Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

  • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
  • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
  • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
  • ta fram kunskapsunderlag
  • sätta upp informationsskyltar.

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv på Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturhistoriska miljöer

Sista ansökningsdag är den 1 oktober för åtgärder som ska utföras nästkommande år.

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt


Objektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


Skydd enligt lag eller förordning
Objektet...
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Objektet...
Utpekad miljö


Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas är ett av målen för kulturmiljövården i Sverige. Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer därför prioritera projekt som lyfter fram ett barn- eller kvinnoperspektiv, eller speglar mindre kända företeelser och aspekter av kulturarvet. Beskriv hur ditt projekt skulle kunna bredda bilden av Norrbottens kulturarv.
SökandeOmbud
Agerar du ombud för en organisation eller privatperson? Fyll i dina uppgifter nedan.
Observera att om ni är flera ägare till objektet ska fullmakt signeras av samtliga ägare.


Fastighetsägare
Om annan än sökande
Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Beskriv vilka åtgärder som ingår i projektet och bifoga nedan kostnadsberäkning eller offert där varje enskild åtgärd specificeras. (ex. fönsterrestaurering, timring)


Finansiering
Avser ni att använda F-skattsedel för de sökta åtgärderna? * (obligatorisk)
Avser ni att använda F-skattsedel för de sökta åtgärderna?Avser ni nyttja ROT-avdrag för de sökta åtgärderna? Vid ROT-avdrag kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad * (obligatorisk)
Avser ni nyttja ROT-avdrag för de sökta åtgärderna? Vid ROT-avdrag kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad


Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?  * (obligatorisk)
Om ja, bifoga uppgifter om vilka stöd som sökts samt vilka medel som beviljats.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor kan inte bifogas formuläret. De behöver du istället skicka in separat via e-post. Skriv objektets namn i rubrikraden på e-postmeddelandet och skicka det till norrbotten@lansstyrelsen.se
Bilagor som bifogas ansökan:Skicka ärendets bilagor till norrbotten@lansstyrelsen.se

Du kan även ladda ned någon av de ifyllningsbara blanketter som finns att hitta nederst på sidan och skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se eller via post till

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 LULEÅ

Länsstyrelsen välkomnar särskilt ansökningar till projekt som speglar mindre kända företeelser och aspekter av kulturarvet eller lyfter fram ett barn- eller kvinnoperspektiv.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

  • följa arbetet och lämna anvisningar
  • dokumentera arbetet
  • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Norrbottens museum, Luleå

Marcus Bengtsson
E-post marcus.bengtsson@norrbotten.se
Telefon 0920-24 35 22, 070-230 32 70

Piteå museum, Piteå

Anna Elmén Berg
E-post anna.elmen@piteamuseum.nu
Telefon 070-587 66 15, 0911-126 15

Bebyggelse i Norr, Jokkmokk

Bertil Thelin
E-post bebyggelseinorr@gmail.com
Telefon 070-542 59 11

Rat & Dragon, Luleå

Tomas Örn
E-post info@ratdragonproduction.se
Telefon 070-467 25 49

Tyréns, Gällivare

Inger Olsson
E-post inger.olsson@tyrens.se
Telefon 010-452 28 11, 073-045 77 01

Nordberg Arkitektkontor, Piteå

Per Henrik Nordberg
E-post ph.nordberg@icloud.se
Telefon 070-625 18 36

Historiska Hus i Norr AB, Umeå

Annika Lindberg
E-post annika@historiskahus.se
Telefon 070-357 07 20, 090-13 72 20

Anders Nordström
E-post anders@historiskahus.se
Telefon 070-560 07 20, 090-13 72 20

Kontakt