Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska ni vända er till respektive kommun.

 • motivering till varför objektet bör förklaras som byggnadsminne
 • hänvisning till dokumentation av objektets kulturhistorik
 • fotografier som tydligt visar det objekt som omfattas
 • situationskarta med objektet markerat
 • eventuella byggnadsritningar av objektet 

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten om byggnadsminnesförklaring
  Ansökan om byggnadsminnesförklaringPDF
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om tillstånd för ändring av byggnadsminne PDF
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om bidrag till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer PDF
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Bli antikvarisk expert i Norrbottens län 2020

Länsstyrelsen i Norrbotten beviljar årligen bidrag till projekt för vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Som villkor i besluten ställs krav på att arbetet ska följas av antikvarisk expertis som kan stötta och vägleda byggherren samt bevaka att arbetet görs på ett antikvariskt godtagbart sätt, s.k. antikvarisk medverkan. Experten finansieras av bidragsmedel och upphandlas av respektive bidragsmottagare.

Tjänstebeskrivning antikvarisk medverkan enligt 16 § förordning (SFS 2010:1121) om bidrag till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.PDF

Länsstyrelsen beviljar även beslut om tillstånd för vård eller förändring av det kyrkliga kulturarvet. Även i dessa beslut villkoras med krav på antikvarisk medverkan. I dessa ärenden upphandlas och finansieras experten av respektive församling eller pastorat.

Tjänstebeskrivning antikvarisk medverkan enligt 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950).PDF

De antikvariska experterna prövas årligen av Länsstyrelsen och finns efter godkännande med på Länsstyrelsens lista över godkända antikvariska experter för året. Prövningen sker i enlighet med Riksantikvarieämbetets vägledning för antikvarisk medverkanlänk till annan webbplats.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om prövning av uppdragstagare för antikvarisk medverkanPDF
 2. Skicka ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län