Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Då förbudet att använda och medföra metallsökare är instiftat för att skydda fornlämningar och fornfynd ges inga tillstånd i områden Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fornlämningar. Kända fornlämningar finns registrerade i Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök.

Andra tillstånd som kan krävas

Observera att ansökan gäller dispens från förbudet att medföra och använda metallsökare i enlighet med kulturmiljölagen. Ett beviljat tillstånd innebär inte rättigheter gentemot fastighetsägare eller andra rättighetsinnehavare i området,
inte heller rättigheter att skada skyddad natur, genomföra större grävningsarbeten
eller att köra motorfordon i terräng.

Tillstånd inom områdesskydd Natura 2000

Dispens och tillstånd inom andra naturskydd

Dispens från förbud att köra i terräng på barmark

Hittegods och fornfynd

Hittar du någonting är du enligt kulturmiljölagen och lagen om hittegods skyldig att utan dröjsmål anmäla fyndet till Länsstyrelsen, polismyndigheten eller Kustbevakningen.

Fotografera platsen och anteckna koordinater där du hittat fyndet.

Ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare

Tips för en komplett ansökan

 • Följ anvisningarna i ansökningsblanketten, fyll i samtliga fält och bifoga de bilagor som krävs.
 • Ett sökområde får inte vara större än att det ryms på ett A4-ark i skala 1:20 000.
 • Använd tydliga kartor i din ansökan. Du kan använda dig av Länsstyrelsens kartverktyg för att skapa ett kartunderlag för det sökområde du är intresserad av. Använd gärna Länsstyrelsens Lathund för att skapa kartunderlag i Länsstyrelsens kartverktyg Pdf, 3.9 MB..
 • Förberedda kartunderlag Pdf, 11.4 MB. är framtagna för populära sökområden. Handläggningstiden för dessa områden är kortare än för andra sökområden. Vill du använda något av dessa områden, ange sökområdets kartnummer i ansökningsblanketten.
 • Att gräva på annans mark kräver fastighetsägarens medgivande. Till ansökan ska en fullmakt från fastighetsägaren bifogas för att tillstånd ska kunna ges.
 • Kontrollera i förväg att det inte finns någon känd fornlämning inom 100 meter från det område du vill avsöka. Du hittar alla kända fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök.

Länsstyrelsen ger tillstånd för som längst ett kalenderår i taget.

Handläggningstiden för Länsstyrelsen att bedöma inkommen ansökan är cirka sex till åtta veckor och kan vara ännu längre inför och under semestertider. För ansökningar som inte är kompletta före den 15 maj kan Länsstyrelsen inte garantera beslut före den 1 augusti. Se därför till att skicka in ansökan i god tid före planerad undersökning. Handläggningstiden påbörjas först när ansökan är komplett. Ansökan är komplett när ifylld ansökningsblankett och samtliga bilagor är inlämnade samt ansökningsavgiften är betald.

Personer under 18 år får inte själva ansöka om tillstånd men vårdnadshavare får söka för minderårigs räkning. I dessa fall kommer Länsstyrelsen att villkora att den minderåriga åtföljs av samma vårdnadshavare som sökt tillståndet.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Läs mer om hur avgiften ska betalas in i ansökningsblanketten nedan.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om tillstånd för att använda och medföra metallsökare Pdf, 2.8 MB.
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Kontakt