Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Sök bidrag inför 2025

Årets anslag har nu fördelats. Sista ansökningsdag för åtgärder som ska genomföras under nästa år är 15 januari 2025.

Belopp

Vi beviljar inte ansökningar för byggnadsvård med en totalsumma för faktiska kostnader under
15 000 kronor.

Kommuner, bolag, stiftelser, föreningar och enskilda personer kan söka kulturmiljöstödet.

Byggnaden måste vara kulturhistoriskt värdefull och helst även vara beläget inom ett för kulturmiljövården utpekat område. Det måste också finnas goda förutsättningar för att byggnaden kommer bevaras för framtiden. Exempelvis som byggnadsminne eller att det har rivningsförbud i detaljplan.

Din kommun kan svara på om din byggnad omfattas av skydds- eller varsamhetsbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

”K-märkt” är ett populärt samlingsbegrepp för olika typer av skydd som en byggnad med kulturhistoriskt värde kan få. Det är dock ingen fackterm med en exakt innebörd. Det kan innebära allt från det högsta skyddet byggnadsminne till att bygganden finns listad i en bebyggelseinventering.

Kontakta Länsstyrelsen innan du gör din ansökan, för en första bedömning.

Länsstyrelsen prioriterar i första hand byggnader som är skyddade som byggnadsminnen eller ligger inom en kulturmiljö av riksintresse, men även andra byggnader och miljöer kan komma i fråga. Vi gör bland annat en bedömning av byggnadens och miljöns kulturhistoriska värde, hur tillgänglig och exponerad byggnaden är för allmänheten, samt hur angelägen åtgärden är ur kulturhistorisk synpunkt.

Anslaget som Länsstyrelsen fördelar är begränsat vilket innebär att även om grundkriterierna uppfylls är det inte säkert att ansökan beviljas. Urvalet sker utifrån ett länsperspektiv och principen ”största kulturmiljönytta”.

Bidraget går till vårdande insatser för att bevara kulturhistoriska värden. Normalt underhåll eller standardhöjande åtgärder som ökar byggnadens bruksvärde kan inte få bidrag. Bara i undantagsfall lämnas bidrag till rekonstruktioner av förlorade byggnadsdelar.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag för byggnadsvård:

 • Åtgärder för att bevara byggnader som bara får användas i begränsad omfattning, men som är viktiga för den kulturhistoriska miljön, exempelvis kyrkstugor.
 • Åtgärder för att bevara byggnader som är viktiga för kulturmiljön, men som har förlorat sitt nyttovärde, så kallade överloppsbyggnader. Det kan exempelvis röra sig om jordbrukets äldre ekonomibyggnader, som logar, bodar och lador.
 • Restaurering av delar och detaljer på byggnader, som saknar funktion men är kulturhistoriskt värdefulla.
 • Arbeten som på grund av de kulturhistoriska värdena kräver specialistkompetens eller nyttjande av särskilda material och hantverksmetoder.
 • Antikvarisk medverkan och dokumentation under byggprocessen.
 • Antikvariskt motiverad projektering eller undersökning.

Byggnadsvård med kulturhistorisk hänsyn kan ibland kosta mer än en standardrenovering, eftersom det kan krävas material, metoder och specialistmedverkan som fördyrar arbetet. Det är för denna fördyring du kan söka bidrag. Oftast täcker dock bidraget bara en del av fördyringarna. På lång sikt är det ändå oftast god fastighetsekonomi att använda traditionella och beprövade material som samspelar väl med byggnadens konstruktion.

I ansökan redogör du för denna överkostnad. På så kallade överloppsbyggnader (se ovan) räknas i princip alla åtgärder för att bevara byggnaden som merkostnader. Vanligtvis lämnas bidrag på mellan 25 och 90 procent av totalkostnaden beroende på åtgärd.

Om din egeninsats är hög (i form av pengar, material och/eller eget arbete) ökar chanserna att du får bidrag, jämfört med om du söker bidrag för hela kostnaden.

Nej, det är inte möjligt.

Du som är byggherre ansvarar för att ta reda på vilka tillstånd du behöver inför en åtgärd. Ett beviljat bidrag innebär inte någon automatisk prövning av lov eller tillstånd enligt annan lagstiftning.

Sista ansökningsdag är i mitten av januari. Tänk på att insatserna bäst planeras under barmarksperioden eftersom det då är lättare att besikta byggnader. Kontakta Länsstyrelsen för vägledning i god tid inför en ansökan.

Bidragsärenden beslutas vanligtvis under perioden januari till april. Om din ansökan inte är komplett blir handläggningstiden längre. Se till att alla uppgifter som efterfrågas finns med i ansökan och att kostnadskalkylen är baserad på ett utförande som tar hänsyn till och bevarar de kulturhistoriska värdena på din byggnad.

 • Foton på objektet, dess närmaste omgivning och skadorna
 • Fullmakt (för åtgärd på annans mark eller byggnad, om sökande företräds av ombud)
 • Behörighetsdokument (exempelvis firmatecknare i förening, ombud)
 • Åtgärdsbeskrivning om arbetet inte är av mycket enkelt slag och beskrivningen ryms i blanketten
 • Kostnadskalkyl eller offert
 • Uppge person- eller organisationsnummer. Om du inte vill skicka det med e-post går det bra att ringa in uppgiften.

 1. Läs igenom hela beslutet. Där finns villkor för hur arbetet ska göras och information om viktiga datum för redovisning, utbetalning av bidraget med mera. Du som bidragsmottagare är ansvarig för att projektleda restaureringsarbetet. Du kallar till uppstartsmöte med berörda och sköter kontakterna med hantverkare, antikvariskt sakkunnig och Länsstyrelsen. Under arbetets gång kan du och ditt "team" komma överens om annat. Det är bra att gå igenom förväntningarna på varandra vid uppstartsmötet.
 2. Kontakta tilltänkt hantverkare och antikvarisk expert, bestäm tid för när arbetet ska genomföras och när startmötet ska hållas.
 3. Meddela Länsstyrelsen om när arbetet kommer att starta. Detta krävs för att stämma av tidplanen. Helst ska arbetet vara påbörjat när du meddelar startbeskedet till Länsstyrelsen, men ibland räcker det med att arbetet och övriga tjänster är beställda av dig och att arbetet är inbokat med hantverkare och antikvarie.
 4. Informera genast Länsstyrelsen om du ser att kostnaderna kommer att avvika mycket från det belopp du angav i ansökan, om det blir förseningar eller väsentliga ändringar av tillvägagångssätt.
 5. När arbetet är klart kallar du den antikvariska experten (och eventuellt även entreprenören/hantverkaren) till slutbesiktning.
 6. Skicka in den ekonomiska redovisningen till Länsstyrelsen, med de bilagor som framgår av beslutet.

De flesta byggnadsvårdsbidrag villkoras med antikvarisk medverkan. Du som bidragsmottagare ansvarar för att anlita denne konsult.

Godkända antikvariska experter i Norrbottens län finns listade under rubriken "Anlita en antikvarisk expert".

Kontakta antikvarien inför ansökan och ta in pris på antikvarisk medverkan i bidragsärende och bifoga till ansökan.

Nej, Länsstyrelsen betalar bara ut pengar efter redovisning av faktura och kvitto på att du betalt kostnaden. Handlar det om stora summor kan du delrekvirera. Om särskilda skäl finns, exempelvis om annan medfinansiering så kräver eller om en ideell förening saknar likviditet för att starta arbetet, kan förskott beviljas. Kontakta i så fall Länsstyrelsen. Vid nästan alla rekvisitioner krävs ett intyg av den antikvariska experten att de aktuella åtgärderna är genomförda på ett antikvariskt godkänt sätt.

När arbetet är klart begär du utbetalning av bidraget.

 1. Samla ihop fakturor och kvitton på betalning.
 2. Använd e-tjänsten "Rekvirering av bidrag" och fyll i uppgifterna.
 3. Förteckna fakturorna och kvitton, märk upp dem och bifoga kopior.
 4. Bifoga antikvariskt slutbesiktningsprotokoll (krävs i de allra flesta byggnadsvårdsärenden).
 5. Bifoga handling som styrker egen arbetsinsats (krävs i vissa fall).

Länsstyrelsen bedömer fördyringar från fall till fall. Även om en fördyring kan vara motiverad är det inte säkert att Länsstyrelsen kan bevilja den, eftersom bidragsmedlen är begränsade. Väsentliga ändringar under arbetets gång ska genast meddelas till Länsstyrelsen.

Bidraget är vanligtvis beviljat utifrån en procentsats av totala kostnaden. Blev arbetet billigare räknas bidraget ned till motsvarande summa enligt beviljad procent av totala kostnaden.

Nej, du kan inte göra ROT-avdrag på arbetskostnad och samtidigt få bidrag för den delen. För mer information kontakta Skatteverket.

Om du har fått beviljat egen arbetsinsats som medfinansiering ska den styrkas vid rekvirering. Det kan du exempelvis göra genom särredovisning av lönekostnad i bokföringen, lönespecifikation och tidjournal eller vidimerad tidjournal.

Såväl organisationer som privatpersoner kan räkna egen arbetad tid som egen insats motsvarande 220 kronor per timme. Privatpersoner kan göra det om dennes kompetens anses tillräcklig. Förutom egen arbetad tid kan den egna insatsen utgöras av värdet av byggmaterial eller annat. Den egna insatsen räknas som en del av projektets finansiering.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Norrbottens län välkomnar särskilt ansökningar till projekt som speglar mindre kända företeelser och aspekter av kulturarvet eller lyfter fram ett barn- eller kvinnoperspektiv.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Norrbottens museum, Luleå

Erica Duvensjö
E-post till Erika Duvensjö
Telefon
0920-24 35 22, 
070-230 32 70

Kristin Lång
E-post till Kristin Lång
Telefon 073-068 42 41

Rat & Dragon, Luleå

Tomas Örn
E-post till Tomas på Rat & Dragon
Telefon 070-467 25 49

Bebyggelse i Norr, Jokkmokk

Bertil Thelin
E-post till Bertil, Bebyggelse i Norr
Telefon 070-542 59 11

Skellefteå museum, Skellefteå

Pernilla Lindström
E-post till Pernilla, Skellefteå museum
Telefon 0910-73 55 14

Jessica Lundmark
E-post till Jessica, Skellefteå museum
Telefon 073-065 42 19

Historiska Hus i Norr AB, Umeå

Annika Lindberg
E-post till Annika, Historiska Hus i Norr Länk till annan webbplats.
Telefon 070-357 07 20

Jamtli, Östersund

Björn Olofsson
E-post till Björn, Jamtli
Telefon 063-15 01 08

Henrik Ylikoski
E-post till Henrik, Jamtli
Telefon 063-15 01 41

Victoria Bly
E-post till Victoria, Jamtli
Telefon 063-15 01 24

Sweco, Stockholm

Christina Andersson
E-post till Christina på Sweco
Telefon 076-854 14 84

Norconsult, Göteborg

Mikael Hammerman
E-post till Mikael på Norconsult
Telefon
010-141 82 72
072-233 11 88

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss