Planera, bygga och bo

Länsstyrelsens roll är att samordna och ta tillvara på de statliga intressena i samhällsplaneringen. Det gör vi bland annat genom att granska planer, delta i samråd och tillhandahålla underlag för kommunens boendeplanering. Vi ger även råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden och hanterar bidrag för att bygga och renovera bostäder.

Bidrag för bostäder

Sök bidrag som privatperson för att energieffektivisera ditt hus eller för att som organisation bygga eller renovera bostäder.

Fysisk planering

Länsstyrelsen är involverad i kommunens processer för att ta fram detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser. Vår roll är att värna om allmänna och statliga intressen. Det gör vi bland annat genom att granska planer och delta i samråd.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram för kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen. Vi ger också råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning och för att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar också hur bostadsmarknaden ser ut i länet.

Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen ger byggnadsnämnder råd och stöd och tillhandahåller kunskapsunderlag för tillsynen. Vi följer även upp och utvärderar nämndernas tillsynsarbete.

Grön infrastruktur

För att skapa långsiktigt hållbara landskap med en biologisk mångfald behöver vi arbeta med grön infrastruktur. Länsstyrelsen arbetar för att aktörer i länen ska arbeta tillsammans för en långsiktigt hållbar syn på landskapet och för att det finns regionala handlingsplaner för arbetet.

Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om medgivande att upplösa en samfällighetsförening.

Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken? Till exempel ett beslut om bygglov, avfallshantering eller buller eller föroreningar? Då kan du göra det till din kommun inom tre veckor. Länsstyrelsen handlägger sedan ärendet.

Överlämna kommunalt beslut

När ett kommunalt beslut blivit överklagat ska kommunen lämna över det till Länsstyrelsen. Beslut kan överlämnas via vår e-tjänst.

Samhällsbyggnadsdagarna

Samhällsbyggnadsdagarna är en årligt återkommande konferens i Norrbotten som riktar sig främst till dig som arbetar med samhällsplanering i länets kommuner. Vill du komma i kontakt med projektgruppen?

E-post till projektgruppen för Samhällsbyggnadsdagarna

Nyhetsbrevet Samhällsplanering i Norrbotten

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom samhällsplanering i Norrbotten? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet kommer ut ett par gånger per år med information om konferenser, lagar och annat aktuellt som rör samhällsplanering i Norrbotten.

Samhällsplanering i Norrbotten 1/2024 Länk till annan webbplats.

Samhällsplanering i Norrbotten 3/2023 Länk till annan webbplats.

Samhällsplanering i Norrbotten 2/2023 Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss