Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Vi ger inga tillstånd i områden där det kan finnas fornlämningar. Kända fornlämningar finns registrerade i Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Bankgiro för betalning

Betala avgiften till bankgirokonto Länsstyrelsen i Norrbottens län: 5181-9266.

Ange för- och efternamn på sökande och projektnummer 7243113.

Gäller ansökan fler sökande ska avgiften betalas in för samtliga. Din ansökan kommer inte behandlas förrän du har betalat.

Bidraget kan sökas av:

 • fysisk eller juridisk person
 • ägare
 • förvaltare
 • privatpersoner
 • bolag
 • kommuner
 • stiftelser
 • organisationer.

För miljöer som ägs av annan än sökanden krävs ägarens fullmakt för insatser som lämnar avtryck i miljön.

Begränsningar

Tillstånd enligt kulturmiljölagen kan endast ges till en fysisk eller juridisk person. Tillstånd till icke namngiven medsökande kan därför inte lämnas.

En förening med många medlemmar kan inte söka i en och samma ansökan. Alla som vill använda metallsökare måste ha tillstånd, även om du endast planerar att gå på din egen tomt/fastighet.

Barn under 18 år kan inte själva ansöka om tillstånd. Det blir i stället vårdnadshavarna som därför får ansöka för barnets räkning. Om en person under 18 år beviljas tillstånd kan länsstyrelsen ange ett villkor om att barnet ska åtföljas av sin vårdnadshavare vid användningen.

Markägarens tillstånd för markingrepp behövs innan ärendet kan påbörjas av Länsstyrelsen. Området måste vara väl avgränsat och får inte vara för stort. Om området är för stort är risken större att okända fornlämningar kan finnas där och då kan antingen Länsstyrelsen avgränsa, minska området eller avslå ansökan.

Möjliga skäl för tillstånd att använda metallsökare:

 • Om sökandet ingår i vetenskaplig forskning.
 • Leta efter borttappade föremål, exempelvis vigselringar eller nycklar.
 • Hobbysökning på badplatser.
 • Lokalisera gränser för en tomt via gränsstolpar av metall.
 • Leta efter metallskrot eller taggtråd i beteshagar, höbalar med mera.

Om du skulle hitta några föremål påminner Länsstyrelsen om lagen om hittegods, vilken bland annat reglerar upphittarens skyldigheter och rättigheter i samband med upphittade föremål. Du måste även lämna in en redogörelse till Länsstyrelsen om vilka föremål du hittat och var de påträffades.

Lagen om hittegods Länk till annan webbplats.

Tidsbegränsat

Tillstånd för att medföra och använda metallsökare ges i regel endast för innevarande kalenderår. Handläggningstiden för tillståndsansökan är mellan sex till åtta veckor, men kan vara än längre beroende på berörd handläggares arbetsbörda och semestertid.

Tillstånd är obligatoriskt

Enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att medföra och använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Ett beviljat tillstånd att medföra och använda metallsökare innebär inte att sökanden är tillståndsbefriad från markägare och andra lagstiftningar.

Kulturmiljölagen Länk till annan webbplats.

Finns fornlämningar i närheten?

Länsstyrelsens bedömning om tillstånd kan beviljas grundas främst på förekomsten av kända fornlämningar i eller vid ansökningsområdet. Tillstånd till användning av metallsökare ges inte i områden som omfattar kända fornlämningar. Det är sökandes ansvar att kontrollera att undersökningsområdet inte är inom 150 meter från en känd fornlämning.

Länsstyrelsen bedömer vid inkommen tillståndsansökan också sannolikheten för att okända fornlämningar eller fornfynd ska finnas inom området. Om sannolikheten för fornlämningar är hög i delar av ansökningsområdet, kan Länsstyrelsen ta bort dessa från avsökningsområdet kopplat till tillståndet.

Ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Så kan du spara tid:

 • Ett sökområde får inte vara större än att det ryms på ett A4-ark i skala 1:20 000.
 • Använd tydliga kartor i din ansökan. Du kan använda dig av Länsstyrelsens kartverktyg för att skapa ett kartunderlag för det sökområde du är intresserad av. Använd gärna vår lathund.
 • Förberedda kartunderlag finns framtagna för populära sökområden. Handläggningstiden för dessa områden är kortare än för andra sökområden. Vill du använda något av dessa områden, ange sökområdets kartnummer i din ansökan.
 • Att gräva på annans mark kräver fastighetsägarens medgivande. Till ansökan ska en fullmakt från fastighetsägaren bifogas för att tillstånd ska kunna ges.
 • Kontrollera i förväg att det inte finns någon känd fornlämning inom 100 meter från det område du vill avsöka. Du hittar alla kända fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök.

Lathund för att skapa kartunderlag i Länsstyrelsens kartverktyg Pdf, 3.9 MB.

Förberedda kartunderlag Pdf, 11.4 MB.

As the County Administrative Board will assess the potential for archaeological remains in each application area starting in 2016, and given that that the review period for a decision is three weeks, your application must be submitted at least two months before you intend to use your metal detector.

Applicant

A decision can encompass several applicants. Decisions are personal and applies only to the applicant or applicants. It is therefore important that the information in the field ‘Applicant’ is specified for all individuals to whom the application applies. If a permit is being sought for a legal entity, information concerning the applying company and a stated contact person is to be entered. A legal entity in this case refers primarily to companies wishing to use metal detectors in daily profession. Individuals under 18 years of age cannot personally apply for a permit because their legal capacity is limited. Therefore, the guardians must apply on the child's behalf. If an individual under 18 years is granted a permit, the County Administrative Board can set a condition that the child must be accompanied by their guardian during the use of a metal detector.

The purpose of the scanning

Specify why the permit is being sought, i.e., for what purpose or in which activity the metal detector will be used, what you are planning to scan for and if you are doing it for recreational purposes or in a professional capacity.

Requested period for scanning

Indicate the start and end date that you wish the permit should cover. The County Administrative Board only grants permits on an annual basis, so your application cannot extend beyond the year's end unless there are special reasons for this. Such special reasons can e.g. be that a municipality or other public authority/other company needs to use the metal detector in its official duties to locate wells, lines, unexploded ordinance. In these cases, the application may apply for more than one year.

Property designation, municipality and the property owner's name and address
Enter the municipalities and properties that the applied for area concerns. All property owners' names and addresses must be stated so that a copy of the decision can be sent to them for information purposes.

Payment

The administrational price for each application is 870 swedish kronor. Pay the full amount to Länsstyrelsen bank account: 5181-9266 and state your names and project number 7243113.

We will not start the administration until payment has been recieved.

Check for ancient remains in FMIS

There can be no ancient remains within the area to which your application relates. Before you send in your application, you must verify that no known ancient remains are found within 150 m of your application area. This can be done in the Swedish National Heritage Board's database for archaeological sites and monuments (FMIS) via their search engine Fornsök.

Fornsök on the Swedish National Heritage Board's database Länk till annan webbplats.

Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare enligt Kulturmiljölagen
ProjektOm annan än sökande
Hit skickas din e-postbekräftelse

Tillstånd till användning av metallsökare ges inte i områden som omfattar kända fornlämningar. Det är sökandes ansvar att kontrollera att undersökningsområdet inte är inom 150 meter från en känd fornlämning.
Finns fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister? (obligatorisk)


https://app.raa.se/open/fornsok/


Kommer funna föremål att tillvaratas? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Kommer funna föremål att tillvaratas? (obligatorisk)


Det är inte tillåtet att tillvarata fornfynd.ÅÅÅÅ-MM-DD

ÅÅÅÅ-MM-DD
Sökande


Hit skickas även en bekräftelse på ansökan
Ange i vilken roll du ansöker om tillståndet.
Ange i vilken roll du ansöker om tillståndet.
ÅÅÅÅ-MM-DD. Det är åldersgräns 18 år för att använda metallsökare.


Samråd, förankring och fullmakt
Om genomförande av planerat projekt innebär något intrång på annans egendom krävs samtycke från samtliga fastighetsägare.
Sökande ansvarar för att samråda med samtliga fastighetsägare. Ange samrådets status: * (obligatorisk)
Sökande ansvarar för att samråda med samtliga fastighetsägare. Ange samrådets status:
ÅÅÅÅ-MM-DD
Observera att projektet inte får påbörjas utan ett beviljat tillståndsbeslut från Länsstyrelsen. Hantering av tillståndsansökan påbörjas först när ansökan är komplett och ansökningsavgiften betalats in.
Har ansökningsavgiften betalats in?
Har ansökningsavgiften betalats in?


Följande handlingar ska bifogas. Se till så att alla obligatoriska fält redan är ifyllda, annars måste du börja om.
Totalt får de bifogade handlingarna max överstiga 15 mb, om de är större finns en risk att de inte kommer fram.

Exempelvis en fastighetskarta där planerat avsökningsområde finns markerat.


Exempelvis

Används som fullmakt då Sveaskog är markägare

vid behov

Skicka in bilagorna enligt formuläret eller till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet. Det går även att använda e-tjänsten för komplettering och yttrande i pågående ärende.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Gör komplettering eller yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänst

Hittegods och fornfynd

Hittar du någonting är du enligt kulturmiljölagen och lagen om hittegods skyldig att utan dröjsmål anmäla fyndet till Länsstyrelsen, polismyndigheten eller Kustbevakningen.

Fotografera platsen och anteckna koordinater där du hittat fyndet.

Länsstyrelsens kartverktyg Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd som kan krävas

Ett beviljat tillstånd att medföra metallsökare enligt kulturmiljölagen innebär inte rättigheter gentemot fastighetsägare eller andra rättighetsinnehavare i området, inte heller rättigheter att skada skyddad natur, genomföra större grävningsarbeten eller att köra motorfordon i terräng.

Tillstånd Natura 2000-område

Dispenser och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Dispens för terrängkörning

Handläggningstid

Länsstyrelsen ger tillstånd för som längst ett kalenderår i taget. Handläggningstiden för att bedöma inkommen ansökan är cirka sex till åtta veckor och kan vara ännu längre inför och under semestertider. För ansökningar som inte är kompletta före den 15 maj kan Länsstyrelsen inte garantera beslut före den 1 augusti. Se därför till att skicka in ansökan i god tid före planerad undersökning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss