Planera, bygga och bo

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen. Vi ska även arbeta för att nationella mål får genomslag i länet.

Bidrag för bostäder

Sök bidrag som privatperson för att energieffektivisera ditt hus eller för att som organisation bygga eller renovera bostäder.

Planera områden

Länsstyrelsen är involverad i kommunens processer för att ta fram detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser. Vår roll är att värna om allmänna och statliga intressen. Det gör vi bland annat genom att granska planer och delta i samråd.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram för kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen. Vi ger också råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden.

Grön infrastruktur

För att skapa långsiktigt hållbara landskap med en biologisk mångfald behöver vi arbeta med grön infrastruktur. Länsstyrelsen arbetar för att aktörer i länen ska arbeta tillsammans för en långsiktigt hållbar syn på landskapet och för att det finns regionala handlingsplaner för arbetet.

Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken? Till exempel ett beslut om bygglov, avfallshantering eller buller eller föroreningar? Då kan du göra det till din kommun inom tre veckor. Länsstyrelsen handlägger sedan ärendet.

Överlämna kommunalt beslut

När ett kommunalt beslut blivit överklagat ska kommunen lämna över det till Länsstyrelsen. Beslut kan överlämnas via vår e-tjänst.

Samhällsbyggnadsdagarna

Samhällsbyggnadsdagarna är en årligt återkommande konferens i Norrbotten som riktar sig främst till dig som arbetar med samhällsplanering i länets kommuner. Vill du komma i kontakt med projektgruppen?

E-post till projektgruppen för Samhällsbyggnadsdagarna

Nyhetsbrevet Samhällsplanering i Norrbotten

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom samhällsplanering i Norrbotten? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet kommer ut ett par gånger per år med information om konferenser, lagar och annat aktuellt som rör samhällsplanering i Norrbotten.

Samhällsplanering i Norrbotten 3/2023 Länk till annan webbplats.

Samhällsplanering i Norrbotten 2/2023 Länk till annan webbplats.

Samhällsplanering i Norrbotten 1/2023 Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss