådgivning inom områdena ekologisk djurhållning och miljöanpassning av djurhållning genom Greppa Näringen.

Hitta kontaktuppgifter för rådgivning och läs mer om hur du går tillväga under rubrikerna Ekologisk produktion och Greppa Näringen – minska miljöpåverkan på din gård.

Ekologiskt lantbruk handlar om att skapa en långsiktigt hållbar produktion genom ett samspel mellan djur, natur och miljö, en produktion med omsorg om djur, mark och vatten. Du som vill börja med ekologisk odling eller vill utveckla din ekologiska produktion kan få rådgivning. Vi erbjuder kurser, fältvandringar och information om ekologiskt lantbruk.

Planerade kurser och fältvandringar

Planerade kurser och fältvandringar hittar du i vår kalender:

Kalender

Rådgivning via Landsbygdsprogrammet

Har du planer på att börja med ekologisk odling och vill få hjälp att göra en omställningsplan? Vill du utveckla din ekologiska växtodling, yrkesmässig trädgårdsodling eller djurhållning med ny teknik och nya metoder? Via Landsbygdsprogrammet kan du få kostnadsfri rådgivning. Är du intresserad av att få rådgivning kan du vända dig direkt till rådgivningsorganisationerna.

Hushållningssällskapet, växtodling:
Emma Vendel
Telefon: 018-56 04 18 eller 070-338 55 58
Skicka e-post till Emma Vendel

Växa Sverige; växtodling:
Sofia Werner Hallgren
Telefon: 010-471 03 38 eller 0730-94 54 95
Skicka e-post till Sofia Werner Hallgren

Ekologisk odling
Att odla ekologiskt eller att lägga om till ekologisk produktion kräver noggrann planering med hänsyn till gårdens naturliga förutsättningar. För att få en bra avkastning och kvalitet behövs en planerad och varierad växtföljd, friskt utsäde och en bra ogrässtrategi i form av, bland annat, mekanisk ogräsbekämpning.

Ekologisk djurhållning
Ekologisk djurhållning kräver ökad kunskap, i regel ökad vallareal, ökad utevistelse och anpassad djurtäthet men även andra normer för exempelvis foder och liggytor. För att få en godkänd och certifierad djurproduktion krävs att både marken, fodret, djurhållningen och slakten är ekologisk och kontrollerad av en statligt godkänd kontrollorganisation i Sverige.

Via projektet Greppa Näringen kan du som lantbrukare få personlig rådgivning på din gård utan kostnad. Målet med rådgivningen är att minska lantbrukets påverkan på miljön och att både du som företagare och miljön ska kunna tjäna på det. Förutom individuell rådgivning erbjuder vi gruppträffar och möjlighet att prenumerera på nyhetsbladet Miljöråd för lantbrukare.

Rådgivning

Som medlem i Greppa Näringen kan du få rådgivning. Det spelar ingen roll om du har ekologisk eller konventionell produktion, rådgivningen passar ändå. Du kan få rådgivning inom exempelvis foder, växtnäring, växtskydd, dränering, byggnader, klimat och energi. I broschyren Rådgivning kan du läsa mer om områdena:

Broschyr om rådgivning, Greppa Näringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Så här går det till
Rådgivningen syftar till att hitta åtgärder för gården som bidrar till ett bättre utnyttjande av gårdens resurser som i sin tur bidrar till att sänka kostnaderna, öka lönsamheten samtidigt som den negativa miljöpåverkan minskar. Det kan handla om att spara kväve, att minska energiåtgången, att utnyttja bete och foder bättre med mera.

Vem vänder sig rådgivningen till
I Örebro län vänder sig den individuella rådgivningen inom Greppa Näringen i första hand till företag som har mer än 50 hektar och/eller har mer än 15 djurenheter inom nitratkänsligt område. Även lantbrukare verksamma inom avrinningsområden där vattnet inte uppnått god ekologisk status tillhör målgruppen. Även om du är verksam i ett annat område eller har en mindre verksamhet kan det finnas möjlighet att få rådgivning. Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer.

Rådgivare
I Örebro län utförs rådgivningen av ett antal etablerade rådgivningsorganisationer som HS Konsult AB, Växa Sverige, Gård & Konsult, Lantbruksrådgivning i Väst, Sören Eriksson Naturvård och Naturvårdsgruppen Väst AB.

Hitta aktuella rådgivningsföretag, Greppa Näringen Länk till annan webbplats.

Bli medlem
För att ta del av rådgivningen inom Greppa Näringen behöver du bli medlem. Anmäl dig till Helena Åkerhielm, eller direkt till någon av rådgivarna.

Blankett för att bli medlem i Greppa Näringen (pdf) Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Helena Åkerhielm
Skicka e-post till Helena Åkerhielm
Telefon 010-224 84 27

Första besöket
Det första besöket på gården är ett så kallat startbesök där du och rådgivaren går igenom förhållandena på din gård. Under besöket gör ni också en växtnäringsbalans och en rundvandring på gården. I slutet av besöket lägger du och rådgivaren gemensamt upp en rådgivningsplan som passar bäst för behoven och produktionen på din gård.

Vilken nytta bidrar Greppa Näringen med?
Greppa Näringen har bland annat bidragit till att överskotten av kväve och fosfor i det svenska lantbruket har minskat. En mer effektiv användning av insatta resurser i både djurproduktionen och växtodlingen bidrar till både bättre miljö och till minskade kostnader på gården.

Greppa Näringen har ansetts vara en framgångsrik väg att på frivillig grund och med ökad kunskap minska lantbrukets negativa miljöpåverkan och konceptet har också exporterats till bland annat Baltikum.

Gruppträffar

Förutom individuell rådgivning anordnar vi gruppträffar i form av kurser, fältvandringar och studieresor. Du behöver inte vara medlem för att delta i aktiviteterna. Träffarna kan till exempel handla om anpassad utfodring, bättre växtnäringsutnyttjande, ökad markbördighet eller klimat och energieffektiva tekniker och metoder.

Planerade kurser, fältvandringar och studieresor
Planerade kurser, fältvandringar och studieresor hittar du i vår kalender:

Kalender

Så kan Greppa Näringen bidra med nytta i länet

 • Minska övergödning i sjö nära dig
  I länet har vi ett antal sjöar och vattendrag som inte uppnår Vattendirektivets klassning ”God status” på grund av övergödning. Genom att gå med i Greppa näringen kan du bidra till att minska påverkan av växtnäringsämnen i sjöar och vattendrag nära dig.

 • Öka kunskap om användning av växtskyddsmedel vid vattenskyddsområde
  Bor du i ett område som berörs av vattenskyddsområden ställs höga krav på din kunskap om växtskyddsmedel. Rådgivningen inom Greppa Näringen kan ge dig bra koll på läget och underlätta för dig i kontakten med myndigheterna.

 • Bidra till att att nå målen för minska klimatpåverkan
  Örebro län har en energi- och klimatplan med mål för hur mycket jordbrukets klimatpåverkan ska minska fram till år 2020. För åtgärder på den egna gården kan flera typer av rådgivning via Greppa Näringen vara till hjälp.

Rådgivning och aktiviteter för besöksföretag på landsbygden

Genom projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring erbjuder vi utbildning och nätverksbygge för att stimulera besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och konkurrenskraftigt.

Inom projektet erbjuds rådgivning, kurser och studiebesök för besöksföretag på landsbygden. Du som har ett boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökarna eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp.

Projektet leds och koordineras av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Gå till projektet sida i Västmanland för att prenumerera på nyhetsbrev eller ta del av aktuell kurs- och rådgivningsinformation.

Projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring, Länsstyrelsen i Västmanland

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? För att få använda växtskyddsmedel i klass 1-2 behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning som är en dag lång. Läs mer om utbildningar för att använda växtskyddsmedel:

Växtnäring och växtskydd

Nyhetsbladet Säkrare bekämpning

Ett nyhetsblad för dig som har behörighet att använda kemiska bekämpningsmedel som kommer ut med 1-2 nummer per år.

Anmäl dig via e-post till nyhetsbladet Säkrare bekämpning

Fler nyheter hittar du på sidan Aktuellt inom landsbygd och näringsliv.

Prenumerera på nyheter, information, och inbjudningar till aktiviteter

Du kan prenumerera på olika nyhetsblad från Länsstyrelsen. I dem kan du läsa information som berör landsbygdsföretag, med mest fokus på primärproducenter. Här hittar du också information om aktuella kurser och utbildningar. Prenumerationerna är kostnadsfria. För att prenumerera behöver du godkänna att vi lagrar din e-postadress alternativt postadress.

Gröna bladet

Gröna bladet är en tryckt tidning som delas ut fyra gånger per år via ODR till jordbruk. I Gröna bladet informerar vi om aktuella frågor från olika delar av länsstyrelsens verksamhet. Avgränsningen är frågor som berör vår målgrupp landsbygdsföretag, i första hand inom primärproduktionen. Det går också att prenumerera på Gröna bladet via epost.

Anmäl dig via e-post till informationsbladet Gröna bladet

Lilla gröna bladet

Lilla Gröna bladet är ett digitalt nyhetsbrev som kompletterar den tryckta Gröna bladet. Här informerar vi kort om aktuella frågor och om aktuella kurser och utbildningar som erbjuds. Vi skickar ut cirka tio nyhetsbrev per år.

Anmäl dig via e-post till nyhetsbrevet Lilla Gröna bladet

Urdabrunn

Urdabrunn är ett digitalt nyhetsblad med fokus på kunskapsförmedling kring kulturmiljöer och ett rikt odlingslandskap.

Anmäl dig via e-post till kunskapsblad Urdabrunn

Ekologiskt lantbruk

Ekologiskt lantbruk ett nyhetsblad som delas ut cirka åtta gånger per år. Här informerar vi om aktuella frågor för dig som är intresserad av ekologisk produktion.

Anmäl dig via e-post till nyhetsblad Ekologiskt lantbruk

Vem bekostar aktiviteterna?

Strategiska planen för EU: jordbrukspolitik 2023-2027

För att finansiera aktiviteterna har Länsstyrelsen sökt stöd inom den strategiska planen för EU:s jordburkspolitik 2023-2027. Det är projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information/demonstration inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen, Djurens välfärd samt Ett rikt odlingslandskap.

Länsstyrelsen kommer att anordna olika aktiviteter i egen regi, ofta i samarbete med andra organisationer och med upphandlade föreläsare. Rådgivningen kommer Länsstyrelsen till stor del att upphandla av olika rådgivningsföretag.

I projektet ska olika typer av gruppträffar arrangeras såsom kurser, fält- och gårdsvandringar och studieresor. Aktiviteterna ska ha till syfte att öka målgruppens kunskap om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken för negativ miljöpåverkan från lantbruket. Målet är mindre sårbara och lönsamma företag som använder gårdens resurser på ett optimalt sätt. Det kan handla om att diskutera läckage av växtnäring och risker med användning av växtskyddsmedel i produktionen och möjligheter att öka energieffektiviseringen samt minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Träffarna kommer exempelvis att ta upp olika frågor kring stallgödsel, växtskydd, vattenhushållning, bördighet, våtmarker, lönsamhet, utfodring och biologisk mångfald.

Enskild rådgivning till lantbrukare och hästföretagare ingår i projektet. Målgruppen får välja de rådgivningsmoduler som passar bäst för gårdens situation. Rådgivningen anpassas till gårdens förutsättningar och en rådgivningsplan tas fram. Vid rådgivarens besök tar man tillsammans fram konkreta lösningar till nytta för både miljö, klimat och ekonomi. Rådgivningarna kan gälla växtnäring, växtskydd, markpackning, dränering, bördighet, precisionsodling, foderstater, grovfoder, bete, byggnader, stallmiljö, energi, klimat, våtmarker och biologisk mångfald. All rådgivning upphandlas och är kostnadsfri för målgruppen.

Information om Greppa Näringen och dess målsättning kommer att spridas till målgruppen på olika sätt i projektet. Genom medverkan på större informationsträffar och mässor såsom Brunnby lantbrukardagar, Växas årliga betesträff, större fältträffar och Hindersmässan nås en stor del av målgruppen. Vi kommer även att skriva om Greppa Näringen i olika nyhetsblad, som exempel Gröna Bladet och Lilla Gröna bladet. De olika rådgivningsmodulerna kommer att lyftas fram liksom möjligheten för fler att ansluta sig till Greppa Näringen.

Journalnummer 2023-504

I projektet ska olika typer av gruppträffar arrangeras såsom kurser, fält- och gårdsvandringar och studieresor. Aktiviteterna ska ha till syfte att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer i jordbrukslandskapet samt bidra till ökad biologisk mångfald. Målsättningen med projektet är även att öka intresset för äldre kulturmiljöer och äldre ekonomibyggnader i länet. Ämnen som kommer att tas upp på träffarna är exempelvis skötsel av betesmarker och ängar, mångfald på slättbygden, gynna pollinatörer, skötsel av småbiotoper, skötsel av äldre ekonomibyggnader samt bevarande av kulturmiljöer.

Rådgivning i projektet ska öka intresset och fördjupa kunskaperna om hur man på bästa sätt kan återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet samt öka intresset för bygdens kulturmiljöer. Till stor del kommer rådgivningen att handla om restaurering och skötsel av betesmark och ängar men även hur man kan öka den biologiska mångfalden på slättbygden och på bästa sätt bevara äldre kulturmiljöer i landskapet.

I projektet ingår även medverkan på större fältvandringar och mässor samt framtagning av informationsmaterial där det passar att föra fram kunskap om Ett rikt odlingslandskap. Ett faktablad ska ges ut med 1 - 2 nummer per år med olika ämnen såsom tips på åtgärder för att öka biologisk mångfald och information om kulturmiljön i landskapet och dess betydelse.

Journalnummer 2023-388

I projektet ska olika typer av gruppträffar arrangeras såsom kurser, fält- och gårdsvandringar och studieresor. Aktiviteterna ska ha till syfte att öka omställningen till ekologisk produktion samt stärka de producenter som redan lagt om sin produktion. Lönsamhet i företaget är centralt och exempel på ämnen som kommer tas upp på träffarna är ny teknik och nya metoder inklusive digitalisering och automatisering, ogräsreglering, växtnäringsförsörjning samt växtföljd. Även gruppträffar inom ekologisk djurhållning ingår i projektet. Inom djurhållningen kommer exempelvis frågor om utfodring, stallar, inhysningssystem och betesplanering belysas. Marknadsföring av produkter och regler kommer också att ingå liksom nyttan av ekologisk produktion för den biologiska mångfalden.

Rådgivning i projektet ska inspirera fler att ställa till ekologisk produktion. Rådgivningen kan ta uppfrågor om lönsamhet, växtnäringsförsörjning, växtföljder, ogräsreglering, utfodring och regler inom växtodling och djurhållning. Även de lantbrukare som har ställt om till ekologisk produktion erbjuds rådgivning inom projektet. Dessa producenter behöver stärkas och få ny kunskap så att produktionen utvecklas, det kan gälla ny teknik och nya metoder, marknadsanpassning och ekonomi.

Informationsinsatser i projektet ska handla om att underlätta omställning till ekologisk produktion samt hur man kan utveckla produktionsmetoder och klara av produktionstekniska hinder. I projektet ska nyhetsbladet Ekologiskt Lantbruk ges ut med ca 6 nummer per år. Artiklar i nyhetsbladet ska exempelvis ta upp frågor om utsäde, teknik för ogräsreglering, växtnäringsförsörjning, regler inom växtodling och djurhållning, marknadsföring, utfodring och betesplanering. Inom projektet ingår medverkan på större fältvandringar/mässor och framtagande av övrigt informationsmaterial om ekologisk produktion.

Journalnummer 2023-445

Olika typer av gruppträffar såsom kurser, fält- och gårdsvandringar och studieresor ska arrangeras i projektet. Aktiviteterna ska bidra till ökad djurvälfärd hos djuren hos länets djurhållare. Genom att ta upp aktuella ämnen och nya rön inom Djurens välfärd ska aktiviteterna bidra till en hållbar och lönsam produktion där djurens välbefinnande står i fokus. Med friska, välskötta djur som producerar bra blir ekonomin i företagen starkare. Exempel på viktiga frågor som kommer tas upp på träffarna är djurhälsa, teknik, digitalisering, djurstallar, välmående djur på bete och aktuellt regelverk.

I projektet ingår även medverkan på större mässor och fältträffar där aktuella frågor inom området Djurens välfärd kommer att lyftas. Det kommer även att skrivas artiklar om Djurens välfärd i olika nyhetsblad, som exempel Gröna Bladet och Lilla Gröna bladet. Nyhetsbladen når en stor del av målgruppen i Örebro län.

Journalnummer 2023-3631

EU-flagga med texten finansieras av Europeiska unionen

Landsbygdsprogrammet 2014-2022

För att finansiera aktiviteterna har Länsstyrelsen sökt stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2022. Det är projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information/demonstration inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap och Nya jobb och diversifiering.

Information om Länsstyrelsens projekt inom kompetensutveckling (pdf) Pdf, 245.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har anordnat olika aktiviteter i egen regi. Rådgivningen har Länsstyrelsen till stor del att upphandlat av olika rådgivningsföretag.

Projekt för att främja ekologisk produktion och konsumtion

För att främja den ekologiska produktionen och konsumtionen i länet har Länsstyrelsen sökt stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2022.

Syftet med projektet är att upplysa konsumenter om vad ekologisk produktion är. Vi kommer lyfta de mervärden som finns och upplysa om hur man som konsument vet vilken mat som är ekologisk. Hur känner man igen de olika märkningarna och hur vet jag vad de står för? Målet är att få fler konsumenter att välja ekologiskt genom att synliggöra och informera om de ekologiska varorna och ekologisk produktion. Väljer fler ekologiskt kan vi skapa förutsättningar för att fler lantbrukare kan producera ekologiska varor. Vi kommer också att vända oss till de lantbrukare som är ekologiska producenter. För att stötta dem kommer vi anordna träffar om förhandlingsteknik, marknadsföring och affärsutveckling. Vårt syfte är att ge lantbrukarna verktyg att nå ut med sina varor och få betalt för de mervärden som ekologisk produktion representerar.

Det är också viktigt att de offentliga köken fortsatt har en ambition om att servera ekologisk mat. Örebro län och främst Örebro kommun har länge jobbat med frågan och ligger långt fram med andelen ekologisk mat som serveras i deras kök. Det är viktigt att det arbetet fortsätter hos länets kommuner och Regionen. Vi kommer vända oss till politiker och kostchefer med information om mervärdena med den ekologiskt producerade maten.

Projektet genomförs i samarbete med Ekologiska lantbrukarna och Hasta Eco AB.

Journalnummer 2022-3660

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss